chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Bekendmaking

  Algemeen

  Dit punt is toepasselijk op alle gunningsprocedures waarvoor een bekendmaking (voorafgaand of na plaatsing) verplicht is.

  De voorafgaande bekendmaking van de te gunnen opdracht is de eerste stap in de praktische vertaling van het principe van de mededinging en is dus essentieel.
  Volgende onderdelen van bekendmaking worden nader toegelicht:

  Principes en rectificatiebericht

  Principes en rectificatiebericht

  Er dient uit gegaan te worden van volgende bekendmakingsprincipes (cf. art. 29 KB Plaatsing, art. 30 KB Plaatsing en art. 31 KB Plaatsing):

  a) Bekendmakingsniveaus

  De opdrachten waarvoor een Europese bekendmaking verplicht is, kennen zowel een nationale als een Europese bekendmaking, beide volgens dezelfde Europees opgelegde regels. Deze opdrachten vergen een bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie en in het Bulletin der Aanbestedingen.
   
  De opdrachten waarvoor enkel een Belgische bekendmaking verplicht is, vergen alleen een bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen.
   
  Het Publicatieblad van de Europese Unie wordt verzorgd door de Europese Commissie en de diensten ervan zijn gevestigd te Luxemburg. De bekendmakingen zijn te consulteren op de website http://ted.europe.eu.
   
  Het Bulletin der Aanbestedingen is sinds 1.1.2011 volledig geïntegreerd in de federale e-notificationapplicatie op de website https://enot.publicprocurement.be.
   
  b) Algemene bekendmakingsvoorschriften
   
  Voor de bekend te maken opdrachten:

  • geldt het verplicht gebruik van de modellen van bijlagen 6 tot 16 KB Plaatsing. In e-notification hebben deze modellen een corresponderend aankondigingsnummer (“F”-nummer);
  • vermeldt de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie de verzendingsdatum van de bekendmaking naar het Bureau voor Publicaties van de Europese Unie;
  • geldt alleen wat bekend gemaakt is in het Publicatieblad van de Europese Unie en in het Bulletin der Aanbestedingen, eventueel ook op het internetadres bedoeld in art. 40, §2, 2e lid KB Plaatsing, als een officiële bekendmaking;
  • mag geen andere bekendmaking of verspreiding plaatsvinden vóór de verzendingsdatum van de bekendmaking naar het Publicatieblad en het Bulletin;
  • mag deze bekendmaking of verspreiding geen andere inhoud hebben dan die van de officiële bekendmaking.
   
  Beide laatste blokjes verbieden om voortijdige of andere gelijkaardige informatie te verspreiden rechtstreeks, automatisch of via een website naar personen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in de opdracht in kwestie, ten einde een dubbele inbreuk op de gelijke behandeling te voorkomen:
   
  • doordat die personen door die eerdere informatie een tijdsvoordeel zouden verkrijgen tegenover hun concurrenten;
  • doordat die personen andere of bijkomende informatie zouden verkrijgen tegenover hun concurrenten die zich op de officiële bekendmaking baseren.

  Art. 36, §4 van de Richtlijn 2004/18/EG bepaalt dat de bekendmakingen in het Publicatieblad in de door de overheid gekozen officiële taal van de EU verschijnen en dat alleen de tekst in de oorspronkelijke taal authentiek is. In de andere officiële talen verschijnt slechts een samenvatting met de belangrijke gegevens. De kosten van de bekendmaking worden gedragen door de EU.

  c) Bekendmakingsvoorschriften Bulletin
   
  De bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen mag:
   
  • geen andere inhoud hebben dan die in het Publicatieblad van de Europese Unie;
  • niet gebeuren voor de verzendingsdatum van de bekendmaking naar het Bureau voor Publicaties van de Europese Unie.
   
  d) Bewijsvoering
   
  De bewijsvoering verloopt in twee richtingen:
   
