Algemene voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van het Kabel en Leiding Informatie Portaal door een Planaanvrager

Situering 

Het Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP) wil schade aan kabels en leidingen bij grondwerken helpen voorkomen. Het KLIP doet dit door ervoor te zorgen dat de partijen die betrokken zijn bij grondwerken kabel- en leidinginformatie beter ontsluiten en uitwisselen. 

In het kader van de Europese richtlijn kostenreductie breedband ontsluit het KLIP ook de nodige informatie over bestaande infrastructuur. Zo maakt het KLIP medegebruik van die infrastructuur mogelijk. De kosten voor de aanleg van snelle telecommunicatienetwerken verminderen op die manier wat de aanleg moet stimuleren.  

Het KLIP is een portaal dat ontwikkeld is en beheerd wordt door het agentschap Digitaal Vlaanderen, een intern verzelfstandigd agentschap van de Ministeries van de Vlaamse gemeenschap. 

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het volledige portaal zoals het beschikbaar is voor Planaanvragers, met name de aangeboden web services, webtoepassing en apps. 

Voor vragen of opmerkingen over het gebruik en de werking van het KLIP kunt u contact opnemen met de helpdesk Digitaal Vlaanderen: 

Artikel 1. – Definities 

Alle begrippen in deze algemene voorwaarden die met een hoofdletter worden geschreven, moeten worden uitgelegd zoals ze zijn gedefinieerd in het decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (het ‘KLIP-decreet’) of zoals ze in deze voorwaarden worden omschreven. 

Artikel 2. – Toepassingsgebied 

In deze algemene voorwaarden, met inbegrip van de Inspanningsverbintenis, worden de voorwaarden en modaliteiten met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van het KLIP door een Planaanvrager uiteengezet.  

De algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan en betreffen een loutere aanvulling op de toepasselijke wetgeving, waaronder:  

 • het KLIP-decreet;  

 • het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2009 houdende vaststelling van de nadere regels voor de registratie alsook de inwerkingtreding van het decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen; 

 • het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de delegatie van de bevoegdheid inzake de goedkeuring van het IMKL en het PMKL en betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 17 januari 2014 houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag; en  

 • het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 tot diversificatie van het bedrag van de retributie voor een planaanvraag en het bepalen van een bijkomende retributie voor een andere functionaliteit van het KLIP als vermeld in artikel 5 van het KLIP-decreet van 14 maart 2008.  

 • het decreet van 10 november 2017 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten.  

Artikel 3. – Voorwerp 

Het KLIP is een elektronisch informatiesysteem voor de betere ontsluiting en de uitwisseling van informatie over Kabels en Leidingen tussen Kabel -en leidingbeheerders (KLB's), Planaanvragers en ODB's, met als doel de directe en indirecte milieuschade, de economische schade (waaronder de schade aan de leidingen zelf) en de risico's inzake veiligheid en gezondheid ingevolge schade aan Kabels en Leidingen door Grondwerken, te voorkomen.  

Teneinde deze doelstelling te realiseren, biedt het KLIP een aantal diensten aan de Planaanvrager aan. 

Daarnaast beoogt het KLIP ook om tegen lagere kosten, de uitrol van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid te vergemakkelijken en te stimuleren, door meer gezamenlijk gebruik van bestaande fysieke infrastructuur en een efficiëntere aanleg van nieuwe fysieke infrastructuur. 

Artikel 4. – Diensten 

4.1 Planaanvraag uitvoering Grondwerken

De Planaanvraag uitvoering Grondwerken is een aanvraag tot het in functie van geplande Grondwerken verkrijgen van een plan van een bepaalde Planaanvraagzone waarop alle informatie om tot lokalisatie van alle over de ligging van Kabels en Leidingen die de KLB in deze Planaanvraagzone beheert of zal beheren op de dag van de geplande aanvang van de werken, wordt aangeduid.  

Een Planaanvraag uitvoering grondwerken kan ten vroegste 40 werkdagen voor de geplande start van de werken aangevraagd worden. 

