Departement Buitenlandse Zaken

Oprichting

Het Departement internationaal Vlaanderen (DiV) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005. Dit besluit is in werking getreden op 1 januari 2006. De feitelijke opstart van het departement vond plaats op 1 april 2006.

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie (B.S. 22.09.2005)
  gewijzigd bij verscheidene besluiten

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen (B.S. 04.04.2006)

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 betreffende de overdracht van sommige personeelsleden van het agentschap Toerisme Vlaanderen aan het Departement internationaal Vlaanderen (B.S. 14.12.2011)

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2014 houdende de overdracht van de personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking aan het Departement internationaal Vlaanderen (B.S. 24.03.2014)

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2016 tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 houdende wijziging van artikel 6 en 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie (B.S. )

naar boven

Personeelsregelgeving

Het personeel van het Departement internationaal Vlaanderen valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 (ook wel 'het raamstatuut' genoemd).

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 27.03.2006)
  gewijzigd bij verscheidene besluiten

 • Huishoudelijk reglement van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid [Dit reglement werd, in toepassing van artikel I 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, vastgesteld op 29 maart 2006.]

 • Bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen (inzonderheid art. 6 ivm politiek verlof) (B.S. 17.10.2006)
  gewijzigd bij
  • Bijzonder decreet van 20 juni 2008 houdende vervanging van artikel 10 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen (B.S. 12.08.2008)
 • Ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 26.05.2008)
  gewijzigd bij
  • Ministerieel besluit van 16 januari 2009 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 16.03.2009)
  • Ministerieel besluit van 2 mei 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 07.11.2013) 
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende de overdracht van personeelsleden van het Departement Kanselarij en Bestuur naar Toerisme Vlaanderen enerzijds en het Departement Internationaal Vlaanderen anderzijds ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra (B.S.  )
 • Besluit van de secretaris-generaal van 1 januari 2017 tot vaststelling van het organogram van het Departement Buitenlandse Zaken (B.S. 25.01.2017)
 • Arbeidsreglement departement iV

naar boven

Sociale zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit departement onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Kinderbijslagregeling

Zowel het administratieve beheer van de kinderbijslagdossiers als de berekening van de kinderbijslag wordt uitgevoerd door de RKW.

Hospitalisatieverzekering

De personeelsleden van dit departement kunnen een beroep doen op de collectieve verzekering gezondheidszorgen die werd afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en AG Insurance. Als hoofdverzekerden wordt hun basispremie betaald door de werkgever. Nevenverzekerden kunnen aansluiten tegen gunstige tarieven.

naar boven

Syndicaal statuut

Het Departement internationaal Vlaanderen is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

 • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (B.S. 24.12.1974)
  gewijzigd bij verscheidene wetten en koninklijke besluiten

naar boven