Alarmen

Alarmen geven aan dat je als gebruiker iets moet doen, ze vragen om actie. Enkele voorbeelden zijn:

 • aanpassen van niet-correcte data
 • beantwoorden van een ontvangen synergie-aanvraag
 • het accepteren of het weigeren van een overdracht pilootschap 
 • ...

Om de datakwaliteit in GIPOD zo hoog mogelijk te houden, is het aangeraden om ernaar te streven de alarmen zo goed mogelijk weg te werken.

Volgende alarmen kunnen allemaal getriggerd worden in GIPOD:

WERKOPDRACHT:

MANIFESTATIE:

SYNERGIE EN SYNERGIE-AANVRAAG:

Mijn WO: afwijking status en periode

In deze alarmlijst worden de werkopdrachten van jouw organisatie getoond waarvan de status van de werkopdracht afwijkt met de periode van de werkopdracht. Ook wanneer jouw organisatie geen beheerder is maar wel het delegatierecht "status - periode" ontvangen heeft voor deze werkopdracht, zal de werkopdracht te zien zijn in jouw alarmlijst (met een markering dat het om een gedelegeerde werkopdracht gaat). Om dit alarm weg te werken, kan je doorklikken naar de werkopdracht en daar de status en/of de periode aanpassen. 

In onderstaand schema kan je zien welke combinaties van status en periode aanleiding geven tot een alarm. 

Opmerking : De status "niet-concreet gepland" geeft nooit aanleiding tot een alarm van dit type. 

Voorbeeld: een werkopdracht met status 'Concreet gepland' die als periode een start- en eindtijdstip in het verleden heeft, wordt opgenomen in de alarmlijst. De status van de werkopdracht wijkt immers af van de periode.

Criteria om opgenomen te worden in deze alarmlijst:

 • Wanneer status en periode afwijken, wordt het item opgenomen in de lijst:
  • Indien er een afwijkende status of periode ontstaat bij het bewaren van de werkopdracht, wordt het item meteen in de alarmlijst opgenomen (synchrone detectie).
  • Indien er een afwijkende status of periode ontstaat van een bestaande werkopdracht, dan wordt dit item 's nachts gedetecteerd en in de lijst opgenomen (asynchrone detectie).
 • Wanneer de status en periode van een werkopdracht afwijken en de werkopdracht zit niet langer in een synergie/volgt deze synergie niet langer of de synergie wordt verwijderd, zal de werkopdracht (opnieuw) opgenomen worden in deze lijst. Zolang de werkopdracht in de synergie zit en deze volgt, zal er enkel een status-periode alarm te zien zijn voor de piloot van de synergie in de overeenkomstige lijst.

Criteria om verwijderd te worden uit deze alarmlijst:

 • Wanneer status en periode opnieuw in overeenstemming zijn, wordt het item verwijderd uit de lijst:
  • Indien er geen afwijkende status of periode meer is bij het bewaren van de werkopdracht, wordt het item meteen uit de alarmlijst verwijderd (synchrone detectie).
  • Indien er geen afwijkende status of periode meer is van een bestaande werkopdracht, dan wordt dit item 's nachts gedetecteerd en uit de lijst verwijderd (asynchrone detectie).
 • Wanneer de werkopdracht wordt verwijderd, verdwijnt het item uit de alarmlijst.
 • Wanneer de werkopdracht wordt toegevoegd aan een synergie en deze synergie volgt in status & periode, zal het item verwijderd worden uit de lijst. Er zal dan enkel een status-periode alarm te zien zijn voor de piloot van de synergie in de overeenkomstige lijst.

Criteria om een item uit de alarmlijst bij te werken:

Als één van de attributen van de werkopdracht die getoond worden in de alarmlijst wordt bijgewerkt, dan wordt het item in de lijst bijgewerkt. Bijvoorbeeld: bij het wijzigen van de referentie, beschrijving, status, start- of eindtijdstip. Indien dit geen aanleiding geeft tot het herberekenen van het alarm zelf, wordt het tijdstip van het alarm niet bijgewerkt.

Mijn WO: afwijking met synergie

In deze alarmlijst worden de werkopdrachten van jouw organisatie getoond waarvan de zone of de periode afwijkt van de zone of de periode van de synergie waarin ze zijn opgenomen. Ook wanneer jouw organisatie geen beheerder is maar wel de delegatierechten "zone" en/of "status - periode" ontvangen heeft voor deze werkopdracht, zal de werkopdracht te zien zijn in jouw alarmlijst (met een markering dat het om een gedelegeerde werkopdracht gaat). Om dit alarm weg te werken, kan je doorklikken naar het detail van de werkopdracht en daar de zone en/of de periode aanpassen.

Criteria om opgenomen te worden in deze alarmlijst:

Een werkopdracht wordt opgenomen in de lijst als voldaan is aan één of meerdere criteria bij het bewaren van de WO of de SYN:

 • Wanneer de zone van de werkopdracht niet overlapt met de zone van de synergie waarin de werkopdracht is opgenomen.
 • Wanneer de periode van de werkopdracht niet overlapt met de periode van de synergie waarin de werkopdracht is opgenomen.

