chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Evaluatie

  De Vlaamse overheid hecht veel belang aan evaluatie ter ondersteuning van haar beleid. Dat bevestigt de Vlaamse Regering in het witboek open en wendbare overheid dat zij op 7 juli 2017 goedkeurde.

  Ex-ante-evaluatie

  De reguleringsimpactanalyse of RIA is een geheel van noodzakelijke en logische stappen bij de voorbereiding van een beleidsmaatregel. RIA is een gestructureerd proces dat de positieve en de negatieve effecten van beleidsopties afweegt.

  Ex-postevaluatie

  De mogelijkheden voor de verdere uitbouw van decreetsevaluatie binnen de Vlaamse Overheid werden op vraag van het Vlaamse Parlement door de SERV in 2015 uitvoerig verkend en gebundeld in een rapport.

  Recent (december 2017) werden de ex-postdecreetsevaluaties uitgevoerd of in uitvoering in deze regeerperiode op vraag van het Vlaams Parlement geïnventariseerd. Het gaat om inhoudelijke decreetsevaluaties; louter technisch-juridische evaluaties zijn buiten beschouwing gelaten. Voor de reeds afgewerkte decreetsevaluaties worden beknopt de resultaten weergegeven. Voor de andere ministers/bevoegdheden zijn er geen dergelijke evaluaties geweest tijdens deze legislatuur.

  Het Vlaams Parlement wil nog een stap verder gaan en besliste op 7 februari 2018 dit structureel te verankeren in de beleidsbrieven via een wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement. Zo wil men dat de beleidsbrief volgende elementen bevat:

  - een lijst met geplande en lopende decreetsevaluaties, met een indicatieve timing:

  - een lijst van de decreetsevaluaties die al in de lopende zittingsperiode zijn uitgevoerd, met een toelichting over het gevolg dat de Vlaamse Regering heeft gegeven aan de conclusies van die evaluaties of van plan is eraan te geven.

  Op basis van de beleidsbrieven 2018-2019 gingen wij alvast na in welke mate men gevolg geeft aan deze vraag van het Vlaams Parlement in een decreetsevaluatieagenda Vlaamse overheid 2018-2019 .

  De komende maanden worden de nodige aanpassingen doorgevoerd aan omzendbrief 11 (externe link) die de samenwerking met het parlement regelt.

  Standaarden voor evaluaties

  Deze regeerperiode maken we werk van de opmaak van minimale procesmatige, methodologische en inhoudelijke standaarden voor evaluaties. Op deze plaats kan de voortgang worden opgevolgd.

  Enkele voorbeelden van standaarden

  Handleiding voor evaluaties

  • De Peuter B., De Smedt J. en Bouckaert G. (2007). Handleiding beleidsevaluatie.
   Deel 1: Evaluatiedesign en -management. Leuven: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen.
  • De Peuter B., De Smedt J., Van Dooren W. en Bouckaert G. (2007). Handleiding beleidsevaluatie.
   Deel 2: Monitoring van beleid. Leuven: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen.
  • De Peuter B., De Smedt J. en Bouckaert G. (2007). Handleiding beleidsevaluatie.
   Deel 3: Evaluatietechnieken. Leuven: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen.
  • De Peuter B., De Smedt J. en Bouckaert G. (2007). Handleiding beleidsevaluatie.
   Deel 4: Praktijkvoorbeelden. Leuven: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen.

  Vlaams Evaluatieplatform

  Het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) is een open netwerk gericht op: het organiseren en bevorderen van de uitwisseling van ideeën, ervaringen, kennis en informatie met betrekking tot beleidsevaluatie tussen de verschillende betrokken actoren (overheid, academische wereld, consultancy, middenveldorganisaties, adviesraden, stichtingen, denktanks), beleidsdomeinen en bestuursniveaus.

  Het VEP beoogt:

  • het opbouwen, verstevigen en verspreiden van een evaluatiecultuur.
  • het versterken van de evaluatiecapaciteit van de verschillende actoren.
  • het verhogen van de kwaliteit van de beleidsevaluatie.
  • het stimuleren van de invloed en het gebruik van beleidsevaluatie.

  Het VEP wil tevens fungeren als aanspreekpunt voor internationale contacten binnen het theorie- en praktijkveld van beleidsevaluatie. De Vlaamse overheid participeert actief mee in dit netwerk.

  Op 17 december 2015 organiseerde het VEP een studiedag over de evolutie van beleidsevaluatie op het federale en Vlaamse beleidsniveau zoals ruimte, milieu, onderwijs, economie, wetenschap en innovatie, ontwikkelingssamenwerking, armoede en arbeidsmarktbeleid. Programma en publicaties van de studiedag.