  • De overheid moet het bewijs kunnen leveren van de verzending van de bekendmaking;
  • Het Bureau voor Publicaties van de Europese Unie en de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie verstrekken een bevestiging van de bekendmaking van de verzonden informatie, die geldt als bewijs van de bekendmaking (met vermelding van de bekendmakingsdatum).
   
  e) Rectificatiebericht

  De overheid die via een rectificatiebericht een officiële bekendmaking wenst aan te vullen of te verbeteren kiest :
   
  • ofwel voor een volledig nieuwe bekendmaking;
  • ofwel voor de bekendmaking van een rechtzetting via het model van bijlage 16 KB Plaatsing of “F14” in geval van gebruik van e-notification.
   
  Het model “bijlage 16 Aankondiging van aanvullende informatie, afgebroken procedure of rectificatie” biedt dus een soepeler oplossing wanneer de aanvullingen of verbeteringen eerder beperkt zijn, aangezien dan geen volledig nieuwe aankondiging dient bekend gemaakt te worden.

  In geval van een volledig nieuwe bekendmaking legt men het best een link met de initiële bekendmaking in het vak VI.3.2 onder “Andere eerdere aankondiging”.

  Hou er rekening mee dat de publicatie van een rectificatiebericht impliceert dat men de inschrijvers nadien nog een voldoende indieningstermijn geeft om met het bericht rekening te kunnen houden. Dit houdt in dat desgevallend de indieningstermijn zal verlengd moeten worden en de openingszitting uitgesteld moet worden, zodanig dat de kandidaten of inschrijvers nog over een voldoende termijn beschikken om in hun aanvragen tot deelneming of hun offertes rekening te kunnen houden met het rectificatiebericht. De duur van deze termijn zal geval per geval bekeken dienen te worden.

  In de tweede fase van een tweestapsprocedure heeft de bekendmaking van een rectificatiebericht natuurlijk geen zin en dient het gewoon aan de geselecteerden toegestuurd te worden.

  f) Specifieke bekendmakingsvoorschriften

  Voor sommige gunningsprocedures zijn er nog specifieke bekendmakingsregels en –modellen van toepassing:
   

  Europese bekendmaking

  Onderworpen opdrachten

  a) De opdrachten waarvan het geraamde bedrag de Europese drempels bereikt, zijn onderworpen aan de Europese bekendmaking (cf. art. 34 KB Plaatsing). Dit betreft de opdrachten in hun geheel genomen, als ze niet worden opgesplitst, maar ook voor de opdrachten of percelen waarin ze zijn opgesplitst (cf. ramingregels).

  b) Volgende opdrachten zijn niet onderworpen aan de Europese bekendmaking:
   

   
  Soorten bekendmaking

  Er bestaan meerdere soorten van Europese bekendmakingen (cf. art. 35 KB Plaatsing):
   
  • de voorbekendmaking (of ‘vooraankondiging’);
  • de gewone bekendmaking van te plaatsen opdracht (of ‘aankondiging van opdracht’);
  • de bekendmaking van geplaatste opdracht (of ‘aankondiging van gegunde opdracht’);
  • de bekendmaking van niet-geplaatste opdracht (of ‘aankondiging van aanvullende informatie, afgebroken procedure of rectificatie);
  • de bekendmaking van vrijwillige transparantie ex ante in het raam van de rechtsbeschermingsregeling (cf. art. 18 Wet Rechtsbescherming).
   
  De overheid kan, onmiddellijk voorafgaand aan de sluiting van de opdracht en volgens het passend model, een bekendmaking van vrijwillige transparantie ex ante publiceren in het Publicatieblad van de Europese Unie, zelfs al zou ze van oordeel zijn dat een initiële Europese bekendmaking voor de opdracht niet vereist is. Door aldus te handelen voorkomt men de toepassing van de verhaalprocedure tot onverbindendverklaring van de gesloten overeenkomst. Wel gaat er daags na de bekendmaking ex ante een wachttermijn van 10 dagen in en mag de sluiting pas daarna plaatsvinden.