Criteria om verwijderd te worden uit deze alarmlijst:

 • Wanneer de zone EN de periode van de werkopdracht in overeenstemming* zijn met deze van de synergie waarin de werkopdracht is opgenomen bij het bewaren van de WO of de SYN, wordt het item meteen verwijderd uit de lijst. (* in overeenstemming zijn = er is overlap)
 • Wanneer de werkopdracht of de synergie waarin ze is opgenomen, wordt verwijderd, verdwijnt het item uit de alarmlijst.
 • Wanneer de werkopdracht door de piloot wordt verwijderd uit de synergie, verdwijnt het item uit de alarmlijst.
 • Wanneer de werkopdracht of de synergie waarin ze is opgenomen de status "uitgevoerd" krijgt, verdwijnt het item uit de alarmlijst.

Criteria om een item uit de alarmlijst bij te werken:

Als één van de attributen van de werkopdracht of synergie die getoond worden in de alarmlijst wordt bijgewerkt, dan wordt het item in de lijst bijgewerkt. Bv. bij het wijzigen van de referentie, beschrijving, start- of eindtijdstip. Indien dit geen aanleiding geeft tot het herberekenen van het alarm zelf, wordt het tijdstip van het alarm niet bijgewerkt.

Mijn WO: GRB-afwijking te melden

In deze alarmlijst worden de uitgevoerde werkopdrachten van jouw organisatie (of met GRB-delegatierechten aan jouw organisatie gedelegeerd) getoond waarvan de GRB-afwijking nog moet gemeld worden. Om dit alarm weg te werken, kan je doorklikken naar de detailpagina van de werkopdracht en daar een nieuwe GRB-melding maken.

Criteria om opgenomen te worden in deze alarmlijst:

Een werkopdracht wordt opgenomen in de lijst als voldaan is aan alle criteria tegelijkertijd:

 1. De werkopdracht heeft de status Uitgevoerd.
 2. Voor de werkopdracht werd op het tabblad GRB-meldingen aangegeven dat ze een GRB-afwijking veroorzaakt.
 3. Er werd nog geen melding gemaakt van de GRB-afwijking vanuit het GIPOD (vanuit de werkopdracht zelf of vanuit een synergie waar de werkopdracht inzit).

--> Indien er bij het bewaren van een werkopdracht aan deze 3 voorwaarden voldaan is, wordt de werkopdracht meteen in de alarmlijst opgenomen.

Criteria om verwijderd te worden uit deze alarmlijst:

 • Wanneer er vanuit het GIPOD een melding van een GRB-afwijking wordt gemaakt voor de werkopdracht, wordt het item verwijderd uit de lijst.
 • Wanneer er vanuit het GIPOD een melding van een GRB-afwijking wordt gemaakt voor een synergie waarin de werkopdracht is opgenomen, wordt het item verwijderd uit de lijst.
 • Wanneer bij het bewaren van de werkopdracht de aanduiding werd afgezet dat de werkopdracht een GRB-afwijking veroorzaakt, wordt het item verwijderd uit de lijst.
 • Wanneer de status van de werkopdracht wordt gewijzigd en niet langer op Uitgevoerd staat, wordt het item verwijderd uit de lijst.
 • Wanneer de werkopdracht wordt verwijderd, verdwijnt het item uit de alarmlijst.

Criteria om een item uit de alarmlijst bij te werken:

Als één van de attributen van de werkopdracht die getoond worden in de alarmlijst wordt bijgewerkt, dan wordt het item in de lijst bijgewerkt. Bv. bij het wijzigen van de referentie of beschrijving. Indien dit geen aanleiding geeft tot het herberekenen van het alarm zelf, wordt het tijdstip van het alarm niet bijgewerkt.

Mijn WO: verplaatsingswerken zonder oorzaak

In deze alarmlijst worden de verplaatsingswerken van jouw organisatie getoond waarvan de veroorzakende werkopdracht werd verwijderd.

Criteria om opgenomen te worden in deze alarmlijst:

Wanneer een veroorzakende werkopdracht wordt verwijderd uit het systeem en dit was de laatste veroorzakende werkopdracht voor een verplaatsingswerk, dan wordt het verplaatsingswerk onmiddellijk opgenomen in de alarmlijst.

Criteria om verwijderd te worden uit deze alarmlijst:

 • Wanneer er bij het bewaren van een verplaatsingswerk veroorzakende werkopdrachten worden toegevoegd, wordt het item onmiddellijk verwijderd uit de alarmlijst.
 • Wanneer bij het bewaren van een werkopdracht deze werkopdracht niet langer als verplaatsingswerk is aangeduid, wordt het item onmiddellijk verwijderd uit de alarmlijst.

Criteria om een item uit de infolijst bij te werken:

Als één van de attributen van de werkopdracht die getoond worden in de alarmlijst wordt bijgewerkt, dan wordt het item in de lijst bijgewerkt. Bv. bij het wijzigen van de referentie, beschrijving, status, start- of eindtijdstip. Indien dit geen aanleiding geeft tot het herberekenen van het alarm zelf, wordt het tijdstip van het alarm niet bijgewerkt.

Mijn WO: hinder niet voldoende ingevuld  

In deze alarmlijst worden de werkopdrachten van jouw organisatie (of met delegatierecht "Hinder" gedelegeerd aan jouw organisatie) getoond, waarvan de hinder niet voldoende ingevuld is volgens de status van de werkopdracht. Om dit alarm weg te werken, kan je doorklikken naar de werkopdracht en daar de hinder verder aanvullen. 

