chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  GDI-decreet overzicht

  Inleiding

  De Geografische Data-Infrastructuur (GDI) zorgt ervoor dat kwaliteitsvolle en actuele geografische informatie beschikbaar is voor alle bestuursniveaus en het publiek.

  De Vlaamse Regering heeft op 20 februari 2009 het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (GDI-decreet), dat op 11 februari 2009 was aangenomen door het Vlaams Parlement, bekrachtigd en afgekondigd.

  De Vlaamse Regering realiseert met het GDI-decreet ook de omzetting van de Europese INSPIRE-richtlijn. Deze richtlijn voorziet in de uitbouw van een grensoverschrijdende Europese geografische data-infrastructuur. Het is belangrijk dat de geografische informatie die noodzakelijk is voor het algemene belang, ter beschikking wordt gesteld aan, en vlot raadpleegbaar is voor alle bestuursniveaus, zowel binnen Vlaanderen en België als binnen de Europese Unie. Bovendien is een brede toegang tot die geografische gegevens voorzien voor de burger.

  Op vlak van de uitbouw van geografische gegevens is de Vlaamse overheid trouwens één van de pioniers in Europa. Het belang van geografische gegevens voor overheid, bedrijven en de burger neemt almaar toe. Verantwoorde besluitvorming inzake grondgebonden materies slaagt alleen als ze kan steunen op tijdige, volledige, actuele, juiste en betrouwbare informatie. Het plannen van een nieuwe woonwijk, het uitstippelen van een fietsroutenetwerk, het bepalen van de milieu-impact bij belangrijke infrastructuurwerken, en de gezondheidsindicatoren in een ruimtelijk verband, zijn slechts enkele voorbeelden van toepassingen waarbij de beschikbaarheid van accurate geografische gegevens onmisbaar zijn bij de ondersteuning van beleidskeuzes.

  Het GDI-decreet is opgebouwd rond het concept “authentieke geografische gegevens”. Dit zijn gegevens waarvan de Vlaamse Regering de actualiteit, nauwkeurigheid en volledigheid heeft gecertificeerd. Twee andere cruciale concepten van het nieuwe decreet zijn het “decentrale beheer” en de “meervoudige” toegang. Dit betekent dat geografische gegevens beheerd worden op het bestuurlijke niveau waar dat het meest efficiënt kan, maar dat de gegevens vervolgens wel maximaal worden gedeeld via een netwerkmodel. Dit moet leiden tot een grotere efficiëntie bij de werking van de overheid en de contacten met de burger.

  GDI-decreet

  Geconsolideerde tekst

  GDI-decreet, publicatie van 28 april 2009  (102,18 KB) Geconsolideerde tekst GDI-decreet

  Parlementaire stukken

  Volgende parlementaire stukken (2022, 2008-2009) zijn beschikbaar: 

  Op 11 februari 2009 werd het ontwerp van decreet aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement en op 20 februari 2009 bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering. 

  Belgisch Staatsblad

  20 februari 2009 - Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen - (B.S.28.04.2009)

  Uitvoeringsbesluiten

  Goedgekeurde besluiten van de Vlaamse Regering gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

  Inhoud van de GDI

  Algemeen

  De Vlaamse GDI bevat geografische gegevensbronnen, diensten om deze geografische gegevensbronnen te ontsluiten en metadata die de geografische gegevensbronnen en diensten beschrijven. 

  Geografische gegevensbronnen en hun bijhorende diensten en metadata vormen onderdeel van de Vlaamse GDI en kunnen opgedeeld worden naargelang het beheer:

  • Geografische gegevensbronnen die worden beheerd door deelnemers aan GDI-Vlaanderen en die vallen onder één van de INSPIRE-thema’s. 
   Voorbeeld: de Vlaamse Hydrografische Atlas wordt beheerd door de Vlaamse Milieumaatschappij en valt onder het INSPIRE-thema "Hydrografie".
  • Geografische gegevensbronnen die worden beheerd door deelnemers aan GDI-Vlaanderen en waarvan de stuurgroep GDI-Vlaanderen heeft vastgesteld dan ze nodig zijn voor uitvoeren van taken van algemeen belang of voor het uitvoeren van taken i.v.m. het milieu. 
   Voorbeeld: de Atlas der Buurtwegen die beheerd wordt door de vijf provincies
  • Geografische gegevensbronnen die worden beheerd door derden (niet-deelnemers aan GDI-Vlaanderen) en waarvan de stuurgroep GDI-Vlaanderen heeft vastgesteld dat ze nodig zijn voor het uitvoeren van taken van algemeen belang of voor het uitvoeren van taken i.v.m. het milieu. 
   Voorbeeld: de digitale kadastrale percelenplannen zijn eigendom van en worden beheerd door de Federale Overheidsdienst Financiën.
  • Geografische gegevensbronnen die gezamenlijk, door deelnemers en niet-deelnemers aan GDI-Vlaanderen werden aangemaakt. 
   Voorbeeld: het Middenschalig Referentiebestand Wegen is een oplossing die uitgewerkt wordt in het kader van GDI-Vlaanderen, samen met het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) om tegemoet te komen aan de noden van de gebruikers van wegenbestanden: wegbeheerders, openbaar vervoer, mobiliteit.

  Toevoeging aan de GDI

  De deelnemers aan GDI-Vlaanderen voegen de geografische gegevensbronnen, geografische diensten en metagegevens die ze beheren, toe aan de GDI overeenkomstig de richtlijnen , die door de stuurgroep GDI-Vlaanderen op 20 april 2011 zijn vastgesteld. 
  De toegang en het gebruik tot de geografische gegevensbronnen en geografische diensten werd verduidelijkt in een omzendbrief.
  Hier vind je het invulformulier voor het indienen van een aanvraag tot toevoeging van een geografische gegevensbron of geografische dienst (met bijbehorende metagegevens) aan de GDI.
  Je aanvraag, maar ook eventuele vragen bij de te volgen procedure, kan je versturen naar digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be.

  GDI-inhoud-GDI-catalogus

  Informatie Vlaanderen houdt een register bij van de geografische gegevensbronnen, geografische diensten en metagegevens die zijn toegevoegd aan de GDI. Momenteel werken we aan een raadpleegbare GDI-catalogus’ die via onze website zal opengesteld worden.

  Toegang en gebruik

  Beleidskader voor hergebruik

  Met het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie, realiseerde de Vlaamse decreetgever de omzetting van de richtlijn 2003/98 van 17 november 2003, die het algemene kader biedt voor het hergebruik van overheidsinformatie.

  Onder ‘hergebruik’ wordt verstaan het gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen van bestuursdocumenten (waaronder ook geografische informatie) voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden dan het oorspronkelijk doel binnen de publieke taak waarvoor de bestuursdocumenten zijn geproduceerd.

  In uitvoering van dit algemene kader en met het oog op een ruimere beschikbaarheid en een betere toegankelijkheid van geografische informatie, heeft de stuurgroep GDI-Vlaanderen het specifieke beleidskader voor het hergebruik van geografische informatie vastgelegd. 
  Beleidskader hergebruik geografische informatie

  Omzendbrief toegang/gebruik en hergebruik

  De toegang tot geografische informatie in Vlaanderen en gebruik en hergebruik van die informatie wordt toegelicht in de omzendbrief "toegang/gebruik en hergebruik".