   
  Voorbekendmaking (“vooraankondiging”)

  a) Omschrijving en toepasselijkheid

  Deze bekendmaking doelt op een beknopte gegroepeerde voorbekendmaking van alle opdrachten die een overheid zinnens is of overweegt te plaatsen in het raam van een bepaald programma of (in de loop van een) begrotingsjaar (cf. art. 36 KB Plaatsing).
   
  Het te gebruiken bekendmakingsmodel is dat van bijlage 6 (Vooraankondiging) KB Plaatsing (F1 e-notification).
   
  De voorbekendmaking is alleen verplicht als de overheid de mogelijkheid wil benutten om de indieningstermijnen voor de offertes in te korten. Dit is mogelijk voor de open en beperkte procedures, de onderhandelingsprocedure met bekendmaking en de concurrentiedialoog (cf. art. 46, §1, 2e lid KB Plaatsing en art. 47, §2, 2e lid van het KB Plaatsing). De inkortingsmogelijkheid geldt eigenaardig genoeg niet voor de indieningstermijnen voor de kandidaatstellingen.

  Hoewel het gebruik van de voorbekendmaking niet verplicht is, geeft het de ondernemers wel de mogelijkheid zich voor te bereiden op deelname aan de aangekondigde procedures en aldus kan de aanbestedende overheid voordeel halen uit een eventuele verruiming van de mededinging.

  De bepaling vervat in art. 35, § 1 van de Richtlijn 2004/18/EG volgens dewelke de aanbestedende overheid de vooraankondiging zou kunnen bekend maken via haar kopersprofiel op een website werd, hoewel verplicht, vooralsnog niet omgezet in de nationale wetgeving.
   
  b) Inhoud en tijdstip

  Opdrachten voor werken

  De overheid maakt de hoofdkenmerken bekend van de (individuele) opdrachten vanaf de Europese drempel die ze zich voorneemt te plaatsen. Dit gebeurt nadat de beslissing is genomen tot goedkeuring van het programma van de voorgenomen opdrachten voor werken.
   
  Opdrachten voor leveringen
   
  De overheid maakt de geraamde totale waarde bekend van de opdrachten per productgroep die ze zich voorneemt te plaatsen in de loop van de komende twaalf maanden, voor zover die waarde minstens 750.000 euro bedraagt. Die productgroep stelt ze vast volgens de eerste drie cijfers van de posten van de CPV-woordenlijst.

  De bekendmaking gebeurt zo spoedig mogelijk na het begin van het begrotingsjaar.
   
  Opdrachten voor diensten
   
  De overheid maakt de geraamde totale waarde bekend van de opdrachten voor elk van de in Bijlage II A van de Wet Overheidsopdrachten vermelde dienstencategorieën die ze zich voorneemt te plaatsen in de loop van de komende twaalf maanden, voor zover die waarde minstens 750.000 euro bedraagt.

  De bekendmaking gebeurt zo spoedig mogelijk na het begin van het begrotingsjaar.
   
  Het is mogelijk dat de individuele opdrachten voor leveringen en opdrachten voor diensten de Europese drempel bereiken maar gegroepeerd niet de specifieke drempel van 750.000 euro. In dit geval is een inkorting van de termijn ingevolge een vooraankondiging eveneens mogelijk.

  Bekendmaking te plaatsen opdracht

  a) Deze gewone bekendmaking is verplicht bij de opstart van elke opdracht die de Europese drempels bereikt en die de overheid wil plaatsen via de open of beperkte procedure, de onderhandelingsprocedure met bekendmaking, de concurrentiedialoog, de werkenwedstrijd, de ontwerpenwedstrijd of de concessie voor openbare werken (cf. art. 37 KB Plaatsing, art. 139 KB Plaatsing, art. 143 KB Plaatsing en art. 149 KB Plaatsing).