Status werkopdracht  Locaties hinder     Gevolgen hinder     Alarm 
Niet-concreet gepland   optioneel optioneel   nooit
Concreet gepland   verplicht optioneel   alarm indien locaties hinder niet ingevuld
In uitvoering   verplicht verplicht   alarm indien locaties en/of gevolgen hinder niet ingevuld
Uitgevoerd   verplicht  verplicht  nooit

Criteria om opgenomen te worden in deze alarmlijst:

 • Wanneer een werkopdracht aangemaakt of gewijzigd wordt én de hinder is niet voldoende ingevuld volgens de status van de werkopdracht, dan zal deze werkopdracht onmiddellijk opgenomen worden in de alarmlijst.
 • Wanneer de status van een werkopdracht wijzigt omdat ze een synergie volgt én de hinder is niet voldoende ingevuld volgens de status van de werkopdracht, dan zal deze werkopdracht onmiddellijk opgenomen worden in de alarmlijst.

Criteria om verwijderd te worden uit deze alarmlijst:

 • Wanneer bij het bewaren van een werkopdracht de hinder voldoende ingevuld is volgens de status van de werkopdracht, wordt het item onmiddellijk verwijderd uit de alarmlijst.
 • Wanneer de werkopdracht wordt verwijderd, wordt het item onmiddellijk verwijderd uit de alarmlijst.
 • Wanneer de status van de werkopdracht gewijzigd wordt naar 'niet-concreet gepland' of 'uitgevoerd', wordt het item onmiddellijk verwijderd uit de alarmlijst. 

Criteria om een item uit de infolijst bij te werken:

Als één van de attributen van de werkopdracht die getoond worden in de alarmlijst wordt bijgewerkt, dan wordt het item in de lijst bijgewerkt. Bv. bij het wijzigen van de referentie, beschrijving, start- of eindtijdstip. Indien dit geen aanleiding geeft tot het herberekenen van het alarm zelf, wordt het tijdstip van het alarm niet bijgewerkt.

WO: is er een omleiding nodig?

In deze alarmlijst worden de werkopdrachten opgenomen, waarbij jouw organisatie moet oordelen of er al dan niet een omleiding nodig is. Om dit alarm weg te werken, bekijk je de details van de werkopdracht (zoals zone, periode, hinder, ... ) en geef je aan of een omleiding nodig is, ja of nee. Dit kan in de pop-up van het alarm zelf, of op het tabblad 'Omleidingen' van de werkopdracht. Je hebt hiervoor de bijdrager-rol nodig.

Criteria om opgenomen te worden in deze alarmlijst:

Een werkopdracht wordt opgenomen in de lijst als voldaan is aan alle criteria

 • Jouw organisatie moet oordelen of een omleiding nodig is voor de werkopdracht. Dit wordt automatisch bepaald op basis van:
  • de zone van de werkopdracht 
  • de officiële gemeentegrenzen
  • de instellingen voor omleidingen van de stad/steden/gemeente(n) waarin de werkopdracht valt.
 • De werkopdracht heeft status "concreet gepland".
 • De periode van de werkopdracht ligt volledig in de toekomst (startdatum > vandaag).
 • Jouw organisatie heeft nog niet geantwoord op de vraag of een omleiding nodig is, of het antwoord werd gewist, of de zone/periode/hinderlocaties van de werkopdracht zijn gewijzigd NADAT jouw organisatie geantwoord heeft. 

Criteria om verwijderd te worden uit deze alarmlijst:

 • Jouw organisatie heeft geantwoord op de vraag of een omleiding nodig is (ja of nee). 
 • De werkopdracht wordt verwijderd.
 • De status van de werkopdracht wijzigt en is niet langer "concreet gepland".
 • De periode van de werkopdracht ligt niet langer volledig in de toekomst (startdatum =< vandaag).
 • De zone van de werkopdracht wijzigt, waardoor jouw organisatie niet langer aangeduid is als degene die moet oordelen of een omleiding nodig is.
 • De instellingen voor omleidingen van de stad/steden/gemeente(n) waarin de werkopdracht valt zijn gewijzigd, waardoor jouw organisatie niet langer aangeduid is als degene die moet oordelen of een omleiding nodig is.

Criteria om een item uit de alarmlijst bij te werken:

Als één van de attributen van de werkopdracht die getoond worden in de alarmlijst wordt bijgewerkt, dan wordt het item in de lijst bijgewerkt. Bv. bij het wijzigen van de referentie, beschrijving, start- of eindtijdstip. Indien dit geen aanleiding geeft tot het herberekenen van het alarm zelf, wordt het tijdstip van het alarm niet bijgewerkt.

WO: nog geen omleiding in beheer

In deze alarmlijst worden concreet geplande werkopdrachten opgenomen waarvoor jouw organisatie de omleiding moet beheren én waarbij 4 weken vóór de start van de werkopdracht nog geen omleiding is ingetekend of in beheer is van jouw organisatie (of een andere berekende beheerder). Om dit alarm weg te werken, bekijk je de details van de werkopdracht (zoals zone, periode, hinder, ... ) en maak je een omleiding aan.

