Omleidingen

Omleidingen zijn alternatieve routes die weggebruikers kunnen volgen in geval van een geplande inname van het openbaar domein. Bedoeling is om zo de verkeershinder te minimaliseren.

Volgens het GIPOD-decreet en het bijhorende uitvoeringsbesluit zijn de lokale besturen verantwoordelijk voor het ingeven en beheren van omleidingen in GIPOD. Zij kunnen ook een organisatie aanduiden die hiervoor verantwoordelijk is op hun grondgebied.

Het omleidingsproces in GIPOD verloopt in grote lijnen als volgt:

  1. Organisatie registreert een inname in GIPOD
  2. Lokaal bestuur (of aangeduide organisatie) oordeelt of een omleiding nodig is voor deze inname
  3. Lokaal bestuur (of aangeduide organisatie) geeft de omleiding in, beheert ze en vergunt ze

Om dit vlot te laten verlopen, zijn volgende zaken voorzien: