Algemene voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van het Kabel en Leiding Informatie Portaal door een Kabel- en Leidingbeheerder of een Openbaardomeinbeheerder

Situering 

Het Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP) wil schade aan kabels en leidingen bij grondwerken helpen voorkomen. Het KLIP doet dit door ervoor te zorgen dat de partijen die betrokken zijn bij grondwerken kabel- en leidinginformatie beter ontsluiten en uitwisselen. 

In het kader van de Europese richtlijn kostenreductie breedband ontsluit het KLIP ook de nodige informatie over bestaande infrastructuur. Zo maakt het KLIP medegebruik van die infrastructuur mogelijk. De kosten voor de aanleg van snelle telecommunicatienetwerken verminderen op die manier wat de aanleg moet stimuleren.  

Het KLIP is een platform dat ontwikkeld is en beheerd wordt door het agentschap Digitaal Vlaanderen, een intern verzelfstandigd agentschap van de Ministeries van de Vlaamse gemeenschap (het ‘agentschap Digitaal Vlaanderen’).  

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het volledige platform zoals het beschikbaar is voor Planaanvragers, met name de aangeboden webservices, webportaal en apps. 

Voor vragen of opmerkingen over het gebruik en de werking van het KLIP kunt u contact opnemen met de helpdesk van het agentschap Digitaal Vlaanderen: 

Artikel 1. – Definities 

Alle begrippen in deze  algemene voorwaarden die met een hoofdletter worden geschreven, moeten worden uitgelegd zoals ze zijn gedefinieerd in het decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse Kabels en Leidingen (het ‘KLIP-decreet’) of zoals ze in deze voorwaarden worden omschreven. 

Artikel 2. – Toepassingsgebied 

In deze algemene voorwaarden, met inbegrip van de Inspanningsverbintenis en de Factuurvoorwaarden, worden de voorwaarden en modaliteiten met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van het KLIP door een KLB en een ODB uiteengezet.  

De algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan en betreffen een loutere aanvulling op de toepasselijke wetgeving, waaronder:  

 • het KLIP-decreet;  

 • het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2009 houdende vaststelling van de nadere regels voor de registratie alsook de inwerkingtreding van het decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse Kabels en Leidingen; 

 • het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de delegatie van de bevoegdheid inzake de goedkeuring van het IMKL en het PMKL en betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 17 januari 2014 houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag; en  

 • het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 tot diversificatie van het bedrag van de retributie voor een planaanvraag en het bepalen van een bijkomende retributie voor een andere functionaliteit van het KLIP als vermeld in artikel 5 van het KLIP-decreet van 14 maart 2008.  

 • het decreet van 10 november 2017 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten. 

Artikel 3. – Voorwerp 

Het KLIP is een elektronisch informatiesysteem voor de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over Kabels en Leidingen tussen Kabel- en leidingbeheerders (KLB's), Planaanvragers en Openbaardomeinbeheerders (ODB's), met als doel de directe en indirecte milieuschade, de economische schade (waaronder de schade aan de Leidingen zelf) en de risico's inzake veiligheid en gezondheid ingevolge schade aan Kabels en Leidingen door Grondwerken , te voorkomen.  

Daarnaast beoogt het KLIP ook om tegen lagere kosten, de uitrol van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid te vergemakkelijken en te stimuleren, door meer gezamenlijk gebruik van bestaande fysieke infrastructuur en een efficiëntere aanleg van nieuwe fysieke infrastructuur. 

Overeenkomstig het KLIP-decreet moeten alle planaanvragen via het KLIP worden ingediend en afgehandeld.  

De KLB en ODB onderschrijft de bovengenoemde doelstelling van het KLIP en ondersteunt deze waar mogelijk in de meest brede zin van het woord. Het agentschap Digitaal Vlaanderen en de KLB informeren elkaar over relevante ontwikkelingen in verband met het KLIP en de doelstellingen ervan.  

