chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verklarende woordenlijst

    Term Uitleg
  A Actie Indien Actie Nodig 'Ja', dan laat dit veld toe te specifiëren welke Actie van de klant (Agent) wordt verwacht.
    Actie Nodig Deze parameter laat toe om aan te geven dat - qua procesverloop van het Dossier - de bal expliciet in het kamp van de klant (= de Agent) ligt en dat er dus een actie verwacht wordt van zijn kant. Deze parameter laat toe in de front-toepassingen extra aandacht of prioriteit te besteden aan deze Dossiers.
    Agenten Unieke Identificator van de 'klant' (burger/onderneming/organisatie) die het Dossier heeft 'geïnstantieerd' bij de overheid. Dit kan bv. zijn: ondernemingsnummer, vestigingseenheidsnummer, rijksregisternummer, ID buitenlands bedrijf, ... (voorbeeld: de ondernemer die begunstigde is van een subsidie; de burger die een bouwvergunning aangevraagd heeft). Er kunnen meerdere Agenten betrokken zijn in een Dossier. N.a.v. de OSLO-modellering werd deze identificator uitgebreid met de betrokken rollen/rechten (lees: IDM-rechten) die nodig zijn om DOSIS of de Bron zelf (d.i. de Dossier-details) te kunnen raadplegen. D.w.z. dat de rechten/rollen die de Agent (of de persoon die optreedt voor de Agent) nodig heeft om DOSIS (of de Bron) te kunnen raadplegen en die moeten meegeven worden aan DOSIS hier dienen te worden gespecifieerd, in het formaat dat IDM heeft vooropgesteld (1D, 2D of 3D).
    Agentschap Term is vervangen door 'Entiteit' (want Agentschap is één specifieke soort organisatie, binnen de VO heb je veel verschillende types van organisaties).
  B Bron (voorheen ook: BronApplicatie of Toeleverancier) is, binnen een Entiteit, het systeem dat de technische beheerder is en dus rechtstreekse leverancier van bepaalde dossier-data aan DOSIS. Een Bron kan eigenaar/technisch beheerder/toeleverancier zijn van één of meerdere producten waarvoor dossier-data worden overgemaakt aan DOSIS. Elke bron hangt aan een Entiteit die de Juridische beheerder/eigenaar is van de dossier-data.
    BronApplicatie Zie bron.
  D Doorverwijzing De uri waar het eigenlijke Dossier (met Details) geraadpleegd kan worden bij de bron, in de vorm van een url naar de Bron-applicatie of naar het eigenlijke elektronische Dossier.
    Dossier Is de enkelvoudige uitvoering van een Product (= soort dienstverlening) die resulteert in een interactie met één 'klant' (= Agent, of groep van klanten/Agenten). Dossier kan dus geïnterpreteerd worden als de 'instantiatie' van een Product. Voorbeeld: een subsidiebedrag dat is aangevraagd/uitgereikt, een vergunning of erkenning die wordt aangevraagd/uitgereikt.
    DossierBeheerder-
  Naam
  Dienst
  Telefoon
  Email
  Website
  AdresStraat
  AdresNummer
  AdresPostcode
  AdresGemeente
  Deze 9 (optionele) velden laten toe om de Naam & Dienst & Telefoon & Email & Website & Adres (straat + huisnr + postcode + gemeente) van de Entiteit of van een Afdeling van de Entiteit mee te geven aan DOSIS zodat de klant deze contact-info meekrijgt vanuit de DOSIS-oplijsting.
    DossierNummer Is de unieke referentie van het dossier bij de Entiteit en vanuit de Bron die de dossier-informatie aanlevert. DOSIS veronderstelt dat er binnen elk Product een unieke sleutel (id) wordt toegekend aan een Dossier. Voorbeeld: 2016KMO023381 (Product: KMO-portefeuille).
    DOSIS (met hoofdletters) DossierStatusInformatieSysteem (DOSIS), is het hele concept waarbij een overzicht wordt gegenereerd van alle lopende dossiers van een bepaalde klant (burger/onderneming/organisatie), met een status-vermelding en een elektronische verwijzing (URI) naar het eigenlijke dossier of applicatie. DOSIS bestaat uit volgende componenten: (a) API voor de toeleveringen aan DOSIS van de dossier-info, en (b) intern DOSIS-beheer (opladen/database-beheer...) en (c) API voor de ontsluiting van deze dossier-info.
