chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Participatiebeleid

  Participatie kent twee definities:

  1. participatie als meebouwen aan de samenleving (~interactieve beleidsvorming)
  2. participatie als deelnemen aan de samenleving (~ inclusie).

  Hieronder de belangrijkste beleidsteksten en verdere wegwijs.

  Witboek Open en Wendbare Overheid

  De Vlaamse overheid streeft ernaar om een open en wendbare overheid te zijn, die openstaat voor input van buitenaf qua meebouwen aan de samenleving. Om dat te bereiken, onderneemt ze acties op korte en lange termijn rond vijf pijlers:

  • dienstverlening
  • participatie
  • regelgeving
  • onderbouwd beleid
  • interne samenwerking.

  Het witboek Open en Wendbare Overheid werd vertaald in een implementatieplan met dertig projecten voor de huidige regeerperiode. Wat betreft participatie vind je er de volgende concrete engagementen: 

  • Het in kaart brengen van en lessen trekken uit succesvolle lokale en buitenlandse voorbeelden van vernieuwende samenwerkingsvormen zoals cocreatie, overheidsparticipatie en burgerinitiatief (project 10).
  • Het uittekenen van een kader voor vernieuwende samenwerkingsvormen (project 10).
  • Het initiëren van experimenten rond cocreatie en overheidsparticipatie in een labo-setting (project 10).
  • Onderzoek naar de mogelijkheid tot het invoeren van een burgerbegroting op Vlaams niveau (project 11).
  • Het aangeven in de beleidsdocumenten, beleidsnota’s en beleidsbrieven van de beleidsdossiers waarvoor participatiemomenten georganiseerd zullen worden. (project 12).
  • Onderzoek naar de rol van interactief beleid bij de werking van Strategische en andere adviesraden (project 12).
  • Inzetten op open consultaties en het ontsluiten van alle afgelopen consultaties via een speciaal daarvoor ontworpen portaal (project 13).
  • Burgers kunnen zelf voorstellen formuleren voor nieuw of verbeterd beleid of betere dienstverlening (project 14).
  • Verder professionaliseren van interactieve beleidsvoering en nagaan welke capaciteitsopbouw hiervoor nodig is, zowel bij de Vlaamse als bij de lokale overheid. Gezamenlijke leernetwerken en vormingen opzetten (Project 15).
  • Burgerinitiatieven die van onderuit ontstaan, mee faciliteren (project 15).
  • Zo veel mogelijk wegwerken van participatiedrempels (project 15).

  Sindsdien verscheen een eerste uitvoeringsrapport witboek 'Open en wendbare overheid' met bijhorende Mededeling aan de Vlaamse Regering van 22 februari 2019. (In de rondzendbrief VR 2019/11 vind je meer uitleg over wat een witboek is, en ook een passage over inspraakprocessen.)

  Resoluties in het Vlaams Parlement

  In het Vlaams Parlement werd tijdens de legislatuur 2014-2019 volop gewerkt rond participatie & interactieve beleidsvorming, met twee resoluties tot gevolg. Zie met name :

  Decreet Lokaal Bestuur

  Volgens van het decreet Lokaal Bestuur moet elke gemeenteraad een reglement vastleggen voor de manier waarop concreet vorm gegeven wordt aan participatie. Titel 6 (art. 302-325) heeft verder ook bepalingen over volksraadplegingen, inspraak, verzoekschriften en klachtenmanagement.

  Participatiedecreet (CJM)

  Wat betreft een betere deelname aan de samenleving zorgt het Participatiedecreet zorgt voor structurele en projectmatige subsidies om kansengroepen meer te laten participeren in cultuur, jeugd en sport. Naast verenigingen komen ook lokale netwerken van plaatselijke armoedeverenigingen, OCMW’s en gemeentelijke diensten in beeld.

  Decreet Complexe Projecten

  Het decreet betreffende Complexe Projecten van 25 april 2014 is een proceduredecreet, bedoeld om iets te doen aan de lange doorlooptijden en de soms moeilijke besluitvorming in complexe projecten door een meer kwalitatieve procesaanpak, waarin dan gelijk ook betere communicatie en participatie aan bod komen..

  Artikel 5 § 1 bepaalt dat “De volgende principes staan centraal in de procesaanpak van de besluitvormingsprocedure:

  1. het participatiebeginsel
  2. open communicatie en transparantie
  3. maatwerk inzake de concrete invulling van het proces
  4. geïntegreerde en oplossingsgerichte samenwerking
  5. gelijktijdige en geïntegreerde aanpak van de onderzoeken en de inspraak
  6. procesregie die door de actoren wordt gedragen.

  De Vlaamse Regering stelt een methodiek ter beschikking in de vorm van een routeplanner die de procesaanpak van de geïntegreerde besluitvormingsprocedure voor complexe projecten verduidelijkt.”

  Die routeplanner staat online op Complexeprojecten.be.

  Expertise in participatie

  Op deze site vind je verdere wegwijs. Daar ook een overzicht van goede voorbeelden, publicaties over participatie, een overzicht van onderzoekers die rond het thema werk verrichten en een verwijzing naar 4 raamcontracten die momenteel beschikbaar zijn voor entiteiten van de Vlaamse overheid én lokale besturen :

  1. Consultancy in belanghebbendenmanagement
  2. Belanghebbendenonderzoek op basis van kwalitatieve of kwantitatieve methoden
  3. Online raapleging van belanghebbenden
  4. Digitaal inspraakplatform.