Artikel 4. - Registratie 

 • Elke KLB is verplicht om zich uiterlijk de vijftigste werkdag voorafgaand aan het ogenblik dat hij in het kader van zijn beroepsactiviteiten of taken van publiek belang Kabels en Leidingen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest begint te beheren, als KLB te registreren in het KLIP.   

  Om toegang te kunnen verkrijgen tot het KLIP dient de KLB’er zich te registreren. De aanmeldprocedure wordt beschreven op https://overheid.vlaanderen.be/help/node/271. KLB’ers kunnen met KLIP integreren via beveiligde webservices. 

  De aansluitprocedure staat beschreven op https://overheid.vlaanderen.be/help/node/233.

  Bij registratie dient de KLB het gebied aan te duiden waarbinnen hij Kabels of Leidingen beheert of binnen de 50 werkdagen zal beheren (de KLB-zone). De KLB kan indien nodig steeds nieuwe KLB-zones aanmaken en bestaande KLB-zones wijzigen of verwijderen.

  Door zijn registratie in het KLIP als KLB verkrijgt de KLB het recht om de in het KLIP verwerkte gegevens zonder enige vergoeding te raadplegen, enkel voor wat betreft de KLB-zones die zijn opgegeven binnen de organisatie van de KLB en conform de functionaliteiten die in het KLIP voor KLB’s werden afgesproken en ontwikkeld. Het gaat hier om het consulteren van de aan hem gerichte planaanvragen en het bekijken van de door zijn organisatie opgestuurde plannen. 

 • Een ODB kan een ODB-zone opladen in KLIP. Dit is het gebied waarbinnen de ODB het openbaar domein beheert.

  Door zijn registratie in het KLIP als ODB verkrijgt de ODB het recht om de in het KLIP verwerkte gegevens zonder enige vergoeding te raadplegen, enkel voor wat betreft de ODB-zones die zijn opgegeven binnen de organisatie van de ODB en conform de functionaliteiten die in het KLIP voor ODB’s werden afgesproken en ontwikkeld. Het gaat hier om het consulteren van de in zijn ODB-zone aanwezige KLB’s en de planaanvragen waarvan de zones overlappen met de zone van de ODB. Een ODB kan echter geen antwoorden op planaanvragen bekijken. 

Artikel 5 – Afhandeling van een Planaanvraag 

 1. De afhandeling van een Planaanvraag gebeurt via het KLIP, waarbij de informatie op digitale en IMKL-conforme wijze via het KLIP wordt overgemaakt. 

 2. Uiterlijk de eerstvolgende werkdag nadat een Planaanvrager een Planaanvraag heeft ingediend, stelt het agentschap Digitaal Vlaanderen de Planaanvraag via het KLIP op elektronische wijze ter beschikking aan alle KLB’s die een KLB-zone hebben geregistreerd waarbinnen de Planaanvraag valt. 

 3. De KLB aan wie de Planaanvraag via het KLIP ter beschikking wordt gesteld, dient binnen de twee werkdagen een ontvangstbevestiging te sturen naar het agentschap Digitaal Vlaanderen.  

 4. Uiterlijk de vijfde werkdag die volgt op de terbeschikkingstelling van de Planaanvraag aan een KLB, dient de KLB: 

  • ofwel aan het agentschap Digitaal Vlaanderen via het KLIP mee te delen dat hij in de planaanvraagzone geen Kabels en Leidingen beheert of zal beheren op de dag van de geplande aanvang van de grondwerken; 

  • ofwel aan het agentschap Digitaal Vlaanderen via het KLIP alle informatie mee te delen om tot lokalisatie te kunnen overgaan van alle Kabels en Leidingen die de KLB in de planaanvraagzone beheert of zal beheren op de dag van de geplande aanvang van de werken, dit op IMKL-conforme wijze. 

 5. De in dit artikel 5 opgenomen termijnen doen geen afbreuk aan andere termijnen, zoals die zijn bepaald in de toepasselijke sectorreglementering. 

