chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Hospitalisatieverzekering

  Nieuws

  Contract hospitalisatieverzekering verlengd

  Het huidige contract  van de hospitalisatieverzekering, dat normaal gezien eindigt op 1 oktober 2017, is verlengd met 6 maanden tot 1 april 2018.

  Waarom een verlenging?

  De verlenging komt er om de nieuwe polis voor de hospitalisatieverzekering zo optimaal mogelijk te kunnen voorbereiden. In de nieuwe polis willen we minimaal dezelfde bescherming aanbieden, maar we willen ook bekijken wat nog beter kan. Om de analyse, het marktonderzoek en de overheidsopdracht kwaliteitsvol uit te voeren is er extra tijd nodig. Het streefdoel is om de polis en de dienstverlening errond zo gebruiksvriendelijk, efficiënt en kwalitatief mogelijk te maken. Uiteraard rekening houdend met het technisch en financieel kader.

  Wat betekent dat concreet voor u?

  De huidige polis en daarmee samenhangende afspraken blijven gelden tot 1 april 2018. Verzekerden blijven verzekerd en hoeven hiervoor niets te doen. Overschakelen naar de aanvullende waarborg kan ten vroegste vanaf 1 april 2018.

  Ter info: de mobiliteit tussen de verschillende rechtspersonen en/of entiteiten binnen de Vlaamse overheid en de statutaire indiensttreding van contractuele personeelsleden worden aanzien als een nieuwe indiensttreding. Personeelsleden die in deze situatie verkeren hebben wel tot drie maanden de tijd na het ontstaan van het recht om te kiezen voor de aanvullende waarborg.

  Personeelsleden die kozen voor de uitgebreide formule zullen door deze verlenging een vervalbericht krijgen van de verzekeraar, AG Insurance, met premieopvraging voor een half jaar (i.p.v. het gebruikelijke  volledige jaar). Ook de aangesloten gezinsleden en gepensioneerde personeelsleden die de verzekering verder hebben gezet als nevenverzekerde zullen een vervalbericht met premieopvraging voor de periode van een half jaar ontvangen.

  Voor alle andere personeelsleden (hoofdverzekerden aangesloten in de basisformule) betaalt de werkgever de premie. Zij zullen dus geen vervalbericht of premieopvraging ontvangen.

  Uiteraard wordt u tijdig op de hoogte gebracht wanneer er meer bekend is over de nieuwe verzekeraar, de inhoud van de nieuwe polis en de dienstverlening errond.

  Wat?

