chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gunningsprocedure voor de raamovereenkomst "Exploitatiegebonden ICT-diensten" (bestek nr. e-IB-2012-005)

  Realisaties

  • Oproep tot deelneming

  De oproep tot deelneming aan de procedure tot gunning van de raamovereenkomst “Exploitatiegebonden ICT-diensten” (het aankondigingsbericht) werd op 17 december 2012 gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen.

  Op 22 december 2012 werd het aankondigingsbericht gepubliceerd in het supplement bij het Europees Publicatieblad

  Met het aankondigingsbericht werden ook een Selectieleidraad, Deelnemingsformulier en Referentiebibliotheek gepubliceerd (die via voormeld platformen ook kunnen worden gedownload).    

  • Vragen en antwoorden bij de oproep tot deelneming

  De voor deze raamovereenkomst geïnteresseerde marktspelers werd de mogelijkheid geboden om tot 14 januari 2013 vragen te stellen ter verduidelijking van de oproep tot deelneming. Alle ontvangen vragen (zonder vermelding van de bron) en de antwoorden werden op 21 januari 2013 op deze website gepubliceerd: vragen en antwoorden kandidaten exploitatiegebonden diensten

  • Ontvangst van de kandidaatstellingen

  Op 4 februari 2013 om 16u waren er kandidaatstellingen ontvangen van de volgende ondernemingen of combinaties van ondernemingen: 

  • ATOS Belgium NV
  • CSC Computer Sciences VOF
  • Hewlett-Packard Belgium BVBA & Belgacom NV
  • IBM Belgium BVBA & Cegeka NV
   • Selectie

   Bij beslissing van de ICT-manager namens de Vlaamse Regering d.d. 5 maart 2013 werden alle voormelde ondernemingen en combinaties van ondernemingen die zich kandidaat hebben gesteld, ook geselecteerd voor deelname aan de gunningsprocedure. 

   • Ontvangst van de initiële offertes

   Op 4 juni 2013 om 16 uur waren er initiële offertes ontvangen van de volgende ondernemingen of combinaties van ondernemingen:

   • ATOS Belgium NV
   • Hewlett-Packard Belgium BVBA & Belgacom NV
   • IBM Belgium BVBA 
    • Onderhandelingen

    Na onderzoek van de initiële offertes werden de voormelde drie inschrijvers via e-mail van 28 juni 2013 op de hoogte gebracht van de beslissing van de ICT-manager dat zij worden uitgenodigd tot de onderhandelingen. De onderhandelingen vonden plaats per inschrijver en per materie, in zes rondes, wekelijks van 4 september 2013 tot 10 oktober 2013.De drie inschrijvers werden op 5 november 2013 tezelfdertijd uitgenodigd tot het indienen van een “Best andFinal Offer”

    • Ontvangst van de “Best and Final Offers”

    Op 13 januari 2014 , 16u00 - het uiterste tijdstip voor ontvangst van de Best andFinal Offers (BAFO’s)  zoals aangegeven in het finaal bestek – hadden de volgende gegadigden tijdig een finale offerte ingediend:

    • Atos Belgium NV
    • Hewlett-Packard Belgium BVBA &Belgacom NV
    • IBM Belgium BVBA 
    • Gunning van de opdracht

    Op 19 februari 2014 rondde het evaluatieteam de evaluatie af met een gemotiveerd evaluatieverslag. Daarna werd het voorstel tot gunning voorgelegd voor advies, aan de Inspectie van Financiën en vervolgens aan de Vlaamse minister bevoegd voor begroting.

    De Vlaamse Regering besliste op 21 maart 2014 op basis van het gemotiveerd evaluatieverslag om de raamovereenkomst “Exploitatie-gebonden ICT-diensten ten behoeve van de Vlaamse overheid en de lokale/ provinciale besturen)” (bestek nr. e-IB-2012-005), te gunnen aan de combinatie van ondernemingen genoemd “HB-plus” bestaande uit:

    • enerzijds Hewlett-Packard Belgium BVBA met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Hermeslaan 1a,
    • en anderzijds Belgacom NV met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27.
    • Sluiting van de opdracht en start van het Transitieproject

    Bij brief van 9 april 2014 werd HB-plus op de hoogte gebracht van de goedkeuring van de ingediende offerte - waardoor ook de contractuele verbintenis tot stand kwam. De Effectieve aanvangsdatum werd vastgesteld op 1 februari 2015. Dit is de datum vanaf wanneer de ICT-Dienstverlener effectief de in de Overeenkomst beschreven ICT-Dienstverlening moet kunnen leveren, conform de voorwaarden van de Overeenkomst.

    Tot die datum loopt het Transitieproject via hetwelk de ICT-Dienstverlener de ICT-Dienstverlening moet inrichten en volledig operationeel maken, zoals beschreven in de Overeenkomst.

    Als onderdeel van het Transitieproject zal er de komende maanden nog verdere informatie gegeven worden m.b.t. o.a. de concrete modaliteiten voor het afnemen van diensten.


    Het Bestek

    Hier vindt u een link naar de contractuele documenten die de besteksvoorwaarden voor uitvoering van de raamovereenkomst bevatten:

    Basiscontract Exploitatiegebonden ICT-diensten en integratie,  Glossarium ICT-contract 2015, Service Portfolio's, Vereisten Ondersteunende Processen Exploitatiegebonden ICT-diensten en integratie

    Deze documenten worden regelmatig geactualiseerd. Wenst u meer recente informatie, dan kan u dit melden door een e-mail te sturen naar digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be.