chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Milieu-en energiebeheer

  Milieuzorg is het verminderen van ons verbruik en het verkleinen van onze milieu-impact. Het Facilair Bedrijf beheerst haar doelstellingen hieromtrent aan de hand van een gecertificeerd milieu- en energiemanagemensysteem

  Milieudoelstellingen 

  Het Facilitair heeft zijn milieudoelstellingen vastgelegd in een  milieu- en energiebeleidsverklaring .
  In de doelstellingen worden alle belangrijke milieuthema’s betrokken. 

  We minimaliseren onze milieu-impact, energieverbruiken en koolstof- en materialenvoetafdruk.

  We verbinden ons tot 6 concrete engagementen:

  • We stellen een langetermijn vastgoedstrategie (SURE2050) op om tot een energiezuinig patrimonium en kimaatneutraliteit te komen. We ontzorgen de entiteiten door de centralisatie van het beheer van kantoorgebouwen en dienstvoertuigen.
  • We realiseren energie-efficiënte tot energiepositieve vastgoedprojecten, verbeteren continu de energieprestatie van onze gebouwenportefeuille en zetten in op hernieuwbare energie. We houden daarbij rekening met de vastgoedstatus, de huisvestingstermijn en de algemene conditie van onze gebouwen. We hanteren duurzaamheidsinstrumenten zoals GRO.
  • We realiseren een duurzaam facilitair management en willen een referentie zijn op het vlak van gebouwbeheer.
  • We stimuleren innovaties die de biodiversiteit bevorderen.
  • We bevorderen duurzame mobiliteit.
  • We verbruiken minder materialen en brengen maximaal gesloten materialenkringlopen tot stand, bij aankoop, huur, constructie en onderhoud.

  Integratie van milieu- en energiemanagement in al onze processen

  • We organiseren onze dienstverlening en ons beheer in de administratieve hoofdgebouwen volgens de ISO 14001- en ISO 50001-normen voor milieu- en energiemanagementsystemen en laten ons hiervoor certificeren.
  • We integreren milieu- en energiebeheer in onze bedrijfsprocessen als onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid. Het management neemt daarbij zijn verantwoordelijkheid voor het hele agentschap.

  Onze directie bekrachtigt 6 manieren om milieu- en energiebewust te handelen:

  • Voortrekkersrol – Met een slimme en vernieuwende aanpak willen we voortrekker in milieu en energiebeheer zijn. Daarbij gaan we verder dan de wettelijke verplichtingen.
  • Concrete initiatieven – We verbeteren onze milieu- en energieprestaties continu met concrete initiatieven en meetbare doelstellingen.
  • Permanente analyse – We meten, documenteren en analyseren onze milieu- en energieprestaties. Zo kunnen we afwijkingen waar nodig corrigeren, en opportuniteiten voor verbetering of noodzaken tot bijsturing detecteren.
  • Kennisdeling – We betrekken belanghebbenden en delen onze kennis, ervaring en informatie.
  • Open communicatie – We voeren een open communicatie en verhogen de bewustwording.
  • Stimulerende partnerschappen – We gaan partnerschappen aan die de markt stimuleren om innovatieve en circulaire oplossingen te ontwikkelen en de transitie naar een circulaire economie te bevorderen.

  Een greep uit de milieudoelstellingen van Het Facilitair Bedrijf:

  Meer energie besparen en de
  CO2-uitstoot verminderen
  Minder leidingwater verbruiken en 
  maximaal regenwater inzetten
  Dienstwagens inzetten met een betere ecoscore en minder CO2-uitstoot Projecten opstarten rond 
  circulariteit van materialen

  Waarom doen we aan milieubeheer?

  Als Vlaamse overheid hebben we een voorbeeldrol en moeten we 100% in orde zijn met de milieuwetgeving. Maar dat is niet voldoende - we willen ook continu verbeteren. Daarom organiseert Het Facilitair Bedrijf zijn milieu- en energiebeheer volgens de internationaal erkende ISO-normen.

