chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Veelgestelde vragen PTOW

  Afbouwen prikklok, PTOW

  Is het beter om de prikklok geleidelijk af te bouwen of is het beter om dit van het ene op het andere moment doen?

  Bij geleidelijk afbouwen geef je de kans om het project bij te sturen.  Er zijn verschillende teams en verschillende leidinggevenden.  Ieder kan het op zijn tempo doen en leren van de andere teams.  Zo kan de maturiteit groeien.  Als het voor een team nodig is om nog even te wachten, dan kan dat.

  In hoeveel organisaties wordt er nog geprikt? En hoeveel personen prikken nog?

  Dat is momenteel niet bekend. Dat kan enkel momenteel via een algemene bevraging bij Vlimpers- en niet-Vlimpersentiteiten worden nagegaan. Het aantal entiteiten dat gebruik maakt van Vlimpers tijd en Vlimpers planning is wel bekend.

  Komen er nog prikklokken in VAC Brussel? Wat is het beleid hierrond bij het Facilitair Bedrijf?

  De nieuwe gebouwen (ook VAC Brussel) hebben een prikklok of zullen er één krijgen. De nieuwe prikklokken zijn minder in aantal en worden uit het zicht geplaatst.

  Omdat een geleidelijke overgang mogelijk moet zijn en omdat met de vakbonden werd afgesproken dat personeelsleden die dat wensen mogen blijven prikken, is een prikklok wel nodig. Het Facilitair Bedrijf kreeg de vraag om er te installeren.

  Opmerking: Via Vlimpers (in een speciale afzonderlijke module) kan het ook om op de computer te prikken. Dan prikken mensen in als ze hun computer

  In PTOW kan men in principe zelf kiezen wanneer men werkt. Is het mogelijk/wettelijk in orde dat men daardoor zijn verlof opsplitst? Bv men start de dag met een vierde verlofdag, werkt een halve dag PTOW en eindigt met een vierde verlofdag?

  Volgens de geest van de omzendbrief kan dit. Het moet vanzelfsprekend passen in wat nodig is om de dienstverlening te kunnen garanderen. Het gaat hier al over een soort vorm van tijdsonafhankelijk werken.

  Praktisch heeft het ook geen invloed op maaltijdcheques, omdat men er een krijgt voor die halve dag dat men werkt, ongeacht wanneer die valt.

  Heel praktisch is het wel niet mogelijk om dit op die manier in te vullen in Vlimpers, maar men kan het dan pragmatisch aanpakken en voor 1 van de twee dagdelen verlof aanvragen en de ander als PTOW invullen. Misschien best de voormiddag als verlof en de namiddag als PTOW en in de opmerking schrijven dat men eerder start met werken en dus ook eerder stopt. Deze extra vermelding is nodig en zinvol omdat men zo ook geregistreerd heeft wanneer men zal werken en wanneer niet, wat gebruikt kan worden in geval zich een arbeidsongeval voordoet.

  Hoe wordt het recupereren van overwerk georganiseerd? Geldt die regeling ook voor telewerkers? Is het mogelijk om tijdens telewerk overwerk te presteren?

  We moeten hier goed opletten met wat we verstaan onder overwerk. Enerzijds kan een personeelslid de ene dag wat langer werken dan de andere zoals dit nu ook al gebeurt binnen de glijtijden. De zo opgespaarde uren zijn geen overuren en geven geen recht op compensatie in de vorm van een financiële tegemoetkoming of verlof tijdens de stamtijden.    In een traject van afbouw van de prikplicht verdwijnen die gewoon (of worden binnen een bepaalde periode opgenomen) en wordt verwacht dat het personeelslid gemiddeld (bijvoorbeeld over een week) de normale werktijd werkt.

  Echte overuren bestaan ook en zijn extra werkuren die een personeelslid op vraag van de werkgever doet en waarvoor hij compensatie (recupereren in tijd of soms ook uitbetaling in geld) krijgt. Als die extra prestaties gevraagd worden, kan dat theoretisch onafhankelijk van de werklocatie.

  Betekent afschaffen van de prikplicht ook dat er geraakt wordt aan de 38-urenweek?  Moet het personeelslid 38u/week werken of enkel zorgen dat vooropgestelde taken klaar zijn (eventueel in een kortere tijdsspanne)?

  De afbouw van de prikplicht wordt geregeld in de omzendbrief PTOW. Deze omzendbrief is ondergeschikt aan het VPS dat nog altijd bepaalt dat binnen de diensten van des Vlaamse overheid een 38 uren week geldt. In feite is de regeling die is opgenomen in het VPS een overname van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van de arbeidsduur in de overheidssector. Deze wet is federale bevoegdheid en regelt o.a. de wekelijkse arbeidsduur, het verbod of zondag en nachtarbeid, het recht op rust en pauzes, enz.