  Basisplan versus aanvullende waarborg

  1. Het zgn. basisplan (dat van toepassing is voor iedere verzekerde) dekt de terugbetaling van de medische kosten en de verblijfkosten voor een twee- of meerpersoonskamer. De verblijfssupplementen in een éénpersoonskamer en de ereloonsupplementen die met een verblijf in een éénpersoonskamer gepaard gaan, zijn niet gedekt, tenzij de verzorging in een éénpersoonskamer medisch noodzakelijk is. Wie de opname in een éénpersoonskamer wel wenst te verzekeren, kan daarvoor op vrijwillige basis een bijkomende premie betalen aan AG Insurance (dit is de zgn. aanvullende waarborg).
  2. Voor wie enkel bij de basispolis verzekerd is, is het van groot belang dat men bij opname in een ziekenhuis UITDRUKKELIJK verklaart dat men NIET verzekerd is voor verblijf in een éénpersoonskamer en dat men in geen geval een document ondertekent waarbij men akkoord gaat met een verblijf in een éénpersoonskamer. Indien men dit document wel ondertekent dan zal men zelf moeten betalen voor de hoge meerkost voor het verblijf in de éénpersoonskamer en vooral voor de hoge ereloonsupplementen van de geneesheren-specialisten (die met het verblijf in een éénpersoonskamer samenhangen).
  3. Nieuwe personeelsleden hebben tot drie maanden na hun indiensttreding de tijd om te beslissen of zij de aanvullende waarborg wensen te betalen. Ter info: ook de mobiliteit tussen de verschillende rechtspersonen en/of entiteiten binnen de Vlaamse overheid wordt aanzien als een nieuwe indiensttreding. Daarnaast wordt ook de statutaire indiensttreding van contractuele personeelsleden aanzien als een indiensttreding. De datum van drie maanden waarin men kan kiezen voor de aanvullende waarborg start bij het begin van de proeftijd.
  4. Indien men de aanvullende waarborg voor de éénpersoonskamer wenst te betalen, is dit in principe voor de rest van de duur van deze polis (= tot en met 30 september 2017). Maar de mogelijkheid bestaat om dit jaarlijks op te zeggen. Wie deze aanvullende waarborg evenwel opzegt, kan later niet meer opnieuw voor de aanvullende waarborg opteren.
  5. Men is niet verplicht om alle gezinsleden aan te sluiten bij de hospitalisatieverzekering, noch is men verplicht om voor alle gezinsleden dezelfde dekking (basisplan of aanvullende waarborg) te kiezen.
   De keuzemogelijkheid bestaat voor de verschillende groepen van verzekerden, meer precies: (a) de hoofdverzekerde, (b) de partner en (c) de kinderen/kleinkinderen.
   Ter verduidelijking:
   - Enerzijds kan men kiezen voor de aansluiting van (a) enkel de partner, (b) enkel de kinderen/kleinkinderen, (c) zowel de partner als de kinderen/kleinkinderen of (d) geen van beide.
   - Anderzijds is het niet verplicht om voor alle gezinsleden (hoofdverzekerde / eventueel aangesloten partner / (klein-)kinderen) dezelfde dekking te kiezen. Opgelet: uit voorgaande volgt dat de (klein)kinderen altijd als één groep bekeken worden; bijgevolg moet voor alle (klein)kinderen eenzelfde formule gekozen worden.  

  Franchise van 125 euro

  Er geldt een vrijstelling (franchise) van 125 euro voor alle vormen van hospitalisatie. Deze vrijstelling wordt echter slechts eenmaal ingehouden per schadejaar en per verzekerde (een schadejaar begint op de datum van het eerste schadefeit en eindigt 12 maanden later). Deze vrijstelling van 125 euro geldt ook niet voor de ambulante kosten m.b.t. de erkende "ernstige ziekten" (zie polis AG Insurance, p. 7).

  naar boven

  Voor wie?

  Men onderscheidt hoofdverzekerden en nevenverzekerden.

  Hoofdverzekerden zijn alle personeelsleden (behalve zij die in "non-activiteit" verkeren(1)) van de diensten van de Vlaamse overheid, zijnde de 13 departementen, de IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (met uitzondering van de leden van de Inspectie van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming), de IVA's met rechtspersoonlijkheid, de publiekrechtelijke EVA's (behalve de Vlaamse Vervoersmaatschappij-De Lijn), het secretariaatspersoneel van de strategische adviesraden en het personeel van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs. Daarnaast behoren ook de personeelsleden van het ESF-agentschap en de KANTL, de personeelsleden van de eigen vermogens, de (adjunct)provinciegouverneurs, de (adjunct)arrondissementscommissarissen en de personeelsleden van de kabinetten van de Vlaamse Regering tot de hoofdverzekerden. Zij genieten van een hospitalisatieverzekering betaald door de werkgever.

