chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Dienstverlening selectieprocedures

  Het Selectiecentrum is verplichte selector voor

  Statutaire aanwervingsprocedures van de ministeries Vlaamse overheid (departementen en agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid)

  Het gaat over wervingen, bevorderingen binnen niveau en bevorderingen naar een hoger niveau.

  De dienst organiseert deze procedures in eigen beheer en coördineert alle stappen van het proces.

  In overleg met de wervende entiteit kan ook een partnerkantoor ingeschakeld worden voor een deel of het geheel van de procedure. Lees meer over de raamcontracten.

  Praktisch verloop van een selectieprocedure 

  Bezorg elke wervingsaanvraag aan selecties@vlaanderen.be. Gebruik daarvoor de beschikbare checklist . Daardoor kan het Selectiecentrum een eerste inschatting maken van de procedure en een geschikte selectieverantwoordelijke aanduiden. Dit gebeurt elke maandag. Uiterlijk diezelfde week wordt contact opgenomen met uw entiteit om de opstart van de procedure te bespreken.

  Het Selectiecentrum streeft naar een snelle opstart. Toch hangt dit soms af van het aantal aangevraagde procedures. Vacatures die proactief worden doorgegeven, worden opgenomen in de planning en krijgen voorrang tijdens de gevraagde opstartperiode.

  De afbakening van de rollen en selectieprocedure wordt tijdens een intake vastgelegd in overleg met de wervende entiteit. Ook u kunt zelf een rol opnemen tijdens bijvoorbeeld de voorselectie of het jurygesprek.

  Een selectieprocedure bestaat volgens de omzendbrief kwaliteitscriteria voor selecties en selectoren minimaal uit een CV-screening, een zelfbeschrijving of persoonlijkheidsvragenlijst, een gestructureerd interview waarin motivatie, ervaring, opleidingen en competenties worden bevraagd, en een inhoudelijk of functiegericht eindgesprek.

  Binnen het Selectiecentrum zijn er geen vaste contactpersonen per entiteit. De dienst tracht echter wel om voor elke entiteit een team selectieverantwoordelijken in te schakelen om de kennis over de organisatie en profielen maximaal te benutten. De verdeling van de teams is als volgt:

  Team 1 met David Salens als contactpersoon:

  • Agentschap Binnenlands Bestuur 
  • Agentschap Informatie Vlaanderen
  • Het Faciltair Bedrijf
  • Agentschap Inburgering en Integratie
  • Agentschap Overheidspersoneel
  • Departement Kanselarij en Bestuur
  • Dienst van de Bestuursrechtcolleges
  • Audit Vlaanderen
  • Departement Financiën en Begroting
  • Vlaamse Belastingdienst
  • Departement Buitenlandse Zaken
  • Flanders Investment and Trade
  • Toerisme Vlaanderen
  • Agentschap Innoveren en Ondernemen
  • Agentschap Plantentuin Meise
  • Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
  • Departement Werk en Sociale Economie
  • Syntra
  • VDAB
  • Departement Landbouw en Visserij
  • Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
  • Agentschap voor Natuur en Bos

  Team 2 met Annick Pellens als contactpersoon:

  • Departement Omgeving
  • Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  • Milieu- en Natuurraad Vlaanderen
  • Onroerend erfgoed
  • Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
  • Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
  • Vlaams Energieagentschap
  • Vlaamse Landmaatschappij
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
  • Vlaamse Milieumaatschappij
  • Wonen Vlaanderen
  • Agentschap Jongerenwelzijn
  • Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Kind en Gezin
  • OPZ Geel
  • OPZ Rekem
  • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  • Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
  • Agentschap Zorg en Gezondheid
  • Agentschap Zorginspectie
  • Departement Cultuur, Jeugd en Media
  • Sport Vlaanderen
  • Vlaamse Regulator voor de Media
  • Agentschap Wegen en Verkeer
  • Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  • Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
  • Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen
  • Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge
  • Vlaamse Waterweg
  • Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties
  • Agentschap voor Infrastructuur Onderijs
  • Agentschap voor Onderwijsdiensten
  • Departement Onderwijs en Vorming
  • Onderwijsinspectie
  • Vlaamse Onderwijsraad
  • GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

  Na aanmelding van een vacature ontvangt de wervende entiteit een contactpersoon voor die vacature. Uiteraard kan tijdens de looptijd van de vacature ook gebruik gemaakt worden van het algemene e-mailadres: selecties@vlaanderen.be.

