De Vlaamse overheid zet in op duurzame en innovatieve overheidsopdrachten

Duurzame overheidsopdrachten zijn overheidsopdrachten waarbij de aanbestedende overheid milieu-, sociale- en economische criteria integreert in alle fases van haar overheidsopdracht. Bij innovatieve overheidsopdrachten laat de aanbestedende overheid nieuwe innovatie ontwikkelen of neemt ze slimme eisen op in het bestek die het aanbieden van bestaande innovatieve oplossingen stimuleert.

Nieuws

Publicatie fiches duurzaam aankopen i.v.m. F-gassen in koelapparatuur, airco’s en warmtepompen

Gefluoreerde broeikasgassen of F-gassen hebben een hoog aardopwarmingsvermogen. Hun emissies dragen sterker bij aan de klimaatopwarming dan een gelijke hoeveel emissies van CO2. In overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen … zijn heel wat koelapparaten, airco’s en warmtepompen aanwezig die deze F-gassen als koelmiddel gebruiken. Het is belangrijk om d.m.v. goed onderhoud lekken zo veel mogelijk te vermijden en bij nieuwe aankopen te letten op o.a. de GWP-waarde van de koelmiddelen en het energieverbruik. Om je hierbij te helpen, ontwikkelde de Vlaamse overheid fiches met informatie, aanbevelingen en voorbeeldclausules die je helpen m.b.t. de koelmiddelen in koelapparatuur, airco’s en warmtepompen. De fiches gaan zowel in op de aankoop als op onderhoud(scontracten).

Thematische netwerksessie sociaal verantwoorde overheidsopdrachten – 14 december 2016

Op woensdag 14 december 2016 om 14u organiseert het centraal aanspreekpunt duurzame overheidsopdrachten van het Facilitair Bedrijf een thematische netwerksessie over sociaal verantwoorde overheidsopdrachten. Naast een algemeen overzicht van de mogelijkheden om met overheidsopdrachten sociale impact te genereren, zal er dieper ingegaan worden op het voorbehouden van opdrachten aan de sociale economie en het voorkomen van schendingen van de mensenrechten en de fundamentele arbeidsnormen (bv. het verbod op kinderarbeid).

Handleiding 'Opdrachten voorbehouden aan de sociale economie' geactualiseerd

Aanbestedende overheden kunnen de toegang tot de gunningsprocedure reserveren voor sociale werkplaatsen of de uitvoering ervan reserveren in het kader van programma's voor beschermde arbeid. In een recent arrest (nr. 235.605 van 9 augustus 2016) stelt de Raad van State dat de voorwaarde die bepaalt dat de meerderheid van de betrokken werknemers personen met een handicap moeten zijn die wegens de aard of de ernst van hun handicap geen beroepsactiviteit in normale omstandigheden kunnen uitoefenen ook van toepassing is op opdrachten die voorbehouden worden aan sociale werkplaatsen.

Vlaanderen werkt mee aan slimme technologie voor verkeersproblemen

Zowat elke regio in Europa kampt met verkeersproblemen. We kunnen maar beter samen op zoek gaan naar oplossingen. Het Vlaams Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken is één van de vijf partners die zich binnen het project CHARM-PCP engageert om de verkeersellende in Europa aan te pakken. Samen hopen ze de innovatie op het vlak van verkeersmanagement aan te zwengelen.

Publicatie fiches duurzaam aankopen van materialen voor de herinrichting van gebouwen

Overheidsgebouwen zijn lange tijd in gebruik, maar worden binnenin voortdurend aangepast. O.a. omdat de functie van de ruimte wijzigt (bv. van bureauruimte naar vergaderruimte), omdat de werkregelingen wijzigen (bv. naar open landschapsbureaus in het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken) of omdat de samenstelling van de organisatie wijzigt (bv. meer personeelsleden door fusie). Overheden gebruiken dan ook heel wat materialen voor de herinrichting van gebouwen. Daarom ontwikkelde de Vlaamse overheid fiches met informatie, aanbevelingen en voorbeeldclausules die u op weg helpen om uw aankopen van materialen voor de herinrichting voor gebouwen op een juridisch correcte manier te verduurzamen

Update ethische clausule overheidsopdrachten – MVO risico checker – oproep projectpartners

Overheden lopen het risico dat ze goederen aankopen die geproduceerd zijn in slechte sociale omstandigheden. Om dit risico in te perken, biedt het centraal aanspreekpunt duurzame overheidsopdrachten van het Facilitair Bedrijf reeds enige tijd een ethische clausule aan die aanbestedende overheden kunnen opnemen in de uitvoeringsvoorwaarden van hun overheidsopdrachten.
De ethische clausule werd recent uitgebreid met een aantal bijkomende fundamentele arbeidsnormen die een quasi-universele gelding kennen.