chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Veelgestelde vragen PTOW

  Ondersteuningsaanbod, PTOW

  In de omzendbrief wordt verwezen naar innovatieve arbeidsorganisatie (IAO), wat het Agentschap voor Overheidspersoneel ondersteunt. Wat houdt het begeleidingstraject in, en wat zijn de randvoorwaarden voor entiteiten om in dergelijk traject in te stappen?

  Het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) adviseert  elke organisatie die aan de slag wil met de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO), meer zelfsturing, meer wendbaarheid, teamontwikkeling,… Er bestaat niet één uniek stappenplan dat elke organisatie kan volgen. Via een intakegesprek wil het AgO een duidelijk zicht krijgen op de verwachtingen en behoeften van de organisatie. Vervolgens wordt in samenspraak een projectplan op maat van de organisatie uitgewerkt. Afhankelijk van de gemaakte keuzes kunnen organisatie hierbij beroep doen op ondersteuning van een AgO-adviseur of samenwerken met een gespecialiseerde externe partners (waarmee AgO raamcontracten afsloot). In de toolbox IAO vindt u alvast meer achtergrondinformatie. Zie: http://www.bestuurszaken.be/innovatieve-arbeidsorganisatie

  Welk ondersteuningsaanbod bestaat er bij de implementatie van het plaats- en tijdsonafhankelijk werken? 

  Het huidig ondersteuningsaanbod rond plaats- en tijdsonafhankelijk werken kan je terugvinden in de presentatie van het HR-netwerk van 18 juni 2014 http://www.bestuurszaken.be/hr-deelnetwerk-18-juni-plaats-en-tijdsonafhankelijk-werken (vanaf slide 90).

  Eind september 2014 zal een toolbox plaats - en tijdsonafhankelijk werken verschijnen op de website. Deze toolbox wil de entiteiten tweedelijns ondersteunen bij de implementatie van het plaats- en tijdsonafhankelijk werken.

  Daarnaast ontwikkelt de Vlaamse overheid een producten- en dienstenportfolio rond ‘Het Nieuwe Werken’. Dit is een verzameling relevante producten en diensten die entiteiten ondersteunen bij hun transitietraject naar Het Nieuwe Werken. Aan de hand van een maturiteitsmeting kan een ondersteuningstraject op maat van elke entiteit worden uitgewerkt.

  Hierna volgen enkele concrete voorbeelden:

  • Werkplek(her)inrichting
  • Organisatie-optimalisatie
  • Informatiebeheer en digitaal documentbeheer
  • Productcatalogus mobiele toestellen
  • Opleidingen rond outputgericht leidinggeven
  • HR-consultancy

  Bij plaats- en tijdsonafhankelijk werken verschuift de focus naar de beoordeling van prestaties. Dit heeft impact op de jobinhoud, vooral van het middle management.

  1. In welke mate kunnen entiteiten ondersteuning vinden bij het ondersteunen van hun leidinggevenden?
  2. Omgekeerd: op welke dienstverlening kan een werknemer beroep doen, die moet leren omgaan met de verhoogde vrijheid en verantwoordelijkheid
  1. De invoering van plaats- en tijdsonafhankelijk werken zal de leidinggevenden inderdaad aanspreken op hun rol als manager. Het algemeen ondersteuningsaanbod van het Agentschap voor Overheidspersoneel voor leidinggevenden (bv. outputgericht leidinggeven, PLOEG) kan hier ondersteuning bieden. Vanaf eind september 2014 zal bovendien de toolbox plaats- en tijdsonafhankelijk werken operationeel zijn. Er kan binnen de entiteit ook een traject op maat worden uitgewerkt voor de leidinggevenden van een bepaalde entiteit. Ook de 4 rollen van leiderschap (coach, leidinggevende, ondernemer, manager) zullen worden toegepast op Het Nieuwe Werken.
  2. Het Agentschap voor Overheidspersoneel ontwikkelde een ondersteuningsaanbod (timemanagement, PLOEG) dat medewerkers kan ondersteunen bij het plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Dit aanbod zal ook opgenomen worden in de toolbox plaats- en tijdsonafhankelijk werken die eind september 2014 operationeel zal zijn.

