chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Compensatieregel

  Met de compensatieregel voor administratieve lasten vraagt de Vlaamse overheid om aandacht te hebben voor administratieve lasten bij de opmaak van nieuwe regelgeving. Daarom moest in principe elke daling of stijging van administratieve lasten bij de goedkeuring van nieuwe regelgeving gemeten worden.

  Uit de evaluatie van de compensatieregel voor administratieve lasten (CRAL) bleek echter dat deze werkwijze te rigide was. Dit instrument is dan ook bijgestuurd volgens deze krachtlijnen:

  • een meer proportioneel gebruik van het meten van administratieve lasten;
  • een grotere aandacht voor administratieve lasten doorheen het volledige beleidsproces;
  • een verhoging van de kwaliteit van de meetresultaten en een wijziging in communicatie van de resultaten;
  • een ruimere ondersteuning bij de meting van administratieve lasten.

  Wanneer moeten administratieve lasten gemeten worden?

  Voor welke dossiers?

  Er moet enkel nog een stijging of daling van administratieve lasten gemeten worden met een belangrijke maatschappelijke impact. Het RIA-toepassingsgebied en de bijhorende uitzonderingsgronden zijn ook van toepassing op de compensatieregel voor administratieve lasten.

  Dit betekent niet dat voor elk regelgevingsdossier waarvoor een RIA moet worden opgemaakt, automatisch ook een meting van administratieve lasten moet worden uitgevoerd. Ook omgekeerd geldt dat ook voor dossiers zonder een RIA een meting van administratieve lasten zinvol kan zijn. Vanuit een proportionele toepassing, moet per dossier de relevantie van een meting bekeken worden. Aan de dienst Wetsmatiging kan vooraf advies gevraagd worden over het toepassingsgebied, maar uiteindelijk oordeelt de bevoegde minister per dossier of een meting relevant is of niet.

  Wanneer meten?

  Een belangrijke nieuwe krachtlijn is dat de aandacht voor administratieve lasten doorheen het ganse beleidsproces aanwezig moet zijn en niet enkel bij agendering van het dossier op de Vlaamse Regering. De toepassing van de compensatieregel voor administratieve lasten verloopt dan ook volgens procedurele afspraken die het ganse beleidsproces doorlopen:

  • Opname in de regelgevingsagenda
   Bij elk regelgevingsinitiatief dat wordt opgenomen in de regelgevingsagenda moet vermeld worden of een stijging of daling van administratieve lasten wordt gemeten. Op dat ogenblik dus moet al in overweging genomen worden of dit dossier een vereenvoudiging dan wel een verzwaring van de administratieve lasten zal betekenen.
  • Aanvraag wetgevingsadvies
   Voor de agendering op de Vlaamse Regering moet over administratieve lasten een advies worden gevraagd via de procedure van wetgevingsadvies. De dienst Wetsmatiging verleent een ondersteunend advies m.b.t. de noodzaak, eventuele alternatieven voor de administratieve lasten en de eventuele meting van de administratieve lasten.
  • Agendering op de Vlaamse Regering
   Eens het dossier is gefinaliseerd, moet in de nota aan de Vlaamse Regering onder de hoofdrubriek ‘kwaliteit van de regelgeving’ gerapporteerd worden of er een relevante wijziging is van de administratieve lasten. Een meting van administratieve lasten moet steeds worden uitgedrukt in euro, per (sub)doelgroep en met vermelding van een totaal. De brongegevens voor het gebruikte cijfermateriaal moeten vermeld worden. De uitgevoerde meting kan in bijlage bij de nota worden gevoegd. Deze cijfers worden vanaf principiële goedkeuring VR mee opgenomen in de monitoring van de Compensatieregel.
  • Definitieve goedkeuring VR
   Met het oog op een betrouwbare monitoring van de compensatieregel moet de meting van de administratieve lasten overeenstemmen met de uiteindelijk goedgekeurde regelgeving. Het kan dan ook zijn dat de meting van de administratieve lasten nog wordt aangepast indien er bij deze tweede en definitieve goedkeuring wijzigingen worden aangebracht die een invloed hebben op de administratieve lasten.
   De dienst Wetsmatiging volgt de regelgevingdossiers op en neemt de meting van de administratieve lasten over bij de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering in de monitoring van de compensatieregel voor administratieve lasten.

  naar boven

  Hoe moeten administratieve lasten gemeten worden?

  Om deze compensatieregel consistent te kunnen monitoren, is het vereist dat de stijgingen en dalingen van administratieve lasten volgens de Standaard Kosten methodiek worden gemeten. De dienst Wetsmatiging heeft een aantal hulpinstrumenten ter beschikking om ondersteuning bij deze metingen aan te bieden. Meer informatie over de het begrippenkader en de methodiek van het meten van administratieve lasten vindt u onder het luikje "meten van administratieve lasten".

  naar boven

  Hoe worden de administratieve lasten gerapporteerd?

  Deze opgegeven dalingen en stijging die bij de definitieve goedkeuring op Vlaamse Regering worden gerapporteerd, worden door de dienst Wetsmatiging gevalideerd en mee opgenomen in de kwartaalrapportering administratieve lasten. Deze cijfers worden per beleidsdomein en per doelgroep gerapporteerd.

  De exacte cijfers kunt u vinden onder vereenvoudiging in cijfers.

  naar boven

  Instrumenten

  • De Handleiding meten om te weten bevat richtlijnen voor de berekening van administratieve lasten in het kader van de Compensatieregel.
  • Bij de handleiding hoort sjabloon voor de berekening van administratieve lasten: Sjabloon meting AL
  • De dienst Wetsmatiging maakte een aantal standaarduurtarieven voor ondernemingen en burgers op die vrij ter beschikking zijn: 
  • De dienst Wetsmatiging werkte een aantal standaardhandelingen en gestandaardiseerde out-of-pocketkosten uit.
  • De Lastenmeter begeleidt u om uw meetresultaten in te voeren en verschillende opties daarin te vergelijken.