chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verzoek om formulier in te vullen

  Originele versie

  Betreft: herziening na 3 jaar – schenking

  Geachte,

  Er werd in toepassing van artikel 2.8.6.0.3, §1, eerste lid, 1°, VCF (voorheen artikel 140bis) een attest afgeleverd voor vrijstelling van schenkbelasting voor de familiale onderneming Sanitaire installaties Peeters nv.

  Artikel 2.8.6.0.7 VCF bepaalt dat na verloop van een termijn van drie jaar na de datum van de authentieke akte van schenking het bevoegde personeelslid controleert of de voorwaarden gesteld voor het behoud van de vrijstelling, vervuld zijn. Bij niet-vervulling van de voorwaarden wordt de schenkbelasting geacht verschuldigd te zijn berekend tegen het tarief vermeld in artikel 2.8.4.1.1 VCF zonder toepassing van de vrijstelling.

  De voorwaarden tot behoud van de vrijstelling zijn bepaald in artikel 2.8.6.0.6 VCF.

  Om te kunnen beoordelen of er aan de voorwaarden is voldaan om de vrijstelling te behouden vraag ik u het bijgevoegd formulier ingevuld en met de nodige bewijsstukken terug te sturen naar de Vlaamse Belastingdienst, Vaartstraat 16, 9300 Aalst. De gevraagde bewijsstukken moeten binnen de maand te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending van deze brief in mijn bezit zijn.

  Als de nodige bewijsstukken niet tijdig overgemaakt worden zal er een beslissing genomen worden op basis van de stukken die aanwezig zijn in het dossier. Als deze onvoldoende zijn om aan te tonen dat er is voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 2.8.6.0.6 VCF zal er een aanslagbiljet worden verzonden voor de schenkbelasting verschuldigd tegen het gewone tarief zonder toepassing van de vrijstelling.

  Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik,

  Met vriendelijke groet,


  Moons Katrien

  Waarom is deze versie niet zo helder en doeltreffend?
  • Het duurt veel te lang voor de lezer concrete informatie krijgt over het precieze doel van de brief, welke actie ze zelf moet ondernemen en wanneer ze dat moet doen.
  • De lezer heeft geen boodschap aan de talrijke verwijzingen naar de regelgeving.
  • Het is voor de lezer niet duidelijk waarvoor de afkorting VCF staat.
  • De lange zinnen met weinig leestekens maken de boodschap onhelder.
  • De schrijfstijl is zeer ambtelijk.

  Heerlijk heldere versie

  Betreft: behoud van uw vrijstelling van schenkbelasting: bezorg het formulier en de bewijsstukken

  Geachte mevrouw Peeters,

  Waarom krijgt u deze brief?
  U hebt drie jaar geleden een attest gekregen voor de vrijstelling van schenkbelasting voor uw familiale vennootschap Sanitaire installaties Peeters nv. Na drie jaar controleert de Vlaamse Belastingdienst of u nog altijd recht hebt op de vrijstelling.

  Wat moet u doen?
  Stuur het formulier dat u bij deze brief vindt, samen met de bewijsstukken, uiterlijk op 31 december 2021 naar de Vlaamse Belastingdienst, Vaartstraat 16, 9300 Aalst.

  Wat als u het formulier en de bewijsstukken niet op tijd opstuurt?
  In dat geval nemen we een beslissing op basis van de documenten in uw dossier. Het is mogelijk dat die documenten niet voldoende aantonen dat u nog recht hebt op de vrijstelling van schenkbelasting. Bezorg ons dus op tijd het formulier en de bewijsstukken. Dan kunnen we een beslissing nemen op basis van de correcte gegevens.

  Hebt u vragen?
  Bel dan naar het gratis nummer 1700.

  Met vriendelijke groeten,


  Katrien Moons

  Waarom is deze versie helderder en doeltreffender?
  • De lezer wordt onmiddellijk rechtstreeks aangesproken met de u-vorm.
  • De belangrijkste boodschap staat vooraan in de brief.
  • De tussenkopjes leiden de lezer door de brief.
  • Er wordt niet verwezen naar de regelgeving. Het gaat hier om een begeleidende brief bij een formulier. Verwijzingen naar de regelgeving zijn dan niet nodig, omdat er geen sprake is van een juridisch conflict of probleem.
  • De onderwerpregel geeft precies aan waarover de brief gaat. Door de toevoeging bezorg het formulier en de bewijsstukken weet de lezer dat er actie van haar verwacht wordt.
  • De boodschap is concreet geformuleerd. De lezer krijgt bijvoorbeeld de concrete datum waarop ze het formulier uiterlijk moet terugsturen.
  • De lezer weet met wie of met welke instantie ze contact kan opnemen als ze nog vragen heeft.