chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Doelstellingen 2019-2020

  Hieronder vind je de doelstellingen die de organisaties van de Vlaamse overheid geformuleerd hebben voor Heerlijk Helder voor 2019-2020.

  Agentschap Binnenlands Bestuur
  • De administrateur-generaal, het directiecomité en het team Communicatie geven zelf het goede voorbeeld. De leden van het directiecomité volgen een ‘Heerlijk Helder Schrijven’-vorming. Ze passen de basisprincipes zelf (zoveel mogelijk) toe door de (ontwerp)mededelingen van het directiecomité heerlijk helder te schrijven en vooraf te toetsen bij het team Communicatie. Ze moedigen hun medewerkers aan om de principes van ‘Heerlijk Helder Schrijven’ toe te passen. Een interne redacteur is het 'Heerlijk Helder Schrijven'-aanspreekpunt in het agentschap. Hij leest teksten na op toegankelijkheid en helder taalgebruik. In een online communicatieshop op het intranet vinden medewerkers handleidingen, afspraken, tips, goede praktijkvoorbeelden en woordenlijsten.
  • We werken aan de interne bewustwording over heerlijk helder schrijven. De interne nieuwsbrief bevat een vaste rubriek waarin aandachtspunten aan bod komen. Team Communicatie organiseert een ABB-academie 'Heerlijk Helder Schrijven' met externe begeleiding (februari 2020). Daarna volgen praktijkgerichte opvolgsessies in kleinere groepen. Bij de start van de ABB-academie voeren we een nulmeting uit om op het einde van de sessie en nadien de vooruitgang te meten. Elk kwartaal sturen we ook een korte 'Heerlijk Helder Schrijven'-quiz naar de ABB-medewerkers. Met Kerstmis lauweren we de eindwinnaar.
  • De interne ‘Heerlijk Helder’-redacteur van het agentschap organiseert trainingssessies voor nieuwe collega's.
  Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)
  • We focussen op heerlijk helder schrijven. Dat gaat van webteksten tot standaardbrieven en brochures. We organiseren voor de verschillende redacteurs een workshop om hen op het goede spoor te krijgen.
  • We herbekijken standaardbrieven en hanteren dezelfde schrijfstijl. We willen een set van standaardbrieven in kaart brengen en herschrijven.
  • We lichten handleidingen door zodat EFRO-projectpromotoren helder en duidelijk geïnformeerd worden en zo tot een kwaliteitsvolle projectuitvoering komen.
  Agentschap Integratie en Inburgering

  We willen dat onze identiteit heerlijk helder is en we dragen ze ook heerlijk helder uit. Voor een globale aanpak van de corporate identity van ons agentschap zijn we midden 2019 samen met een externe partner een traject gestart. Tegen eind 2019 zal de eerste rapportage beschikbaar zijn. Concrete realisaties volgen in 2020. We starten alvast met de toepassing van de Vlaamse huisstijl. In 2020 leggen we de klemtoon op het heerlijk helder voorstellen van onze organisatie.

  Agentschap Overheidspersoneel

  We willen dat de collega's zich bewust zijn van het belang van heldere en gebruikersgerichte communicatie in al hun klantencontacten en dat ze heerlijk helder communiceren. We ondersteunen hen daarin met schrijf- en taaltips en bieden hun vorming op maat aan.

  Agentschap Plantentuin Meise

  We evalueren onze onthaalbrochure voor nieuwe medewerkers. We maken er een heldere en eigentijdse welkomstbrochure van door de inhoud en vorm ervan af te stemmen op de behoeften van de doelgroep.

  Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)

  We werken verder aan het herschrijven van de brieven die we sturen naar scholen die een subsidieaanvraag indienen. Ons streefdoel is om tegen eind 2020 klaar te zijn met 75% van de brieven.

  Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
  • We organiseren een opleiding ’Heerlijk Helder: maximaal streven naar een dynamisch en laagdrempelig taalgebruik’. Tijdens die opleiding worden de indicatoren van heerlijk helder taalgebruik in de verf gezet. We willen onder meer minder archaïsch taalgebruik en minder afkortingen in onze teksten en we gaan aandachtig omspringen met vakjargon. Over de werkzaamheden die we zelf verrichten, willen we zo veel mogelijk in actieve zinnen communiceren, zodat duidelijk is waarin onze dienstverlening en ons takenpakket bestaan. We gaan ook een specifieke checklist voor ons agentschap opmaken en communicatie- en schrijftips verspreiden.
  • De communicatiewerkgroep zorgt ervoor dat de PowerPointsjablonen van alle afdelingen dezelfde informatie over het agentschap bevatten en voldoen aan de huisstijl. Zo is het duidelijk dat de uitvoerende afdelingen deel uitmaken van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, dat behoort tot het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. De werkgroep zal de directieraad een toelichting geven over het gebruik van de PowerPointsjablonen bij projecten en presentaties voor partners en klanten. Aan de hand van steekproeven zal er eind 2019 en begin 2020 getest worden of de sjablonen effectief worden gebruikt.
  • Mededelingen aan het personeel zullen we heerlijk helder en relevanter maken. Een communicatieverantwoordelijke zal interne communicatieboodschappen op agentschapsniveau, voor ze verspreid worden, consequent screenen op het vlak van relevantie vanuit het perspectief van de lezer (personeelslid), duidelijkheid (duiding bij afkortingen, organen, vakjargon …) en het gebruik van ‘ambtenarees’ (teneinde, vanwege, dienen te …).
  Agentschap voor Natuur en Bos
  • We laten de 10 meest verstuurde brieven screenen door Team Taaladvies. Op basis van de feedback van Team Taaladvies herschrijven we de brieven. De herschreven brieven zullen fungeren als modellen voor de andere brieven die we willen herwerken.
  • We maken de principes van Heerlijk Helder bekend in het agentschap.
  Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)
  • We bekijken de dienstbrieven van de afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB - Scholen en leerlingen, en maken ze zo helder mogelijk.
  • We nemen regelmatig een taaltip op in de interne nieuwsbrief.
  • We organiseren een cursus heldere taal voor nieuwe personeelsleden.
  Agentschap Wegen en Verkeer

  We proberen de juridische brieven van de wegeninspectie te 'vertalen' in heerlijk helder Nederlands.

  Audit Vlaanderen

  We investeren erin om het taalgebruik van auditrapporten en aanverwante communicaties nog helderder te maken. Daarvoor zetten we enerzijds een taalcoach in die ondersteuning biedt via concrete tekstcorrecties en via coaching. Anderzijds proberen we aan de hand van gedragsinzichten de efficiëntie van de communicatie te optimaliseren.

  De Vlaamse Waterweg nv

  We passen het taalgebruik in standaarddocumenten aan zodat het toegankelijker en duidelijker is. We werken vooral aan de externe communicatie met leveranciers en burgers, zoals documenten voor aanbestedingen en vergunningen.

  Departement Cultuur, Jeugd en Media
  • De nieuwe website van het departement zet in op heerlijk helder taalgebruik en search engine optimization (SEO).
  • We maken de sjabloonbrieven die in het automatische dossieropvolgingssysteem zitten heerlijk helder.
  Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

  We willen de personeelsleden van het departement zo helder en toegankelijk mogelijk inlichten over moeilijke beleidsmateries en organisatiebrede beslissingen tijdens de verschillende personeelsvergaderingen die jaarlijks plaatsvinden. Zo zijn alle personeelsleden, ongeacht hun functie of niveau, mee met wat het departement doet, waarvoor het staat, welke topics extra aandacht krijgen en welke impact onze specifieke beleidsmaatregelen op de werking en de samenleving hebben.

  Departement Financiën en Begroting
  • De regelgeving uit de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO) moet binnen de Vlaamse Gemeenschap en bij de betrokken Vlaamse rechtspersonen bekend zijn en moet toegepast worden in hun dagelijkse werking. We voorzien daarvoor sinds medio 2019 in ondersteuning via opleidingen, een helpdeskfunctie (vco@fb.vlaanderen.be) en de website https://fin.vlaanderen.be/vco. De VCO-website moet uitgroeien tot hét platform dat centraliseert, informeert en verduidelijkt.
  • Vanaf de begroting 2020 herdenkt en vervangt de beleids- en begrotingstoelichting (BBT) de beleidsbrieven en de memories van toelichting bij de begroting. De BBT stelt de Vlaamse overheid voor een aantal uitdagingen, onder meer een heldere toelichting over het beleid en de begroting geven bij het Vlaams Parlement, belangengroepen en andere stakeholders. Heldere taal zal een van de elementen zijn waarvoor de auteurs en redacteurs aandacht moeten hebben. We willen binnen de BBT-werkgroep het belang van heldere taal in de BBT blijven onderstrepen. We gaan daarvoor in dialoog met Team Taaladvies.
  Departement Kanselarij en Bestuur

