chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Definitie kaderfuncties

  Kaderfuncties worden gedefinieerd als functies die zich - door hun mate van verantwoordelijkheden en autonomie en/of professionele deskundigheid (expertise) - in de hogere klassen bevinden van de functieniveaumatrix of geclassificeerd worden via de wegingsmethodiek voor de management- en projectleiderfuncties van N-niveau.

  Om de verscheiden realiteit van deze functies in de Vlaamse overheid in kaart te kunnen brengen, was enerzijds een helder afbakeningscriterium noodzakelijk, maar anderzijds ook een herkenbare opdeling waarbinnen deze variatie kon gevat worden. Voortbouwende op de gangbare, algemeen aanvaarde terminologie binnen en buiten de Vlaamse overheid, wordt voorgesteld om de kaderfuncties enerzijds op te delen in top-, midden- en lager kader en anderzijds in het onderscheid tussen de leidinggevende en niet-leidinggevende kaderfuncties (cfr. ‘hogere expertenfuncties’). Daarenboven wordt een functiehouder pas meegeteld als hij/zij ook personeelslid is en meegeteld wordt bij het personeelsaantal.

  Er is binnen de Vlaamse overheid afgesproken om de kaderfuncties af te bakenen en op te delen op basis van de rang van het personeelslid die de functie uitoefent. Als de rang van deze functie met name minimaal A2 is, wordt het betrokken personeelslid meegeteld bij de kaderfuncties.

  Personeelsleden worden bij het topkader meegeteld als er naast de rang van minimaal A2 bijkomend een aanstellingsbesluit van de Vlaamse Regering bestaat als hoofd van een entiteit of voor een N-project. Personeelsleden worden bij het middenkader gerekend als ze de overeenkomstige rangen hebben van afdelingshoofd (of hoofdadviseur zonder mandaat), senior-adviseur of N-1-projectleider. Indien personeelsleden met minimaal rang A2 niet bij top- en middenkader kunnen meegeteld worden, worden zij bij lager kader geteld.

  Personeelsleden worden bij leidinggevende kaderfuncties (of kortweg managementfuncties) meegeteld als zij een mandaat aan het uitoefenen zijn (cfr. top- en middenkader) of als zij op lager kaderniveau de functie van directeur aan het uitoefenen zijn (of een afgeleide daarvan zoals bv. directeur-arts). Personeelsleden die dergelijke kaderfuncties ad interim invullen of tijdelijk waarnemen, worden pas meegeteld als er een formele benoeming tot ad interim of tot tijdelijke waarneming heeft plaatsgevonden.

  Er zijn daarnaast personeelsleden waarvan de functie niet aan een rang is toegewezen. Daar gelden andere afspraken. Zo zijn er de permanente contractuele kaderfuncties waarvoor personeelsleden geworven worden via het type ‘bijkomende en specifieke opdrachten’. Deze kaderfuncties worden meegeteld in de rang zoals is aangegeven in het ministerieel besluit van 14 mei 2008 over de bijkomende en specifieke opdrachten.

  Met betrekking tot de ‘hooggekwalificeerde contractuelen’, wordt er in geval er een rang of graad is toegekend, deze als uitgangspunt genomen voor de toewijzing aan top-, midden- en lager kader. In de overige gevallen waar er geen rang of graad is bepaald, wordt voorgesteld om dit ‘ad hoc’ te regelen op basis van een inschatting door de betrokken entiteit (bv. op basis van rapporteringslijnen, functiezwaarte, arbeidsvoorwaarden). Standaard worden deze contractuele personeelsleden als niet-leidinggevend beschouwd, tenzij er een aanstellingsbesluit van de Vlaamse Regering is voor dit contractueel personeelslid als hoofd van een entiteit.

  Op basis van bovenstaande afspraken kunnen daardoor de meeste kaderfuncties als volgt worden gepositioneerd:

  Kaderfuncties Leidinggevend (managementfuncties) Niet-leidinggevend
  Topkader

  Topmanagement (mandaat)

  • Secretaris–generaal (A4, A3))
  • Administrateur-generaal (A3)
  • Gedelegeerd bestuurder (A3)
  • Algemeen Directeur (A2L)
  • Hoofd Secretariaatspersoneel SAR
  • Projectleiders op N-niveau
  • Terugvalposities Topkader
  • Bijkomende of specifieke opdrachten & hooggekwalificeerde contractuelen
  Middenkader

  Middenmanagement (mandaat)

  • A2A (Afdelingshoofd)
  • A2E: senior adviseur
  • Projectleider N-1
  •  Terugvalpositie
  Lager kader

  Lager management

  • A2 (Directeur-(informaticus-arts-ir.)
  • Wetenschappelijk directeur
  • A2 (adviseur, navorser,…)
  • Hooggekwalificeerde contractuelen
  Hooggekwalificeerde contractuelen