chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Doelstellingen Traject

  Traject is de online tool voor het opvolgen en aan elkaar linken van doelstellingen, projecten, programma’s, processen en indicatoren, die entiteiten van de Vlaamse overheid toelaat om hun beleids- en beheersplannen op te volgen en hierover te rapporteren.

  De toepassing staat Vo-breed ter beschikking en biedt de mogelijkheid om op een uniforme manier aan te geven welke doelstellingen vooropgesteld worden, hoe ze gerealiseerd worden en wat de stand van zaken is. De rapportering wordt daardoor éénvormig, het opvolgen van transversale plannen een stuk gemakkelijker, dubbel inputwerk in verschillende tools wordt vermeden, en synergieën en samenwerkingsverbanden over de entiteitsgrenzen worden duidelijker.

  De concrete doelstellingen van Traject kunnen als volgt omschreven worden:

  • het beheren van alle doelstellingen, projecten, programma’s en bijhorende indicatoren aangevuld met de processen positioneren in een geïntegreerde doelstellingencascade (van regeerakkoord tot individueel prestatiemanagement);
  • het faciliteren van tussentijdse statusopvolging, in functie van tijdige (bij)sturing; 
  • het aanbieden van actuele statusrapporten over de beleids- en beheersplannen binnen de Vlaamse overheid, op maat van verschillende doelgroepen (personeelsleden, management), met oog op interne sturing;
  • het aanbieden van intern gevalideerde rapporten aan het politieke niveau met oog op externe rapportering;
  • het vormen van een essentiële schakel in de ontsluiting van de bedrijfsarchitectuur van de Vlaamse overheid en bijdragen aan de integratie van het  organisatieontwerp van de Vlaamse overheid op globaal niveau door de koppeling met andere bronnen waarin componenten beheerd worden (organisatiestructuur, personeelsgegevens, besluiten VR, ...).

  Opvolgen van beleids- en beheersdoelstellingen, maar ook portfoliobeheer en interne sturing

  Traject moet door alle entiteiten van de Vlaamse overheid verplicht gebruikt worden voor de opvolging van de belangrijkste beleidsdocumenten, zoals het Vlaams Regeerakkoord, de beleidsnota’s en beleidsbrieven, de regelgevingsagenda en de transversale beleidsplannen.

  Daarnaast laat de tool ook toe om de rest van de doelstellingencascade op te volgen, dus ook beheersdoelstellingen (bv. in functie van het ondernemingsplan) en alle mogelijke vormen van aanbevelingen.

  Elke entiteit beslist zelf welke gegevens worden ingevoerd en tot op welk niveau gerapporteerd wordt. Het gebruik van Traject is dus niet beperkt tot de verplichte beleidsrapportering, maar kan evengoed aangewend worden voor de interne sturing, portfoliobeheer, enz..

  Structuur Traject

  Traject bevat enerzijds verschillende basisbouwstenen (doelstellingen, projecten, processen, programma’s, indicatoren en brillen) en anderzijds koppelingen tussen deze basisbouwstenen die het mogelijk maken om doelstellingencascades uit te bouwen.

  Een gebruiksvriendelijke tool laat gebruikers toe om doelstellingen, projecten, indicatoren, … in te voeren, te bewerken & documenteren, koppelingen te maken, periodiek de status te registreren en rapporten te genereren.

  Elke entiteit van de Vlaamse overheid is daarbij zelf verantwoordelijk voor:

  • het bepalen van de inhoud;
  • de invoer van gegevens van de eigen entiteit;
  • het actueel houden van de gegevens van de eigen entiteit.

  Rapportering

  Alle informatie die in de monitoringstool geregistreerd wordt, komt terecht in een achterliggende databank op basis waarvan rapporten gemaakt kunnen worden.

  De Traject interface biedt heel wat flexibiliteit. Er kunnen persoonlijke overzichtlijsten worden gemaakt. Op deze overzichtslijsten met doelstellingen, projecten,… kunnen allerlei filters op de beschikbare velden worden toegepast. Er kan zelf worden gekozen welke kolommen en selecties moeten verschijnen. Deze overzichten kunnen op maat worden geëxporteerd naar een rapport in excel-formaat.

  Daarnaast zijn er ook meer uitgebreide rapporten geprogrammeerd die verschillende componenten in hun onderling verband weergeven. Voor alle brillen (bv. beleidsnota, ondernemingsplan,…) die in Traject worden aangemaakt, worden 4 rapporten standaard aangeboden, elk met een verschillend detailniveau. Ze vertonen echter een aantal nadelen (lange teksten voortijdig afgekapt, geen logische sortering van de aan de doelstellingen gekoppelde objecten, de hiërarchie die niet gevisualiseerd wordt, …). Er wordt daarom naar alternatieven gezocht.