  We werken aan een heerlijk heldere regelgeving. Het team Publiek Recht en Regelgeving en Team Taaladvies voeren enkele grote wijzigingen door in de omzendbrief Wetgevingstechniek die regelgevende teksten begrijpelijker maken. We waken erover dat de richtlijnen en modellen uit de nieuwe omzendbrief nageleefd worden. Als de regelgevende teksten toegankelijk zijn, is de kans groot dat onder meer de formulieren, reglementen en voorlichtingsteksten die eruit voortvloeien ook heerlijk helder zijn. 

  Departement Landbouw en Visserij

  We herwerken de directe communicatie met de land- en tuinbouwers. Alle berichten die de landbouwers in het kader van hun verzamelaanvraag via het e-loket landbouw en visserij ontvangen, worden nagelezen op heldere taal. Ook andere rechtstreekse communicatie (naar land- en tuinbouwers en naar de visserijsector) wordt herwerkt.

  Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  • We gebruiken het Webplatform Vlaanderen om op maat van de burger te communiceren over onze dienstverlening. We publiceren gemakkelijk leesbare, helder gestructureerde teksten. We vermijden ook vaktaal. We volgen de schrijfrichtlijnen die voor het Webplatform zijn opgesteld.
  • De vragen en klachten die we ontvangen via het Contactpunt worden op een heldere manier beantwoord, telefonisch of via mail. We hanteren een gemakkelijk begrijpbare taal, zonder gespecialiseerde termen. We vertrekken indien mogelijk vanuit centraal opgestelde standaardantwoorden, maar passen die antwoorden aan de specifieke situatie van de vraagsteller aan. In 2019 plannen we de concrete uitwerking van het Contactpunt in CRM, met een formulier op het Webplatform. We werken aan richtlijnen voor heldere antwoorden. We sleutelen ook aan de interne procedures om tot goede, informatieve antwoorden te komen, met input van de experts en een duidelijke vertaling voor de burger.
  Departement Omgeving
  • We maken de (standaard)brieven van de inspectiediensten van het Departement Omgeving (waarschuwingen, melding van overtredingen, boetes ...) minder ambtelijk, duidelijk en vlot leesbaar en begrijpbaar. We gebruiken daarbij een moderne schrijfstijl.
  • We maken de (standaard)brieven, adviezen en informatieve teksten van Dierenwelzijn leesbaar en duidelijk, zodat er minder vragen komen.
  • We informeren onze medewerkers over een leesbare, vlotte en moderne schrijfstijl. We verspreiden de tips van Heerlijk Helder via onze (tweewekelijkse) interne nieuwsbrief.
  Departement Onderwijs en Vorming

  We willen helder communiceren met diverse doelgroepen via diverse kanalen. We professionaliseren elk personeelslid door een opleiding helder communiceren: online, in print of in presentaties.

  Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Het team Communicatie screent teksten op heerlijk helder taalgebruik. Het gaat om teksten die voor een groot publiek worden geschreven, of om standaardteksten.
  • We verzamelen expertise rond heerlijk helder schrijven en ontsluiten die. Zo stellen we tips en een handleiding ter beschikking over brieven, nota’s, webteksten …
  • We bieden een opleiding aan rond heerlijk helder schrijven. We organiseren een enthousiasmerende sessie voor iedereen en een echte vorming voor de geïnteresseerden.
  Departement Werk en Sociale Economie
  • De infobundel voor de nieuwe minister(s) presenteren we heerlijk helder.
  • We doen de nodige eindredactie op onze basiskanalen om ze (nog) leesvriendelijker maken.
  • Om medewerkers en leidinggevenden communicatiecompetenter te maken, bieden we hun vormingen aan, onder andere over klantgerichte communicatie en Heerlijk Helder.
  Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC)
  • We willen een draagvlak, enthousiasme en bewustwording creëren bij de bestuursrechters en de DBRC-medewerkers, om (daarna) gedragen Heerlijk Helderdoelstellingen te ontwikkelen binnen de organisatie.
  • We organiseren praktijkgerichte opleidingen zodat de bestuursrechtscolleges heldere en overzichtelijke arresten uitspreken.
  Flanders Investment and Trade (FIT)
  • Net voor de zomer van 2019 hebben we een nieuw, geavanceerd intranet gelanceerd. De webmaster, begeleid door een team van webredacteurs, trok resoluut de kaart van sterk vereenvoudigde content met eenvoudige, leesbare, bruikbare en vindbare informatie. In de tweede jaarhelft van 2019 werken we verder aan de ‘hertaling’ van bestaande ‘oude’ content volgens de Heerlijk Helder-regels en moet ook nieuwe content aan de regels beantwoorden.
  • In 2020 willen we onze corporate website grondig aanpakken. We maken onze klanten op een heldere en eenvoudige manier wegwijs in de opdracht van FIT. We promoten informatieverstrekking die vertrekt vanuit de eindgebruiker (burger, partner, journalist …) en niet vanuit ons agentschap. We analyseren de huidige content op leesbaarheid en onderwerpen de huidige content aan de Heerlijk Heldertoets. Beleidsteksten en strategische teksten herschrijven we bijvoorbeeld tot een leesbaarder en toegankelijker geheel. Webredacteurs zullen we ondersteunen met de schrijf- en taaltips van Heerlijk Helder en zullen we coachen.
  GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

  We willen ervoor zorgen dat collega's kiezen voor een heldere taal en schrijfstijl. We stimuleren dat door elke maand een taaltip te geven op ons intranet via De Taalinspecteur.

  Informatie Vlaanderen
  • We willen de vaak technische en wetenschappelijke informatie in de wekelijkse e-nieuwsbrief zo helder mogelijk formuleren, onder meer door minder afkortingen te gebruiken en door aan te geven waarvoor de afkortingen staan.
  • We werken aan een sterke vereenvoudiging van de interne communicatie. We focussen daarbij op eenvoudige, leesbare, bruikbare en vindbare informatie.
  • We promoten informatieverstrekking die vertrekt vanuit de gebruiker en niet vanuit de entiteit. We ontwikkelen de redactierichtlijnen voor vlaanderen.be en Vlaanderen Intern verder op basis van Heerlijk Helder.
  Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  • We geven een twintigtal van onze wetenschappers een minimediatraining met de nadruk op heerlijk helder communiceren.
  • Elk wetenschappelijk rapport van het INBO bevat een samenvatting voor het beleid. De communicatiedienst screent die voordat het rapport wordt vrijgegeven.
  • We maken de Position Paper van het INBO voor de nieuwe regeerperiode heerlijk helder.
  Inter - Toegankelijk Vlaanderen
  • Samen met een externe partner willen we de verschillende doelgroepen die we bereiken, definiëren. De persona's die we op die manier omschrijven, zullen de basis vormen voor een marketing- en communicatieplan waarin heldere, klantgerichte communicatie centraal staat.
  • We zorgen ervoor dat onze communicatie zo toegankelijk mogelijk is voor iedereen. Daarbij hebben we aandacht voor taal, stijl en structuur, maar ook voor communicatiedragers en -kanalen.
  • We werken aan een stelselmatige wijziging van het schrijf-DNA van onze organisatie. Al onze medewerkers hebben al een vorming over heldere taal gevolgd bij een externe partner. We hebben een intern document van richtlijnen voor heldere communicatie dat beschikbaar is voor alle medewerkers en dat we regelmatig bijwerken. Communicatiemedewerkers hebben daar continu aandacht voor en staan andere collega's daarin bij.
  Muntpunt

  We herwerken de bestaande brochures ‘Nederlands oefenen' en ‘Werk zoeken in Brussel' zodat ze nog beter aansluiten bij de behoeften van de beoogde doelgroep (respectievelijk NT2'ers en kansarmen). Ook bij nieuwe brochures zoals ‘Hulp bij inschrijven bij Brusselse Nederlandstalige onderwijs- en cultuurinstellingen' en ‘Mediawijsheid' communiceren we altijd op maat van de doelgroep en passen we de tone of voice (en lay-out) daaraan aan.