Iedere natuurlijke -of rechtspersoon die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest Grondwerken zal uitvoeren, is wettelijk verplicht om hiervoor via het KLIP een planaanvraag uitvoering Grondwerken in te dienen, behalve: 

 • indien de geplande Grondwerken manueel zullen worden uitgevoerd; 

 • in geval van overmacht; of 

 • indien de geplande Grondwerken worden uitgevoerd op grond die eigendom is of in beheer is van de persoon die de Grondwerken zal uitvoeren en indien die persoon weet dat sinds de vorige Planaanvraag Uitvoering Grondwerken aan de aanwezigheid en de ligging van de Kabels en Leidingen niets is veranderd.  

De geplande Grondwerken moeten binnen de veertig dagen na de planaanvraag uitvoering Grondwerken worden gestart. 

4.2. Planaanvraag studiefase  

De planaanvraag studiefase is een aanvraag tot het verkrijgen van een plan van een bepaalde Planaanvraagzone waarop alle informatie om tot lokalisatie van alle over de ligging van Kabels en Leidingen die de KLB in deze Planaanvraagzone beheert, wordt aangeduid.  

De planaanvraag studiefase heeft als doel om aan de Planaanvrager nuttige voormelde informatie te verschaffen over de ligging van Kabels en Leidingen in het kader van een voorstudie. 

De planaanvraag studiefase kan op elk ogenblik worden ingediend, dus ook meer dan 40 werkdagen voor de geplande start van de werken. 

4.3. Opvraging aanwezige Kabel- en Leidingbeheerders   

De opvraging aanwezige Kabel- en Leidingbeheerders is een aanvraag tot het verkrijgen van een overzicht van de verschillende in het KLIP geregistreerde KLB’s die in een bepaalde Planaanvraagzone aanwezig zijn. 

De opvraging aanwezige  Kabel- en Leidingbeheerders is geen planaanvraag. De Planaanvrager krijgt enkel te zien welke kabel- en leidingbeheerders in de gevraagde zone aanwezig zijn. Deze vraag wordt niet doorgestuurd naar de kabel- en leidingbeheerders. De Planaanvrager zal dus ook geen kabel- en leidinginformatie ontvangen. De aanvraag wordt niet bewaard in het plannenoverzicht. 

De aanvraag kan wel worden gebruikt om in te schatten welke KLB’s aanwezig zijn in de Planaanvraagzone. Hierdoor kan de Planaanvrager achterhalen of een KLIM-lid betrokken partij zal zijn. De aanwezigheid van een KLIM-lid kan de termijn waarop de Planaanvrager het antwoordpakket krijgt verlengen (zie Artikel 5 van deze voorwaarden). 

De opvraging aanwezige  Kabel- en Leidingbeheerders kan op elk ogenblik worden ingediend.  

4.4. Downloaden IMKL

Het KLIP voorziet in de mogelijkheid voor de Professionele Planaanvrager om de kabel- en leidinggegevens waarvoor een Planaanvraag Uitvoering Grondwerken of een Planaanvraag Studiefase werd ingediend, in IMKL-formaat te downloaden.  

4.5 Downloaden .klip-bestand 

Het KLIP voorziet in de mogelijkheid voor de Professionele Planaanvrager om de kabel- en leidinggegevens waarvoor een Planaanvraag Uitvoering Grondwerken of een Planaanvraag Studiefase werd ingediend, in een .klip-bestand te downloaden en te bekijken in de KLIP-app. 

4.6 Downloaden archiefpakket

Het KLIP voorziet in de mogelijkheid voor de Planaanvragers en de KLB’s om een archiefpakket te downloaden van Planaanvragen ouder dan 6 maanden. Een archiefpakket bevat onder meer alle .klip-bestanden die voor de Planaanvraag in kwestie gegenereerd werden, de auditlog van de Planaanvraag, zip-bestand met alle IMKL-antwoorden voor de Planaanvraag in kwestie en een exe-bestand waarmee u het meest recente .klip-bestand van de Planaanvraag kan bekijken. 

Archiefpakketten worden 10 jaar bewaard. Deze termijn kan op vraag van de planaanvrager of een betrokken KLB verlengd worden. 

