Factuurvoorwaarden

Voor facturen 

  1. Elke factuur dient volledig betaald te worden binnen een termijn van 1 maand na de factuurdatum. 

  2. Geen enkele klacht met betrekking tot de factuur zal nog aanvaard worden na verloop van 14 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Elke klacht dient bij aangetekend schrijven te geschieden en dient gemotiveerd te zijn. 

  3. Indien de betaling niet op de gestelde vervaldatum volledig werd verricht, worden van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de wettelijke nalatigheidsinteresten aangerekend op het nog openstaande bedrag 

  4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt voor de invordering van een openstaande schuld, zijn ten laste van de schuldenaar als de schuldenaar in het ongelijk wordt gesteld. 

  5. Wanneer een factuur niet op de gestelde vervaldatum betaald is, behoudt Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen het recht om ‘de mogelijkheid om op factuur te betalen’ in te trekken. Plannen kunnen dan enkel aangevraagd worden via de webtoepassing van het KLIP en moeten online betaald worden. 

  6. In geval van geschil of invordering langs gerechtelijke weg zijn uitsluitend de Nederlandstalige kamers van de rechtbanken van Brussel bevoegd. 

Voor betalingsbewijzen

  1. De leveringstermijnen zijn indicatief en nooit bindend, en kunnen bij overschrijding nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot verbreking of ontbinding van de overeenkomst, ten laste van Digitaal Vlaanderen. 

  2. Geen enkele klacht zal nog aanvaard worden na verloop van 14 dagen na ontvangst van de factuur. Elke klacht dient bij aangetekend schrijven te geschieden. 

  3. In geval van geschil of invordering langs gerechtelijke weg is de Rechtbank van Brussel uitsluitend bevoegd.