  De gewone bekendmaking is ook verplicht bij het opstarten van een dynamisch aankoopsysteem of een raamovereenkomst (cf. art. 125 KB Plaatsing en art. 136 KB Plaatsing).

  Eens de raamovereenkomst gesloten is met één of meerdere opdrachtnemers dienen de opdrachten die men plaatst binneneen raamovereenkomst uiteraard niet bekendgemaakt te worden, gelet op het feit dat andere marktspelers immers geen toegang meer hebben tot de opdrachten die op de gesloten overeenkomst steunen. De situatie is totaal anders voor opdrachten die men plaatst binnen een dynamisch aankoopsysteem.
   
  b) Het te gebruiken bekendmakingsmodel van bijlage 7 KB Plaatsing is het meest courante model (F2 e-notification). Het model voor een ontwerpenwedstrijd is bijlage 12 (F12 e-notification) en voor een concessie voor openbare werken dient bijlage 14 (F11 e-notification) gebruikt te worden.
   
  Bekendmaking geplaatste opdracht

  Voor opdrachten vanaf de Europese drempels bestaat er ook een bekendmakingsverplichting nadat de opdracht is geplaatst (cf. art. 38 KB Plaatsing).

  De overheid moet deze bekendmaking verzenden binnen 48 dagen na de sluiting van de opdracht. Het te gebruiken bekendmakingsmodel is dat van bijlage 8 (F8 e-notification).
   
  a) De verzending van een bekendmaking is zelfs verplicht voor:
    
  In dat geval duidt de overheid in het bekendmakingsmodel aan of zij de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie aanvaardt.
  Als ze die weigert, verzendt ze de aankondiging niet naar het Bulletin der Aanbestedingen.

  b) Deze bekendmaking is niet verplicht voor:
    
  c) Bepaalde gegevens over de opdracht mogen niet in de bekendmaking staan als de openbaarmaking ervan:
   
  • ofwel de toepassing van een wet zou belemmeren;
  • ofwel in strijd zou zijn met het algemeen belang;
  • ofwel nadelig zou zijn voor de rechtmatige commerciële belangen van de betrokken overheids- of privé-bedrijven;
  • ofwel de eerlijke mededinging tussen de marktspelers zou kunnen schaden.
   
  Bekendmaking niet-plaatsing opdracht

  Dat de in het vorig punt bedoelde bekendmaking ook verplicht zou zijn in geval de overheid afziet van de plaatsing van de opdracht of de plaatsing wil overdoen, is niet terug te vinden in art. 35, §4 van de Richtlijn 2004/18/EG of art. 38 van het KB Plaatsing. Deze verplichting vloeit enkel voort uit het bestaan van het model in bijlage 16 KB Plaatsing, geheten ‘aankondiging van aanvullende informatie, afgebroken procedure of rectificatie’.

  Hierdoor voorkomt men dat de diensten van het Publicatieblad er de overheid blijven aan herinneren dar er nog geen bekendmaking van de geplaatste opdracht is gepubliceerd. Daaruit kan worden afgeleid dat deze bekendmaking niet vereist is wanneer er geen Europese bekendmaking is gebeurd bij het opstarten van de procedure.
   
  Speciaal regime voor opdrachten in percelen

  Zie 'Percelen'.
   
  Speciaal regime voor opdrachten voor diensten in Bijlage II B Wet Overheidsopdrachten

  De opdrachten voor diensten van Bijlage II B van de Wet Overheidsopdrachten genieten van een uitzondering op de bekendmakingsplicht: alleen de geplaatste opdrachten dienen binnen de 48 uur na sluiting ervan Europees te worden bekend gemaakt.

  Een Belgische bekendmaking blijft wel voorgeschreven.