Overeenkomstig het KLIP-decreet moeten alle planaanvragen via het KLIP worden ingediend en afgehandeld. 

Artikel 5. – Termijnen Planaanvragen

Agentschap Na ontvangst van de Planaanvraag Uitvoering Grondwerken of de Planaanvraag Studiefase stuurt het agentschap Digitaal Vlaanderen de Planaanvragen via het KLIP door naar de betrokken KLB’s. Er zijn vervolgens drie scenario’s mogelijk voor het ter beschikking stellen van de antwoorden op een Planaanvraag. 

5.1 Alle KLB’s hebben tijdig op de Planaanvraag geantwoord op IMKL-conforme wijze.  

In dat geval wordt het pakket met alle antwoorden dadelijk door het agentschap Digitaal Vlaanderen ter beschikking gesteld van de Planaanvrager. 

5.2 Nog niet alle KLB’s hebben op de Planaanvraag op IMKL-conforme wijze geantwoord. Er is geen KLIM-lid bij betrokken.  

KLIM-leden zijn organisaties die lid zijn van het Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt (KLIM): de elektriciteitstransportnetbeheerder Elia, de ondernemingen van de Federatie van Transporteurs door middel van Pipeline (FETRAPI), alle andere kabel- en leidingbeheerders van het Brussels Gewest en andere kabel- en leidingbeheerders van het Waalse Gewest. De lijst van de KLIM-leden is raadpleegbaar op de website van KLIM (https://klim-cicc.be/information/member-list). 

Vanaf de 7de werkdag na het indienen van een Planaanvraag wordt het pakket ter beschikking gesteld met de al ontvangen antwoorden. Daarbij wordt aan de Planaanvrager meegedeeld welke informatie elke betrokken KLB via KLIP op IMKL-conforme wijze heeft meegedeeld. Gedurende de eerste 30 werkdagen na het indienen van de Planaanvraag kan het agentschap Digitaal Vlaanderen de al dan niet tijdig door de KLB aangeleverde plannenpakketten in het KLIP ontvangen en ter beschikking stellen van de PAV. kunnen de KLB’s nog antwoorden. agentschap Digitaal Vlaanderen vult het antwoordpakket aan wanneer een KLB alsnog antwoordt op de Planaanvraag. De Planaanvrager wordt verwittigd wanneer een pakket aangevuld wordt. 

5.3 Nog niet alle KLB’s hebben op de Planaanvraag op IMKL-conforme wijze geantwoord. Er is een KLIM-lid bij betrokken.  

Vanaf de 15de werkdag na het indienen van een Planaanvraag wordt het pakket ter beschikking gesteld met de al ontvangen antwoorden. Daarbij wordt aan de Planaanvrager meegedeeld welke informatie elke betrokken KLB via KLIP op IMKL-conforme wijze heeft meegedeeld. Gedurende de eerste 30 werkdagen na het indienen van de Planaanvraag kunnen de KLB’s nog antwoorden. Het agentschap Digitaal Vlaanderen vult het antwoordpakket aan wanneer een KLB alsnog antwoordt op de Planaanvraag. De Planaanvrager wordt verwittigd wanneer een pakket aangevuld wordt. 

Wanneer KLIP het antwoord van alle betrokken KLIM-leden ontvangen heeft voor het verstrijken van de deadline van de gewone KLB’s, wordt het pakket na 7 werkdagen desalniettemin ter beschikking gesteld met de al ontvangen antwoorden. 

Let op: het is verboden om Grondwerken uit te voeren voordat de plannen van alle KLB’s van een bepaalde Planaanvraagzone worden bezorgd aan de PAV geantwoord hebben. 

Artikel 6. – Beschikbaarheid 

De gegevens omtrent de planaanvragen en de aangeleverde antwoorden zullen via het KLIP gedurende zes maanden online consulteerbaar zijn, startend vanaf de dag van indiening van de aanvraag. Dit geld ook voor het resultaat van een Opvraging aanwezige Kabel- en Leidingbeheerders. 

