Nieuwe manifestatie

Stap 1: Aanmelden

Meld je aan in het GIPOD: aanmelden.

Stap 2: Open de pagina Nieuwe manifestatie of andere inname

Elke bijdrager van een organisatie kan een nieuwe manifestatie aanmaken voor zijn organisatie of een onderliggende suborganisatie.

Selecteer Innames > Manifestaties > Nieuw.

Stap 3: Invullen velden

Er zijn zes tabbladen van belang bij het aanmaken van een nieuwe manifestatie of andere inname:

 • In het tabblad Algemeen voer je algemene informatie in over de manifestatie of inname.
 • Het tabblad Zone gebruik je om een zone in te tekenen. Je kan ook een bewaarde zone importeren.
 • In het tabblad Hinder kan je de hinder en de gevolgen aanduiden die de manifestatie of inname veroorzaakt.
 • Het tabblad Contact gebruik je om contactinformatie in te voeren.
 • In het tabblad Delegatie kan je delegaties toevoegen zodat andere organisaties de manifestatie ook gedeeltelijk kunnen beheren.
 • In het tabblad Omleidingen kan je via de initiële beoordeling aangeven of er een omleiding nodig zal zijn bij de manifestatie of niet, als je dit al weet. Als er nadien omleidingen aangemaakt worden voor de manifestatie, wordt de informatie erover hier ook getoond.

De volgende twee tabbladen zijn enkel relevant nadat je een manifestatie hebt aangemaakt en bewaard:

 • Het tabblad Conflicten geeft een overzicht van de potentiële conflicten waarbij de manifestatie betrokken is. Meer info: zie Conflicten.
 • Het tabblad Wijzigingen bevat het tijdstip waarop de manifestatie aangemaakt werd en een overzicht van de eventuele wijzigingen die daarna aan de manifestatie werden aangebracht.
Tab Omschrijving Verplichte velden
Algemeen Algemene informatie over de manifestatie Referentie, Beschrijving, Type inname, Status, Periode
Zone Intekenen van een zone Het is verplicht om een zone in te tekenen of te importeren.
Hinder  Informatie over de hinder die de manifestatie veroorzaakt    Locatie & gevolgen van de hinder; al dan niet verplicht in te vullen in functie van de status   
Contact Contactinformatie Contactgegevens (bedrijf of naam)
Delegatie  Informatie over eventuele delegaties voor de manifestatie 

Organisatie en minstens 1 delegatierecht, indien er een delegatie is.

Omleidingen Informatie over eventuele omleidingen bij de manifestatie

Geen. Er kan een initiële beoordeling meegegeven worden, wanneer men zeker weet of een omleiding nodig is voor de manifestatie.

Verplichte velden worden in het GIPOD aangeduid met een *.

Tabblad Algemeen

Het tabblad Algemeen bevat algemene informatie over de manifestatie.

Veld Omschrijving Type Verplicht?
Referentie Jouw referentie van de manifestatie of inname. Karakters (max. 100) Ja
Beheerder Een bijdrager mag een werkopdracht voor onderliggende sub-organisaties van zijn eigen tak binnen de organisatie creëren, maar niet voor andere takken van zijn hoofd-organisatie. Keuzelijst met alle onderliggende organisaties van de aangemelde bijdrager/organisatie Ja
Beschrijving 1 De beschrijving van de manifestatie of inname. Karakters (max. 400) Ja
Opmerking Een bijkomende opmerking. Karakters (onbeperkt) Nee
URL Link naar een website waar eventueel meer informatie te vinden is. Karakters (max. 200) Nee
Type inname Het type van de inname van het openbaar domein. Lijst met innametypes Ja
Status  De status van de manifestatie of andere inname. 