  Waar vind ik slides of een verslag van de uiteenzettingen tijdens het HR-netwerk op 18 juni 2014 over plaats- en tijdsonafhankelijk werken?

  De presentaties en de gestelde vragen zijn beschikbaar via het webluik plaats- en tijdsonafhankelijk werken en het webluik van het HR-netwerk:

  Terugbetaling kosten, PTOW

  In de omzendbrief staat: ‘De entiteit investeert in de nodige middelen, rekening houdend met de wijze waarop het personeelslid invulling mag geven aan het tijds- en plaats onafhankelijk werken. Personeelsleden kunnen die middelen ook voor privédoeleinden gebruiken, met inachtneming van de fiscale regels.’

  Kunnen deze middelen altijd voor privé doeleinden gebruikt worden? Ook bijvoorbeeld de telefoon?

  Er worden afspraken gemaakt op entiteits-, raads- of instellingsniveau omtrent het ter beschikking stellen van de nodige middelen op maat van het personeelslid. Er bestaat geen lijst van kosten die worden terugbetaald. Uitgangspunt is de infrastructuur die nodig is om het vereiste werk te kunnen uitvoeren.

  De mogelijkheid om middelen die door de werkgever ter beschikking gesteld zijn, privé te gebruiken, bestaat al langer. Dit was vroeger ook aan de orde (vaste PC’s, vaste telefoontoestellen, ..). Met Het Nieuwe Werken wordt nu duidelijk gesteld dat privé-gebruik van dergelijke middelen kan, indien dit het dienstbelang niet schaadt en de RSZ- en fiscale regels worden nageleefd.

  Hieronder volgen ter illustratie enkele maatregelen rond RSZ-fiscaliteit.

   

  • GSM: personeelsleden met profiel B gebruiken de escape of “8” toets om aan te geven dat ze privé telefoneren. Hiervoor krijgen ze een persoonlijke factuur aan voordelig tarief. Daardoor hebben ze geen voordeel van alle aard (VAA) en betalen dus geen sociale of fiscale bijdragen.
  • Personeelsleden met profiel A doen dit niet. Ze betalen maandelijks RSZ en fiscaliteit op het VAA dat forfaitair bepaald is op € 12,5 per maand.
  • Internet: een aantal entiteiten komen momenteel tussen in de kosten van aansluiting en abonnement, soms via een derde betalersysteem. Momenteel wordt RSZ en fiscaliteit betaald op het VAA dat forfaitair bepaald is op € 5 per maand,.
  • 2de PC of laptop thuis (uitzonderlijk): idem als internet maar VAA van € 15 per maand, tenzij een verklaring afgelegd wordt dat het toestel niet privé aangewend wordt. 

   

  De laatste tijd kende zowel de fiscaliteit en de RSZ-richtlijnen als de tarieven en het volume van de internetabonnementen een enorme evolutie. Momenteel lopen er gesprekken met de fiscus en de RSZ om andere afspraken te maken voor het VAA van de hierboven vermelde voordelen. Deze regelgeving (vergoedingsregeling én para-fiscaliteit) zal dus binnenkort wijzigen.

  De nieuwe omzendbrief voorziet niet in de terugbetaling van reiskosten (woon-werkverkeer, openbaar vervoer) bij plaats- en tijdsonafhankelijk werken . Geldt dit ook bij het werken vanuit een satellietwerkplek in een Vlaams Administratief Centrum (VAC)?