  De omzendbrief gaat er van uit dat we ook voor de personeelsleden zelf (op hun vraag), wanneer de organisatiedoelstellingen gerealiseerd worden, grote flexibiliteit voorzien. Op vrijwillige basis en met goede afspraken die ook worden genoteerd in Outlook Agenda kunnen arbeidstijden dan ook verschoven worden naar andere momenten dan de huidige stam- en glijtijden. Als personeelsleden dan bijvoorbeeld vrijwillig in het weekend een taak afwerken omdat ze op een normale werkdag wat minder werkten, dan mogen ze hier geen overuren voor inbrengen of andere voordelen vragen die verbonden zijn aan het op zaterdag of zondag werken.

  Hoe gaat men in de praktijk om met wat nu dienstvrijstellingen zijn rond medische onderzoeken voor privéredenen / eerste schooldag / ... ?

  Als men niet prikt, kan men nog wel allerlei dienstvrijstellingen aanvragen (Vlimpersgebruikers geven deze in  Vlimpers in en dit laat een opvolging toe). Het personeelslid moet deze correct registreren en de leidinggevende keurt goed of neemt er akte van. De dienstvrijstellingen geven aan hoeveel tijd van de normaal voorziene arbeidstijd het personeelslid mag besteden aan andere activiteiten en of hij deze niet gewerkte tijd al dan niet moet compenseren op een ander moment.

  In het arbeidsreglement van een entiteit kan worden opgenomen of men – als men niet prikt – wordt geacht deze uren in te halen op een ander tijdstip.

  Wat moet er in het arbeidsreglement worden opgenomen i.v.m. prikken en te presteren uren?

  Effectieve werkregimes en concrete werktijden worden in het arbeidsreglement vastgelegd. Er is de mogelijkheid om te prikken maar dat is niet verplichtend. Er kan worden verwezen naar stamtijden en glijtijden, of er kan een eigen regeling worden opgenomen. Het arbeidsreglement bepaalt of er geprikt moet worden of niet.

  Bijkomende afspraken kunnen in een dienstnota worden opgenomen.

  Arbeidsongevallen, PTOW

  Is er geen telewerkovereenkomst nodig wanneer het personeelslid bij een arbeidsongeval wil bewijzen dat hij mocht telewerken en aan het telewerken was?

  In de huidige omzendbrief is een overeenkomst inzake PTOW niet meer voorzien. Deze overeenkomst was inderdaad wel voorzien in de vroegere omzendbrief telewerk en had als doel de telewerkdagen en afspraken te formaliseren. Ondanks het feit dat de omzendbrief telewerk deze overeenkomst in het verleden oplegde, werd die in de praktijk vaak niet opgesteld.

  Wat het aangeven van een arbeidsongeval betreft, moet het personeelslid als slachtoffer kunnen bewijzen dat het ongeval gebeurde tijdens het werk. Daarvoor is het niet nodig dat er een telewerkovereenkomst is die aangeeft wanneer het personeelslid zou kunnen telewerken en wanneer niet.

   

  De afspraak in de meeste entiteiten is dat als iemand telewerkt hij dat minstens een dag van tevoren ingeeft in Vlimpers samen met de plaats waar hij werkt. Op die manier is het duidelijk dat hij die dag telewerkt. Dit kan dan gebruikt worden als bewijs.

  Daarnaast is het ten zeerste aanbevolen dat er afspraken gemaakt worden tussen het personeelslid en zijn directe chef over de beschikbaarheid tijdens het telewerken. De afspraken die daarover gemaakt worden, worden ingeschreven in Outlook Agenda of een vergelijkbaar systeem. Als iemand telewerkt en hij gaat zijn kinderen ophalen, inkopen doen of naar de dokter, is het aangewezen om te melden dat hij tijdens deze periode niet werkt. Dit geeft dan weer meer concreet in tijd aan wanneer hij afgesproken had om wel te werken en wanneer niet. Op deze manier is het voor de werkgever en de werknemer duidelijk wanneer een personeelslid telewerkt en is er dan ook geen probleem om bij een arbeidsongeval te bewijzen dat het personeelslid aan het werken was.

  Bijkomend kunnen we stellen: als mensen op basis van de omzendbrief niet meer prikken en op een werkplek in een gebouw van de Vlaamse overheid aanwezig zijn, kan bijvoorbeeld via de registratie van de badge aan de poortjes bewezen worden dat ze daar aan het werk waren.

   

  Wanneer is er sprake van arbeidsongevallen ? Hoe kunnen die gecoverd worden? Als iemand niet prikt en een ongeval heeft, wat gebeurt er dan?

  Om te kunnen bewijzen dat het om een arbeidsongeval gaat, is er geen prikklok nodig. Het is echter wel nodig dat er afspraken vastliggen wanneer mensen werken en er moeten andere bewijzen gezocht worden om te bewijzen dat mensen aan het werk waren (bijvoorbeeld: toegang via de toegangspoortjes met de badge, registratie van werktijd in Outlook agenda…)

  Startpagina's