chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Heerlijk Helder - Formulering

  De onderstaande tips helpen je al meteen stevig vooruit als je heerlijk helder wilt communiceren. Je kunt deze tips altijd en overal toepassen, in al je communicatie en in alle teksten die je schrijft.

  Het loont om je boodschap zo helder mogelijk te formuleren.

  • Lezers en toehoorders begrijpen dan meteen wat je geschreven of gezegd hebt.
  • Lezers en toehoorders zullen minder snel afhaken.
  • Lezers kunnen gewoon doorlezen.

  1. Gebruik gewonemensentaal

  Gebruik zo veel mogelijk de taal die je ook in alledaagse spreeksituaties gebruikt. Mijd formele en zwaarwichtige woorden.

  liever niet

  maar wel

  bij dezen

  hierbij

  derhalve

  dus

  dienen te

  moeten, verplicht zijn

  eveneens

  ook

  gelieve

  wilt u, kunt u

  indien, ingeval, mits  

  als

  inzake

  over

  met het oog op

  voor

  reeds

  al

  te allen tijde  

  op elk moment, altijd

  tevens     

  ook, bovendien

  trachten

  proberen

  vermits

  omdat, want

  verzoeken

  vragen

  werkzaam zijn te, woonachtig zijn te

  werken in, wonen in

  Mijd moeilijke woorden en vaktermen. Gebruik een vakterm alleen als de boodschap zonder de vakterm vaag of omslachtig zou worden. Leg een vakterm uit als er mensen in de doelgroep zijn die er niet mee vertrouwd zijn.

  Op de website van de Team Taaladvies vind je een uitgebreide lijst van formele woorden.

  Wees zuinig met leenwoorden waarvoor er een gewoon Nederlands woord met dezelfde betekenis en gevoelswaarde bestaat.

  liever niet

  maar wel

  desiderata

  wensen

  implementeren

  invoeren, uitvoeren

  meeting

  vergadering, bijeenkomst, overleg

  policy

  politiek, beleid, aanpak

  vigeren

  gelden, van kracht zijn


  Bij een doelgroep met veel anderstaligen kunnen leenwoorden die in veel vreemde talen voorkomen, duidelijker zijn dan het Nederlandse woord, bijvoorbeeld infectie in plaats van besmetting, conclusie in plaats van besluit.

  2. Gebruik afkortingen alleen als die echt nodig zijn

  Schrijf redactionele afkortingen (bijvoorbeeld d.w.z., i.p.v., o.a.) zo veel mogelijk voluit.

  Introduceer afkortingen samen met de benaming voluit, tenzij het om algemeen bekende afkortingen gaat.

  Bijvoorbeeld:
  De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) organiseert het overleg over het integraal waterbeleid. De CIW is samengesteld uit vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid die bij het waterbeleid betrokken zijn.

  Gebruik de afkortingenlijst van de Vlaamse overheid voor de schrijfwijze van afkortingen die gangbaar zijn binnen de Vlaamse overheid en in de ruimere context van de Vlaamse overheid voorkomen. Je vindt in die lijst ook alle benamingen voluit voor die afkortingen.

  3. Formuleer de informatie zo dat je die meteen kunt begrijpen en gemakkelijk kunt onthouden

  Formuleer de boodschap zo concreet mogelijk. Maak duidelijk welke personen en instanties belangrijk zijn in je boodschap en wat ze precies doen. Vermijd vage woorden en formuleringen. Vermijd formuleringen die een negatieve boodschap verbloemen.

   liever niet

  maar wel

  De aangifte moet gebeurd zijn vóór 15 maart van het productiejaar dat aan het aangiftejaar voorafgaat.

  U kunt de aangifte voor het productiejaar 2017 uiterlijk op 14 maart 2018 indienen.

  Er wordt gewerkt aan een nieuwe regeling voor de subsidie van dakisolatie.

  De minister van Energie werkt aan nieuwe regels voor de subsidie van dakisolatie. Die worden begin 2019 van kracht.

  U krijgt daarover binnenkort een brief van uw ziekenfonds.

  U krijgt daarover begin november een brief van uw ziekenfonds.

  De personeelsbezetting wordt verder gerationaliseerd.

  We moeten dit jaar nog tien personeelsleden laten afvloeien.

  Maak het de lezer of toehoorder gemakkelijk door positief te formuleren. Vermijd formuleringen met veel negaties.

  liever niet

  maar wel

  De aanvragen ingediend na het einde van het jaar zullen pas na 21 maart behandeld worden.

  Als u uw aanvraag uiterlijk op 31 december indient, zullen we die vóór 21 maart behandelen.

  Het is niet helemaal denkbeeldig dat vastgoed de komende tijd niet in waarde zal stijgen.

  Vastgoed zou de komende tijd in waarde kunnen dalen.

  Gebruik consequent hetzelfde woord als je hetzelfde bedoelt; synoniemen kunnen verwarrend zijn.

  liever niet

  maar wel

  Bij loonsverhoging vermeldt u ook uw jaarsalaris van het voorgaande jaar. We hebben uw bezoldigingsgegevens nodig om uw dossier verder af te handelen.

  Bij loonsverhoging vermeldt u ook uw jaarloon van het voorgaande jaar. We hebben uw loongegevens nodig om uw dossier verder af te handelen.

  4. Laat weg wat overbodig is en maak korter wat korter kan

  Maak omslachtige formuleringen korter door overbodige woorden te schrappen.

  liever niet

  maar wel

  Mogen we u eraan herinneren dat het erg belangrijk is dat u dit aanvraagformulier binnen een periode van een maand na ontvangst ervan volledig ingevuld terugstuurt.

  Stuur deze aanvraag uiterlijk een maand na ontvangst terug.

  Deze premie geldt voor landbouwbedrijven, gelegen in het Vlaamse Gewest.

  Deze premie geldt voor landbouwbedrijven in het Vlaamse Gewest.


  Maak lange, complexe zinnen eenvoudiger door er woorden in te schrappen of door ze op te knippen tot kortere zinnen.

  liever niet

  maar wel

  Door de late start van het project en de strakke deadlines zijn we er niet in geslaagd om de resultaten van de tussentijdse tests met die van het proefproject te vergelijken.

  We konden de resultaten van de tussentijdse tests niet vergelijken met die van het proefproject. Dat komt door de late start van het project en de strakke deadlines.

  Organisaties die conform de voorwaarden in aanmerking komen voor financiële ondersteuning, kunnen de subsidies online aanvragen tot eind dit jaar.

  Voldoet uw organisatie aan de subsidievoorwaarden? Dan kunt u de subsidie nog tot eind 2018 online aanvragen.


  Breng woorden die bijeen horen, dichter bij elkaar als ze ver uit elkaar staan.

  liever niet

  maar wel

  mag voor de berekening van uw premie alleen de facturen die minder dan één jaar oud zijn en die door een aannemer zijn uitgeschreven, meetellen.

  Bereken de premie aan de hand van uw facturen. Tel alleen de facturen mee die minder dan één jaar oud zijn en door een aannemer zijn uitgeschreven.

  We hebben deskundigen gezocht die volgende maand een online-enquête met vijftig vragen over het vakgebied en de popularisering ervan willen beantwoorden.

  We hebben deskundigen gezocht die hun oordeel willen geven over het vakgebied en de popularisering ervan. Zij beantwoorden volgende maand een online-enquête met vijftig vragen.

  Meer lezen?