Criteria om opgenomen te worden in deze alarmlijst:

Een werkopdracht wordt opgenomen in de lijst als voldaan is aan alle criteria

 • Jouw organisatie moet omleiding beheren voor de werkopdracht. Dit wordt automatisch bepaald op basis van:
  • de zone van de werkopdracht 
  • de officiële gemeentegrenzen
  • de instellingen voor omleidingen van de stad/steden/gemeente(n) waarin de werkopdracht valt.
 • Er is geoordeeld dat een omleiding nodig is voor de werkopdracht (of er is niet geantwoord op deze vraag) door de organisatie die dit moet beoordelen in jouw zone (gemeentegrenzen). 
 • Er is nog geen omleiding voor deze werkopdracht in beheer van jouw organisatie (of van een andere berekende beheerder).
 • De werkopdracht heeft status "concreet gepland".
 • De werkopdracht start in minder dan 4 weken (vandaag < startdatum < vandaag + 4weken).

Criteria om verwijderd te worden uit deze alarmlijst:

 • Je maakt een omleiding aan voor deze werkopdracht (of een andere berekende beheerder maakt een omleiding aan).
 • Je wijzigt de status van een omleiding bij deze werkopdracht van "voorstel" naar "in aanvraag", zodat het beheer bij jouw organisatie terechtkomt.   
 • De werkopdracht wordt verwijderd.
 • De status van de werkopdracht wijzigt en is niet langer "concreet gepland".
 • De startdatum van de werkopdracht is bereikt (startdatum =< vandaag).
 • De periode van de werkopdracht wijzigt, zodat de startdatum verder dan 4 weken in de toekomst ligt (startdatum > vandaag + 4 weken).
 • De beoordeling van de werkopdracht wijzigt naar "Nee, geen omleiding nodig". 
 • De zone van de werkopdracht wijzigt, waardoor jouw organisatie niet langer verantwoordelijk is voor het beheer van omleidingen voor deze werkopdracht.
 • De instellingen voor omleidingen van de stad/steden/gemeente(n) waarin de werkopdracht valt wijzigen, waardoor jouw organisatie niet langer verantwoordelijk is voor het beheer van omleidingen in deze zone.

Criteria om een item uit de alarmlijst bij te werken:

Als één van de attributen van de werkopdracht die getoond worden in de alarmlijst wordt bijgewerkt, dan wordt het item in de lijst bijgewerkt. Bv. bij het wijzigen van de referentie, beschrijving, ... . Indien dit geen aanleiding geeft tot het herberekenen van het alarm zelf, wordt het tijdstip van het alarm niet bijgewerkt.

Mijn OML: afwijking met periode WO

In deze alarmlijst worden de omleidingen van jouw organisatie (of gedelegeerd aan jouw organisatie) getoond, waarvan de periode volledig afwijkt van de periode van de werkopdracht waartoe de omleiding behoort. Om dit alarm weg te werken, kan je doorklikken naar de detailpagina van de omleiding en daar de periode aanpassen.

Criteria om opgenomen te worden in deze alarmlijst:

Wanneer de periode van de omleiding volledig afwijkt van de periode van de werkopdracht waartoe ze behoort, wordt de omleiding opgenomen in deze alarmlijst.

Criteria om verwijderd te worden uit deze alarmlijst:

 • Wanneer de periode van de omleiding (gedeeltelijk) overlapt met de periode van de werkopdracht waartoe de omleiding behoort, wordt het item verwijderd uit de lijst.
 • Wanneer de omleiding verwijderd wordt, wordt het item verwijderd uit de lijst.
 • Wanneer de werkopdracht waarbij de omleiding hoort verwijderd wordt (en dus ook de omleiding zelf), wordt het item verwijderd uit de lijst.

Criteria om een item uit de alarmlijst bij te werken:

Als één van de attributen van de omleiding of werkopdracht die getoond worden in de alarmlijst wordt bijgewerkt, dan wordt het item in de lijst bijgewerkt. Bv. bij het wijzigen van de referentie, beschrijving, start- of eindtijdstip. Indien dit geen aanleiding geeft tot het herberekenen van het alarm zelf, wordt het tijdstip van het alarm niet bijgewerkt.

OML: omleiding van de werkopdracht is nog niet vergund

In deze alarmlijst worden omleidingen opgenomen, beheerd door jouw organisatie, die 1 week vóór de start ervan nog niet vergund werden. Om dit alarm weg te werken bekijk je de details van de omleiding, werk je deze bij waar nodig en wijzig je de status naar "vergund". 

Criteria om opgenomen te worden in deze alarmlijst:

Een omleiding wordt opgenomen in de lijst als voldaan is aan alle criteria

 • Jouw organisatie is beheerder van de omleiding (zoals berekend op basis van zone werkopdracht) en heeft voldoende rechten om deze te vergunnen. 
 • De omleiding is nog niet vergund (status "voorstel" en "in aanvraag" - status "onbekend" wordt niet in rekening gebracht). 
 • De omleiding start in minder dan 1 week (vandaag < startdatum < vandaag + 1 week).
 • De omleiding hoort bij een werkopdracht die "concreet gepland" of "in uitvoering" is.

