Raadplegen en wijzigen toegekende werkopdracht

Een toegekende werkopdracht is een werkopdracht waarvoor je delegatierechten hebt ontvangen.

Stap 1: Aanmelden

Meld je aan in het GIPOD: aanmelden.

Stap 2: Selecteer en open een toegekende werkopdracht

Je kan op een aantal manieren een werkopdracht selecteren en openen:

Zoeken toegekende werkopdrachten (voor bijdragers)    Selecteer Innames > Werkopdrachten > Zoeken delegaties en selecteer "aan mij toegekende werkopdrachten"
Zoeken toegekende werkopdrachten (voor aannemers)  Selecteer Toegekende werkopdrachten > Zoeken werkopdrachten.
Open GIPOD-entiteit Op iedere pagina vind je rechtsbovenaan een veld. Vul er een ID in en klik op Open.

Stap 3: Bekijk de details van de toegekende werkopdracht

Er zijn elf tabbladen met informatie over een werkopdracht. De eerste zes tabbladen geven meer gedetailleerde informatie over de werkopdracht. 

 • In het tabblad Algemeen vind je algemene informatie over de werkopdracht. 
 • Het tabblad Zone toont de zone van de werkopdracht.
 • In het tabblad Hinder wordt de hinder die de werkopdracht veroorzaakt, aangeduid. 
 • Het tabblad Werken bevat informatie over het soort werk. 
 • In het tabblad Contact vind je de contactgegevens van alle organisaties die betrokkenen zijn bij de werkopdracht. 
 • Het tabblad Delegatie geeft een overzicht van welke delegaties er actief zijn voor de werkopdracht.
 • In het tabblad Omleidingen worden eventuele omleidingen voor de werkopdracht weergegeven. 
 • In het tabblad GRB-meldingen wordt aangeduid of er vanuit de werkopdracht een GRB-afwijking werd gemeld. 
 • In het tabblad Interesse en synergie kan je interesse kenbaar maken in de werkopdracht en wordt een overzicht gegeven van de synergie-aanvragen die gelanceerd werden vanuit deze werkopdracht, de synergie-aanvragen die beantwoord werden vanuit deze werkopdracht en de synergieën waarin deze werkopdracht zit.
 • Het tabblad Conflicten geeft een overzicht van de potentiële conflicten waarbij de werkopdracht betrokken is.
 • Het tabblad Wijzigingen bevat het tijdstip waarop de werkopdracht aangemaakt werd en een overzicht van de eventuele wijzigingen die daarna aan de werkopdracht werden aangebracht. 

Raadplegen en wijzigen tabblad algemeen

Tab Omschrijving
Algemeen Algemene informatie over de werkopdracht.
Zone Intekenen van een zone.
Hinder  Informatie over de hinder die de werkopdracht veroorzaakt. 
Werken Informatie over het soort werk.
Contact  Contactgegevens van alle betrokken organisaties. 
Delegatie Overzicht van de actieve delegaties voor de werkopdracht.
Omleidingen Informatie over eventuele omleidingen voor de werkopdracht.
GRB-meldingen Aanduiding of er vanuit de werkopdracht een GRB-afwijking werd gemeld.
Interesse en synergie Informatie over synergie-aanvragen en synergieën.
Conflicten Een overzicht van de potentiële conflicten waarbij de werkopdracht betrokken is.            
Wijzigingen

Een overzicht van de eventuele wijzigingen die aan de werkopdracht werden aangebracht, inclusief tijdstip van creatie.

Stap 4: Wijzig de toegekende werkopdracht

Wanneer je wijzigingen wil aanbrengen aan de toegekende werkopdracht, klik je eerst op de knop Bewerken onderaan de werkopdracht. Afhankelijk van de delegatierechten die toegekend zijn aan jouw organisatie, zal je meer of minder informatie van de werkopdracht kunnen aanpassen. Een overzicht van de toegekende delegatierechten vind je terug op het tabblad Delegatie.

Sommige velden zullen als tekstbox weergegeven worden. Voor deze velden heeft jouw organisatie dus delegatierechten gekregen, en die kan je bijgevolg wijzigen. Velden waarvoor je geen rechten gekregen hebt, zijn niet wijzigbaar (en zullen ook niet als tekstbox weergegeven worden).

Tabblad Algemeen

Het tabblad Algemeen bevat algemene informatie over de werkopdracht.

wijzig de werkopdracht

Veld Omschrijving
Referentie De referentie van de werkopdracht.
Beheerder De beheerder van de werkopdracht.
Beschrijving* De beschrijving van de werkopdracht.
Opmerking* Een bijkomende opmerking.
URL* Link naar een website waar meer informatie te vinden is.
Historiek (planning) Overzicht van de planningshistoriek van de werkopdracht (= alle wijzigingen van status, tijdsvenster/periode, duur of geschatte duur).
Volgt SYN in status & periode* Indicatie of de periode & status van de werkopdracht gelijklopen met die van de synergie waar de werkopdracht deel van uitmaakt.     
Status* Planningsstatus van de werkopdracht (niet-concreet gepland, concreet gepland, in uitvoering of uitgevoerd).
Tijdsvenster* / periode* Het tijdsvenster / de periode van de werkopdracht.
(Geschatte) Duur*  De (geschatte) duur van de werkopdracht.