  Onroerend Erfgoed
  • We werken verder aan een klantgerichte externe communicatie. Via een intern lerend netwerk met concrete acties en tips coachen we elkaar om helder en gestructureerd te schrijven.
  • We willen onze beschermingen efficiënt beheren. Daarom schrijven we heldere besluiten. Om dat doel te bereiken, maken we een heldere en gedragen interne richtlijn. De richtlijn is een doeltreffend hulpmiddel om naar taal en vorm juridisch sluitende en heldere, duidelijke en eenduidige (ondubbelzinnige) besluiten te schrijven. Via opleidingen zorgen we ervoor dat alle auteurs van beschermingsbesluiten de richtlijn begrijpen, kennen en toepassen.
  • We willen het aantal concrete beheersvragen van burgers en partners verminderen. Daarom willen we onze brieven en mails duidelijker maken via tekstfeedback. Bij die feedback verwijzen we naar een heldere website, digitale applicaties en ‘how to’-filmpjes.
  Opgroeien

  We streven ernaar om heerlijk helder te worden en te zijn over het nieuwe merk Opgroeien versus de merken Kind en Gezin en Jeugdhulp, voor alle medewerkers én voor alle kinderen, jongeren, gezinnen en partners.

  Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem)
  • We streven naar duidelijke taal voor iedereen die betrokken is bij OPZC Rekem: patiënten en bewoners, medewerkers, management en directie. Dat betekent dat we de teksten op de website en het intranet herzien waar nodig, en ook dat we informatie voor patiënten en bewoners samen met de doelgroep bekijken. Dat gaan we doen zodra ons nieuwe intranet online is: vanaf februari 2020. Einddatum project: december 2020.
  • We willen het aantal e-mails reduceren door gericht te mailen en door de mails helder te formuleren.
  • We willen werk maken van een goede, concrete en gerichte communicatie tussen medewerkers van OPZC Rekem.
  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
  • We herwerken de briefsjablonen van de voorgeprogrammeerde brieven volgens de Heerlijk Helderprincipes.
  • Nieuwe OVAM-medewerkers krijgen meteen een Heerlijk Helderopleiding.
  Sport Vlaanderen
  • We nemen onze standaardbrieven, -documenten en -antwoorden onder de loep. We maken eerst een lijst van alles wat we versturen, van projectoproepen over overeenkomsten met federaties tot de communicatie met onze sportkampertjes. We willen al die teksten compact, helder en aantrekkelijk maken.
  • Na de opleiding helder schrijven die we intern hebben gegeven, willen we de aandacht houden van alle collega's die meeschrijven aan de website. De inhoud daarvan moet veel klantvriendelijker geformuleerd worden: gebalde boodschappen die een antwoord bieden op de vragen van de klant. Dat willen we bereiken door coaching en opvolging.
  Toerisme Vlaanderen

  We gaan alle standaardbrieven inventariseren, screenen, herschrijven én testen bij de doelgroep ervan.

  Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen

  We zorgen ervoor dat elke collega de kans krijgt om een heerlijk heldere PowerPointpresentatie te leren ontwikkelen. Concreet doen we dat tijdens een sessie 'co-leren', waarbij collega's samen iets aanleren.

  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

  We treden op als een klantgerichte partner van personen met een handicap. We breiden het e-loket mijnvaph.be stapsgewijs uit. Transparantie en heldere informatie op maat van de persoon staan centraal.

  Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM)

  We motiveren collega's om voldoende persoonlijk contact en besprekingen te voeren in plaats van overvloedig e-mail te gebruiken. We moedigen collega's ook aan om korte en heldere e-mails te sturen.

  Vlaams Energieagentschap (VEA)

  In heel wat administratieve handhavingsprocessen, zoals EPB en EPC, worden standaardbrieven gebruikt, die via een backofficesysteem worden gegenereerd en om programmatorische redenen niet snel gewijzigd kunnen worden. Het gaat vooral over brieven met een negatieve boodschap (fouten in EPB-verslaggeving of EPC, uitnodiging voor hoorzitting en tegenargumenten, aanmaning, boete …). In 2019-2020 wordt een nieuw dossierbehandelingssysteem in gebruik genomen. We grijpen die gelegenheid aan om de briefwisseling te herschrijven op basis van de Heerlijk Helderprincipes.

