chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Voorwaarden gebruik dienstverlening Vlaanderen connect.

  Lid worden

  Entiteiten die van deze interne dienstverlening gebruik wensen te maken, dienen, vertegenwoordigd door het hoofd van uw entiteit of gedelegeerde, lid te worden van de vzw. 

  Dat doet u door uw schriftelijke kandidaatstelling te richten aan de voorzitter van de raad van bestuur van de vereniging (art. 5, §2, derde lid van de statuten). De raad van bestuur kan een kandidaat voorlopig als werkend lid aanvaarden.

  De algemene vergadering beslist op haar eerstvolgende vergadering over de aanvaarding van een kandidaat als werkend lid. Dat doet ze zelfstandig volgens eigen inzicht en zonder verdere motivatie, zonder mogelijkheid tot beroep (art. 5, §2, vierde lid van de statuten). Bij aanvaarding van de kandidaatstelling sluit Vlaanderen connect. een samenwerkingsovereenkomst met elk van haar leden. 

  Van elke algemene vergadering moet er een verslag gemaakt worden. Dat verslag noemt men de notulen. In dat verslag of deze notulen moeten alle beslissingen worden opgenomen die door de algemene vergadering zijn genomen – dus ook de beslissingen over de aanvaarding van kandidaten als werkend lid. Daarnaast bevat het verslag of de notulen een lijst van de aanwezige werkende leden.

  De beslissingen die de algemene vergadering nam of opnam in het verslag of notulen, zijn bindend voor elk lid van de vzw. Ook voor diegenen die hebben tegengestemd of die afwezig waren.

  Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de werkende leden overeenkomstig hun wettelijk inzagerecht. Voor derden geldt dit inzagerecht niet.(art. 14 van de statuten)

  Elk werkend lid beschikt over één stem op de Algemene Vergadering (art. 10, §2 statuten).

  Om op een geldige manier te beraadslagen, moet minstens één werkend lid van categorie A aanwezig zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden, rekening houdend met artikel 10, §2 van de statuten en behalve wanneer de VZW-wet of de statuten anders voorzien.

  Klantenbereik

  connect

  Categorie A

  • De Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Vlaams Parlement, evenals alle publiekrechtelijke rechtspersonen, entiteiten en diensten die eronder ressorteren. 

   Categorie B

   • De lokale besturen zullen op termijn ook de mogelijkheid krijgen om lid te worden: gemeentes, provincies, openbare centra voor maatschappelijk welzijn – en de publiekrechtelijk extern verzelfstandigde agentschappen die ervan afhangen.

   Voorwaarde is dat zij niet de hoedanigheid hebben van BTW-belastingplichtige, hetzij BTW-belastingplichtige zijn zonder recht op aftrek, hetzij slechts BTW-belastbare handelingen stellen die niet als een afzonderlijke werkzaamheid worden aangemerkt – en dit ten belope van maximaal 50% van hun jaaromzet, aangezien Vlaanderen connect. werkt als kostendelende vereniging voor niet-BTW-plichtige leden.

   Volgende organisaties kunnen niet aansluiten bij Vlaanderen connect., maar wel afnemen van het ICT-contract 2015 van de Vlaamse overheid:

   • de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
   • gemeentelijke of provinciale instellingen (inclusief de verenigingen zonder winstoogmerk) waarin één of meer gemeenten of de provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft of de helft van de financiering voor haar rekening neemt;
   • intercommunales.

   Kostprijs

   • Het lidgeld – eenmalig te betalen – bedraagt 5000 euro.
   • Jaarlijks is er een beheerskost van 1000 euro.

   Voorwaarden

   • Uw toekomstige interne strategische ICT-medewerkers worden aangeworven met een contract van onbepaalde duur.
   • De aanwerving gebeurt aan marktconforme voorwaarden.
   • De loonkost en de kosten verbonden aan de rekrutering en selectie van het personeel worden integraal doorgerekend aan de respectievelijke leden, vermeerderd met een beheerskost van 180 euro per maand.
   • Vlaanderen connect. draagt de kosten voor algemene vorming, marketing & communicatie, het inschakelen van een sociaal secretariaat, het administratief beheer en het voeren van een boekhouding. Andere kosten (specifieke vorming, huisvesting, ICT-uitrusting) zijn voor rekening van de respectievelijke leden.

   Alternatieve mogelijkheden voor ICT-ondersteuning

   Behalve Vlaanderen connect. kunnen entiteiten voor hun interne versterking ook gebruik maken van de raamovereenkomst “Strategische ICT-consultancy” voor maatwerkadvies en analyses op strategisch niveau; inhoudelijke en financiële benchmarking of toegang tot researchrapporten en deelname aan netwerkevents.

   De raamovereenkomst ‘Technische ondersteuning door ICT-profielen‘ werkt meer op operationeel niveau. Zij biedt een oplossing voor de uitvoering van concrete projecten, kortom bij behoefte aan ICT-medewerkers met gespecialiseerde expertise.