chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gunningsprocedure voor de raamovereenkomst "Ontwikkelingsprojecten" (bestek nr. e-IB-2013-0087)

  De raamovereenkomst "Ontwikkelingsprojecten" is gesloten met drie dienstverleners; van deze modaliteit kan gebruik worden gemaakt krachtens de (nieuwe) Overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006 die op 1 juli 2013 in werking is getreden. De raamovereenkomst werd gegund via het doorlopen van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

  Realisaties

  • Oproep tot deelneming

  De oproep tot deelneming aan de procedure tot gunning van de raamovereenkomst 'Ontwikkelingsprojecten' (het aankondigingsbericht) werd op 1 juli 2013 gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen en op 4 juli 2013 in de bijlage bij het Europees Publicatieblad.

  Met het aankondigingsbericht werden ook een Selectieleidraad en Deelnemingsformulier gepubliceerd die ook via voormeld platformen konden worden gedownload.    

  De voor de opdracht geïnteresseerde ondernemingen konden volgens de modaliteiten bepaald in de Selectieleidraad een kandidaatstelling indienen tot uiterlijk 13 augustus 2013, om 16u.

  • Ontvangst van de kandidaatstellingen

  Op 13 augustus 2013 om 16u waren de kandidaatstellingen ontvangen van de volgende ondernemingen of combinaties van ondernemingen: 

  • Accenture NV
  • Cegeka NV
  • Capgemini België NV
  • RealDolmen NV
  • De combinatie van ondernemingen bestaande uit:
   • Steria Benelux NV
   • Delaware Consulting
   • Sogeti Belgium NV
  •  De combinatie van ondernemingen bestaande uit:
   • Hewlett- Packard Belgium BVBA
   • Belgacom NV
  • ATOS Belgium NV
  • CSC Computer Sciences VOF
  • IBM Belgium BVBA
  • De combinatie van ondernemingen bestaande uit:
   • CGI Belgium NV
   • Trasys NV 
  • AUSY BELGIUM NV
  • Saga Consulting NV
  • Selectie

  Bij beslissing van de ICT-manager namens de Vlaamse Regering d.d. 30 augustus 2013 werden de volgende 10 kandidaten geselecteerd voor deelname aan de gunningsprocedure en uitgenodigd tot het indienen van een offerte.

  • Accenture NV
  • Cegeka NV
  • Capgemini België NV
  • RealDolmen NV
  • De combinatie van ondernemingen bestaande uit:
   • Steria Benelux NV
   • Delaware Consulting
   • Sogeti Belgium NV
  • De combinatie van ondernemingen bestaande uit:
   • Hewlett- Packard Belgium BVBA
   • Belgacom NV
  • ATOS Belgium NV
  • CSC Computer Sciences VOF
  • IBM Belgium BVBA
  • De combinatie van ondernemingen bestaande uit:
   • CGI Belgium NV
   • Trasys NV 
  • Ontvangst van de initiële offertes

  Op 21 oktober 2013 om 16 uur waren de initiële offertes ontvangen van de volgende 8 ondernemingen of combinaties van ondernemingen:

  • Cegeka NV
  • Capgemini België NV
  • RealDolmen NV
  • De combinatie van ondernemingen (Karant) bestaande uit:
   • Steria Benelux NV
   • Delaware Consulting
   • Sogeti Belgium NV
  • De combinatie van ondernemingen bestaande uit:
   • Hewlett- Packard Belgium BVBA
   • Belgacom NV
  • ATOS Belgium NV
  • CSC Computer Sciences VOF
  • De combinatie van ondernemingen bestaande uit:
   • CGI Belgium NV
   • Trasys NV
   • Accenture NV

  Zoals blijkt uit de voormelde lijst werd het verzoek zowel van het consortium CGI Belgium en Trasys als van Accenture, om gezamenlijk een offerte in te dienen, door de ICT-manager ingewilligd met dien verstande dat Accenture NV voor het verder verloop van de gunningsprocedure niet alleen doch slechts als deelgenoot van het voormeld consortium kon optreden. IBM Belgium BVBA diende geen initiële offerte in en zag daardoor ook af van verdere deelname aan de gunningsprocedure.

