chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Geldelijke anciënniteit

  1. 1 Vaststelling van de geldelijke anciënniteit bij “aanwerving” of “opnemen van een nieuwe functie”

  Opmerking: Bij de invoering van de mogelijkheid om bij “indiensttredingen” vanaf 1 juli 2008 privé-ervaring te valoriseren tot maximum 9 of 15 jaar, zonder dat het bezit van ervaring een aanwervingsvoorwaarde was, werd het begrip “indiensttreding” duidelijk gedefinieerd.
  Naar aanleiding van de invoering van de bepalingen omtrent de vaststelling van de geldelijke anciënniteit in het kader van het modern-HR beleid op korte termijn (BVR 21/2/2014), wordt het begrip “opnemen van een nieuwe functie” niet strikt gedefinieerd.
  De lijnmanager beschikt over een grote mate van autonomie.

  Prestaties geleverd bij een overheidsinstelling of een daarmee gelijkgestelde instelling 

  Tewerkstellingen in de openbare sector tellen altijd mee voor de geldelijke anciënniteit. In omzendbrief DVO/BZ/P&O/2010/2 wordt concreet bepaald welke instellingen al dan niet als 'overheid' kunnen worden beschouwd.

  Van volgende instellingen werd reeds onderzocht of de overheid een al dan niet overwegend aandeel heeft in de oprichting en/of de dagelijkse leiding en of ze bijgevolg in aanmerking kunnen genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit:

  Ervaring in de privésector of als zelfstandige

  Voorgaande prestaties in de privésector of als zelfstandige worden enkel gevaloriseerd als de leidinggevende deze diensten als functierelevant beschouwt. Bovendien kan de benoemende overheid maximum twintig jaar functierelevante ervaring in de privésector of als zelfstandige valoriseren (behalve als het VPS een specifieke regeling voorziet – vb. N-functies – art. V 5, §1, 2de lid VPS).

  1.2. Opbouw van de geldelijke anciënniteit tijdens de loopbaan

  Alle perioden in dienstactiviteit komen in aanmerking voor de opbouw van de geldelijke anciënniteit, evenals verlof voor deeltijdse prestaties in non-activiteit. Contractuele deeltijdse prestaties komen in aanmerking volgens het prestatieregime.

  1.3. Garantieregeling valorisatie privé-ervaring of ervaring als zelfstandige

  In geval van herplaatsing, overplaatsing, horizontale mobiliteit, externe mobiliteit, bevordering en graadverandering behoudt het personeelslid ten minste de op dat ogenblik al gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.

  Regelgeving

   Instrumenten

  Meer informatie

  Voor verdere inlichtingen over de geldelijke anciënniteit kan u terecht bij uw personeelsdienst of bij de afdeling Juridisch Kenniscentrum:

  • Branko Janda (tel. 0491-96 86 36)
  • Peter De Clercq (tel. 0491-96 86 33)
  • Algemeen adres: Agentschap Overheidspersoneel, afdeling Juridisch Kenniscentrum, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel