chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Eind 2016 is het “stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid” bij decreet opgericht. De stuurgroep GDI-Vlaanderen, de stuurgroep inzake archivering en het VDI-coördinatiecomité gaan hierin op.

  Dit stuurorgaan is het (nieuwe) coördinatiecomité voor de VDI en kan adviezen aangaande het informatie- en ICT-beleid voorstellen aan de Vlaamse Regering. Die adviezen worden bindend eenmaal de Vlaamse Regering ze heeft goedgekeurd en ze gelden dan zowel binnen de Vlaamse overheid zelf als tussen de Vlaamse overheid en de provinciale en lokale besturen. 

  Daarnaast krijgt dit stuurorgaan de opdracht om de onderlinge afstemming tussen de intra- en interbestuurlijke strategische digitaliseringsprojecten, gebundeld in het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal, te regisseren.

  Zittingen

  • 24 okt

   24/10/17

   1.       Toelichting nieuwe governancestructuur (inleiding en scope)

   2.      Beslissing: Toelichting nota voorstel werkgroepen

   3.      3.    Strategisch plan

   a.     a. Reacties en verdere stappen

   b.     b. Interbestuurlijke afsprakennota

   4.      Beslissing: Huishoudelijk reglement

   5.      Beslissing: Dataclassificaties

   6.      Varia

   6.1 Data zittingen 2018

   Documenten

  • 28 nov

   28/11/17

   1.     Opvolging actielijst

   2.     Toelichting door externe innovators

   3.     Toelichting bestaande e-gov projecten

   4.     Beslissing: informatieclassificatiemodel

   5.     Stand van zaken Algemene Verordening Gegevensbescherming

   6.     Beslissing: Nota samenstelling werkgroepen

   7.     Mededeling: huishoudelijk reglement

   8.     Mededeling: communicatieacties

   9.     Varia

   Documenten

  • 23 jan

   23/01/18

   1.       Opvolging actielijst

   2.      Toelichting ondernemingsplan 2018 Informatie Vlaanderen en Het Facilitair Bedrijf

   3.      Toelichting werkplan

   4.      Mededeling: stand van zaken informatieclassificatiemodel

   5.      Mededeling: communicatie-acties

   6.      Mededeling: samenstelling van de werkgroepen

   7.      Varia

   Documenten

  • 27 mrt

   27/03/18

   1.     Opvolging actielijst

   2.     Toelichting burgerloket

   3.     Toelichting thema audit informatiemanagement;

   BESLISSING: goedkeuring plan van aanpak (managementreactie)

   4.     BESLISSING: werkplan 2018-2019

   5.     Beslissing: Goedkeuring plan van aanpak monitoring

   6.     Toelichting verschil DPO-veiligheidsconsulent

   7.     Toelichting aandachtspunten operationele voorbereiding AVG

   en mededelling verplichting gebruik https.

   8.     Beslissing: goedkeuring wijzigingen richtlijnen voor toevoegingen aan de GDI en de delegatie van taken aan de werkgroep

   9.     Mededeling: stand van zaken Informatieclassificatiemodel

   10.   Varia

   Documenten

  • 22 mei

   22/05/18

   Documenten

   1.       Opvolging actielijst

   De actielijst wordt overlopen.

   2.      Beslissing:PvA Bijdrage vd administratie aan het Regeerakkoord

   Toelichting en bespreking methodiek plan van aanpak voor Bijdrage van de administratie aan het Regeerakkoord, luik digitalisering

   3.      Toelichting dienstverleningsregister

   Informatie Vlaanderen geeft een toelichting bij het dienstverleningsregister, de opvolger van de IPDC, dat een kwalitatief zicht geeft op de publieke dienstverlening in Vlaanderen.

   4.      Toelichting duidelijkheid i.v.m. de (Amazon-)cloud en de Patriot-act

   In het verleden waren er tegengestelde standpunten tussen de Privacy-commissie en HFB in verband met het bewaren van gegevens in de cloud. Ondertussen is er overleg geweest om de standpunten af te stemmen.

   5.      Beslissing: Onderschrijving van het open data charter

   Het charter werd aan het einde van 2017 door de stuurgroep van Smart Flanders goedgekeurd en ligt nu ter goedkeuring en bekrachtiging voor bij het stuurorgaan. Dit charter is opgesteld in kader van het Smart Flanders programma. Het charter focust zich op de ontsluiting van real-time open data.

