chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Huisvestingsbeleid van de Vlaamse administratie

  De Vlaamse Regering legde tijdens haar vergaderingen van 22 juli en 2 september 2005 in het kader van het huisvestingsmigratieplan (HMP) een aantal principes en uitgangspunten vast als leidraad voor het huisvestingsbeleid van de Vlaamse administratie. Het huisvestingmigratieplan werd uitgewerkt met het oog op de implementatie van Beter Bestuurlijk Beleid. In de beleidsnota 2009-2014 en in de huidige beleidsnota van de Vlaams minister bevoegd voor Bestuurszaken wordt duidelijk gekozen voor een proactief vastgoedbeleid en het dynamisch beheer van eigendommen in portefeuille van de Vlaamse overheid.

  Bij de beslissing om in elke provinciehoofdplaats (Antwerpen, Brugge, Hasselt, Leuven, Gent) een Vlaams Administratief Centrum (VAC) op te richten werd het principe van gedeconcentreerde bundeling toegepast. Dat betekent dat de klemtoon op bundeling van diensten ligt, maar wel geografisch gedeconcentreerd in Vlaanderen en Brussel. Op die manier kunnen niet alleen schaalvoordelen gecreëerd worden, maar verbetert ook de herkenbaarheid. Ook de bereikbaarheid en klantgerichtheid kreeg bijzondere aandacht, wat zich vertaalt in locaties onmiddellijk nabij regionale knooppunten voor het openbaar vervoer.

  Gezien de voordelen van het VAC’s, willen steeds meer entiteiten mee in het VAC-concept stappen. In alle VAC's is de beschikbare ruimte ondertussen opgenomen. De Vlaamse Regering valideerde daarom het concept van de VAC-annexen, kleine kantoorgebouwen in de buurt van de VAC's, die te integreren zijn in de VAC-dienstverlening (VR 2013 2405 DOC.0503/1BIS). VAC staat dan eerder voor Vlaamse Administratieve Campus.  Ingevolge het invoeren van Het Nieuwe Werken en de vermindering van het aantal personeelsleden van de Vlaamse overheid is de behoefte aan VAC-annexen beperkt. Enkel in Antwerpen en Hasselt is er een VAC Annex.

  Na geruime tijd van status quo in Brussel komt nu het centrum aan bod. In het centrum lopen vanaf 2016 tot einde 2024 de huurcontracten af. Strategisch wordt geopteerd voor 3 grote kantoorgebouwen voor de ambtenaren van de Vlaamse overheid in Brussel. Het is voordelig om het aantal gebouwen te reduceren om verschillende redenen: om kosten en belastingen te drukken, om samenwerking tussen entiteiten te bevorderen, om specifieke infrastructuur maar eenmaal te moeten voorzien, om meer gebruik te maken van de voorzieningen, enz. Vanuit overwegingen inzake flexibiliteit en rationalisatie van de kosten staat het inhuren van grote kantoorgebouwen voorop, in de plaats van deze als eigendom te verwerven. Op de markt kan een economisch en duurzame oplossing gezocht worden. Hierdoor kan ook het ambitieniveau en de voorbeeldfunctie van de Vlaamse overheid, ook op lange termijn, hoog gehouden worden.

  De huisvesting van de kabinetten van de Vlaamse Regering blijft in de toekomst gecentraliseerd worden op of dichtbij het Martelaarsplein in Brussel. Deze historische site, waar een aantal gebouwen in eigendom zijn, kan zo ten volle benut worden en als uitstraling van het “politieke centrum” van de Vlaamse overheid fungeren.

  Projecten voor een betere huisvesting in Brussel

  Het Herman Teirlinckgebouw vervangt het Boudewijngebouw, het Phoenixgebouw en de Kliniekstraat. De realisatieperiode is 2015-2017. Het gebouw wordt ingehuurd tot 31/08/2035.

  De fysieke uitbreiding van het Depot te Vilvoorde (in eigendom) tot geïntegreerde kennissite, waardoor de archiefruimte in gebouwen kan verminderen, alsook het gebouw in de Gallaitstraat kan leeggemaakt worden, een nieuwe geotheek wordt gebouwd en onroerend erfgoed een centraal depot heeft. De realisatieperiode is 2016-2017.

  Het Hendrik Consciencegebouw zal grondig gerenoveerd worden. Door het invoeren van Het Nieuwe Werken vergroot de capaciteit van het gebouw. Het gebouw wordt 9 jaar langer ingehuurd, tot 2032. De realisatieperiode is 2016-2017.

  Het derde nog te bepalen gebouw komt er ter vervanging van Ferraris, Ellips en Arenberg. Hiervoor is een werkgroep opgestart. Voorbereidend studiewerk is samen met het Team Vlaams Bouwmeester gevoerd rond de mogelijkheden van het Graaf de Ferrarisgebouw:

  • Studie  en  presentatie  over de toekomst van de Ferraris site gekaderd in een langetermijnvisie op de administratieve gebouwen van de Vlaamse overheid te Brussel | BOGDAN & VAN BROECK | IDEA CONSULT - 12.12.2013
  • Ferraris Financial Simulator App - Usage & Functions  Manual
  • Vervolgstudie met schaduwplan en zichten vanuit verschillende oogpunten door BOGDAN & VAN BROECK – 30.09.2016.