Zie ook Publicatieregels voor manifestaties

Vergund/Niet-vergund  Ja 
Starttijdstip Starttijdstip van de manifestatie of andere inname. Voor een wederkerende manifestatie is dit het starttijdstip van het eerste voorkomen. Datum en tijdstip Ja
Eindtijdstip Eindtijdstip van de manifestatie of andere inname. Voor een wederkerende manifestatie is dit het eindtijdstip van het eerste voorkomen. Datum en tijdstip Ja
Duur Berekende duur van de manifestatie of andere inname op basis van het start- en eindtijdstip. Uren n.v.t.
Wederkerende  manifestatie Aanduiding of de manifestatie meerdere keren herhaald wordt volgens een bepaald herhalingspatroon. Starttijdstip van deze periode loopt gelijk met het starttijdstip van het eerste voorkomen van de manifestatie. Een suggestie zal worden voorgesteld bij het wijzigen van het starttijdstip. Ja/Nee Nee
Patroon Geeft aan volgens welk patroon de manifestatie herhaald wordt. Enkel van toepassing indien er voor wederkerende manifestatie werd gekozen. Opgelet: het aantal voorkomens is beperkt tot maximaal 150. Wederkerigheid Nee

1 Het veld Beschrijving kan aan de hand van een wizard gestructureerd ingevuld worden. Hiervoor klik je eerst op de knop "Gestructureerd ingeven". De wizard opent en vervolgens kan je Gemeente (enkel hoofdgemeenten - deze komen uit de CRAB-service), Straat, Postcode en Huisnummer selecteren. Ook een vrije tekst met beschrijving van de manifestatie kan toegevoegd worden.

Door eerst Gemeente (en evt. Straat) te selecteren, zullen in het veld Postcode enkel die postcodes beschikbaar zijn die bij de gemeente (en straat) passen. Men zal dus geen foute combinaties meer kunnen ingeven.

Al deze gegevens worden samengevoegd tot één beschrijving van de manifestatie. Deze kan nog gewijzigd worden in het beschrijvingsveld zelf.

De geselecteerde Gemeente (en Straat) zullen ook automatisch op het tabblad Zone overgenomen worden. Zo kan je met 1 muisklik snel zoomen naar deze locatie of de straat selecteren. Dit zal het tekenproces vergemakkelijken.

Tabblad Zone

Via het tabblad Zone kan je een zone intekenen of importeren.

Elke manifestatie of andere inname heeft een zone. Bekijk de documentatie over de kaartviewer indien je meer wil weten over hoe je een zone kan intekenen.

De kaart wordt gecentreerd op de interessezone van jouw organisatie.

Tabblad Hinder

Het tabblad Hinder geeft informatie over de hinder die de manifestatie of andere inname veroorzaakt.

Bij het aanmaken van een nieuwe (niet-vergunde) manifestatie is het enkel verplicht om aan te geven of de hinder al bekend is of niet. Wanneer je aanduidt dat de hinder bekend is, moet je ook minstens 1 locatie van hinder ingeven. Daarnaast ben je verplicht om de hinder verder aan te vullen in functie van de status van de manifestatie. 

Meer info: Ingeven van hinder

Veld Omschrijving Type Verplicht?
Omschrijving   De omschrijving van de hinder Karakters (onbeperkt)   Nee
Richting Een aanduiding in welke rijrichting de hinder veroorzaakt wordt Karakters (onbeperkt) Nee
Locaties Aanduiding van de locaties waar er hinder optreedt (voetpad, rijweg, middenberm, enz.)   Lijst met locaties Afhankelijk van de status
Gevolgen Aanduiding van de gevolgen van de hinder (afgesloten wegelement, omleiding, enz.) Lijst met gevolgen Afhankelijk van de status  

Tabblad Contact

Het tabblad Contact geeft informatie over de GIPOD interne contactgegevens, de publieke contactgegevens en de eventuele initiatiefnemer van de manifestatie of inname. Ook contactgegevens van eventuele andere betrokken organisaties kunnen hier ingevuld worden.

 • Gebruik GIPOD Interne Contactgegevens indien je de contactgegevens, die niet buiten het GIPOD verspreid mogen worden, wil documenteren. 
 • Gebruik Publieke Contactgegevens indien je de contactgegevens, die buiten het GIPOD verspreid mogen worden, wil documenteren. 
 • Gebruik Initiatiefnemer om de contactgegevens van de initiatiefnemer van de manifestatie of andere inname te documenteren.
 • Gebruik Betrokken organisaties om de contactgegevens van eventuele andere organisaties betrokken bij de manifestatie te documenteren.