   6.      Beslissing: goedkeuring definitie informatiemanagement

   Als antwoord op een van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen heeft de werkgroep archief- en informatiebeheer een voorstel van definitie voor informatiemanagement uitgewerkt.

   7.      Beslissing: richtlijnen WG digitale dienstverlening

   Validering voorstellen richtlijnen digitale dienstverlening: Facebookrichtlijn, Model cookie verklaring, Handleiding gebruik Google Analytics 

   8.      Mededelingen werkgroepen:
   - datastandaarden
   - datamanagement
   - juridische werkgroep

   Het betreft twee mededelingen van de werkgroep datastandaarden: Erkenning van een proces en methode voor het beheren van de levenscyclus van datastandaarden, Erkenning van Vlaamse URI-standaard.
   Mededeling van de werkgroep datamanagement: Actualisering INSPIRE-actieplan
   Mededeling van de juridische werkgroep: Privacyverklaring, Verwerkersovereenkomst, Geheimhoudingsverklaring, Aanzet informatieclausule.

   9.      rapportering van de werkgroepen

   De rapportering van elke werkgroep wordt meegeleverd met de agenda.

   10.    Goedkeuring HR

   Het huishoudelijk reglement werd aangevuld met verdeling beslissingsbevoegdheid stuurorgaan versus werkgroepen.

   11.     Varia

   Documenten

   ANPR-studiedag (11/6/18); Trefdag Digitaal Vlaanderen (29/11/18, nocturne 28/11)

  • 3 jul

   3/7/18

   Documenten

   Punt

   Duiding

   1.       Opvolging actielijst

   De actielijst wordt overlopen in het verslag van de vorige zitting.

   2.     Toelichting webplatformen

   Toelichting van het programma en van het toekomstig product webplatformen.

   3.     Beslissing: Oprichting ad hoc werkgroep cloudstrategie

   Toelichting opdracht van de werkgroep en het plan van aanpak voor het opstellen cloud-strategie.

   4.      Toelichting over de nieuwe gegevensbeschermingsauthoriteit

   Toelichting van de wijzigingen van de Vlaamse en federale wetgeving m.b.t. het meedelen van persoonsgegevens door Vlaamse instanties.

   5.      Toelichting plan genomen acties verhoogde bedrijfszekerheid

   Rapportering vanuit het Magda bestuurscomité over de ondernomen acties.

   6.      Beslissing: Informatieclassificatiemodel

   Het informatieclassificatiemodel ligt voor ter beslissing.

   7.      Mededeling: visie authentieke gegevensbronnen

   Verfijning erkenningsprocedure voor Vlaamse authentieke gegevensbronnen en voorstellen kandidaat authentieke ter erkenning door het stuurorgaan.

   8.      Mededeling: erkenning standaarden

   Zes standaarden worden erkend als datastandaard: Adres, persoon, organisatie, dienst, mandaat, besluit

   9.      Beslissing: wijzigingen huishoudelijk reglement

   Beslissing over de wijzigingen aan het huishoudelijk regelement zoals toegelicht op de zitting van 22/5.

   10.     Vragen platform digitale formulieren

   Vragen van beleidsdomein van O&V omtrent het HFB e-formulierenplatform.

   11.     Evaluatie

   Reflectiemoment over het voorbije jaar en de verwachtingen naar het komende jaar.

   12.     Varia

   Datum voor dag bijdrage aan regeerakkoord. (28/9/18); Vervanging van ontslagnemende leden.

   13.    Informeel netwerkmoment

    

  • 25 sep

   25/9/18

   Documenten

   Punt

   Duiding 

   1.        Opvolging actielijst 

   De actielijst wordt overlopen. 

   2.       Beslissing: visie authentieke gegevensbronnen 

   De voorzitter van de werkgroep authentieke gegevensbronnen geeft een toelichting over de visie van het erkennen van authentieke gegevensbronnen. 

   3.       Toelichting over het bestuursdecreet 

   Informatie Vlaanderen geeft een toelichting over het Bestuursdecreet. Voor meer info: https://overheid.vlaanderen.be/organisatie/open-en-wendbare-overheid/bestuursdecreet

   4.       Toelichting impact fusies op digitale toepassingen van lokale besturen 

   Met Aalter als casestudie worden de digitale toepassingen geïnventariseerd die impact ondervinden van de fusies. 

   5.       Toelichting over de besluiteneditor die gebruikt wordt in het project LBLOD 

   Het belang van het erkennen van standaarden wordt geïllustreerd a.d.h.v. het project Lokale Besluiten voor Linked Open Data voor de optimalisatie van interbestuurlijke samenwerking. 

