chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Algemeen

  Wat is het GIPOD?

  beeld van ontoegankelijke weg - wegversperring Beeld je een Vlaams landschap in, waar alle innames van het openbaar domein, zoals grondwerken, werken en evenementen op voorhand gekend zijn. Waarbij alle betrokken partijen samenwerken om de hinder maximaal te beperken in tijd en de ruimte. Waarbij steden, gemeenten en nutsbedrijven kunnen beschikken over ondersteunende instrumenten om burgers en klanten te informeren over geplande en in uitvoering zijnde werken.

  Het GIPOD (Generiek Informatie Platform Openbaar Domein) tracht dit doel te verwezenlijken.

  Voor wie is het GIPOD bedoeld?

  Het GIPOD is in eerste instantie bedoeld voor kabel- en leidingbeheerders, openbaar-domeinbeheerders (steden, gemeenten en het Agentschap Wegen en Verkeer) en voor de vervoersmaatschappij De Lijn. Zij krijgen toegang tot de beveiligde GIPOD-omgeving. Deze omgeving bestaat uit een webtoepassing en webservices en laat toe om informatie over (grond)werken, evenementen en hinder in het GIPOD in te geven, te beheren en te bevragen.

  Het GIPOD is geen toepassing om informatie over innames aan het brede publiek te tonen. Toch kunnen ontwikkelaars deze informatie uit het GIPOD ontsluiten. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van een publiek toegankelijke REST-service.

  Het GIPOD is een uitwisselingsplatform

  Het is een platform waarmee informatie over (grond)werken en evenementen op het openbaar domein tussen alle actoren kan uitgewisseld worden. Het principe is eenvoudig: organisaties die (grond)werken of evenementen op het openbaar domein plannen, geven deze informatie door aan het GIPOD. De partijen die op de hoogte willen zijn van de geplande activiteiten binnen hun interessegebied, raadplegen het GIPOD. Het GIPOD toont met contextdata waar mogelijke conflicten zullen optreden, zodat er proactief ingegrepen kan worden..

  Meer synergie en minder hinder

  Het GIPOD zorgt ervoor dat er meer afstemming en samenwerking komt bij nuts- en/of wegenwerken, dat (grond)werken op omleidingstrajecten vermeden worden en dat conflicten tussen (grond)werken en evenementen beter gedetecteerd kunnen worden: meer synergie en minder hinder dus. Het GIPOD zet in op het faciliteren van synergieën om samenwerking te ondersteunen. GIPOD-gebruikers houden er zich ook aan om voor grondwerken van categorie1 (>50m²) steeds een synergieaanvraag te lanceren. 

  Aanleiding

  De aanleiding voor het opstarten van het GIPOD is de hinder op het openbaar domein waar we allemaal wel eens mee geconfronteerd worden. Voor een deel wordt die hinder veroorzaakt door onverwachte gebeurtenissen, zoals ongevallen. Maar er is ook hinder die veroorzaakt wordt door geplande gebeurtenissen, zoals:

  • Openbare werken 
   Bijvoorbeeld nutswerken, heraanleg van lokale en gewestwegen, onderhoud van bruggen of tunnels, …
  • Evenementen
   Bijvoorbeeld straatfeesten, kermissen, sportwedstrijden, …

  Als we alle informatie over deze geplande hinder kunnen samenbrengen en uitwisselen, kunnen we beter plannen en iedereen beter informeren over de voorziene hinder op het openbaar domein.

  Door het uitwisselen van informatie over geplande (grond)werken kan er ook coördinatie gebeuren tussen de verschillende werken op het openbaar domein. Zo kan vermeden worden dat eenzelfde stuk weg kort na het beëindigen van de ene grondwerken, opnieuw opgebroken wordt voor andere grondwerken. Als deze samen gepland worden, krijgen we, naast een kostenbesparing, voor iedereen voordelen, en minder hinder op de weg.

  Het GIPOD moet ook een uniek platform worden voor al die informatie binnen Vlaanderen. Dit unieke platform moet dienen om informatie te verzamelen en ook om informatie te communiceren naar de burger en andere betrokkenen.

  Visie en wettelijk kader

  Visie

  Het GIPOD is het unieke uitwisselingsplatform dat als doel heeft:

  • Het minimaliseren van hinder algemeen en mobiliteitshinder specifiek ten gevolge van geplande innames op openbaar domein, onder meer door het faciliteren van afstemming tussen grondwerken en het vermijden van conflicten tussen geplande innames;
  • Een overzicht te bieden van de locatie en de initiatiefnemer van de geregistreerde innames op het openbaar domein;
  • De informatiestromen en administratieve processen gerelateerd aan innames op het openbaar domein, te optimaliseren en te vereenvoudigen;
  • Toegang geven tot informatie in GIPOD aan de diensten die het algemeen belang behartigen zodat zij hun dienstverlening kunnen verzekeren.
  • Het principe van unieke gegevensinzameling realiseren door het linken van data en systemen.

  Het doel is ook, tegen lagere kosten, de uitrol van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid te vergemakkelijken en te stimuleren door een efficiëntere aanleg van nieuwe fysieke infrastructuur.

  Wettelijk kader

  • Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest of kortweg het GIPOD-decreet van 4 april 2014.
  • Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 4 april houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaams Gewest of kortweg het GIPOD-uitvoeringsbesluit van 9 december 2016.

  Op 1 januari 2022 gaat het nieuwe GIPOD decreet in voege, tot dan blijft het huidige GIPOD decreet van kracht.

  De volgende artikels uit het huidige BVR die in voege zouden gaan op 1 juni 2021, worden opgeschort en herwerkt opgenomen in het nieuwe decreet:

  • Artikel 1: Verplichte ingave werkopdrachten cat. 2 en 3
  • Artikel 2: Verplichte ingave andere geplande innames
  • Artikel 4: Verplichte ingave omleidingen

  Verplichting om kleinere grondwerken in het GIPOD in te voeren uitgesteld

  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 4 april 2014 houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest en van het decreet van 10 november 2017 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten (B.S.14/03/2019)

  Door gebruik te maken van het GIPOD vereenvoudigde de toekenning van een hinderpremie.

  Verplichte invoering van gegevens

  Het decreet voorziet in de verplichte invoering van gegevens in het GIPOD.

  De verplichtingen in het decreet gelden voor geplande innames op de openbare weg. De verplichting tot het ingeven, de afstemming en de samenwerking is ruimer naarmate de te verwachten hinder voor de weggebruikers groter is.

  Eind 2016 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit goed. Dat bepaalt dat het gebruik van het GIPOD steeds intenser moet worden. Zo was het vanaf juli 2016 al verplicht om grondwerken van categorie 1 (groter dan 50 m²) op te nemen in het GIPOD.

  Innametype
  ... zonder omleiding
  ... met omleiding
  Grondwerken Cat 1 (x > 50m²) 6mnd* / 2mnd
  Grondwerken Cat 2 (3m²< x < 50m²) met ernstige hinder 3 weken
  Grondwerken Cat 3 (x < 3m²) met ernstige hinder Niet gevat door decreet 3 weken
  Andere innames (werken en evenementen) met ernstige hinder 2 weken 3 weken
  * Indien verplaatsingswerken van toepassing

  Het Gipod-decreet werd onlangs aangepast en kreeg een extra doel. Dit was het gevolg van de omzetting van de Europese richtlijn kostenreductie breedband (richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid. Dit resulteerde in een Vlaams omzettingsdecreet dat op 10 november 2017 in voege ging. Het GIPOD zorgt voor transparantie bij de planning en coördinatie van werken. Werken worden zo beter op elkaar afgestemd en efficiënter uitgevoerd. De kosten voor de aanleg van snelle telecommunicatienetwerken verminderen op die manier wat de aanleg moet stimuleren.

  Geconsolideerde versie GIPOD-decreet.

  Innametype