chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Subsidietoekenning op basis van competitieve projectoproepen

  Lokaal bestuur
  Stadsbestuur van Aalst
  Complexiteit
  gemiddeld
  Trefwoorden
  Premies, subsidies en toelagen, Samenwerken

  De toekenning vaneen subsidies aan één welbepaalde vereniging (nominatieve subsidie) dient te worden gemotiveerd. In bepaalde gevallen noodzaakt dit een marktverkenning of een andere aanpak die verzekert dat alle potentieel begunstigden de kans hebben om op deze subsidie beroep te doen. Dit is niet steeds goed geregeld door de lokale besturen. De stad Aalst ontwikkelde hieromtrent een inspirerende praktijk.

  Na een voorbereidend traject met de belanghebbenden, keurde de stad een lokaal beleidsplan kinderarmoedebestrijding goed. Dit plan vertrekt vanuit een integrale visie op (kinder)armoedebestrijding met de stad in een regierol. De integrale aanpak noodzaakt de betrokkenheid van alle diensten aangezien de geformuleerde doelstellingen betrekking hebben op alle levensdomeinen (werk, onderwijs, vrije tijd enz.). Subsidies zijn een hefboom om deze doelstellingen te realiseren.

  In het kader hiervan lanceerde het bestuur in 2016 een projectoproep naar vzw’s, onderwijsinstellingen en kinderopvanginitiatieven. Hiervoor werd een helder proces uitgetekend. De oproep werd via diverse kanalen verspreid (stadsmagazine, mailings gericht op relevante sectororganisaties in onderwijs, welzijn enz.). Een gemengde stuurgroep (ambtenaren en schepenen) maakte het reglement voor de projectoproep op. Een multidisciplinaire externe jury evalueerde de ontvangen projectvoorstellen op basis van een uitgewerkt beoordelingssjabloon. De oproep stelde een maximale subsidie van 30.000 euro voorop voor de twee winnende laureaten. Voor de periode 2018-2019 lanceerde de organisatie een tweede oproep.

  Deze aanpak (competitieve projectoproep) laat de stad toe om innovatieve initiatieven uit te testen en is aanvullend op zeven andere samenwerkingsovereenkomsten die de stad afsloot in het kader van de bestrijding van de kinderarmoede. Daarnaast geeft een projectoproep iedereen de kans om een project in te dienen waaraan subsidies zijn gekoppeld.

  Stappenplan voor implementatie
  • Opmaak oproep (reglement), aanvraagformulier en timing/planning
  • Ter goedkeuring voorleggen van de oproep aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad
  • Ter kennisgeving voorleggen van de oproep aan de OCMW-raad
  • Samenstelling jury en inplanning jurymoment
  • Lancering van de oproep en bijhorende communicatie
  • Opvolging kandiderende dossiers: controle en opvolging ontvankelijkheid
  • Afsluiten oproep
  • Doorsturen kandiderende dossiers en beoordelingsfiche naar juryleden
  • Jurymoment en opmaak juryverslag (met voorstel laureaten)
  • Ter goedkeuring voorleggen (principieel) juryverslag en voorgestelde laureaten aan college van burgemeester en schepenen
  • Opmaak samenwerkingsovereenkomst voorgestelde laureaten
  • Ter goedkeuring voorleggen juryverslag, voorgestelde laureaten en bijhorende samenwerkingsovereenkomsten aan Gemeenteraad
  • Ter kennisgeving voorleggen van de goedgekeurde laureaten aan de OCMW-raad
  • Kennisgeving beslissing gemeenteraad aan alle kandidaten
  • Ondertekening samenwerkingsovereenkomst goedgekeurde projecten
  Tips voor opzet in een organisatie
  • Zorg voor een gedragen oproep met duidelijke criteria:
   • Stem de inhoud af met andere betrokken diensten.
   • Leg de link met eigen beleidsplannen en bijhorende doelstellingen.
   • Laat je inspireren door goede praktijken en hogere regelgeving bij het bepalen van de criteria.
  • Zorg voor een multidisciplinaire jury:
   • Intern met afvaardiging vanuit verschillende diensten.
   • Aangevuld met externe expert(en).
  • Maak zowel kwantitatieve als kwalitatieve beoordeling op basis van de criteria mogelijk.
  • Verspreid de oproep zo breed mogelijk (welzijnsfora, onderwijsinstellingen, stadsmagazine enz.) zodat je ook mogelijke nieuwe partners bereikt.
  • Maak de periode voor indiening van kandiderende dossiers voldoende ruim (minstens 2 maand) zodat iedereen voldoende mogelijkheid heeft om een dossier in te dienen.
  • Organiseer een toelichting omtrent de voorgestelde laureaten aan het bestuur – Een mondelinge toelichting zorgt vaak voor meer duidelijkheid en biedt mogelijkheid om in te gaan op vragen zodat de raadsleden goed geïnformeerd zijn voorafgaand aan de beslissing.
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • De stad benut onvoldoende het potentieel van partners die kunnen bijdragen aan de realisatie van vooropgestelde doelstellingen.
  • De wijze waarop partners worden geselecteerd is weinig transparant en houdt onvoldoende rekening met de complexiteit van de betrokken materie.
  • (Subsidie)middelen worden ondoelmatig ingezet.
  • Ongelijke behandeling bij het toekennen van subsidies.
  • De organisatie fungeert als een eiland.
  • De organisatie vergeet belangrijke belanghebbenden bij de uitbouw van haar dienstverlening.
  • Er wordt samengewerkt met organisaties, maar door een gebrek aan duidelijke afspraken worden de afgesproken resultaten niet behaald.

  Contactpersonen

  Anne Van Beneden
  Directeur Leren, Gezin en Samenleving
  053 77 9300
  Anne.vanbeneden@aalst.be