* Enkel deze velden kunnen worden aangepast door de gedelegeerde aannemer of bijdrager van de werkopdracht, op voorwaarde dat hiervoor delegatierechten ontvangen zijn. Met het delegatierecht "Status - Periode" kan men de velden "Status", "Tijdsvenster/Periode", "(Geschatte) Duur" en "Volgt SYN in status & periode" aanpassen.

Tabblad Zone

Het tabblad Zone toont de zone van de werkopdracht. Deze zone kan worden aangepast door de gedelegeerde aannemer of bijdrager van de werkopdracht, indien hiervoor delegatierechten ontvangen zijn.

Tabblad Hinder

Het tabblad Hinder geeft informatie over de hinder die de werkopdracht veroorzaakt.

Veld Omschrijving
Omschrijving  De omschrijving van de hinder.
Richting  Een aanduiding in welke rijrichting de hinder veroorzaakt wordt.
Locaties  Aanduiding van de locaties waar er hinder optreedt (voetpad, rijweg, middenberm, ... )
Gevolgen  Aanduiding van de gevolgen van de hinder (afgesloten wegelement, omleiding, ...)

Indien je delegatierechten voor 'Hinder' ontvangen hebt, kan je alle velden op dit tabblad wijzigen.

Tabblad Werken

Het tabblad Werken bevat informatie over het soort werk. Hier kan een gedelegeerde bijdrager of aannemer niets aan wijzigen.

Veld Omschrijving
Aard De aard van de werken (wegeniswerken, werken aan een nutsleiding, spoorwerken, enz.).
Categorie De categorie van de werken (in functie van de grootte van de werf).
Nieuwe verkaveling Naam van de verkaveling indien de werken plaatsvinden op een nieuwe verkaveling.
Verplaatsingswerk Aanduiding of de werkopdracht veroorzaakt wordt door andere werkopdrachten.
*Veroorzakende werkopdracht(en) Lijst van de veroorzakende werkopdrachten.
**Verplaatsingswerken veroorzaakt door deze werkopdracht Lijst van de verplaatsingswerken die veroorzaakt worden door deze werkopdracht.

*Enkel beschikbaar wanneer de werkopdracht een verplaatsingswerk is.

**Enkel beschikbaar wanneer de werkopdracht één of meerdere verplaatsingswerken veroorzaakt.

Tabblad Contact

De tab Contact bevat de contactgegevens van de verantwoordelijke van de werkopdracht, alsook van de andere betrokken organisaties of aannemers. 

 • GIPOD Interne Contactgegevens zijn de gegevens die enkel zichtbaar zijn in GIPOD en gebruikt kunnen worden om onderling af te stemmen tussen geregistreerde GIPOD-gebruikers.
 • De Publieke Contactgegevens zijn de contactgegevens voor de werkopdracht die ontsloten zullen worden naar het grote publiek.
 • Onder Betrokken organisaties vind je de contactgegevens van alle andere betrokken organisaties terug. Dus ook die van je eigen organisatie, die als gedelegeerde organisatie betrokken is bij de uitvoering van de werkopdracht.

Om alle contactgegevens van een betrokken organisatie of aannemer weer te geven, klikt u op de naam van de organisatie of aannemer in de tabel.

Voor elke set van contactgegevens, zijn volgende velden beschikbaar:

Veld Omschrijving
Bedrijf Naam van het bedrijf of de organisatie.

Dit veld wordt automatisch overgenomen uit security en is niet wijzigbaar in GIPOD.

KBO-nummer Het KBO-nummer is hetzelfde als het BTW-nummer. Dit nummer wordt aan elke onderneming toegekend en bestaat uit 10 cijfers.

Dit veld wordt automatisch overgenomen uit security en is niet wijzigbaar in GIPOD.

Naam Naam van de contactpersoon van de organisatie.
Voornaam Voornaam van de contactpersoon van de organisatie.
Telefoon 1 Telefoonnummer
Telefoon 2 Extra telefoonnummer, bijv. gsm-nummer
E-mail E-mailadres
Extra adreslijn  Extra adreslijn
Straat Straatnaam
Nummer Huisnummer
Postcode Postcode
Gemeente Gemeente
Land Land

De gegevens van je eigen organisatie kan je als gedelegeerde bijdrager of aannemer altijd aanpassen, de gegevens van andere betrokken organisaties kan je enkel aanpassen als je daarvoor delegatierechten ('Betrokkenen') ontvangen hebt. Ook om de GIPOD Interne Contactgegevens en de Publieke Contactgegevens te kunnen aanpassen, heb je delegatierechten nodig (resp. 'Interne Contactgegevens' en 'Publieke Contactgegevens').