 6. Na het verlopen van de antwoordtermijn van de bij de Planaanvraag betrokken KLB’s, stelt het agentschap Digitaal Vlaanderen toch al een onvolledig antwoordpakket ter beschikking aan de Planaanvrager. Dit onvolledige pakket bevat alle op dat moment al ontvangen antwoorden.  

Onverminderd bovenstaande verplichting van de KLB’s en de bepalingen van het klip-Decreet, beschikt het agentschap Digitaal Vlaanderen over de mogelijkheid om de niet tijdig door de KLB aangeleverde antwoorden via het KLIP te ontvangen en alsnog ter beschikking te stellen. Deze mogelijkheid wordt aangeboden tot 30 werkdagen na registratie van de planaanvraag. Daarna wordt de antwoordmogelijkheid via KLIP onherroepelijk afgesloten.  

Agentschap Digitaal Vlaanderen vult het antwoordpakket aan wanneer een KLB alsnog op de Planaanvraag antwoordt. De Planaanvrager wordt verwittigd wanneer een pakket aangevuld wordt. 

OPGELET: de mogelijkheid om nog tot dertig dagen na registratie van de Planaanvraag plannenpakketten via het KLIP door te sturen, ontslaat de KLB geenszins van de verplichting binnen voornoemde termijnen te antwoorden of van zijn aansprakelijkheid voor schade die door een laattijdig antwoord zou zijn veroorzaakt. 

Artikel 6. – Beschikbaarheid 

De gegevens omtrent de aanvragen en de aangeleverde antwoorden zullen via het KLIP gedurende zes maanden online consulteerbaar zijn, startend vanaf de dag van indiening van de aanvraag. 

De gegevens kunnen evenwel gedurende tien jaar bij het agentschap Digitaal Vlaanderen opgevraagd worden, startend vanaf de dag van de aanvraag.  

Artikel 7. - Aansprakelijkheid 

De KLB is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en het actueel karakter van de informatie die hij aan het KLIP levert of via het KLIP indient, onder meer wat betreft het correct invoeren van de KLB-zone. De KLB dient de door hem vastgestelde of aan hem meegedeelde onjuistheden en onvolledigheden in de door hem via KLIP ter beschikking gestelde gegevens onverwijld mee te delen aan de Planaanvrager. De KLB is ook zelf verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van informatie aan het agentschap Digitaal Vlaanderen. 

Het agentschap Digitaal Vlaanderen kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van een fout of nalatigheid of laattijdigheid van de KLB, onder meer bij het invoeren, activeren en wijzigen van zijn KLB-zone, bij het bepalen door een KLB of hij al dan niet Kabels en Leidingen beheert in de door de Planaanvrager opgegeven planaanvraagzone en bij de afhandeling van een planaanvraag door een KLB. 

Indien een derde, waaronder ook een Planaanvrager, een aanspraak formuleert of vordering instelt tegen agentschap Digitaal Vlaanderen in verband met een beweerde schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie die de KLB in het kader van het KLIP aan het agentschap Digitaal Vlaanderen ter beschikking gesteld heeft, zal de KLB op haar kosten en op het verzoek van agentschap Digitaal Vlaanderen de nodige informatie waarover ze beschikt bezorgen teneinde agentschap Digitaal Vlaanderen in staat te stellen haar verdediging te voeren. 

Artikel 8 – Inspanningsverbintenis 

Agentschap Digitaal Vlaanderen doet zijn uiterste best om het niveau van dienstverlening te leveren zoals blijkt uit deze Inspanningsverbintenis. De KLB en ODB erkent evenwel dat dit een inspanningsverbintenis betreft. 

