chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Ethische clausule - IAO basisnormen

  Met het oog op het waarborgen van de fundamentele arbeidsnormen en de mensenrechten kan u volgende clausule opnemen in de uitvoeringswaarden van uw opdracht:

  Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver op eer dat hij gedurende de volledige uitvoering van de opdracht en doorheen de volledige toeleveringsketen zal toezien op de naleving van de onderstaande normen:

  A.     De vijf basisnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO):

  1.  het verbod op dwangarbeid (conventie nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930, en nr. 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957);
  2. het recht op vakbondsvrijheid (conventie nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948);
  3. het recht van organisatie en collectief overleg (conventie nr. 98 betreffende het recht van organisatie en collectief overleg, 1949);
  4. het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (conventie nr. 100 betreffende de gelijke beloning, 1951, en nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958);
  5. het respecteren van de minimumleeftijd voor kinderarbeid (conventie nr. 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), en het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (conventie nr. 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999).

  B.     De fundamentele mensenrechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM).

  C.     Het Internationaal Verdrag van 20 november 1989 inzake de Rechten van het Kind, inzonderheid het artikel 32 betreffende de bescherming tegen kinderarbeid.

  D.     Nationale wetgeving (in het geval die hogere of gelijkwaardige normen oplegt dan de hierboven beschreven internationale normen)

  De opdrachtnemer, zijn onderaannemers en de toeleveranciers moeten in de gehele toeleveringsketen de wetten van de landen respecteren waarin hun respectievelijke productiefaciliteiten zijn gevestigd. Het gaat hierbij inzonderheid over de wetgeving inzake preventie en veiligheid, de wetgeving inzake arbeidsomstandigheden, de arbeidswetgeving, sociale wetgeving, wetgeving m.b.t. sociale zekerheid en eventuele nationale wetgeving m.b.t. minimumlonen.

  In principe kan de naleving van de IAO-basisnormen en andere fundamentele arbeidsnormen worden opgelegd in iedere overheidsopdracht, ongeacht de omvang, de looptijd of de aard ervan. Het opleggen ervan is echter vooral relevant wanneer er een reëel risico is op schendingen. Wat sommige productgroepen betreft, zoals textiel, kleding en ICT-apparatuur, is er een beduidend hoger risico op schendingen. In die gevallen is de opname van de clausule als verplicht te beschouwen.