  Belgische bekendmaking

  Onderworpen opdrachten

  a) De opdrachten waarvan het geraamde bedrag beneden de Europese drempels blijft, zijn onderworpen aan de Belgische bekendmaking (cf. art. 39 KB Plaatsing). Dit geldt voor de opdrachten ‘in hun geheel genomen’ maar ook voor de opdrachten of percelen waarin ze zijn opgesplitst (cf. ramingsregels).

  b) Deze bekendmaking is eveneens voorgeschreven voor de opdrachten voor diensten van Bijlage II B van de Wet Overheidsopdrachten, ongeacht hun geraamd bedrag (cf. art. 39, 2e lid KB Plaatsing). Dit heeft tot interessant gevolg dat voor deze opdrachten voor diensten de systemen bedoeld in Kwalitatieve selectie ook vanaf de Europese drempels hanteerbaar zijn.
   
  c) De onderhandelingsprocedures ‘zonder bekendmaking’ zijn uiteraard niet onderworpen aan de bekendmakingsplicht.
   
  Bekendmaking te plaatsen opdracht

  a) Deze bekendmaking is verplicht bij de opstart van elke opdracht die beneden de Europese drempels blijft en die de overheid wil plaatsen via de open of beperkte procedure, de onderhandelingsprocedure met bekendmaking, de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking, de concurrentiedialoog, de werkenwedstrijd, de ontwerpenwedstrijd of de concessies voor openbare werken (cf. art. 40, § 1 KB Plaatsing, art. 139 KB Plaatsing, art. 143 KB Plaatsing en art. 149 KB Plaatsing). Hetzelfde geldt voor het opstarten van een dynamisch aankoopsysteem of een raamovereenkomst (cf. art. 125 KB Plaatsing en art. 136 KB Plaatsing)
   
  b) Het te gebruiken bekendmakingsmodel van bijlage 7 (F2 e-notification) is het meest courante model. Het model voor een ontwerpenwedstrijd is bijlage 12 (F12 e-notification) en voor een concessie voor openbare werken bijlage 14 (F11 e-notification).
   
  Lijst van geselecteerden en kwalificatiesysteem

  Zie "Kwalitatieve selectie".

  Bekendmakingsmodellen

  Verplichte modellen

  Alle bekendmakingen, zowel de Belgische in het Bulletin der Aanbestedingen als de Europese in het Publicatieblad van de Europese Unie, gebeuren via de Europese bekendmakingsmodellen, m.n. de bijlagen 6 tot 16 KB Plaatsing. In e-notification hebben deze modellen een corresponderend aankondigingsnummer (“F”-nummer). De Europese Commissie legt de bekendmakingsmodellen vast bij verordening en past die tussentijds aan.

  De enige puur Belgische bekendmakingsmodellen die behouden zijn, betreffen de lijst van geselecteerden en het kwalificatiesysteem, omdat die modaliteiten niet bestaan op Europees vlak (cf. bijlagen 9 en 10 KB Plaatsing of F55 en F53 e-notification).

  CPV-woordenlijst

  Het gebruik van de CPV-woordenlijst (Common Procurement Vocabulary) is verplicht. Samen met de geografische NUTS-code (cf. bijlage 4 KB Plaatsing) stelt de CPV-woordenlijst de marktspelers in staat om gericht te zoeken naar de opdrachten die hen interesseren.

  Opdrachten met enkel Belgische bekendmaking

  Voor de uitsluitend op Belgisch niveau bekend te maken opdrachten volstaat de invulling van slechts een beperkt aantal velden, gemerkt met * (cf. art. 40, § 2, 1e lid KB Plaatsing):

  1) naam, adres en type van de aanbestedende overheid;

  2) soort opdracht, voorwerp en beschrijving ervan, NUTS-code en hoofdcategorieën van de hoofdopdracht volgens CPV-woordenlijst;

  3) uiterste datum en desgevallend uur voor ontvangst van de kandidaatstellingen of offertes;