Criteria om verwijderd te worden uit deze alarmlijst:

 • Je wijzigt de status van de omleiding naar "vergund".   
 • Je draagt het beheer van de omleiding over naar een andere organisatie, die dan verantwoordelijk is voor het vergunnen ervan.
 • De einddatum van de omleiding is bereikt (einddatum < vandaag).
 • De periode van de omleiding wijzigt, zodat de startdatum verder dan 1 week in de toekomst ligt (startdatum > vandaag + 1 week). 
 • De status van de werkopdracht waar de omleiding bijhoort, is niet langer "concreet gepland" of "in uitvoering". 
 • De omleiding wordt verwijderd (eventueel als gevolg van het verwijderen van de werkopdracht waar de omleiding bijhoort).

Criteria om een item uit de alarmlijst bij te werken:

Als één van de attributen van de omleiding die getoond worden in de alarmlijst wordt bijgewerkt, dan wordt het item in de lijst bijgewerkt. Bv. bij het wijzigen van de referentie, beschrijving, ... . Indien dit geen aanleiding geeft tot het herberekenen van het alarm zelf, wordt het tijdstip van het alarm niet bijgewerkt.

Mijn MAN: hinder niet voldoende ingevuld

In deze alarmlijst worden de manifestaties van jouw organisatie (of met delegatierecht "Hinder" gedelegeerd aan jouw organisatie) getoond, waarvan de hinder niet voldoende ingevuld is volgens de status van de manifestatie. Om dit alarm weg te werken, kan je doorklikken naar de manifestatie en daar de hinder verder aanvullen. 

Status manifestatie  Locaties hinder     Gevolgen hinder     Alarm 
Niet-vergund   optioneel optioneel   nooit
Vergund  verplicht verplicht   alarm indien locaties en/of gevolgen hinder niet ingevuld
Onbekend*  verplicht  verplicht  alarm indien locaties en/of gevolgen hinder niet ingevuld

*overgangsmaatregel tot eind 2016

Criteria om opgenomen te worden in deze alarmlijst:

 • Wanneer een manifestatie aangemaakt of gewijzigd wordt én de hinder is niet voldoende ingevuld volgens de status van de manifestatie, dan zal deze manifestatie onmiddellijk opgenomen worden in de alarmlijst.

Criteria om verwijderd te worden uit deze alarmlijst:

 • Wanneer bij het bewaren van een manifestatie de hinder voldoende ingevuld is volgens de status van de manifestatie, wordt het item onmiddellijk verwijderd uit de alarmlijst.
 • Wanneer de status van de manifestatie gewijzigd wordt naar 'niet-vergund', wordt het item onmiddellijk verwijderd uit de alarmlijst. 
 • Wanneer de manifestatie wordt verwijderd, wordt het item onmiddellijk verwijderd uit de alarmlijst.
 • Wanneer de manifestatie volledig in het verleden ligt (bij een wederkerende manifestatie moeten dus alle instanties in het verleden liggen), zal het item uit de alarmlijst verwijderd worden.

Criteria om een item uit de infolijst bij te werken:

Als één van de attributen van de manifestatie die getoond worden in de alarmlijst wordt bijgewerkt, dan wordt het item in de lijst bijgewerkt. Bv. bij het wijzigen van de referentie, beschrijving, start- of eindtijdstip. Indien dit geen aanleiding geeft tot het herberekenen van het alarm zelf, wordt het tijdstip van het alarm niet bijgewerkt.

MAN: is er een omleiding nodig?

In deze alarmlijst worden de manifestaties opgenomen, waarbij jouw organisatie moet oordelen of er al dan niet een omleiding nodig is. Om dit alarm weg te werken, bekijk je de details van de manifestatie (zoals zone, periode, hinder, ... ) en geef je aan of een omleiding nodig is, ja of nee. Dit kan in de pop-up van het alarm zelf, of op het tabblad 'Omleidingen' van de manifestatie. Je hebt hiervoor de bijdrager-rol nodig.

Criteria om opgenomen te worden in deze alarmlijst:

Een manifestatie wordt opgenomen in de lijst als voldaan is aan alle criteria :

 • Jouw organisatie moet oordelen of een omleiding nodig is voor de manifestatie. Dit wordt automatisch bepaald op basis van:
  • de zone van de manifestatie 
  • de officiële gemeentegrenzen
  • de instellingen voor omleidingen van de stad/steden/gemeente(n) waarin de manifestatie valt.
 • Er is geen "initiële beoordeling" meegegeven bij het aanmaken van de manifestatie door de beheerder.
 • De periode van de manifestatie ligt volledig in de toekomst (startdatum > vandaag).
 • Jouw organisatie heeft nog niet geantwoord op de vraag of een omleiding nodig is, of het antwoord werd gewist, of de zone/periode/hinderlocaties van de manifestatie zijn gewijzigd NADAT jouw organisatie geantwoord heeft.

Criteria om verwijderd te worden uit deze alarmlijst:

 • Jouw organisatie heeft geantwoord op de vraag of een omleiding nodig is (ja of nee).
 • De manifestatie wordt verwijderd.
 • De periode van de manifestatie ligt niet langer volledig in de toekomst (startdatum =< vandaag).
 • De zone van de manifestatie wijzigt, waardoor jouw organisatie niet langer aangeduid is als degene die moet oordelen of een omleiding nodig is.
 • De instellingen voor omleidingen van de stad/steden/gemeente(n) waarin de manifestatie valt zijn gewijzigd, waardoor jouw organisatie niet langer aangeduid is als degene die moet oordelen of een omleiding nodig is.

