chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte

  Werk je voltijds binnen de diensten van de Vlaamse overheid en lukt dat niet langer? Dan kun je een beroep doen op verlof voor deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte. Dat laat je toe om deeltijds te werken. Je kunt kiezen om 50, 60, 70 of 80 procent te werken.

  Voor wie?

  Wat geldt als een externe erkenning als persoon met een handicap of chronische ziekte?

  Je handicap of chronische ziekte moet expliciet erkend zijn door 1 van onderstaande instanties:

  Ook volgende situaties worden beschouwd als een externe erkenning:

  • Personen die op basis van hun handicap in aanmerking komen voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming (op basis van de wet van 27 februari 1987 betreffende tegemoetkomingen aan personen met een handicap).
  • Gewezen leerlingen van het buitengewoon onderwijs die hoogstens een getuigschrift of diploma behaald hebben in het buitengewoon onderwijs.
  • Personen die in het bezit zijn van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing waaruit een arbeidsongeschiktheid van minstens 66% blijkt.
  • Personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen op basis van de ZIV-regelgeving (ziekte en invaliditeitsverzekering).

  Duur

  Dit verlof kan zowel voor een bepaalde tijd als definitief worden toegekend. Mogelijke werkregimes zijn 50, 60, 70 of 80 procent. De arbeidsarts legt zowel de duur als het werkregime vast.

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: dit verlof heeft geen aanvraagtermijn.
  • Aanvangsdatum: dit verlof mag op elk moment ingaan, als je voldoet aan de voorwaarden.
  • Wijzigen en verlengen: alle praktische afspraken (bijvoorbeeld duur, werkregime, …) worden vastgelegd in een integratieprotocol. Dit kan op elk moment worden herzien. Je kunt zelf een evaluatiemoment vragen om het verlof te wijzigen. Ook de arbeidsarts kan dit beslissen na een periodiek evaluatiemoment.

  Opgelet: Als er een periodiek evaluatiemoment werd ingebouwd, moet de evaluatie voor de voorziene datum gebeuren. Zoniet, kan het verlof niet worden verdergezet totdat de arbeidsarts opnieuw een beslissing neemt. Ook als je externe erkenning als persoon met een handicap beperkt geldig is, moet je tijdig actie ondernemen om aan de voorwaarden te blijven voldoen.

  • Opzeggen en stopzetting: Een periodiek of een aangevraagd evaluatiemoment kan naast een herziening van de praktische afspraken ook leiden tot een stopzetting van het verlofstelsel. Het verlofstelsel eindigt ook als je niet langer beschikt over een geldige externe erkenning als persoon met een handicap of als de door de arbeidsarts vastgelegde duurtijd verstreken is en hij geen beslissing tot verlenging nam.

  Gevolgen van opname

  • Gevolgen voor anciënniteit: dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op.
  • Gevolgen voor vakantiedagen: het aantal vakantiedagen wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar. Bereken zelf je vakantiedagen op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator
  • Gevolgen voor pensioen: dit is nog niet duidelijk. Verloven waarvoor je geen loon ontvangt, maar die wel met dienstactiviteit worden gelijkgesteld, kunnen in beperkte mate - maximaal 20 procent van de effectief gepresteerde diensten - meetellen voor het pensioen, als de federale ministerraad hiermee instemt. Voor de verlofregeling die geldt vanaf 1 januari 2018, werd het akkoord aangevraagd. Meer informatie of een vraag? Lees meer op de webpagina van de Federale Pensioendienst (externe link) of ga langs bij een pensioenexpert voor je persoonlijke vraag.
  • Financiële gevolgen: je krijgt een salaris evenredig met je werkregime. Voor de tijd die je niet werkt, krijg je automatisch een salarisbonus die 30% bedraagt van het loon dat je anders zou gekregen hebben. Dit heeft ook een impact op je eindejaarstoelage en vakantiegeld.
  • Gevolgen voor ziektecontingent: dit verlof heeft geen invloed op het aantal dagen uit je ziektecontingent.

  Cumulatie

  Als je tijdens dit verlof een nevenactiviteit (bezoldigd, vrijwillig, als zelfstandige, …) wilt uitoefenen, dan kan dit alleen als je lijnmanager hiermee akkoord gaat. Vraag hiervoor een cumulatietoestemming aan.

  Hoe aanvragen?

  Deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Veel gestelde vragen

  Hoe stap je over van het systeem deeltijdse prestaties wegens ziekte naar het systeem deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte?

  Als je al gebruik maakt van het systeem deeltijdse prestaties wegens ziekte en merkt dat een voltijdse re-integratie niet aan de orde is, zorg er dan voor dat je tijdig met de aanvraag begint om in te stappen op het systeem deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte.

  Vermijd zo dat je terechtkomt in een periode waarin je van geen van beide stelsels gebruik kan maken. Zeker als je nog geen externe erkenning hebt, begin je hier best tijdig mee, terwijl je nog in het systeem deeltijdse prestaties wegens ziekte zit.

  Kan je het systeem deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte combineren met het systeem deeltijdse prestaties wegens ziekte?

  Ja. Dit kan gecumuleerd worden.

  Stel dat je binnen het systeem van deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte een werkregime van 80 procent hebt, dan zal je binnen deze 80 procent prestaties wegens ziekte kunnen aanvragen, maar voor de overige 20 procent heb je verlof voor deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte. Je kan beide systemen met elkaar combineren wanneer je na een periode van voltijdse ziekte weer wil re-integreren naar het tewerkstellingsregime dat je uitvoert binnen het systeem van deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte.

  Deeltijdse prestaties wegens ziekte zijn mogelijk voor zover je voor minstens 50 procent van een voltijds werkregime kan presteren. Die voorwaarde blijft wel bestaan. Dat laatste betekent dat de combinatie van deze verlofsystemen niet mogelijk is als je een werkregime van 50 procent presteert in het kader van deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte.

  Opgelet: Je kan de combinatie niet gebruiken om voltijds afwezig te zijn van het werk.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).