  Het Facilitair Bedrijf heeft al meer dan 20 jaar een ISO 9001-certificaat voor schoonmaak. Sinds 2017 zijn we de trotse bezitter van een ISO50001-certificaat specifiek voor energiemanagement. Hiermee waren wij de enige publieke overheid in de Benelux die haar inspanningen voor energiezorg kon staven door een ISO-certificaat, en één van de 32 overheden wereldwijd. In 2020 behaalden we ons ISO 14001-certificaat voor milieumanagement. De certificaten geven aan dat Het Facilitair Bedrijf zich professioneel organiseert om continu te verbeteren in alle delen van de organisatie. Het Facilitair bedrijf heeft ervoor gezorgd dat deze ISO-normen naadloos op elkaar aansluiten.

  ISO 50001 
  voor energiebeheer

  ISO 14001
  voor milieubeheer

  ISO 9001
  voor ons kwaliteitsmanagementsysteem
  van schoonmaak

  Om deze certificaten te mogen behouden, wordt Het Facilitair Bedrijf jaarlijks geaudit over de werkmethodes en resultaten. 

  Wat zijn ISO-normen waarom gebruiken we die?

  ISO staat voor 'Internationale Organisatie voor Standaardisatie'. De ISO-normen zijn een middel om zich te organiseren, maar geen doel op zich. ISO-normen eisen wel dat de wetgeving nageleefd wordt en dat men voortdurend verbeterdWe leggen hierbij zelf onze ambitieuze doelstellingen vast. Ze zorgen ook voor:

  • een houvast dankzij een systematische aanpak: werken volgens de internationale ISO-normen geeft handvaten voor een systematische aanpak: dit is nuttig omdat milieu- en energiebeheer in alle activiteiten van Het Facilitair Bedrijf verweven zit. 
  • vertrouwen door het behalen van een ISO-certificaat: als men volgens de ISO-normen werkt, kan men een certificaat behalen - op voorwaarde dat men jaarlijks succesvol een externe audit doorloopt. Met dit ISO-certificaat creëert Het Facillitair Bedrijf bij zijn belanghebbenden het vertrouwen dat ze hun milieu- , energie- en kwaliteitsbeheer professioneel aanpakken.

  Waar doen we aan milieuzorg?

  Het Facilitair Bedrijf richt zich in eerste instantie op de administratieve hoofdgebouwen, omdat ze efficiënt willen zijn met hun middelen en inspanningen. Dit zijn de grote kantoren in Brussel en onze Vlaamse Administratieve centra (VAC's) van Het Facilitair Bedrijf. 

  Van alle gebouwen waarvoor Het Facilitair Bedrijf de energiefactuur betaalt, nemen deze gebouwen de grootste oppervlakte in en zijn ze verantwoordelijk voor het grootste gas- en elektriciteitsverbruik. 

  De administratieve hoofdgebouwen: VAC Hasselt; VAC Antwerpen; VAC Leuven; VAC Gent; VAC Brugge; Arenberggebouw, Ferrarisgebouw, Consciencegebouw, Herman Teirlinckgebouw, Ellipsgebouw, Martelaarsplein 7 en Martelaarsplein 19 te Brussel. 

  Het milieubeheer gaat verder dan het gebouwgebonden milieubeheer, en omvat eveneens de indirecte milieuaspecten zoals de duurzaamheid in de bouwprojecten, de integratie van milieu-eisen in de raamcontracten, het beheer van milieuvergunningen, de voorbereiding op de inkanteling van nieuwe gebouwen enz ... Voor wat betreft de transportactiviteiten, vallen alleen de dienstverplaatsingen onder het toepassingsgebied aangezien het woon-werkverkeer de bevoegdheid is van het Agentschap Overheidspersoneel. 

  Centraal in het milieu-, energie- en kwaliteitsbeheer staat continue verbetering.

  Milieu-impact, energie-efficiëntie en kwaliteitsniveau moeten niet alleen gegarandeerd blijven, maar moet ook steeds verbeteren. Het Facilitair Bedrijf gebruikt hiervoor de PDCA-cyclus.

   

  • Plan: Plannen van acties op basis van prioriteiten.
  • Do: Uitvoeren van acties.
  • Check: Nakijken of met de acties de doelen behaald zullen worden.
  • Act: Verbeteren van acties en manier van werken.