  Vlaamse Belastingdienst
  • We werken verder aan de herschrijving van onze brieven.
  • De website van de Vlaamse Belastingdienst wordt overgedragen naar het Webplatform/vlaanderen.be. In dat kader maken we de teksten van de website heerlijk helder.
  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
  • We willen elke publicatie van de dienst Communicatie met een gebruikstijd van meer dan 3 maanden en een oplage van meer dan 300 exemplaren door de doelgroep van de publicatie laten beoordelen op helderheid. We doen dat aan de hand van een bevraging. We willen zo nagaan of onze klanten onze communicatieacties begrijpen.
  • We willen opleidingen over heerlijk helder communiceren structureel inbedden in de organisatie (na 3 succesvolle try-outs in 2018). In 2019 willen we nog eens 50 collega's bereiken met de opleidingen.
  • We willen collega's blijven sensibiliseren met tips en adviezen over helder communiceren via onze interne communicatiekanalen. In elke editie van ons personeelsblad nemen we een item op en minstens 2 keer per maand verspreiden we een item via intranet of nieuwsbrief.
  Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

  In 2019-2020 besteedt het team Sociale Media extra aandacht aan heerlijk helder taalgebruik op onze socialemediakanalen (Facebook en Twitter). Zo willen we de complexe materie waarmee de VLM bezig is, op een toegankelijke manier communiceren aan onze doelgroepen.

  Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

  We organiseren een opleiding klare taal aan de telefoon voor de collega’s die regelmatig vragen van burgers krijgen. De opleiding scoort 4/5 op globale tevredenheid bij de collega’s.

  Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

  We willen helder communiceren op maat van de betrokken doelgroep en het gebruikte medium (brief, website …). Daarom organiseren we intern de opleiding ‘Teksten die werken’. Daarin wordt aandacht besteed aan de afbakening van de doelgroep, het scherp stellen van de boodschap en het gebruik van heldere taal. De communicatiedienst geeft advies over teksten voor ze gepubliceerd worden en herschrijft ze als dat nodig is.

  Vlaamse Ombudsdienst

  We ondersteunen de klachtencoördinatoren van de Vlaamse overheid om heerlijk helder te rapporteren over behaalde resultaten. Daarbij ligt de focus op een ruime invulling van het begrip: niet alleen helder communiceren, maar vooral ook zorgen dat de burger op het juiste moment informatie op maat krijgt. De overheid mag niet afwachten tot de burger naar informatie op zoek gaat, maar moet de burger actief en klantgericht benaderen.

  Vlaamse Regulator voor de Media
  • We zetten het rapport 'Mediaconcentratie in Vlaanderen' (voornamelijk gericht op het onderwijs) om in een toegankelijke tekst.
  • We stellen zogenaamde 'Q&A's' op naar aanleiding van specifieke dossiers.
  VRT

  We willen de VRT-actie Heerlijk Helder levend houden.

  vzw de Rand
  • We willen dat onze interne documenten en procedures begrijpelijk zijn voor álle medewerkers. Tegen eind 2020 herschrijven we minimaal 3 documenten en procedures in duidelijke taal. We toetsen de herwerkte documenten en procedures af bij een panel van uiteenlopende functiegroepen.
  • We willen de medewerkers op maat ondersteunen om duidelijke taal te gebruiken. Daarom bieden we infosessies op maat aan, ook voor bijvoorbeeld poetsmedewerkers en technici. We werken infofiches uit en plaatsen die op het intranet.
  • We streven ernaar om in onze externe communicatie duidelijke taal te gebruiken. In een eerste fase bekijken we onze nieuwsbrieven, Facebookberichten, affiches en flyers kritisch. We herschrijven ze waar dat nodig is.
  Wonen-Vlaanderen

  We werken verder aan de optimalisering van onze briefwisseling door een opleiding voor beroepsbehandelaars te organiseren. Daarin ligt de nadruk op het verzoenen van juridische juistheid en inhoudelijke verstaanbaarheid.

  Zorg en Gezondheid

  We focussen op helder schrijven en we besteden extra aandacht aan de vorming en coaching van onze medewerkers.