  Nevenverzekerden kunnen aansluiten tegen gunstige tarieven, mits de premie zelf te betalen. Aansluiting is niet verplicht. Het gaat om de volgende categorieën:

  • de echtgenoot of echtgenote;
  • de officieel samenwonende partner die geen familiebanden heeft met de hoofdverzekerde;
  • de kinderen van de hoofdverzekerde, van de echtgenoot/echtgenote of van de samenwonende partner, die kinderbijslag geniet;
  • de kinderen van de hoofdverzekerde, van de echtgenoot/echtgenote of van de samenwonende partner die geen kinderbijslag genieten op voorwaarde dat zij niet gehuwd zijn en onder hetzelfde dak wonen, of wegens studieredenen elders verblijven;
  • de kinderen van gescheiden of van tafel en bed gescheiden ouders die ten laste zijn van de gescheiden of van het van tafel en bed gescheiden gezinslid op voorwaarde dat de hoofdverzekerde verplicht is alimentatiegeld te betalen of in geval van co-ouderschap;
  • de kleinkinderen die ten laste zijn van de hoofdverzekerde, van de echtgenoot, echtgenote of van de samenwonende partner;
  • sommige gepensioneerden van de betrokken entiteiten: bij pensionering kan de hoofdverzekerde de dekking als nevenverzekerde verder zetten, zowel voor zichzelf als voor zijn reeds aangesloten gezinsleden. Ook gepensioneerden die op 30 september 2013 reeds aangesloten waren bij de hospitalisatieverzekering die de Vlaamse overheid bij Fortis AG heeft afgesloten, kunnen deze verder zetten;
  • de weduwen en weduwnaars van hoofdverzekerden of gepensioneerde nevenverzekerden kunnen hun dekking verder zetten indien zij op 30 september 2013 aangesloten waren bij de hospitalisatieverzekering die de Vlaamse overheid bij Fortis AG heeft afgesloten.

  (1) Dit wil zeggen dat ook personeelsleden die niet daadwerkelijk op de werkplaats aanwezig zijn maar die zich wel in de administratieve toestand "dienstactiviteit" bevinden (= de meeste verlofvormen) van de verzekering kunnen genieten. Personeelsleden die in "non-activiteit" gaan, genieten -zoals de personeelsleden die uit dienst treden- nog van de dekking van de polis gedurende het lopende trimester en het daaropvolgende trimester. Personeelsleden in "non-activiteit" kunnen er wel voor opteren om aan te sluiten als nevenverzekerde.

  naar boven

  Vanaf wanneer?

  Hoofdverzekerden zijn automatisch verzekerd vanaf de datum van indiensttreding. De aansluiting gebeurt zonder medische formaliteiten.

  Nevenverzekerden hebben recht op aansluiting vanaf:

  -   Voor de echtgenoot of de echtgenote: de dag van het huwelijk

  -   Voor de samenwonende partner: de dag van aanvang van de officiële samenwoonst

  -    Voor een kind:de geboortedag

  Maar ten vroegste op de dag van aansluiting van de hoofdverzekerde.

  Bij tijdige aansluiting (aansluiting binnen de drie maand volgend op het recht van aansluiting) vindt de aansluiting plaats op de dag van recht op aansluiting. Personen die elders hun dekking verliezen zijn tijdig aangesloten voor zover de aansluiting plaats vindt uiterlijk de dag volgend op het verlies van deze dekking. Tijdige aansluitingen zijn niet afhankelijk van medische formaliteiten

  Bij laattijdige aansluiting (aansluiting na de drie maand volgend op het recht van aansluiting) vindt de aansluiting plaats op de dag van ontvangst van de aansluitingsaanvraag door de verzekeraar.

  Laattijdige aansluitingen zijn afhankelijk van de gunstige beoordeling van een medische vragenlijst door de verzekeraar.

   

  naar boven

  Wat kost het?

  Voor uzelf, als personeelslid (hoofdverzekerde), worden de premies betaald door de werkgever, de Vlaamse overheid. De jaarpremie van de nevenverzekerden dient gedragen te worden door de verzekerden zelf.

  De premies voor de nevenverzekerden zijn jaarlijks vooraf betaalbaar en worden door de verzekeraar bij de verzekerden geïnd via overschrijving. Voor de gepensioneerden en hun nevenverzekerden wordt evenwel de mogelijkheid geboden tot gespreide (trimestriële) betaling. Hiervoor dient men wel een aanvraag in te dienen bij AG Insurance.