  E Entiteit (voorheen Agentschap) Is elk deel van de overheid dat (voor DOSIS) als juridische verantwoordelijke en beheerder van een bepaald product is aangeduid. Voor Vlaamse entiteiten zal worden gereferentieerd naar de WEGWIJS-id's.
    ExtraInformatie Vrij veld dat - door de Bron - kan worden ingevuld om mee te laten verschijnen in de DOSIS-dossieroplijsting (bv. belangrijk bericht, promotie, verwittiging...).
  I IPDC Interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus (IPDC), is de Vlaamse bouwsteen die de som van alle dienstverleningen vanuit de Vlaamse overheid en lokale overheden identificeert en registreert. Hoofdbedoeling is om alle informatie over een 'product' op één centrale plaats te beheren en te ontsluiten, zodat alle overheidsloketten en websites dezelfde, actuele informatie kunnen aanbieden. DOSIS gebruikt IPCD als referentie voor identificatie (IPDC-id) van de producten waarvan de respectieve Bronnen (=toeleveranciers) de DOSIS-data aanleveren. Concreet: een dossierstroom (vanuit een bepaalde Bron) m.b.t. een bepaald Product kan slechts in DOSIS worden opgenomen als het Product staat geregistreerd in IPDC, met een IPDC-ID. Meer info: http://productencatalogus.vlaanderen.be/.
    IPDC-id Is de identificatie-sleutel van één Product (= soort dienstverlening) binnen IPDC.
    IsPubliek Dit veld geeft aan dat het Dossier door iedereen, d.i. door het brede publiek, kan worden geraadpleegd. Er zijn m.a.w. geen raadpleeg-rechten/rollen nodig van de betrokken Agenten.
    IsVertrouwelijk Dit veld geeft aan dat het Dossier, ook al werd het ingeladen in DOSIS, niet mag getoond worden aan de Agenten, dat het Dossier dus vertrouwelijk is en enkel werd opgeladen voor overheidsdoeleinden (uitwisseling tussen Ambtenaren, DWH...).
  M Maatregel term is vervangen door Product
  N Naam Teneinde de herkenbaarheid van een Dossier te vergroten laat DOSIS toe dat de eventuele titel of naam of roepnaam of omschrijving van een Dossier (zoals geregistreerd in de Bron) wordt meegegeven in DOSIS. Dit is vooral handig als een klant meerdere Dossiers heeft binnen één Product. Een DossierNummer is immers niet het meest gebruiksvriendelijk om Dossiers van elkaar te onderscheiden, een omschrijving wel.
  P Product Een Product is de specifiëring van de enkelvoudige dienstverlening van de Overheid (voorheen ook 'Maatregel', of 'Dienstverlening'). DOSIS beheert of registreert de Producten niet zelf, DOSIS refereert naar IPDC, d.i. de toekomstige authentieke bron van overheidsmaatregelen. Logische consequentie en DOSIS-voorwaarde: een Dossier kan enkel in DOSIS opgeladen worden als uitvoering (of instantiëring) van een Product (= overheidsdienstverlening) dat in IPDC geregistreerd staat, met een unieke IPDC-ID, zie IPDC. Er kunnen meerdere Producten (IPDC-ID's) worden gecombineerd in één Dossier.
    Status (Algemeen) Is de actuele 'stand van zaken' van een Dossier binnen het specifieke proces van het Product waarvan het Dossier een uitvoering of instantiatie vormt. Elk proces of applicatie (Bron) beschikt voor haar 'product' logischerwijze over een eigen, intern-geregistreerde status (aangevraagd, goedgekeurd, uitbetaald, enz). Het Status-gegeven van DOSIS respecteert deze eigenheid vd Bron maar ijvert terzelfdertijd voor een zichtbare uniformisering van het status-gegeven. De status van het Dossier wordt mee gegeven aan DOSIS via 6 velden (StatusVlaamsCode, StatusVlaamsFase, StatusDetail1, StatusDetail2, StatusEDRL + StatusWijzigingsDatum), waarvan enkel de eerste twee én de laatste (datum) verplicht zijn. StatusEDRL is momenteel nog niet geïmplementeerd in DOSIS, dus voorlopig 5 velden.
    StatusDetail1 Dit is de (originele) Status-definitie of -vermelding zoals geregistreerd in de Bron. Dit is optioneel, dit kan worden meegegeven, het wordt dan ook getoond aan de klant. Indien ingevuld moet deze detailstatus ook nog vertaald worden naar de StatusVlaamsCode+StatusVlaamsFase.
