chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte

  Werk je voltijds binnen de diensten van de Vlaamse overheid en lukt dat niet langer? Dan kan je een beroep doen op verlof voor deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte. Dat laat je toe om deeltijds te werken. Je kunt kiezen om 50, 60, 70 of 80 procent te werken.

  Voor wie?

  Wat geldt als een externe erkenning als persoon met een handicap of chronische ziekte?

  Je handicap of chronische ziekte is expliciet erkend zijn door 1 van onderstaande instanties:

  Ook volgende situaties worden beschouwd als een externe erkenning:

  • Personen die op basis van hun handicap in aanmerking komen voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming (op basis van de wet van 27 februari 1987 betreffende tegemoetkomingen aan personen met een handicap).
  • Gewezen leerlingen van het buitengewoon onderwijs die hoogstens een getuigschrift of diploma behaald hebben in het buitengewoon onderwijs.
  • Personen die in het bezit zijn van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing waaruit een arbeidsongeschiktheid van minstens 66% blijkt.
  • Personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen op basis van de ZIV-regelgeving (ziekte en invaliditeitsverzekering).

  Duur

  Dit verlof kan zowel voor een bepaalde tijd als definitief worden toegekend. Mogelijke werkregimes zijn 50, 60, 70 of 80 procent. De arbeidsarts legt zowel de duur als het werkregime vast.

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: dit verlof heeft geen aanvraagtermijn.
  • Aanvangsdatum: dit verlof mag op elk moment ingaan, als je voldoet aan de voorwaarden.
  • Wijzigen en verlengen: alle praktische afspraken (bijvoorbeeld duur, werkregime, …) worden vastgelegd in een integratieprotocol. Dit kan op elk moment worden herzien. Je kunt zelf een evaluatiemoment vragen om het verlof te wijzigen. Ook de arbeidsarts kan dit beslissen na een periodiek evaluatiemoment.

  Opgelet: Als er een periodiek evaluatiemoment werd ingebouwd, moet de evaluatie voor de voorziene datum gebeuren. Zoniet, kan het verlof niet worden verdergezet totdat de arbeidsarts opnieuw een beslissing neemt. Ook als je externe erkenning als persoon met een handicap beperkt geldig is, moet je tijdig actie ondernemen om aan de voorwaarden te blijven voldoen.

  • Opzeggen en stopzetting: Een periodiek of een aangevraagd evaluatiemoment kan naast een herziening van de praktische afspraken ook leiden tot een stopzetting van het verlofstelsel. Het verlofstelsel eindigt ook als je niet langer beschikt over een geldige externe erkenning als persoon met een handicap of als de door de arbeidsarts vastgelegde duurtijd verstreken is en hij geen beslissing tot verlenging nam.

  Gevolgen van opname

  • Gevolgen voor anciënniteit: dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op.
  • Gevolgen voor vakantiedagen: het aantal vakantiedagen wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar. Bereken zelf je vakantiedagen op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator.
  • Gevolgen voor pensioen: dit is nog niet duidelijk. Verloven waarvoor je geen loon ontvangt, maar die wel met dienstactiviteit worden gelijkgesteld, kunnen in beperkte mate - maximaal 20 procent van de effectief gepresteerde diensten - meetellen voor het pensioen, als de federale ministerraad hiermee instemt. Voor de verlofregeling die geldt vanaf 1 januari 2018, werd het akkoord aangevraagd.
  • Financiële gevolgen: je krijgt een salaris evenredig met je werkregime. Voor de tijd die je niet werkt, krijg je automatisch een salarisbonus die 30% bedraagt van het loon dat je anders zou gekregen hebben. Dit heeft ook een impact op je eindejaarstoelage en vakantiegeld.
  • Gevolgen voor ziektecontingent: dit verlof heeft geen invloed op het aantal dagen uit je ziektecontingent.

  Cumulatie

  Als je tijdens dit verlof een nevenactiviteit (bezoldigd, vrijwillig, als zelfstandige, …) wilt uitoefenen, dan kan dit alleen als je lijnmanager hiermee akkoord gaat. Vraag hiervoor een cumulatietoestemming aan.

  Hoe aanvragen?

  Deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?