De gegevens kunnen evenwel gedurende tien jaar bij het agentschap Digitaal Vlaanderen opgevraagd worden, startend vanaf de dag van de aanvraag. Planaanvragen jonger dan 6 maanden kunnen online geconsulteerd worden, van oudere planaanvragen kan het archiefpakket opgevraagd worden.  

Het resultaat van een Opvraging aanwezige Kabel- en Leidingbeheerders wordt niet gearchiveerd. Na 6 maanden worden deze resultaten verwijderd. 

Artikel 7. – Toegang tot het KLIP 

Om toegang te kunnen verkrijgen tot het KLIP dient de Planaanvrager zich te registreren als Professionele Planaanvrager of als Particuliere Planaanvrager. De aanmeldprocedure wordt beschreven op https://overheid.vlaanderen.be/help/node/271. Professionele Planaanvragers kunnen met KLIP integreren via beveiligde webservices. De aansluitprocedure staat beschreven op https://overheid.vlaanderen.be/help/node/233

De Particuliere Planaanvrager kan gebruik maken van volgende diensten: Planaanvraag uitvoering Grondwerken, Planaanvraag studiefase en Aanvraag overzicht Kabel- en Leidingbeheerders.  

De Professionele Planaanvrager kan gebruik maken van volgende diensten: Planaanvraag uitvoering Grondwerken, Planaanvraag studiefase, Aanvraag overzicht Kabel- en Leidingbeheerders, Downloaden IMKL en Downloaden .klip-bestand.  

Artikel 8. – Retributie 

Voor het gebruik van de diensten is volgende retributie (vrijgesteld van BTW) verschuldigd aan het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen: 

8.1. Retributie Planaanvraag uitvoering Grondwerken  

Indien de Planaanvraagzone niet groter is dan 200 m²: 5 EUR. 

Indien de Planaanvraagzone groter is dan 200 m²: 10 EUR. 

Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW. Vanaf 1 januari 2024 is er op bovenstaande retributie 21% BTW verschuldigd.

8.2. Retributie Planaanvraag studiefase  

Indien de Planaanvraagzone niet groter is dan 200 m²: 5 EUR. 

Indien de Planaanvraagzone groter is dan 200 m²: 10 EUR. 

Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW. Vanaf 1 januari 2024 is er op bovenstaande retributie 21% BTW verschuldigd.

8.3. Retributie Aanvraag overzicht Kabel- en Leidingbeheerders 

Voor de Aanvraag overzicht Kabel- en Leidingbeheerders is geen retributie verschuldigd. 

8.4. Retributie Downloaden IMKL

Voor het Downloaden IMKL wordt een bijkomende retributie van 5 EUR gevraagd.  

Bovenstaande prijs is exclusief BTW. Vanaf 1 januari 2024 is er op bovenstaande retributie 21% BTW verschuldigd.

8.5 Retributie Downloaden .klip-bestand 

Voor het Downloaden .klip-bestand wordt geen bijkomende retributie gevraagd. 

Artikel 9. – Betaling 

De Planaanvrager heeft de keuze om de retributie op volgende manieren te betalen: 

9.1. Onmiddellijke betaling 

De betaling geschiedt voordat de Planaanvraag effectief ingediend wordt. De betaling gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, Maestro, Visa of MasterCard. De Planaanvrager zal bij het voltooien van de aanvraag worden doorverwezen naar beveiligde pagina van de onze betaalpartner van het agentschap Digitaal Vlaanderen. Nadat het systeem van de betaalpartner voornoemde betaling heeft aanvaard, wordt automatisch een betalingsbewijs naar de Planaanvrager ge-e-maild. 

9.2. Voorafbetaling 

De Planaanvrager laadt een bepaald bedrag op in het KLIP. Dit bedrag kan enkel dienen om toekomstige retributies te betalen. De betaling gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, Maestro, Visa of MasterCard. Bij het indienen van een aanvraag zal de retributie automatisch van het saldo worden afgeschreven. Het saldo kan steeds in het KLIP geraadpleegd worden. Indien het saldo ontoereikend is om een bepaalde aanvraag te betalen, krijgt de Planaanvrager hiervan melding en kan het nog verschuldigde bedrag via Onmiddellijke Betaling worden gestort. 