Criteria om een item uit de alarmlijst bij te werken:

Als één van de attributen van de manifestatie die getoond worden in de alarmlijst wordt bijgewerkt, dan wordt het item in de lijst bijgewerkt. Bv. bij het wijzigen van de referentie, beschrijving, start- of eindtijdstip. Indien dit geen aanleiding geeft tot het herberekenen van het alarm zelf, wordt het tijdstip van het alarm niet bijgewerkt.

MAN: nog geen omleiding in beheer

In deze alarmlijst worden manifestaties opgenomen waarvoor jouw organisatie de omleiding moet beheren én waarbij 4 weken vóór de start van de manifestatie nog geen omleiding is ingetekend of in beheer is van jouw organisatie of een andere berekende beheerder. Om dit alarm weg te werken, bekijk je de details van de manifestatie (zoals zone, periode, hinder, ... ) en maak je een omleiding aan.

Criteria om opgenomen te worden in deze alarmlijst:

Een manifestatie wordt opgenomen in de lijst als voldaan is aan alle criteria :

 • Jouw organisatie moet omleidingen beheren voor de manifestatie. Dit wordt automatisch bepaald op basis van:
  • de zone van de manifestatie
  • de officiële gemeentegrenzen
  • de instellingen voor omleidingen van de stad/steden/gemeente(n) waarin de manifestatie valt.
 • Er is geoordeeld dat een omleiding nodig is voor de manifestatie (of er is niet geantwoord op deze vraag) door de organisatie die dit moet beoordelen in jouw zone (gemeentegrenzen).
 • Er is nog geen omleiding voor deze manifestatie in beheer van jouw organisatie (of van een andere berekende beheerder).
 • De manifestatie start in minder dan 4 weken (vandaag < startdatum < vandaag + 4weken).

Criteria om verwijderd te worden uit deze alarmlijst:

 • Je maakt een omleiding aan voor deze manifestatie (of een andere berekende beheerder maakt een omleiding aan).
 • Je wijzigt de status van een omleiding bij deze manifestatie van "voorstel" naar "in aanvraag", zodat het beheer bij jouw organisatie terechtkomt.
 • De manifestatie wordt verwijderd.
 • De startdatum van de manifestatie is bereikt (startdatum =< vandaag).
 • De periode van de manifestatie wijzigt, zodat de startdatum verder dan 4 weken in de toekomst ligt (startdatum > vandaag + 4 weken).
 • De beoordeling van de manifestatie wijzigt naar "Nee, geen omleiding nodig".
 • De zone van de manifestatie wijzigt, waardoor jouw organisatie niet langer verantwoordelijk is voor het beheer van omleidingen voor deze manifestatie.
 • De instellingen voor omleidingen van de stad/steden/gemeente(n) waarin de manifestatie valt wijzigen, waardoor jouw organisatie niet langer verantwoordelijk is voor het beheer van omleidingen in deze zone.

Criteria om een item uit de alarmlijst bij te werken:

Als één van de attributen van de manifestatie die getoond worden in de alarmlijst wordt bijgewerkt, dan wordt het item in de lijst bijgewerkt. Bv. bij het wijzigen van de referentie, beschrijving, ... . Indien dit geen aanleiding geeft tot het herberekenen van het alarm zelf, wordt het tijdstip van het alarm niet bijgewerkt.

Mijn OML: afwijking met periode MAN

In deze alarmlijst worden de omleidingen van jouw organisatie (of gedelegeerd aan jouw organisatie) getoond, waarvan de periode volledig afwijkt van de periode van de manifestatie waartoe de omleiding behoort. Om dit alarm weg te werken, kan je doorklikken naar de detailpagina van de omleiding en daar de periode aanpassen.

Criteria om opgenomen te worden in deze alarmlijst:

Wanneer de periode van de omleiding volledig afwijkt van de periode van de manifestatie waartoe ze behoort, wordt de omleiding opgenomen in deze alarmlijst.

Criteria om verwijderd te worden uit deze alarmlijst:

 • Wanneer de periode van de omleiding (gedeeltelijk) overlapt met de periode van de manifestatie waartoe de omleiding behoort, wordt het item verwijderd uit de lijst.
 • Wanneer de omleiding verwijderd wordt, wordt het item verwijderd uit de lijst.
 • Wanneer de manifestatie waarbij de omleiding hoort verwijderd wordt (en dus ook de omleiding zelf), wordt het item verwijderd uit de lijst.

Criteria om een item uit de alarmlijst bij te werken:

Als één van de attributen van de omleiding of manifestatie die getoond worden in de alarmlijst wordt bijgewerkt, dan wordt het item in de lijst bijgewerkt. Bv. bij het wijzigen van de referentie, beschrijving, start- of eindtijdstip. Indien dit geen aanleiding geeft tot het herberekenen van het alarm zelf, wordt het tijdstip van het alarm niet bijgewerkt.