   6.       Toelichting over het ondernemersloket 

   Strategisch debat over een gedeelde visie van het principe van wederkerigheid en een toelichting over het no-wrong-door principe. 

   7.        Mededeling (schriftelijk): communicatie van het open data charter 

   Naar aanleiding van de bespreking in het stuurorgaan van 22/05 wordt een voorstel gedaan op welke manier het open data charter uitgedragen zal worden. 

   8.        Mededeling “naar een slimmer en verbonden Vlaanderen” 

   Op 28/09 gaat een scenarioplanningsdag door over de rol van de overheid in de digitale samenleving en dit ter voorbereiding van de bijdrage van de administratie aan het Regeerakkoord. 

   9.        Mededeling (schriftelijk): URI’s bij INSPIRE-dataharmonisering 

   De voorzitter van de werkgroep datamanagement geeft een toelichting over het technisch voorschrift i.v.m. URI’s bij INSPIRE-dataharmonisering dat werd opgesteld i.s.m. de werkgroep datastandaarden. 

   10.      Mededeling: Stand van zaken werkplan 2018-2019 

   Het secretariaat deelt een stand van zaken mee van de acties van het werkplan 2018-2019. 

   11.       Varia 

    - vervanging leden

  • 27 nov

   27/11/18

   Documenten

   1.       Opvolging actielijst

   82

   De actielijst uit het vorige verslag wordt overlopen.

   2.      Toelichting Digitale agenda 2024

   88, 91

   Resultaten van de scenarioplannings-oefening (28/09)over de rol van de overheid in de digitale samenleving en dit ter voorbereiding van de bijdrage van de administratie aan het Regeerakkoord.

   3.      Toelichting API-strategie en roadmap

   presentatie

   “Wat is een API?” en “Wat is de business value ervan voor de VO?”. Hoe past dit binnen de strategie “API first”.

   4.      Toelichting Digitaal Archief Vlaanderen

   89

   Toelichting beslissing VR over DAV. Status offertes af. Beslissing VR financieringsmodel.

   5.      Toelichting URL-strategie

   presentatie

   Deze url-strategie draagt bij aan een consistenter geheel van websites met een duidelijke thematische hiërarchie en met meer zekerheid dat het officiële overheidsinformatie betreft.

   6.      Schriftelijke mededeling: Ontwerp van BVR substitutie

   90, 92

   Het bestuursdecreet voert een generieke regeling in voor substitutie van bestuursdocumenten die gecreëerd of ontvangen worden in het kader van Vlaamse bevoegdheden.

   7.      Schriftelijke rapportering voortgaan werkgroepen

   86

   Permanente actie. De voorzitters van de werkgroepen rapporteren beknopt over hun voortgang.

   8.      Varia

   ·       Mededeling: kalender zittingen 2019

   ·       MB wijziging samenstelling SO

   85

    

    

   ·       Kalender 2019: zie bijlage

   ·       MB voor vervanging leden zoals beschreven in verslag vorige zitting

  Samenstelling

  Jeroen Windey    (beleidsdomein Kanselarij en bestuur)
  Birgitt Van Nerum    (beleidsdomein Financiën en begroting)
  Julie Bynens    (beleidsdomein Internationaal Vlaanderen)
  Bart Candaele    (beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie)
  Ann Verhaegen    (beleidsdomein Onderwijs en Vorming)
  Katrien Verhegge    (beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)
  Luc Delrue    (beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media)
  Jef Van der Wee    (beleidsdomein Werk en Sociale economie)
  Tim Ampe    (beleidsdomein Landbouw en Visserij)
  Filip Boelaert    (beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken)
  Annita Stevens    (beleidsdomein Omgeving)
  Veronique Janssens    (Vereniging van de Vlaamse Provincies)
  Mieck Vos    (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)
  Jan Leroy    (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)
  Frank Geets    (agentschap Facilitair bedrijf)
  Barbara Van Den Haute    (Agentschap Informatie Vlaanderen)    Voorzitter
  Pieter Ballon    (externe innovator)
  Danny Goderis    (externe innovator)
  Simon Vander Elst    (kabinet Homans)    effectief waarnemend lid met raadgevende stem

  Ministerieel besluit van deze samenstelling

  Contact

  Voorzitter: Barbara Van Den Haute
  Secretariaat: stuurorgaan_informatie_en_ict@vlaanderen.be