  • Onderhandelingen

  Na onderzoek van de initiële offertes werden de (8) inschrijvers via e-mail van 13 november 2013 uitgenodigd tot de onderhandelingen. De onderhandelingen vonden plaats per inschrijver van 2 december 2013 tot 12 december 2013.De (8) inschrijvers werden via e-mail verzonden op 6 januari 2014 tezelfdertijd uitgenodigd tot het indienen van een “Best and Final Offer”

  • Ontvangst van de “Best and Final Offers”

  Op 17 februari  2014, 16u00 - het uiterste tijdstip voor ontvangst van de Best and Final Offers (BAFO’s) zoals aangegeven in het bestek – hadden de volgende (8) gegadigden tijdig een “Best and Final Offer” ingediend:

  • ATOS Belgium NV (ondernemingsnummer 0401.848.135) 
  • Capgemini België NV  (ondernemingsnummer 0407.184.521) 
  • Cegeka NV (ondernemingsnummer 0882.419.490) 
  • CSC Computer Sciences VOF (ondernemingsnummer 0451.042.476)
  • De combinatie van ondernemingen bestaande uit:
   • Hewlett- Packard Belgium BVBA (ondernemingsnummer 0402.220.594) 
   • Belgacom NV (ondernemingsnummer 0202.239.951) 
  • Karant, de combinatie van ondernemingen bestaande uit:
   • Steria Benelux NV (ondernemingsnummer 0474.817.275)
   • Delaware Consulting (ondernemingsnummer 0479.117.543
   • Sogeti Belgium NV (ondernemingsnummer 0441.002.580) 
  • RealDolmen NV (ondernemingsnummer 0429.037.235)
  • De combinatie van ondernemingen bestaande uit:
   • Trasys NV (ondernemingsnummer 0429.117.706)
   • CGI Belgium NV (ondernemingsnummer 0441.137.687)
   • Accenture NV (ondernemingsnummer 0438.675.669)
  • Gunning van de opdracht

  Op 19 maart 2014 rondde het evaluatieteam de evaluatie af met een gemotiveerd evaluatieverslag. Daarna werd het voorstel tot gunning voorgelegd voor advies, aan de Inspectie van Financiën en vervolgens voor akkoord, aan de Vlaamse minister bevoegd voor begroting.

  De Vlaamse Regering besliste op 25 april 2014 op basis van het gemotiveerd evaluatieverslag om de raamovereenkomst voor “Ontwikkelingsprojecten ten behoeve van de Vlaamse overheid en de lokale/ provinciale besturen” (bestek nr. e-IB-2013-0087), te gunnen aan de volgende drie ondernemingen/ combinatie van ondernemingen:

  • CSC Computer Sciences VOF (met het ondernemingsnummer 0451.042.476);
  • Atos Belgium NV (met het ondernemingsnummer 0401.848.135)
  • de combinatie van ondernemingen genoemd “HB-plus” bestaande uit:
   • enerzijds Hewlett-Packard Belgium BVBA (met het ondernemingsnummer 0402.220.594)
   • en anderzijds Belgacom NV (met het ondernemingsnummer 0202.239.951)
  • Sluiting van de opdracht en start van het Implementatieproject

  Bij brief van 14 mei 2014 werden de voormelde ondernemingen/combinatie van ondernemingen op de hoogte gebracht van de goedkeuring van de ingediende offerte - waardoor ook de contractuele verbintenis tot stand kwam.

  De Effectieve aanvangsdatum, dit is de datum vanaf wanneer de ICT-Dienstverlener effectief de in de Overeenkomst beschreven ICT-Dienstverlening moet kunnen leveren en dus ook vanaf wanneer ontwikkelingsprojecten kunnen worden besteld, is vastgesteld op 1 september 2014.

  Tot die datum loopt het Implementatieproject via hetwelk de ICT-Dienstverlener de ICT-Dienstverlening moet inrichten en volledig operationeel maken, zoals beschreven in de Overeenkomst.

  Als onderdeel van het Implementatieproject zal er de komende maanden nog verdere informatie gegeven worden m.b.t. o.a. de concrete modaliteiten voor het afnemen van diensten.

  Het Bestek

  Hier vindt u een link naar de contractuele documenten die de besteksvoorwaarden voor uitvoering van de raamovereenkomst bevatten:

  Basiscontract,  Glossarium ICT-contract 2015, Service Portfolio, Vereisten Ondersteunende Processen.

  Deze documenten worden regelmatig geactualiseerd. Wenst u meer recente informatie, dan kan u dit melden door een e-mail te sturen naar info-ict@vlaanderen.be.