  Premies

  De hoofdverzekerden (onder 65 jaar)
  Basispremie
  Aanvullende premie
   

  € 47,81 (betaald door VO)

  € 219,02 (zelf ten laste te nemen)

   

  De nevenverzekerden
  Basispremie
  Aanvullende premie
  Volwassenen tot 65 jaar
  € 47,81
  € 219,02
  Kinderen jonger dan 25 jaar
  € 15,94
  € 73,00
  Kinderen vanaf 25 jaar
  € 47,81
  € 219,02
  Volwassenen vanaf 65 jaar tot 70 jaar
  € 143,43
  € 657,06
  Volwassenen vanaf 70 jaar
  € 191,24
  € 876,08

   naar boven

  Hoe gebeurt de aansluiting?

  Nieuwe personeelsleden

  U hoeft uzelf niet in te schrijven. De aansluiting gebeurt automatisch via de personeelsdienst en de premie wordt gedragen door uw werkgever.

  Enkel indien u opteert voor de aanvullende waarborg, moet u dit binnen de drie maanden na uw indiensttreding aan AG Insurance laten weten d.m.v. het formulier aansluitingsaanvraag aanvullende waarborg. U stuurt het formulier rechtstreeks naar AG Employee Benefits , Emile Jacqmainlaan 53, 1000 BRUSSEL.

  Er zijn geen wachttijden, geen medische formaliteiten en de bestaande aandoeningen zijn gedekt.

  Gezinsleden

  Indien u nieuwe gezinsleden wenst aan te sluiten, kan u hiervoor het formulier aansluitingsaanvraag gezinsleden actieve personeelsleden gebruiken. U stuurt het formulier dan rechtstreeks naar AG Employee Benefits , Emile Jacqmainlaan 53, 1000 BRUSSEL.

  Indien de nieuwe gezinsleden aansluiten binnen de drie maanden na het ontstaan van het recht op aansluiting (indiensttreding, huwelijk, officieel samenwonen, geboorte) zijn geen wachttijden of medische formaliteiten van toepassing en zijn bestaande aandoeningen eveneens gedekt. Voor de gezinsleden die aansluiten vóór 1 januari 2014 zijn er evenmin wachttijden of medische formaliteiten van toepassing en zijn bestaande aandoeningen eveneens gedekt.

  Nieuwe gepensioneerden

  Bij pensionering kan u, zowel voor uzelf als voor uw reeds aangesloten gezinsleden, de verzekering verderzetten. U dient hiervoor wel binnen de drie maanden na uw pensionering het formulier aansluitingsaanvraag gepensioneerd personeelslid in te vullen en rechtstreeks (dus niet via uw vroegere personeeldienst) te richten aan AG Employee Benefits , Emile Jacqmainlaan 53, 1000 BRUSSEL.

  Nieuwe weduwen/weduwnaars/wezen

  Bij het overlijden van de hoofdverzekerde of gepensioneerd nevenverzekerde kan de dekking verdergezet worden voor zijn/haar reeds aangesloten gezinsleden. Hiertoe dient de weduwe, weduwnaar of samenwonende partner binnen de drie maanden volgend op de eerstvolgende vervaldag van de polis (= 1 oktober van ieder jaar) een verzoek tot voortzetting te richten aan AG Employee Benefits , Emile Jacqmainlaan 53, 1000 BRUSSEL. Wanneer de aanvraag tijdig is gebeurd kan de verzekeraar de aanvraag tot verderzetting niet weigeren.

  naar boven

  Hoelang kunt u ervan genieten?

  Wat bij pensionering?

  Bij pensionering worden de waarborgen en de premiebedragen door de werkgever stopgezet bij de aanvang van het tweede trimester volgend op het laatste trimester waarin u deel uitmaakte van het personeel. Opgelet: bij een pensionering op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober bent u effectief in dienst tot het einde van de dag van de datum van pensionering min 1 dag (respectievelijk 31 december, 30 maart, 30 juni of 30 september). Op de datum van de pensionering bent u immers géén personeelslid meer.

