chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Federale zorgverloven

  In het kader van de drie federale zorgverloven kunnen personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid hun tewerkstelling tijdelijk of volledig onderbreken of verminderen en bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een onderbrekingsuitkering aanvragen.

  Ouderschapsverlof

  Voor wie?

  Naar aanleiding van een geboorte of adoptie van een kind hebben alle personeelsleden recht op ouderschapsverlof.

  Duur

  Je kan ouderschapsverlof opnemen met één van de volgende regimes:

  • gedurende 4 maanden met een volledige onderbreking van de loopbaan, op te nemen met een periode van 1 maand of een veelvoud daarvan
  • gedurende 8 maanden met een halftijdse vermindering van de arbeidsprestaties, op te nemen met een periode van 2 maanden of een veelvoud daarvan
  • gedurende 20 maanden met een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5e , op te nemen met een periode van 5 maanden of een veelvoud daarvan

  Contractuele personeelsleden met een deeltijdse arbeidsovereenkomst kunnen het ouderschapsverlof voltijds opnemen. Om de halftijdse vermindering op te kunnen nemen moet je tewerkgesteld zijn met een contract waarvan de arbeidsduur minstens ¾ van een voltijdse betrekking omvat. Om de vermindering met 1/5e te kunnen opnemen, is een voltijdse tewerkgestelling vereist.

  Aanvragen, verlengen en opzeggen

  Het verlof moet uiterlijk voor de 12e  verjaardag  van het kind (21ste verjaardag bij een gehandicapt kind) aanvangen. Het kan met andere woorden ook nog na de 12e verjaardag lopen op voorwaarde dat het uiterlijk voor deze verjaardag effectief is aangevat.

  Na iedere periode van ouderschapsverlof kan van opnamevorm worden gewijzigd. Het al opgenomen verlof wordt als volgt aangerekend: één maand voltijds = twee maanden halftijds of vijf maanden vermindering met een vijfde.

  Uitkering

  Aan een ouderschapsverlof is een onderbrekingsuitkering verbonden die wordt uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Sinds 1 augustus 2012 geldt hierbij de volgende regeling:

  Recht op onderbrekingsuitkeringen Geen recht op onderbrekingsuitkeringen
  Kinderen geboren of geadopteerd voor 8 maart 2012 Voltijds: eerste 3 maanden;
  Halftijds: eerste 6 maanden;
  1/5: eerste 15 maanden;
  Voltijds: 4de maand;
  Halftijds: vanaf de 7de maand;
  1/5: vanaf de 16de maand;
  Kinderen geboren of geadopteerd vanaf 8 maart 2012 Uitbetaling gedurende de volledige periode van ouderschapsverlof /

  Regelgeving

  Palliatief verlof

  Wat?

  Palliatief verlof kan genomen worden in kader van palliatieve verzorging. Hieronder wordt elke vorm van bijstand (medische, sociale, administratieve en psychologische) verstaan van verzorging van ongeneeslijk zieke personen die zich in een terminale fase bevinden. Er is geen graad van verwantschap met de zieke persoon vereist.

  Voor wie?

  Alle personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid hebben recht om palliatief verlof op te nemen met ofwel een voltijdse onderbreking, of een vermindering van de arbeidsprestaties met de helft of een vijfde. Op dit moment kan, door het ontbreken van het akkoord van de federale ministerraad, de vermindering met een vijfde nog niet worden opgenomen.

  Contractuele personeelsleden kunnen aanspraak maken op een halftijdse vermindering als ze tewerkgesteld worden met een contract waarvan de arbeidsduur minstens ¾ van een voltijdse betrekking bedraagt. Om de vermindering met een vijfde op te kunnen nemen, moet je met een voltijds contract tewerkgesteld worden.

  Duur

  Het palliatief verlof bedraagt één maand per patiënt, aaneensluitend tweemaal verlengbaar met één maand. Dit recht geldt ongeacht het gekozen regime.

  Medische bijstand

  Wat?

  Verlof voor medische bijstand kan opgenomen worden om bijstand te verlenen aan of voor het verzorgen van een gezins- of familielid tot de tweede graad, dat lijdt aan een zware ziekte. Als zware ziekte wordt beschouwd: elke ziekte of medische ingreep die de behandelende geneesheer als zodanig beoordeelt en waarvoor hij meent dat elke vorm van sociale, familiale of mentale bijstand noodzakelijk is voor het herstel. Zowel bloed- als aanverwanten worden beschouwd als familieleden. Gezinsleden zijn de personen met wie je samenwoont.

  Voor wie?

  Het verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek familielid is een recht voor alle personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid. Het wordt opgenomen met ofwel een volledige onderbreking van de arbeidsprestaties, ofwel een vermindering van de arbeidsprestaties met de helft of een vijfde. Op dit moment kan, door het ontbreken van het akkoord van de federale ministerraad, de vermindering met een vijfde nog niet worden opgenomen.

  Contractuele personeelsleden kunnen aanspraak maken op een halftijdse vermindering als ze tewerkgesteld zijn met een contract waarvan de arbeidsduur minstens ¾ van een voltijdse betrekking bedraagt. Om de vermindering met een vijfde op te kunnen nemen moet je met een voltijds contract tewerkgesteld worden.

  Duur

  • dit type verlof wordt opgenomen in al dan niet opeenvolgende periodes van 1 tot 3 maanden. Als het medisch bijstandsverlof wordt gebruikt tijdens of na de hospitalisatie van een zwaar ziek kind, mag het verlof worden opgenomen met 1 week, eventueel verlengbaar met 1 week
  • dit verloftype heeft een maximumduur van 12 maanden per patiënt in geval van een voltijdse onderbreking en 24 maanden per patiënt in geval van een vermindering van de arbeidsprestaties met de helft of en vijfde
  • het personeelslid dat uitsluitend en effectief samenwoont met minstens 1 kind en het medisch bijstandsverlof aanvraagt voor een zwaar ziek kind van ten hoogste zestien jaar, heeft recht op 24 maanden voltijdse loopbaanonderbreking of 48 maanden vermindering van de arbeidsprestaties met de helft of een vijfde