Conflicten

Conflicten tussen aanwezigheden openbaar domein zijn van toepassing als aan beide voorwaarden is voldaan:

 1. gehele of gedeeltelijke overlap van de geografische zones inclusief de voorziene ruimtelijke buffer die ingesteld wordt op basis van het type aanwezigheid;
 2. gehele of gedeeltelijke overlap van de actieve periodes.

Er zijn ook enkele uitzonderingen op deze regels die nooit aanleiding geven tot een conflict.

Conflicten tussen aanwezigheden openbaar domein worden (bijna) onmiddellijk gedetecteerd tijdens het proces van conflictdetectie. Net na het aanmaken van een nieuwe werkopdracht, manifestatie of omleiding zal je dus nog geen potentiële conflicten kunnen zien, maar wel enkele minuten erna wanneer de berekening afgerond is.

Meer info over:

Ruimtelijke buffer

Voor het detecteren van conflicten gebruikt men de zone van de aanwezigheid. Deze wordt nog uitgebreid met een ruimtelijke buffer, zodat zeker geen conflicten over het hoofd gezien worden. De grootte van de ruimtelijke buffer hangt af van het type aanwezigheid. 

 • Werkopdracht
Type hinder Ruimtelijke buffer
Belangrijke hinder (*) 10m
Geen belangrijke hinder (**) 5m

(*) Belangrijke hinder: Hieronder wordt hinder voor het gemotoriseerd verkeer verstaan. Dus bij hinderlocaties zijn 1 of meerdere van volgende items aangevinkt: hinder op busbaan, middenberm, pechstrook, rijbaan, rijstrook 1, rijstrook 2, rijstrook 3, rijstrook 4, rijstrook 5, trambaan of tussenberm.

(**) Geen belangrijke hinder: Er is geen belangrijke hinder indien het gemotoriseerd verkeer niet gehinderd wordt. Dus bij hinderlocaties zijn 1 of meerdere zaken aangevinkt: hinder op fietspad, halte openbaar vervoer, parkeerstrook, voetpad, zijberm of geen hinder aangeduid.

 • Manifestatie

Buffer = 5m

 • Omleiding

Buffer = 5m

 • Bus-/Tram-/Metroroute
Type Ruimtelijke buffer
Busroute 4m
Belbushalte 10m

Actieve periode

Voor werkopdrachten wordt de actieve periode genomen om conflicten te detecteren. Deze actieve periode is afhankelijk van de status van de werkopdracht. Voor uitgevoerde werkopdrachten worden geen conflicten berekend.

Status Werkopdracht  Actieve periode
Niet-concreet gepland  Tijdsvenster
Concreet gepland Starttijdstip t.e.m. Eindtijdstip
In uitvoering Starttijdstip t.e.m. Eindtijdstip
Uitgevoerd n.v.t. 

Uitzonderingen die nooit een conflict geven

Volgende gevallen geven geen conflict in het detectie algoritme:

 1. Werkopdrachten kunnen niet met hun eigen omleidingen conflicteren.
 2. Manifestaties kunnen niet met hun eigen omleidingen conflicteren.
 3. Busroutes kunnen niet met andere busroutes conflicteren.
 4. Werkopdrachten (en hun bijbehorende omleidingen) kunnen niet met werkopdrachten (en hun bijbehorende omleidingen) conflicteren die in dezelfde synergie of synergie-aanvraag zitten.
 5. Een verplaatsingswerk kan niet met zijn veroorzakende werkopdracht conflicteren.
 6. Omleidingen kunnen niet met busroutes conflicteren.

Conflicten kunnen als volgt weggewerkt worden

 1. Aanpassen van de zone van één of beide aanwezigheden van een conflict, zodat er geen ruimtelijke overlap meer is tussen beide aanwezigheden. 
 2. Aanpassen van de periode van één of beide aanwezigheden van een conflict, zodat er geen overlap in tijd meer is tussen beide aanwezigheden. 
 3. Verwijderen van één of beide aanwezigheden van een conflict.
 4. Aanpassen van de hinder van 1 werkopdracht binnen een conflict, zodat er geen ruimtelijke overlap meer is met de andere aanwezigheid in het conflict (wegens aanpassing buffer).