    StatusDetail2 Dit is een optionele bijkomende en interne status die kan worden meegegeven en die NIET wordt getoond aan de klant. Deze interne status kan meegegeven worden omwille van verschillende redenen: inzage door eigen ambtenaren, inzage door andere gemachtigde ambtenaren, of voor B.I.- en/of DWH-doeleinden.
    StatusVlaamsCode Verplichte vertaling van de StatusDetail1 (= status zoals geregistrerd in de Bron) naar de 'Generieke Vlaamse Status'-code die bestaat uit de som van 2 velden: een fase (StatusVlaamsFase) + een status (Status VlaamsCode) binnen die fase. Voor beide velden is er een Codetabel. Voorbeeld: Fase = In Uitvoering; Status = Gedeeltelijk uitbetaald; Ander voorbeeld: Fase = In Aanvraag; Status = Wachten op Documenten vd klant.
    StatusVlaamsFase Is het eerste veld van 2 verplichte velden (Fase+Status) die samen de 'Generieke Vlaamse status' specifiëren. De StatusVlaamsFase vormt de eerste en hogere indeling van het dossierverloop (in aanvraag, in behandeling, in beroep, in uitvoering enz). Verdere precisering binnen de Fase gebeurt dan in het veld StatusVlaamsCode (bv. wachten op betaling, wachten op factuur, factuur geweigerd, erkenning doorgestuurd, enz.).
    StatusEDRL Dit veld zal worden voorzien voor die Producten en hun Dossiers die volgens de Europese Dienstenrichtlijn raadpleegbaar moeten zijn op één nationale website. Dit geldt vnl. voor lopende aanvragen van erkenningen of vergunningen. Voor België is dit centrale punt: KBO-TAP (ToelatingsAanvraagProcedure), zie o.a. http://economie.fgov.be/nl/binaries/Handleiding%20KBOwi-EDRL__NL_tcm325-247226.pdf. DOSIS zal de dossiers die moeten verschijnen in KBO-TAP synchroniseren met deze federale applicatie. Van de Bron (die aanlevert naar DOSIS) zal dan worden verwacht dat (a) dat ze aangeeft dat het Dossier ook bedoeld is voor KBO-TAP, en (b) dat ze haar eigen status (StatusDetail1, optioneel) dus niet alleen vertaalt naar de Generieke Vlaamse Status (Fase + Status), maar ook naar de EDRL-status (specifieke codelijst).
    StatusWijzigingsDatum Is de verplichte vermelding van de datum + tijdstip waarop de betrokken status werd geregistreerd in de Bron. Dit is een belangrijk gegeven: DOSIS toont altijd de laatst binnengelopen Status van een Dossier met Datum&tijdstip zoals het laatst door de Bron werd geregistreerd en aan DOSIS meegedeeld. (Noot: er zal voor bepaalde dossierstromen een tijdsverloop zijn tussen het moment van de registratie in de Bron en het moment van de actualisatie naar DOSIS ). Indien de synchronisatie tussen de Bron en DOSIS achterloopt op de realiteit (in de Bron), dan toont deze datum t.a.v. de klant dat DOSIS slechts tot op dit tijdstip gesynchroniseerd werd met de Bron en dat DOSIS dus de eventueel recentere Status nog niet ontving.
    Streefdatum Is de datum waarop verwacht wordt dat de volgende stap (status-wijziging) in het Dossier zal of zou moeten plaatsvinden. Dit kan in bepaalde gevallen bepaald worden door een wettelijke termijn (van een fase of status).
    Subject Vervangen door Agenten.
  T Toeleverancier Is vervangen door Bron.
    TypeDossierCode Dit veld geeft aan of het een standaard DOSIS-record betreft dwz een record met alle voorziene details betreffende het individuele Dossier (met o.a. DossierNummer en Status) of anderzijds een 'verwijzingsrecord' dwz een aanwijzing van de aanwezigheid van een dossier zonder dat het detail (DossierNr en status) van het dossier wordt meegegeven. In dat laatste geval wordt enkel de Link (URL, de Doorverwijzing) naar de Bron meegegeven, waar alle verdere details kunnen worden ingekeken. Dit laatste is dus de oplossing voor die Dossiers die in DOSIS wel minimaal opgelijst willen staan, maar die geen Status-synchronisatie met DOSIS wensen of kunnen uitvoeren.