  Concreet:

  Datum pensionering Verzekerd tot en met
  1 januari 31 maart
  1 februari 30 juni
  1 maart 30 juni
  1 april 30 juni
  1 mei 30 september
  1 juni 30 september
  1 juli 30 september
  1 augustus 31 december
  1 september 31 december
  1 oktober 31 december
  1 november 31 maart
  1 december 31 maart

  Dezelfde regel geldt eveneens wanneer u uit dienst treedt. Ook daar bent u maar effectief in dienst tot het einde van de dag van de datum uit dienst min 1 dag.

  Als gepensioneerde kan men de hospitalisatieverzekering verderzetten, mits de premie zelf te betalen. Daarbij wordt de premie berekend volgens leeftijd (zie hierboven Wat kost het?). De nieuw gepensioneerde moet wel binnen de drie maanden na zijn/haar pensionering het formulier aansluitingsaanvraag gepensioneerd personeelslid invullen en bezorgen aan AG Insurance.

  Wat bij andere uitdiensttreding?

  Bij uitdiensttreding (bv. wegens einde contract of ontslag) worden de waarborgen en de premiebedragen door de werkgever stopgezet bij de aanvang van het tweede trimester volgend op het laatste trimester waarin u deel uitmaakte van het personeel (bv. wie op 1 februari uit dienst treedt, blijft door de werkgever verzekerd tot en met 30 juni; zie tabel hierboven voor verdere uitleg).

  Indien men op dat ogenblik reeds minimum twee jaar genoot van een hospitalisatieverzekering, kan men vrijwillig en op eigen kosten de verzekering bij AG Insurance verderzetten, en dit zonder medische formaliteiten en zonder wachttijden. Men dient daartoe binnen de drie maanden na de uitdiensttreding contact op te nemen met AG Insurance. Opgelet: de premie bij individuele verderzetting is wel niet dezelfde als de premie (basispremie/aanvullende premie) zoals vermeld in de polis van de collectieve hospitalisatieverzekering.

  Informatieplicht - Wet Verwilgen

  Krachtens de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst moet een werkgever de verzekerde werknemers informeren over de mogelijkheid voor de werknemer om individueel een bijkomende premie te betalen, waardoor hij bij latere verderzetting een tarief zal krijgen dat rekening houdt met de leeftijd waarop hij de bijkomende premie is beginnen te betalen. Deze prefinanciering moet niet noodzakelijk gebeuren bij de verzekeraar die de collectieve polis verzekert.

  Op dit ogenblik beschikt AG Insurance over een product, AG Care Vision, dat kan worden gebruikt om het individuele voorzettingsrecht te prefinancieren.

  naar boven

  Wat te doen bij hospitalisatie of ernstige ziekte?

  De procedure voor het indienen van medische kosten wordt stap voor stap uitgelegd in bijgaand stappenplan van AG Insurance.

  Aanvragen dienen steeds onder gesloten en voldoende gefrankeerde omslag opgestuurd te worden naar AG Employee Benefits, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 BRUSSEL.

  U vindt de nodige documenten en formulieren hieronder terug. 

  naar boven

  Bijkomende sociale maatregel

  Vrijstelling van 125 €

  Om een te zware last op te vangen binnen een gezin dat meerdere personen heeft aangesloten bij de hospitalisatieverzekering en waarbij meerdere leden van hetzelfde gezin binnen hetzelfde schadejaar gehospitaliseerd worden, is de volgende sociale maatregel voorzien. Indien m.b.t. de hospitalisatieverzekering bij AG Insurance binnen eenzelfde gezin en binnen eenzelfde schadejaar drie of meer keer de franchise van 125 € dient betaald te worden, dan wordt de derde en eventueel volgende franchise van 125 € van dat gezin, na voorlegging van een met bewijsstukken gestaafde aanvraag, terugbetaald door de Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel, Boudewijnlaan 30, bus 51, 1000 Brussel.

