chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Veelgestelde vragen PTOW

  Ondersteuningsaanbod: goede praktijken, PTOW

  Is er een voorbeeld van arbeidstijdregeling PTOW die rekening houdt met de grenzen gesteld door de Arbeidstijdwet van 14 december 2000?

  Onderstaand voorbeeld van arbeidstijdregeling kan in het arbeidsreglement worden opgenomen. Deze regeling houdt rekening met zowel de principes van de omzendbrief PTOW als de grenzen opgenomen in de arbeidstijdwet.

  De arbeidsduur is geregeld door de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector, zoals deze zal worden gewijzigd. De gemiddelde arbeidsduur voor een voltijds personeelslid bedraagt 38u/week. Elke werkweek loopt van maandag t.e.m. vrijdag. De minimale dagprestatie bedraagt 6 uur/dag. De maximumduur die voor een dagprestatie wordt aangerekend, bedraagt 9 uur; de minimum halve dagprestatie bedraagt 3 uur, de maximum halve dagprestatie bedraagt 5u30 uur, exclusief de door de wet (artikel 5 en 6 van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector en de welzijnswet) voorziene verplichte rusttijden. De werktijdregeling bestaat uit een arbeidstijd flexibel in te vullen tussen 6 uur en 20 uur. De flexibele arbeidstijd wordt door het personeelslid gepresteerd tijdens de weekdagen (en niet op de gewone dagen van inactiviteit zoals zaterdag, zondag, feestdagen, jaarlijkse vakantiedagen, ziekte). De servicetijd is de tijd waarbinnen het team gezamenlijk instaat voor het verzekeren van de dienstverlening aan onze klanten/gebruikers en bereikbaar is via een combinatie mail, websitetoepassingen, telefoon of persoonlijk gesprek. De servicetijd van de entiteit loopt van tot en met uur. Binnen de verschillende diensten, afdelingen, teams, functies, individueel … kan de servicetijd verder gepreciseerd worden.

  Hoe wordt projectmanagement gelinkt aan PTOW?

  Wie doet wat en wanneer: er is afstemming nodig bij de taken, opdrachten, projecten… Om dus binnen PTOW tot een optimale samenwerking te komen, dient men de project management-principes toe te passen.

  Welzijn, PTOW

  Is er wetenschappelijk bewijs omtrent de effecten op het welzijn van werknemers die werken volgens PTOW?

  In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken (PTOW) is er evidence-based onderzoek gedaan naar de effecten van de deeltoepassingen van PTOW op het welzijn van de medewerkers. Deze onderzoeken zijn gebeurd in 2016 voor de thema's 'tijdsonafhankelijk werken' en 'telewerken'. Aanvullend zijn de thema's 'tijdsregistratie' en 'open kantoren' hieraan toegevoegd in 2017. De publicaties zijn te vinden op: https://overheid.vlaanderen.be/ptow-en-welzijn.

  De vier onderzoeken werden opgesteld aan de hand van de CAT-methode (Critical Appraised Topic). Dit biedt de mogelijkheid om via een gestructureerde wijze een onderzoeksvraag te beantwoorden. Een korte samenvatting van de bevindingen uit die CAT’s leert ons het volgende:

  - Er zijn positieve effecten op het welzijn bij het werken in open kantoren ingericht volgens Het Nieuwe Werken (CAT Open kantoren - 12 artikels). Zo gelden die effecten voor jobtevredenheid, welzijn, gezondheid, openheid, flexibiliteit, kennisdeling en toegankelijkheid. Daarnaast zijn er wel negatieve effecten voor wat betreft privacy, wantrouwen en relaties met collega’s.

  - Er zijn kleine maar positieve effecten op het welzijn bij het toepassen van telewerken (CAT Telewerken - 6 artikels). Dit is zo voor productiviteit, jobtevredenheid, autonomie en stress vanwege conflicten op de werkvloer. Daarentegen moet er voldoende aandacht gaan naar feedbackmethodes om de werknemer op afstand frequent genoeg bij te sturen. 

  - Er zijn positieve effecten op het welzijn bij de toepassing van een flextijdregeling (CAT Tijdsonafhankelijk - 8 artikels). Dit is meer bepaald zo voor autonomie, productiviteit en jobtevredenheid. Anderzijds moet er wel worden over gewaakt dat er voldoende communicatie en interactie tussen de collega’s blijft.

  - Er werden geen negatieve effecten op het welzijn gevonden voor het werken zonder tijdregistratie (CAT Tijdsregistratie - 9 artikels).

  Kortom: drie van de vier deeltoepassingen geven matig positieve effecten op het welzijn van de werknemers aan. Voor tijdsregistratie werden geen negatieve effecten gevonden.

  Principes Het Nieuwe Werken (HNW), PTOW

  Er worden maar een beperkt aantal werkplaatsen (ca. 65 procent ten opzichte van het totaal aantal personeelsleden) voorzien in het Herman Teirlinckgebouw: hoe kunnen we daarmee omgaan?

  Men dient naargelang de specifieke taak te werken op de meest geschikte plaats. Deze plaats kan dus ook thuis of op een andere locatie zijn. Daarnaast heeft het Herman Teirlinckgebouw ook een brede waaier aan ‘soorten’ werkplaatsen (vb. open kantoren, concentratiecockpits, vergaderruimtes, leslokalen, koffieruimtes…). Je kiest je werkplaats dus activity-based.

  Is het voordeliger leidinggevenden te beperken tot bijvoorbeeld maximaal 1 dag te werken volgens PTOW?

  Neen, net zoals bij niet-leidinggevenden, dient PTOW activity-based te worden afgesteld (zie telewerkbaarheidskwadrant). Op basis van elk personeelslid zijn/haar functie met bijhorende taken moet bepaald worden welke activiteiten waar het best kunnen plaatsvinden. Je dient enkel naar kantoor te komen, wanneer de activiteiten erom vragen (vb. leidinggevende heeft vergadering, moet team aansturen…).

  Kunnen deeltijdswerkenden volgens PTOW werken en hoe gaat dat dan concreet?

  Bij deeltijdswerkenden wordt dit in hun contract opgenomen (is juridische kwestie).

  Ondersteuningsaanbod, PTOW

  Voor een goede toepassing van PTOW wordt verwezen naar prestatiemanagement (PLOEG) : hoe kan dit gebeuren en wat is de gemeenschappelijke visie (bv. van Interne Audit) hierop ?

  Binnen de Vlaamse overheid werkt men met de prestatiemanagementcyclus PLOEG: Plannen, Leidinggeven, Opvolgen, Evalueren en Bijsturen. In de praktijk is PLOEG dikwijls herleid tot een individueel evaluatiegesprek. Toch bevat deze cyclus in essentie alle elementen om vertrekkend vanuit de Beleidscyclus (Regeerakkoord, Beleidsnota, Beleidsbrieven, Jaarondernemingsplannen, strategische doelstellingen) een doorvertaling te maken van doelstellingen en te behalen resultaten tot op teamniveau en op individueel niveau, vertrekkend vanuit de functiebeschrijving en SMART geformuleerde doelstellingen.

  In het HR-deelnetwerk Focus op Resultaat is hier dieper op ingegaan: https://overheid.vlaanderen.be/hr-deelnetwerk-ptow-focus-op-resultaat.

  Monitoring, PTOW

  Bij toepassing van tijdsonafhankelijk werken, hoe moeten de werknemers de agenda invullen?

  Eerst en vooral rekening houden met:
  - individuele arbeidsregeling (werkt men via stam- en glijtijden of werkt men via flexibele uren van tot 6 tot 20 uur – af te stemmen op collectieve service tijd);
  - collectieve service tijd (geregeld op organisatieniveau);
  - 3/6/9 uren per dag als richtlijn werkbasis;
  - 38u/week, te bekijken per maand.

  Voor het concreet in Outlook ingeven:
  - volg je gezond verstand en wees eerlijk;
  - Outlook niet als een prikklok gebruiken (niet te stringent); de vertrouwensband staat voorop dus er moet geen controle omtrent gepresteerde uren zijn;
  - bereikbaarheid en beschikbaarheid ook afstemmen op de collectieve serviceafspraken;
  - evenwicht zoeken: agenda eerlijk en zinvol invullen t.o.v. (zelf)controle.

  Is in het systeem van PTOW de registratie in Vlimpers verplicht?

  Registratie in Vlimpers is verplicht volgens de omzendbrief PTOW van 2014. Een aantal entiteiten hebben hier andere afspraken over gemaakt, omdat zij deze registratie ervaren als een vorm van controle die niet strookt met de filosofie van het nieuwe werken (cf. ‘whereabouts’ van sporters). Nochtans is het registreren in Vlimpers belangrijk, omdat aan de hand van die kwantitatieve gegevens de stand van zaken van de implementatie wordt nagegaan. Deze data worden onder meer gebruikt voor het beantwoorden van parlementaire vragen. Hier zal in de toekomst nog actie rond ondernomen worden n.a.v. het nog op te maken evaluatierapport implementatie PTOW in de Vlaamse overheid.

  Tevens verwijzen we hier ook nog naar ‘Vlimpers Mobiel’ waarmee je online ook via je smartphone kan registreren (https://overheid.vlaanderen.be/nieuws/vlimpers-gaat-mobiel-vraag-je-verlof-vanaf-nu-onderweg-aan).

  Wordt het gebrek aan afstemming tussen Facilipunt, Outlook en Vlimpers opgelost? (vb. telewerken ingeven op Outlook, satellietwerkplek reserveren in Facilipunt en registratie PTOW als ‘verlof’ in Vlimpers: is niet afgestemd, niet logisch en niet efficiënt).

  Deze tools zouden inderdaad op één lijn moeten liggen, willen ze PTOW faciliteren. Het is, helaas, door de combinatie van oude en nieuwe werkmethodes en IT nog niet zo.

  Startpagina's