OML: omleiding van de manifestatie is nog niet vergund

In deze alarmlijst worden omleidingen opgenomen, beheerd door jouw organisatie, die 1 week vóór de start ervan nog niet vergund werden. Om dit alarm weg te werken bekijk je de details van de omleiding, werk je deze bij waar nodig en wijzig je de status naar "vergund". 

Criteria om opgenomen te worden in deze alarmlijst:

Een omleiding wordt opgenomen in de lijst als voldaan is aan alle criteria : 

 • Jouw organisatie is beheerder van de omleiding (zoals berekend op basis van zone manifestatie) en heeft voldoende rechten om deze te vergunnen. 
 • De omleiding is nog niet vergund (status "voorstel" en "in aanvraag" - status "onbekend" wordt niet in rekening gebracht). 
 • De omleiding start in minder dan 1 week (vandaag < startdatum < vandaag + 1 week).

Criteria om verwijderd te worden uit deze alarmlijst:

 • Je wijzigt de status van de omleiding naar "vergund".   
 • Je draagt het beheer van de omleiding over naar een andere organisatie, die dan verantwoordelijk is voor het vergunnen ervan.
 • De einddatum van de omleiding is bereikt (einddatum < vandaag).
 • De periode van de omleiding wijzigt, zodat de startdatum verder dan 1 week in de toekomst ligt (startdatum > vandaag + 1 week). 
 • De omleiding wordt verwijderd (eventueel als gevolg van het verwijderen van de manifestatie waar de omleiding bijhoort).

Criteria om een item uit de alarmlijst bij te werken:

Als één van de attributen van de omleiding die getoond worden in de alarmlijst wordt bijgewerkt, dan wordt het item in de lijst bijgewerkt. Bv. bij het wijzigen van de referentie, beschrijving, ... . Indien dit geen aanleiding geeft tot het herberekenen van het alarm zelf, wordt het tijdstip van het alarm niet bijgewerkt.

Mijn SYN: afwijking status en periode

In deze alarmlijst worden de synergieën van jouw organisatie getoond waarvan de status van de synergie afwijkt van de periode van de synergie. Om dit alarm weg te werken, kan je doorklikken naar de synergie en daar de status en/of de periode aanpassen. 

In onderstaand schema is weergegeven welke combinaties van status en periode aanleiding geven tot een alarm voor de synergie. 

Opmerking : De status "niet-concreet gepland" geeft nooit aanleiding tot een alarm van dit type.

Voorbeeld: een synergie met status 'Concreet gepland' die als periode een start- en eindtijdstip in het verleden heeft, wordt opgenomen in de alarmlijst. De status van de synergie wijkt immers af van de status die we verwachten op basis van de periode.

Criteria om opgenomen te worden in deze alarmlijst:

Wanneer status en periode afwijken, wordt het item opgenomen in de lijst:

 • Indien er een afwijkende status of periode ontstaat bij het bewaren van de synergie, wordt het item meteen in de alarmlijst opgenomen (synchrone detectie).
 • Indien er een afwijkende status of periode ontstaat van een bestaande synergie, dan wordt dit item 's nachts gedetecteerd en in de lijst opgenomen (asynchrone detectie).

Criteria om verwijderd te worden uit deze alarmlijst:

- Wanneer status en periode opnieuw in overeenstemming zijn, wordt het item verwijderd uit de lijst:

 • Indien er geen afwijkende status of periode meer is bij het bewaren van de synergie, wordt het item meteen uit de alarmlijst verwijderd (synchrone detectie).
 • Indien er geen afwijkende status of periode meer is van een bestaande synergie, dan wordt dit item 's nachts gedetecteerd en uit de lijst verwijderd (asynchrone detectie).

- Wanneer de synergie wordt verwijderd, verdwijnt het item uit de alarmlijst.

Criteria om een item uit de alarmlijst bij te werken:

Als één van de attributen van de synergie die getoond worden in de alarmlijst wordt bijgewerkt, dan wordt het item in de lijst bijgewerkt. Bijvoorbeeld: bij het wijzigen van de referentie, beschrijving, status, start- of eindtijdstip. Indien dit geen aanleiding geeft tot het herberekenen van het alarm zelf, wordt het tijdstip van het alarm niet bijgewerkt.

Ontvangen SA: te beantwoorden

In deze alarmlijst worden de synergie-aanvragen getoond die jouw organisatie ontvangen heeft, waarop nog niet geantwoord is en waarvan de deadline maximaal 30 dagen is verstreken. Om dit alarm weg te werken, kan je doorklikken naar de synergie-aanvraag en daar de synergie-aanvraag beantwoorden.

Criteria om opgenomen te worden in deze alarmlijst:

Wanneer een synergie-aanvraag wordt ge(her)lanceerd die aan jouw organisatie is gericht, wordt de synergie-aanvraag onmiddellijk in de alarmlijst opgenomen.