  Uiteraard is deze bijkomende sociale maatregel niet geldig voor wie onder het werkingsgebied van een andere sociale dienst valt.

  naar boven

  Documenten / formulieren

  Wie moeite ondervindt bij het invullen van één van bovenstaande documenten, kan hulp op maat krijgen bij de contactpersoon van zijn of haar entiteit.

  naar boven

  Contactpersonen

  Voor verdere informatie kan u zich wenden tot:

  • Het Call Center Vlaamse Gemeenschap bij AG Insurance:
  • Naast het hierboven vermelde Call Center kan u eveneens terecht bij de contactpersoon van uw entiteit. Hieronder vindt u een overzicht:

  Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur (KB)

  Contacteer het Dienstencentrum Personeelsadministratie. Stel uw vraag via het online contactformulier op Vlimpers of bel naar (02/55)36000.

  Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

    Beleidsdomein Financiën en Begroting (FB)

    Departement Financiën en Begroting

    • Contacteer het Dienstencentrum Personeelsadministratie. Stel uw vraag via het online contactformulier op Vlimpers of bel naar (02/55)36000.

    Vlaamse Belastingdienst

    Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen (IV)

    Contacteer het Dienstencentrum Personeelsadministratie. Stel uw vraag via het online contactformulier op Vlimpers of bel naar (02/55)36000.

    Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)

    Departement EWI

    Agentschap Innoveren en Ondernemen

    Agentschap Plantentuin Meise

    Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie

    Beleidsdomein Onderwijs en Vorming (OV)

    Contacteer het Dienstencentrum Personeelsadministratie. Stel uw vraag via het online contactformulier op Vlimpers of bel naar (02/55)36000.

    Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG)

    Departement WVG

    Jongerenwelzijn

    Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

    Kind en Gezin

    Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

    Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

    Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

    Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid

    Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM)

    Contacteer het Dienstencentrum Personeelsadministratie. Stel uw vraag via het online contactformulier op Vlimpers of bel naar (02/55)36000.

    Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

     Beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE)

     Departement WSE

     Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

     Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen

     • Contacteer het Dienstencentrum Personeelsadministratie. Stel uw vraag via het online contactformulier op Vlimpers of bel naar (02/55)36000.

     Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

     ESF-Agentschap

     Beleidsdomein Landbouw en Visserij (LV)

     Contacteer het Dienstencentrum Personeelsadministratie. Stel uw vraag via het online contactformulier op Vlimpers of bel naar (02/55)36000.

     Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

     Contacteer het Dienstencentrum Personeelsadministratie. Stel uw vraag via het online contactformulier op Vlimpers of bel naar (02/55)36000.

     Ondersteunend Centrum v/h Agentschap voor Natuur en Bos

     Vlaamse Landmaatschappij

      Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

      Departement MOW

      Eigen Vermogen Flanders Hydraulics

      Agentschap Wegen en Verkeer

      Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

      De scheepvaart

      Waterwegen en Zeekanaal

      Mobiliteitsraad van Vlaanderen

      Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO)

      Contacteer het Dienstencentrum Personeelsadministratie. Stel uw vraag via het online contactformulier op Vlimpers of bel naar (02/55)36000.

      Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

      Buiten BBB

      Administratieve diensten van het Gemeenschapsonderwijs

      Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

      Vlaams Audiovisueel Fonds vzw

      Kabinetten

      naar boven

       

      Laatste update: 02/04/2015
      Contactpersoon: hospitalisatieverzekering@vlaanderen.be

      Regelgeving

      Formulieren

      Meer informatie

      • Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot het Call Center Vlaamse Gemeenschap bij AG Insurance:                                                                    
       • tel: 02 664 12 06
       • fax: 02 664 75 20
       • adres: AG Employee Benefits, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel
      • Naast het hierboven vermelde Call Center kan u eveneens terecht bij de contactpersoon van uw entiteit.