Tabblad Delegatie

Het tabblad Delegatie geeft een overzicht van welke delegaties er actief zijn voor een werkopdracht. Hier kan je als gedelegeerde organisatie nooit iets aan wijzigen. 

Tabblad Omleidingen

Het tabblad Omleidingen toont het overzicht van de omleidingen die zijn aangemaakt voor de werkopdracht, welke organisatie(s) moet oordelen of er voor de werkopdracht een omleiding nodig is en wie deze omleiding zal beheren. 

Indien je het delegatierecht 'Omleidingen' ontvangen hebt, kan je op dit tabblad: 

 • een nieuwe omleiding aanmaken voor de werkopdracht. De beheerder van de omleiding zal wel nog steeds de beheerder van de werkopdracht zijn, niet de gedelegeerde aannemer of bijdrager die hier de omleiding aanmaakt.
 • een bestaande omleiding verwijderen, ook al is deze aangemaakt door de beheerder van de werkopdracht.
 • doorlinken naar het detail van een omleiding door op het ID van de omleiding te klikken. Daar kan men dan de omleiding wijzigen.

(screenshot aanpassen)

Tabblad GRB-meldingen

Op het tabblad GRB-meldingen kan aangegeven worden of een werkopdracht een GRB-afwijking veroorzaakt. Ook wordt een overzicht gegeven van de evt. afwijkingen die reeds gemeld werden voor de werkopdracht, nadat deze uitgevoerd is. Zowel de beheerder van de werkopdracht als een bijdrager/aannemer die het delegatierecht 'GRB' ontvangen heeft, kan een GRB-afwijking melden. 

Meer info: GRB-meldingen maken vanuit een werkopdracht.

Tabblad Interesse en synergie

Het tabblad Interesse en Synergie biedt volgende mogelijkheden:

 • interesse kenbaar maken in de werkopdracht (enkel voor gedelegeerde bijdragers)
 • overzicht raadplegen van de synergie-aanvragen die gelanceerd werden vanuit de werkopdracht (enkel voor gedelegeerde bijdragers)
 • overzicht raadplegen van de synergie-aanvragen die beantwoord werden vanuit de werkopdracht (enkel voor gedelegeerde bijdragers)
 • overzicht raadplegen van de synergieën waar de werkopdracht deel van uitmaakt (zowel voor gedelegeerde bijdragers als aannemers)

Een bijdrager kan altijd interesse kenbaar maken voor een werkopdracht van een andere organisatie, hiervoor zijn geen delegatierechten nodig. Echter, delegatierechten voor synergie-aanvragen en synergieën bestaan niet. Dit moet de beheerder van de werkopdracht altijd zelf doen.

Tabblad Conflicten

Het tabblad Conflicten geeft een overzicht van potentiële conflicten tussen de werkopdracht enerzijds en andere aanwezigheden op het openbaar domein anderzijds. Er zijn 2 subtabs: 'Conflicten met WO/MAN/OML' en 'Conflicten met De Lijn'. 

 • Onder de lijst is een kaartview beschikbaar. Klikt men op een conflict in de lijst, zal dit op de kaart getoond worden. 
 • Je kan de lijst met conflicten exporteren naar Excel door op de knop Export resultaat te klikken. 
 • De conflictenlijst kan te allen tijde vernieuwd worden door op de Vernieuwen-knop te klikken.
 • Klik op de conflict ID indien je de details van het conflict wil bekijken.
 • Klik op de ID van een aanwezigheid openbaar domein indien je de details over deze werkopdracht, manifestatie, omleiding of busroute/halte wil bekijken.
 • Conflicten beoordelen doe je m.b.v. de radiobuttons boven de tabel en/of de checkboxen links en de beoordeel-knoppen: Ja / Neen / Verwijder beoordeling.
 • De lijst kan gefilterd worden op de kolom 'Beoordeling', dit is de beoordeling die de eigen organisatie aan het conflict gegeven heeft. Klik hiervoor op het pijltje in de kolomtitel en selecteer de waarde waarop je wil filteren.

Tabblad Wijzigingen

Het tabblad Wijzigingen bevat een lijst van de belangrijkste wijzigingen die de werkopdracht onderging. Ook het tijdstip waarop de werkopdracht werd aangemaakt, wordt weergegeven.

Aanverwante onderwerpen:

Zoeken delegaties voor werkopdrachten

GRB-meldingen maken vanuit een werkopdracht