  4) de inlichtingen en documenten in zake het toegangsrecht op grond van art. 61 KB Plaatsing, art. 62 KB Plaatsing, art. 63 KB Plaatsing, art. 64 KB Plaatsing, art. 65 KB Plaatsing en art. 66 KB Plaatsing; de vastgestelde kwalitatieve selectiecriteria en vereiste inlichtingen en documenten op grond van art. 67 KB Plaatsing, art. 68 KB Plaatsing, art. 69 KB Plaatsing, art. 70 KB Plaatsing, art. 71 KB Plaatsing, art. 72 KB Plaatsing, art. 73 KB Plaatsing, art. 74 KB Plaatsing, art. 75 KB Plaatsing, art. 76 KB Plaatsing, art. 77 KB Plaatsing, art. 78 KB Plaatsing en art. 79 KB Plaatsing; desgevallend de inlichtingen en documenten die de overheid kosteloos en elektronisch zal raadplegen volgens art. 60, § 1 KB Plaatsing;

  5) desgevallend de kostprijs van de opdrachtdocumenten en de betalingswijze. Hierbij dient opgemerkt te worden dat ingevolge de omzendbrief van de Eerste Minister van 11 november 2010 de kostprijs uitsluitend doelt op de kosten voor kopiëren en verzenden (frankeerkosten) van de opdrachtdocumenten, er mag dus geen winst op gemaakt worden. Het e-notificationplatform gaat trouwens uit van een gratis elektronische terbeschikkingstelling van de opdrachtdocumenten;

  6) de gunningswijze.

  Als er via het in de bekendmaking aangeduide internetadres vrije, rechtstreekse, onmiddellijke en volledige toegang bestaat tot de inlichtingen van punten 4 tot 6, volstaat de invulling van alleen de vakjes gemerkt met * * zijnde de punten 1 tot 3. (cf. art. 40, § 2, 2e lid KB Plaatsing)

  E-notification

  E-notification (https://enot.publicprocurement.be) is sinds 1 januari 2011 het officiële nationale publicatieplatform van België. Het Bulletin der Aanbestedingen, het voormalig officieel nationaal publicatieplatform, werd geïntegreerd in e-notification.

  Met e-notification kunnen overheidsdiensten een publicatie gratis aanmaken en automatisch laten versturen naar het Publicatieblad van de Europese Unie indien het gaat om een opdracht boven de Europese drempelbedragen. De wettelijk voorgeschreven bekendmakingsmodellen zitten in e-notification verwerkt, zodat de bekendmaking steeds correct zal zijn qua vorm.

  De internetapplicatie biedt tevens ook de mogelijkheid om de opdrachtdocumenten op te laden en elektronisch ter beschikking te stellen. Geïnteresseerde ondernemingen kunnen gratis de opdrachtdocumenten consulteren. Dit bespaart de aanbestedende overheid heel wat kosten en tijd. Het opladen van de opdrachtdocumenten wordt daarom sterk aangemoedigd.
  E-notification kan ook gebruikt worden om de uitnodigingen tot het indienen van een offerte versturen naar de geselecteerden bij een beperkte procedure. Tevens is een module voorzien (free market) voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

  Aangezien alle publicaties in België op dit platform moeten gebeuren, kunnen geïnteresseerde ondernemingen alle publicatieberichten op één plek gratis terugvinden, zodat zij makkelijker interessante opdrachten kunnen vinden. Ze kunnen ook een zoekprofiel aanmaken. Op basis van dat profiel krijgen de ondernemingen een melding via e‐mail wanneer een overheidsdienst een voor hen relevante overheidsopdracht heeft aangekondigd.

  Indien u aankondigingen wil aanmaken op e-notification, moet u zich eerst registeren als openbare aankoper. Uw registratie moet goedgekeurd worden door de superuser van uw entiteit.
  De lijst met superusers kan u terugvinden op: http://www.bestuurszaken.be/superusers
  Voor ondersteuning bij het gebruik van e-notification kan u gebruik maken van de handleidingen die u onderaan deze pagina kan terugvinden op http://bestuurszaken.be/e-notification.