Criteria om verwijderd te worden uit deze alarmlijst:

 • Wanneer 30 dagen na de deadline verstreken zijn, dan wordt dit item 's nachts gedetecteerd en uit de lijst verwijderd (asynchrone detectie).
 • Wanneer je de synergie-aanvraag beantwoordt (positief of negatief), verdwijnt het item onmiddellijk uit de alarmlijst (synchrone detectie).
 • Wanneer de beheerder de synergie-aanvraag intrekt, verdwijnt het item onmiddellijk uit de alarmlijst.
 • Wanneer de beheerder de werkopdracht van de synergie-aanvraag verwijdert, dan krijgt de synergie-aanvraag de status vervallen en verdwijnt het item onmiddellijk uit de alarmlijst.
 • Wanneer de beheerder een synergie-aanvraag herlanceert, zal de oorspronkelijke synergie-aanvraag gearchiveerd worden en verdwijnen uit de alarmlijst (maar deze is al ingetrokken en dus al verwijderd uit de lijst).

Criteria om een item uit de alarmlijst bij te werken:

Als één van de attributen van de synergie-aanvraag die getoond wordt in de alarmlijst wordt bijgewerkt, dan wordt het item in de lijst bijgewerkt. Bv. bij het wijzigen van de referentie, beschrijving of deadline. Indien dit geen aanleiding geeft tot het herberekenen van het alarm zelf, wordt het tijdstip van het alarm niet bijgewerkt.

SYN: over te nemen pilootschap

In deze alarmlijst worden de synergieën getoond waarvan de piloot aan jouw organisatie vraagt om het pilootschap over te nemen. Om het pilootschap te aanvaarden of te weigeren, kan je doorklikken naar de synergie.

Criteria om opgenomen te worden in deze alarmlijst:

Indien een piloot van een synergie een aanvraag verstuurt tot overnemen van het pilootschap, dan komt de synergie in de alarmlijst van de kandidaat-piloot terecht.

Criteria om verwijderd te worden uit deze alarmlijst:

 • Indien de kandidaat-piloot het pilootschap aanvaardt, dan wordt het item uit de alarmlijst verwijderd.
 • Indien de kandidaat-piloot het pilootschap weigert, dan wordt het item uit de alarmlijst verwijderd.
 • Indien de huidige piloot de aanvraag tot overnemen van het pilootschap annuleert, dan wordt het item uit de alarmlijst verwijderd.
 • Indien de huidige piloot alle werkopdrachten van de kandidaat-piloot uit de synergie verwijdert, dan wordt de aanvraag tot overnemen pilootschap geannuleerd en het item dus verwijderd uit de lijst.
 • Indien de huidige piloot de synergie verwijdert, dan wordt het item uit de alarmlijst verwijderd.

Criteria om een item uit de alarmlijst bij te werken:

Als één van de attributen van de synergie die getoond worden in de alarmlijst wordt bijgewerkt, dan wordt het item in de lijst bijgewerkt. Bv. bij het wijzigen van de referentie en/of de beschrijving. Indien dit geen aanleiding geeft tot het herberekenen van het alarm zelf, wordt het tijdstip van het alarm niet bijgewerkt.

Mijn SYN: afwijkende werkopdracht(en)

In deze alarmlijst worden de synergieën van jouw organisatie getoond waarvan de zone of de periode afwijkt met een werkopdracht in de synergie. Om dit alarm weg te werken, kan je doorklikken naar de detailpagina van de synergie en daar de zone en/of de periode aanpassen.

Criteria om opgenomen te worden in deze alarmlijst:

Een synergie wordt opgenomen in de lijst als voldaan is aan één of meerdere criteria bij het bewaren van een werkopdracht of synergie:

 • Wanneer de synergie een werkopdracht bevat waarvan de zone niet overlapt met de zone van de synergie.
 • Wanneer de synergie een werkopdracht bevat waarvan de periode niet overlapt met de periode van de synergie.

Criteria om verwijderd te worden uit deze alarmlijst:

 • Wanneer de zone en de periode van de werkopdracht in overeenstemming zijn (= er is overlap) met deze van de synergie waarin de werkopdracht is opgenomen, wordt het item onmiddellijk verwijderd uit de lijst.
 • Wanneer de werkopdracht wordt verwijderd, verdwijnt het item uit de alarmlijst.
 • Wanneer de synergie wordt verwijderd, verdwijnt het item onmiddellijk uit de alarmlijst.
 • Wanneer de afwijkende werkopdracht door de piloot wordt verwijderd uit de synergie, verdwijnt het item uit de alarmlijst.
 • Wanneer de synergie of de afwijkende werkopdracht de status 'uitgevoerd' krijgt, verdwijnt het item uit de alarmlijst.

Criteria om een item uit de alarmlijst bij te werken:

Als één van de attributen van de werkopdracht of synergie die getoond worden in de alarmlijst wordt bijgewerkt, dan wordt het item in de lijst bijgewerkt. Bv. bij het wijzigen van de referentie, beschrijving, start- of eindtijdstip.

Opmerking:

 • Wanneer het pilootschap van een synergie wordt overgedragen en de kandidaat-piloot het pilootschap aanvaardt, dan komt de synergie (en alle afwijkende werkopdrachten ervan) in de alarmlijst van de nieuwe piloot.
 • Bij het wijzigen van één of meerdere attributen van de werkopdracht of synergie wordt het tijdstip van het alarm in het notificatiescherm niet bijgewerkt.
 • Wanneer er in een synergie meerdere werkopdrachten zitten die afwijken in zone en/of periode, zal er per WO die afwijkt een item in de lijst komen (telkens gekoppeld aan de synergie).