Je zal telkens volgende velden kunnen invullen:

Veld Omschrijving Type Verplicht?
Bedrijf Naam van het bedrijf of de organisatie die verantwoordelijk is voor de manifestatie.
Dit veld wordt automatisch overgenomen uit security en is niet wijzigbaar in GIPOD.
Karakters
(max. 200)
 /
KBO-nummer Het KBO-nummer is hetzelfde als het BTW-nummer. Dit nummer wordt aan elke onderneming toegekend en bestaat uit 10 cijfers.
Dit veld wordt automatisch overgenomen uit security en is niet wijzigbaar in GIPOD.
Cijfers 
(exact 10)
 /
Naam Naam van de contactpersoon. Karakters
(max. 100)
Nee (enkel verplicht indien er uitzonderlijk geen bedrijfsnaam is)
Voornaam Voornaam van de contactpersoon. Karakters
(max. 100)
Nee
Telefoon 1 Telefoonnummer Karakters
(max. 20)
Nee
Telefoon 2 Telefoonnummer Karakters
(max. 20)
Nee
E-mail E-mailadres Karakters
(max. 320)
Nee
Extra adreslijn Extra adreslijn Karakters
(max. 200)
Nee
Straat Straatnaam Karakters
(max. 200)
Nee
Nummer Huisnummer Karakters
(max. 50)
Nee
Postcode Postcode Karakters
(max. 10)
Nee
Gemeente Gemeente Karakters
(max. 200)
Nee
Land Land Lijst met landen  /

Tabblad Delegatie

Het tabblad Delegatie geeft een overzicht van welke delegaties er actief zijn voor de manifestatie.

Wanneer in de praktijk een andere organisatie mee betrokken is bij de planning of uitvoering van een manifestatie, kan je dit hier aangeven. Door gedelegeerde rechten toe te kennen aan deze organisatie, kunnen bijdragers ervan ook aanpassingen doen aan de manifestatie, zodat deze steeds zo goed mogelijk up to date wordt gehouden. Uiteraard bepaal je zelf welke gegevens van de manifestatie bijgewerkt mogen worden en welke niet, want als beheerder blijf je de eindverantwoordelijke voor de manifestatie.

Je kan een of meerdere nieuwe delegaties toevoegen en/of kiezen uit de voorkeursdelegaties die de applicatiebeheerder van jouw organisatie al gedefinieerd heeft: Beheer van een manifestatie delegeren.

Volgende delegatierechten kan je allemaal toekennen aan een andere organisatie:

Delegatierecht  Velden die aangepast kunnen worden 
Algemene info - Beschrijving
- Opmerking
- URL
Zone Zone van de manifestatie
Type Type van de manifestatie
Status  Status van de manifestatie 
Periode - Starttijdstip & eindtijdstip
- Periode & patroon van een wederkerende manifestatie
Hinder  Alles op tabblad 'Hinder' 
Omleidingen  Alles op tabblad 'Omleidingen'
Interne contactgegevens  Interne contactgegevens voor de manifestatie
Publieke contactgegevens  Publieke contactgegevens voor de manifestatie
Betrokkenen  Betrokkenen toevoegen aan de manifestatie (tabblad 'Contact') 
Initiatiefnemer Contactgegevens van de initiatiefnemer van de manifestatie 

 

Tabblad Omleidingen

In het tabblad Omleidingen kan je een initiële beoordeling meegeven aan de manifestatie, om aan te geven of er al dan niet een omleiding nodig zal zijn. Het is immers perfect mogelijk dat je dit bij het aanmaken van de manifestatie al weet.

Hierdoor zal de organisatie die moet oordelen of een omleiding nodig is voor deze manifestatie (zie ook stap 4 hieronder) dit niet meer hoeven te doen, en zal dus ook geen alarm "MAN - is er een omleiding nodig" ontvangen. Indien gewenst, kan ze nog wel deze beoordeling overrulen door zelf een beoordeling mee te geven.

Stap 4: Bewaren

Klik op Bewaren.

Na het bewaren van de manifestatie, worden een aantal zaken berekend op basis van de zone en de periode:

Aanverwante onderwerpen:

Een manifestatie raadplegen

Een manifestatie wijzigen

Een manifestatie verwijderen