Artikel 9. – Verwerking persoonsgegevens

In het kader van het KLIP worden persoonsgegevens verwerkt om het doel van het KLIP, vermeld in artikel 3 van het KLIP-decreet, te realiseren en om de taken uit te voeren die door dit decreet aan het agentschap worden toegewezen (artikel 16 van het KLIP-decreet). Het agentschap Digitaal Vlaanderen wordt hierbij aangewezen als de verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).  

Digitaal Vlaanderen verwerkt onderstaande persoonsgegevens in kader van het KLIP-decreet:

 • voornaam;

 • naam;

 • e-mail;

 • adres;

 • telefoonnummer;

 • organisatie;

 • BTW-nummer.

De gegevens worden 10 jaar bewaard en steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. 

Voor verdere vragen in verband met de verwerking van persoonsgegevens of het uitoefenen van de rechten kan er contact opgenomen worden met de functionaris voor gegevensbescherming via het mailadres privacy@digitaal.vlaanderen.be

Artikel 10. – Intellectueel eigendomsrecht

Het KLIP is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook de in het KLIP gebruikte logos, tekeningen, beelden en geluiden worden door het auteursrecht beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, vertaling, aanpassing of integratie in een andere website, onder welke vorm of op welke wijze dan ook, is verboden zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van het agentschap Digitaal Vlaanderen.  

Het is tevens verboden om het KLIP of om de inhoud van het KLIP te decompileren, disassembleren, reverse-engineeren of anderszins om te zetten naar broncode, zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van het agentschap Digitaal Vlaanderen. 

Artikel 11. – Hyperlinks 

Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit het KLIP, worden door het agentschap digitaal Vlaanderen niet gecontroleerd en het agentschap Digitaal Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige inhoud op die websites of voor de hyperlinks die deze websites zelf naar andere websites leggen. De aanwezigheid van een hyperlink naar websites van derden in het KLIP impliceert geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege het agentschap Digitaal Vlaanderen. 

Artikel 12. – Wijzigingen van de algemene voorwaarden  

Het agentschap Digitaal Vlaanderen kan deze algemene voorwaarden steeds wijzigen. Tenzij de wijziging noodzakelijk is om tegenstrijdigheden met wettelijke voorschriften te voorkomen of te verhelpen, zal een wijziging van de algemene voorwaarden steeds in overleg met een representatieve vertegenwoordiging van de KLB’s, ODB’s en Professionele Planaanvragers gebeuren.  

Elke wijziging zal op de website van het KLIP (www.klip.be) worden aangekondigd en zal pas in werking treden dertig dagen na deze aankondiging, of op een latere datum die in de aankondiging wordt vermeld. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden zal steeds op de website ter inzage worden gesteld.  

Artikel 13. – Wijzigingen aan het KLIP 

Teneinde de continuïteit van bestaande koppelingen met het KLIP te vrijwaren, zal het agentschap Digitaal Vlaanderen de KLB tijdig verwittigen over toekomstige wijzigingen aan de KLIP-productieomgeving. Elke geplande wijziging zal voorgelegd worden aan een representatieve vertegenwoordiging van de KLB’s, ODB’s en Professionele Planaanvragers teneinde de impact te bespreken. Elke geplande wijziging zal voor de implementatie getest worden in een daartoe opgezette testomgeving.  

Artikel 14. – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze algemene voorwaarden, met inbegrip van de bijlagen, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.  

Alle geschillen met betrekking tot de algemene voorwaarden, met inbegrip van de bijlagen, die niet minnelijk kunnen worden opgelost, dienen uitsluitend te worden voorgelegd aan de Nederlandse kamers van de rechtbanken van Brussel. 

Artikel 15. – Volledige overeenkomst – Niet-verzaking

Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden, met inbegrip van de bijlagen, geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of nietig zou worden verklaard, tast dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid en toepasbaarheid van de andere bepalingen aan.  

Indien het agentschap Digitaal Vlaanderen zou nalaten om één van haar rechten die uit de algemene voorwaarden voortvloeien uit te oefenen, kan dit niet worden beschouwd als een verzaking van dit recht.