  Wat is betalend?

  De dienstverlening van het Selectiecentrum, inclusief het gebruik van computergestuurde testen, wordt niet gefactureerd. Eventuele prestaties van een partnerkantoor, alsook eventuele kosten rond arbeidsmarktcommunicatie zijn wel betalend en worden rechtstreeks gefactureerd door het partnerkantoor aan de wervende entiteit.

  Procedures top- en middenkader, mandaten en tijdelijke aanstellingen voor de Diensten van de Vlaamse overheid (DVO)

  Het Selectiecentrum organiseert ook in samenwerking met een partnerkantoor de aanwerving van management- en projectleiderfuncties van N-niveau en van functies van algemeen directeur, het hoofd van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad en N-1-functies. De dienst coördineert alle stappen van het proces.

  Wat is betalend?

  De dienstverlening van het Selectiecentrum, inclusief het gebruik van computergestuurde testen, wordt niet gefactureerd. Eventuele prestaties van een partnerkantoor, alsook eventuele kosten rond arbeidsmarktcommunicatie zijn wel betalend en worden rechtstreeks gefactureerd door het partnerkantoor aan de wervende entiteit.

  Het Selectiecentrum is geen verplichte selector voor

  Statutaire en contractuele procedures voor de Diensten van de Vlaamse overheid (DVO)
  Voor statutaire aanwervingsprocedures (wervingen, bevorderingen binnen niveau en bevorderingen naar een hoger niveau) van niet-ministeries binnen de DVO is het Selectiecentrum geen verplichte selector. Dit geldt ook voor contractuele procedures van alle entiteiten binnen de DVO. Indien gewenst, kunt u via de raamcontracten van het Selectiecentrum een partnerkantoor inschakelen om deze procedures uit te voeren. De uitvoering en coördinatie gebeurt dan door het partnerkantoor samen met de wervende entiteit. Lees meer over de raamcontracten.

   

  Wat is betalend?

  De dienstverlening van het Selectiecentrum (bijv. organisatie minicompetitie voor afname raamcontract) wordt niet gefactureerd. De prestaties van het partnerkantoor, alsook eventuele kosten rond arbeidsmarktcommunicatie zijn wel betalend en worden rechtstreeks gefactureerd door het partnerkantoor aan de wervende entiteit.

  Overige dienstverlening

  Competentiescreenings binnen procedures voor de Diensten van de Vlaamse overheid (DVO)

  Indien gewenst, kunt u via het Selectiecentrum een partnerkantoor inschakelen om een potentieelinschatting, assessment of selectieonderdeel uit te voeren. De uitvoering en coördinatie gebeurt dan door het partnerkantoor samen met de wervende entiteit. Lees meer over de raamcontracten.

  Wat is betalend?

  De dienstverlening van het Selectiecentrum (bijv. organisatie minicompetitie voor afname raamcontract) wordt niet gefactureerd. Eventuele prestaties van een partnerkantoor zijn wel betalend en worden rechtstreeks gefactureerd door het partnerkantoor aan de wervende entiteit.

  Beheer werfreserves voor de Diensten van de Vlaamse overheid (DVO)

  Voor de procedures georganiseerd door het Selectiecentrum worden de werfreserves en generieke vrijstellingen van kandidaten beheerd en opgevolgd door het Selectiecentrum.

  Is je departement of agentschap op zoek naar een dossierbehandelaar, beleidsmedewerker of jurist? Lees meer over de werfreserves voor veel voorkomende functies.