Nadat het systeem van de betaalpartner voornoemde Voorafbetaling heeft aanvaard, wordt automatisch een betalingsbewijs naar de Planaanvrager ge-e-maild. De Planaanvrager krijgt enkel een betalingsbewijs voor het opladen van het saldo. Hij krijgt geen betalingsbewijs meer bij het indienen van een Planaanvraag. 

Het saldo van de Voorafbetaling blijft onbeperkt bruikbaar.  

Let op: het saldo van de Voorafbetaling wordt onder geen enkel beding niet terugbetaald en kan niet voor iets anders dan voor de betaling van retributies worden aangewend.  

9.3. Betaling na factuur

In uitzonderlijke gevallen kan de betaling ook na ontvangst van een factuur gebeuren. Dit is enkel mogelijk voor een Professionele Planaanvrager die aan volgende voorwaarden voldoet:  

 • de Professionele Planaanvrager dient zijn aanvragen in via de integratie met het KLIP via de beveiligde webservices; of  

 • de Professionele Planaanvrager dient gemiddeld meer dan 50 aanvragen per maand in; of 

 • de Professionele Planaanvrager is een gemeentebestuur of een entiteit van de Vlaamse Overheid.  

De betaling na factuur zal steeds onderworpen zijn aan de Factuurvoorwaarden die als bijlage aan deze voorwaarden zijn gehecht. 

Indien de Planaanvrager gebruik wilt maken van de mogelijkheid om na factuur te betalen, dient hij hiervoor contact op te nemen met de helpdesk van Digitaal Vlaanderen (zie hoger).  

Artikel 10. – Aansprakelijkheid

De Planaanvrager is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en het actueel karakter van de informatie die hij aan het KLIP levert en de Planaanvraag die hij via het KLIP indient. Het agentschap Digitaal Vlaanderen is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een fout of nalatigheid bij de selectie of opgave van een Planaanvraagzone. 

Het agentschap Digitaal Vlaanderen is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie die door de KLB’s via het KLIP aan de Planaanvrager wordt doorgestuurd. Het agentschap Digitaal Vlaanderen is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is of voortvloeit uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door een KLB of uit het feit dat KLB’s de Planaanvraag niet of laattijdig afgehandeld hebben.  

Indien een derde desalniettemin een aanspraak tegen het agentschap Digitaal Vlaanderen formuleert of een vordering tegen het agentschap Digitaal Vlaanderen instelt in verband met een beweerde schending van de gebruiksvoorwaarden door Planaanvrager, dan zal de Planaanvrager op eigen kosten en op eenvoudig verzoek alle relevante en beschikbare informatie bezorgen teneinde het agentschap Digitaal Vlaanderen in staat te stellen haar verdediging te voeren.  

Artikel 11. – Sancties 

Indien de Planaanvrager wettelijk verplicht is om een Planaanvraag in te dienen, kan de Planaanvrager overeenkomstig artikel 17 van het KLIP-decreet gestraft worden met een geldboete van 50 EUR tot 100.000 EUR indien: 

 • hij geen Planaanvraag indient; terwijl hij daartoe verplicht is cfr het KLIP -decreet 

 • hij de Planaanvraag niet tijdig indient; een Planaanvraag is niet tijdig indien ze niet voorafgaandelijk aan de Grondwerken wordt ingediend; 

 • hij met de Grondwerken begint voordat hij alle antwoorden van de KLB’s ontvangen heeft; of  

 • hij opzettelijk foutieve informatie verstrekt, de verkregen informatie gebruikt voor andere doeleinden dan bepaald in het KLIP-decreet of op gelijk welke andere wijze oneigenlijk gebruik maakt van het KLIP. 

Artikel 12. – Inspanningsverbintenis 

Het agentschap Digitaal Vlaanderen doet zijn uiterste best om het niveau van dienstverlening te leveren zoals blijkt uit deze Inspanningsverbintenis. De Planaanvrager erkent evenwel dat dit een inspanningsverbintenis betreft. 