  Reiskosten voor de verplaatsing naar een satellietkantoor worden niet terugbetaald. Dit is geen nieuw standpunt. Bij de diensten van de Vlaamse overheid wordt al vele jaren aan telewerk gedaan (de huidige omzendbrief dateert van 2006). Reiskosten werden nog nooit terugbetaald. Reiskosten worden immers verleend voor dienstopdrachten. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken is echter geen dienstopdracht. Er wordt evenmin een vergoeding voor woon-werkverkeer verleend. Woon-werkverkeer is de verplaatsing tussen de woonplaats en de normale plaats van tewerkstelling waar het personeelslid zijn standplaats heeft. Er is maar één “normale plaats van tewerkstelling” en dus ook maar één standplaats.

  Volgens de nieuwe omzendbrief moeten personeelsleden om het even waar en om het even wanneer kunnen werken. Hoeveel en wanneer er gewerkt wordt (en dus ook de registratie van gewerkte tijd), wordt op basis van die filosofie minder relevant, zolang de resultaten er maar zijn. Tegelijkertijd blijft de zeer strikte regelgeving bestaan over arbeidstijden en toelagen voor uitzonderlijke prestaties (38-urenweek, toelagen of inhaalrust voor overuren, nacht- of weekendprestaties, …).

  Hoe kan je die twee uiteenlopende regelingen met mekaar verzoenen?

  In het kader van plaats en tijdsonafhankelijk werken staat het resultaat centraal,niet het aantal uren dat een personeelslid nodig had om dit resultaat te behalen. Momenteel houdt de arbeidstijdwetgeving inderdaad in dat een personeelslid bijvoorbeeld niet meer dan 38 uur per week mag werken. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken wil mensen er evenwel niet toe aanzetten of opleggen om wekelijks meer dan 38 uur per week te werken. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken verschilt eigenlijk niet van de situatie van personeelsleden die nu niet moeten prikken en/of meerdere dagen per week kunnen thuiswerken. Hoewel we het aantal gewerkte uren van deze medewerkers moeilijk kunnen meten, worden ook zij er niet toe aangezet om meer dan 38 uur per week te werken.

  De kans bestaat dat personeelsleden op eigen initiatief meer dan 38 uur per week werken, maar dat is dan voor hun eigen rekening. Net als ieder personeelslid vandaag zal een plaats- of tijdsonafhankelijk werkend personeelslid  in de toekomst in de gaten moeten houden dat de work-life balance niet in het gedrang komt door het aantal uren dat hij of zij werkt.

  BYOD: Bring Your Own Device. Kunnen personeelsleden zelf voorstellen om IT-tools aan te kopen, of hun eigen IT-tools ter beschikking stellen voor gebruik in een werkcontext binnen het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken? 

  Het systeem van BYOD, waarbij het personeelslid zelf zijn IT-toestellen meebrengt en de werkgever in ruil een vergoeding geeft, kan een entiteit binnen de diensten van de Vlaamse overheid pas aannemen als er in het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) een vergoeding of een mogelijkheid tot het toekennen van dergelijke vergoeding wordt opgenomen. De arbeidsvoorwaarden worden namelijk door de Vlaamse Regering in het VPS bepaald.

  Er wordt nu onderzocht of en in welke mate een vergoeding in het VPS kan worden ingeschreven. De toekenning van een dergelijke vergoeding heeft sociaal- en fiscaalrechtelijke gevolgen waarover momenteel wordt overlegd met de fiscus en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

  Kosten, PTOW

  Krijgen entiteiten extra middelen om de implementatie van de omzendbrief plaats- en tijdsonafhankelijk werken mogelijk te maken?

  In het kader van de invoering van het plaats- en tijdsonafhankelijk werken voorziet de omzendbrief niet in extra middelen voor de entiteiten. De omzendbrief houdt op zich namelijk geen bijkomende kost in. In tegenstelling tot vandaag wordt er bijvoorbeeld geen automatische vergoeding meer voorzien voor personeelsleden die plaats- en tijdsonafhankelijk gaan werken. Het is namelijk de bevoegdheid van de lijnmanager om geval per geval een beslissing te nemen over de middelen waarover het personeelslid dat plaats- en tijdsonafhankelijk werkt, kan beschikken.

  Startpagina's