chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV)

  • Oprichting

   Het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) werd opgericht bij decreet van 7 mei 2004. Dit decreet is in werking getreden op 1 april 2006.

   • Decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" (B.S. 08.06.2004)
    gewijzigd bij
    • Decreet van 21 april 2006 tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" en houdende wijziging van diverse decreten (B.S. 12.05.2006)
    • Decreet van 27 april 2007 houdende wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 op het vlak van het toezicht van de Vlaamse Regering op de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (B.S. 29.06.2007)
    • Decreet van 25 mei 2007 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu, energie en openbare werken (B.S. 19.06.2007)
    • Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (B.S. 06.05.2008)
    • Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (B.S. 29.10.2008)
    • Decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (B.S. 28.04.2009)
    • Decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (B.S. 01.07.2009)
    • Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof (B.S. 05.08.2011) 

    inwerkinggetreden bij

    • Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, wat betreft de datum van inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen", en de overdracht van de goederen, de rechten en verplichtingen (B.S. 12.05.2006)

   • Decreet van 15 januari 2016 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het eigen vermogen Informatie Vlaanderen (B.S. 05.02.2016)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het eigen vermogen informatie vlaanderen (B.S. 02.06.2016)
    • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van artikel 30, § 1, 1°, van het BVR van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen. (B.S. 9.10.2017)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 tot uitvoering van art. 13 van het decreet van 15 januari 2016 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het eigen vermogen Informatie Vlaanderen (B.S. 02.06.2016)
   • Ministerieel Besluit van 15 mei 2016 houdende de overdracht van de activiteiten en de daarvoor bestemde vermogensbestanddelen van het ontbonden Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen aan het agentschap Informatie Vlaanderen en het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen (B.S. 22.06.2016)
   • Decreet van 18 november 2016 tot bekrachtiging van het BVR van 18 maart 2016 tot uitvoering van artikel 13 van het decreet van 15 januari 2016 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen(1) (B.S. 21.12.2016)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2017 houdende aanpassing van diverse besluiten van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de ontbinding van het Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het agentschap Informatie Vlaanderen en het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen. (B.S. 12.01.2018)
   • Decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid (B.S. 26.01.2017)
   • Besluit van de administrateur-generaal van 19 januari 2018 houdende de organisatie van het agentschap Informatie Vlaanderen en tot vaststelling van het organogram. (B.S. 9.2.2018)
   • Besluit van de administrateur-generaal van 20 oktober 2017 houdende de organisatie van het agentschap Informatie Vlaanderen en tot vaststelling van het organogram (B.S. 9.2.2018)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 tot wijziging van de bijlage bij het BVR van 19 december 2014 tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen, wat betreft het Departement Omgeving, het departement Informatie Vlaanderen en de naamswijziging van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media in Departement Cultuur, Jeugd en Media. (B.S. 9.10.2017)

   naar boven

   Personeelsregelgeving

   Het personeel van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 (ook wel 'het raamstatuut' genoemd). Het agentschapsspecifieke besluit van AGIV, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 18 juli 2008, vult dit Vlaams personeelsstatuut aan.

   naar boven

   Sociale zekerheid

   Pensioenregeling

   Krachtens artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007 is AGIV gemachtigd om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

   Bij Koninklijk Besluit van 6 maart 2008 werd deze pensioenregeling toepasselijk verklaard op het personeel van AGIV.

   Kinderbijslagregeling

   De kinderbijslag wordt uitgekeerd door de RKW.

   Hospitalisatieverzekering

   De personeelsleden van dit agentschap kunnen een beroep doen op de collectieve verzekering gezondheidszorgen die werd afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en Ethias. Als hoofdverzekerden wordt hun basispremie betaald door de werkgever. Nevenverzekerden kunnen aansluiten tegen gunstige tarieven.

   naar boven

   Syndicaal statuut

   Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

    • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (B.S. 24.12.1974)
     gewijzigd bij verscheidene wetten en koninklijke besluiten

   naar boven