Artikel 13. – Verwerking persoonsgegevens

In het kader van het KLIP worden persoonsgegevens verwerkt om het doel van het KLIP, vermeld in artikel 3 van het KLIP-decreet, te realiseren en om de taken uit te voeren die door dit decreet aan het agentschap worden toegewezen (artikel 16 van het KLIP-decreet). Het agentschap Digitaal Vlaanderen wordt hierbij aangewezen als de verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).  

Digitaal Vlaanderen verwerkt onderstaande persoonsgegevens in kader van het KLIP-decreet 

 • voornaam 

 • naam 

 • e-mail  

 • adres 

 • telefoonnummer/GSM nummer 

 • organisatie  

 • BTW- nummer 

De gegevens worden 10 jaar bewaard en steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. 

Voor verdere vragen in verband met de verwerking van persoonsgegevens of het uitoefenen van de rechten kan er contact opgenomen worden met de functionaris voor gegevensbescherming via het mailadres privacy@digitaal.vlaanderen.be

Artikel 14. – Intellectueel eigendomsrecht

Het KLIP is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook de in het KLIP gebruikte logos, tekeningen, beelden en geluiden worden door het auteursrecht beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, vertaling, aanpassing of integratie in een andere website, onder welke vorm of op welke wijze dan ook, is verboden zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van het agentschap Digitaal Vlaanderen.  

Het is tevens verboden om het KLIP of om de inhoud van het KLIP te decompileren, disassembleren, reverse-engineeren of anderszins om te zetten naar broncode, zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van het agentschap Digitaal Vlaanderen. 

Artikel 15. – Hyperlinks 

Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit het KLIP, worden door het agentschap Digitaal Vlaanderen niet gecontroleerd en het agentschap Digitaal Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige inhoud op die websites of voor de hyperlinks die deze websites zelf naar andere websites leggen. De aanwezigheid van een hyperlink naar websites van derden in het KLIP impliceert geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege het agentschap Digitaal Vlaanderen. 

Artikel 16. – Wijzigingen van de algemene voorwaarden 

Het agentschap Digitaal Vlaanderen kan deze algemene voorwaarden steeds wijzigen. Tenzij de wijziging noodzakelijk is om tegenstrijdigheden met wettelijke voorschriften te voorkomen of te verhelpen, zal een wijziging van de algemene voorwaarden steeds in overleg met een representatieve vertegenwoordiging van de KLB’s, ODB’s en Professionele Planaanvragers gebeuren.  

Elke wijziging zal op de website van het KLIP (www.klip.be) worden aangekondigd en zal pas in werking treden dertig dagen na deze aankondiging, of op een latere datum die in de aankondiging wordt vermeld. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden zal steeds op de website ter inzage worden gesteld.  

Artikel 17. – Wijzigingen aan het KLIP 

Teneinde de continuïteit van bestaande koppelingen met het KLIP te vrijwaren, zal het agentschap Digitaal Vlaanderen de Planaanvrager tijdig verwittigen over toekomstige wijzigingen aan de KLIP-productieomgeving. Elke geplande wijziging zal voorgelegd worden aan een representatieve vertegenwoordiging van de KLB’s, ODB’s en Professionele Planaanvragers teneinde de impact te bespreken. Elke geplande wijziging zal voor de implementatie getest worden in een daartoe opgezette testomgeving.  

Artikel 18. – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze algemene voorwaarden, met inbegrip van de bijlagen, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.  

Alle geschillen met betrekking tot de algemene voorwaarden, met inbegrip van de bijlagen, die niet minnelijk kunnen worden opgelost, dienen uitsluitend te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Brussel (Nederlandstalige kamers). 

Artikel 19. – Volledige overeenkomst – Niet-verzaking

Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden, met inbegrip van de bijlagen, geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of nietig zou worden verklaard, tast dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid en toepasbaarheid van de andere bepalingen aan.  

Indien het agentschap Digitaal Vlaanderen zou nalaten om één van haar rechten die uit de algemene voorwaarden voortvloeien uit te oefenen, kan dit niet worden beschouwd als een verzaking van dit recht.