chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  ICT-sleutelfuncties

  Het aanbod bestaat uit volgende 16 profielen:

  ICT-manager

  Vanuit de algemene strategie en beleid van de organisatie treedt de ICT-manager op als eindverantwoordelijke voor het ganse ICT-beleid en -beheer. Een ICT-manager plant, organiseert, coördineert het ICT-Beleid en -beheer van de organisatie en stuurt het continu bij om de korte- en lange termijndoelstellingen van de organisatie te realiseren.

  Een ICT-manager is het hoofd van een grote ICT-afdeling (>75 medewerkers / budget > 5 mio euro).

  Hij/zij heeft de eindverantwoordelijkheid over de ganse ICT-afdeling – werkend aan een groot aantal programma’s en projecten.

  Hij/zij is eindverantwoordelijke voor het up-and-running houden van alle bestaande fysieke systemen en netwerken.

  Hij/zij heeft een directe impact op organisatiekritische processen van strategisch belang, met een planningshorizon van minstens 5-10 jaar.

  Zijn/haar interne en externe belanghebbenden zijn heterogeen en hebben vaak tegengestelde belangen.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .

  ICT-directeur

  Vanuit de algemene strategie en beleid van de organisatie treedt de ICT-directeur op als eindverantwoordelijke (minimaal als beleidsadviserende functie) voor het ganse ICT-beleid en -beheer. Een ICT-directeur plant, organiseert, coördineert het ICT-beleid en -beheer van de organisatie en stuurt het continu bij om de korte- en lange termijndoelstellingen van de organisatie te realiseren.

  Het gaat hier om het hoofd van een kleinere ICT-afdeling (<22 medewerkers / budget < 2 mio euro) of om de verantwoordelijke voor een ICT-team (bv. exploitatie en ontwikkeling) binnen de organisatie. Zijn/haar afdeling werkt aan een beperkt aantal programma’s en projecten.

  Als hoofd is de ICT-directeur eindverantwoordelijke voor het up-and-running houden van alle bestaande fysieke systemen en netwerken.

  Hij/zij heeft een directe impact op organisatiekritische processen van strategisch belang, met een planningshorizon van minstens 3-5 jaar.

  Zijn/haar interne en externe belanghebbenden zijn heterogeen en hebben soms tegengestelde belangen.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .

  Businessanalist

  Een businessanalist brengt de werking en de behoeften van de business in kaart, documenteert en vertaalt ze. Dat doet hij/zij voornamelijk door middel van procesanalyse en aan de hand van businesscases. Op basis daarvan richt hij/zij bedrijfsprocessen in en verbetert ze, al dan niet met behulp van ICT. Deze functie vormt de brug tussen business en ICT en de basis voor het uitwerken van (ICT-)oplossingen op maat.

  Als expert op vlak van procesverbetering en business process re-engineering heeft een business analist directe impact op de manier waarop de businessprocessen lopen.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .

  Functioneel analist expert

  Op basis van een businessanalyse maakt een functioneel analist expert een functionele analyse en een ontwerp voor concrete ICT-gerelateerde toepassingen. Vervolgens implementeert hij/zij deze toepassingen en volgt ze op. Daarmee beoogt hij/zij een adequate, gestructureerde en coherente doorvertaling van wat als oplossing gevraagd wordt naar een functioneel ICT-ontwerp, in overeenstemming met de standaarden, architectuurkeuzes en specificaties van bestaande applicaties.

  De functioneel analist expert heeft expertkennis van de business. Hij/zij ontwerpt en onderhoudt het functionele design van een applicatie, platform of infrastructuur met grote complexiteit en/of van strategisch belang voor de organisatie.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .

  Functioneel analist

  Op basis van een businessanalyse maakt een functioneel analist een functionele analyse en een ontwerp voor concrete ICT-gerelateerde toepassingen. Vervolgens implementeert hij/zij deze toepassingen en volgt ze op. Daarmee beoogt hij/zij een adequate, gestructureerde en coherente doorvertaling van wat als oplossing gevraagd wordt naar een functioneel ICT-ontwerp, in overeenstemming met de standaarden, architectuurkeuzes en specificaties van bestaande applicaties.

  De functioneel analist heeft professionele kennis van de business. Hij/zij ontwerpt en onderhoudt het functionele design van een applicatie, platform of infrastructuur met beperkte complexiteit.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .

  ICT-architect expert

  Vanuit de algemene organisatie- en ICT-strategie staat de ICT-architect expert in voor de ontwikkeling, implementatie, opvolging, bewaking, evaluatie en continue bijsturing van de ICT-architectuur. Dat doet hij/zij binnen één of meerdere domeinen: business, processen, informatie, applicaties, data, technisch, … . Zijn/haar doel: businessbehoeften vanuit de organisatie adequaat vertalen in performante en coherente ICT-oplossingen.  

  Hij/zij heeft expertkennis van de business. Zijn/haar functie situeert zich op strategisch niveau (enterprise-) ofwel is hij/zij expert binnen één of meerdere domeinen: business, processen, informatie, applicaties, data, technisch, … . Daarnaast beschikt hij/zij over een uitgebreide methodologische en technische bagage

  Veelal is hij/zij de lead-architect in grote complexe programma’s en trajecten en heeft hij/zij een directe impact op organisatiekritische processen van strategisch belang.

  Zijn/haar planningshorizon bedraagt minstens 5-10 jaar.

  Zijn/haar interne en externe belanghebbenden zijn heterogeen en hebben vaak tegengestelde belangen.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .

  ICT-architect

  Vanuit de algemene organisatie- en ICT-strategie staat de ICT-architect in voor de ontwikkeling, implementatie, opvolging, bewaking, evaluatie en continue bijsturing van de ICT-architectuur. Dat doet hij/zij binnen één of meerdere domeinen: business, processen, informatie, applicaties, data, technisch, … . Zijn/haar doel: businessbehoeften vanuit de organisatie adequaat vertalen in performante en coherente ICT-oplossingen.  

  De ICT-architect heeft professionele kennis van de business. Hij/zij is expert binnen één of meerdere domeinen: business, processen, informatie, applicaties, data, technisch, … . Daarnaast beschikt hij/zij over een uitgebreide methodologische en technische bagage.

  Zijn/haar planningshorizon bedraagt minstens 3-5 jaar.

  Zijn/haar interne en externe belanghebbenden zijn heterogeen en hebben vaak tegengestelde belangen.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .

  ICT-projectleider expert

  De ICT-projectleider expert leidt complexe ICT-projecten binnen scope, time en budget om de ICT-dienstverlening binnen de klantorganisatie op een kwaliteitsvolle wijze te verbeteren.

  Daartoe heeft hij/zij expertkennis van de business.

  Hij/zij werkt aan projecten met hoge complexiteit en/of van strategisch belang, en met een impact op organisatiekritische processen.

  Zijn/haar planningshorizon bedraagt minstens 5 jaar.

  De ICT-projectleider expert volgt mijlpalen en budgetten van het project op, en staat in voor het vinden van de nodige middelen voor het project.

  Zijn/haar interne en externe belanghebbenden zijn heterogeen en hebben vaak tegengestelde belangen.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .

  ICT-projectleider

  De ICT-projectleder leidt beperkt complexe ICT-projecten binnen scope, time en budget om de ICT-dienstverlening binnen de klantorganisatie op een kwaliteitsvolle wijze te verbeteren.

  Daartoe heeft hij/zij professionele kennis van de business.

  Hij/zij werkt aan projecten met een beperkte complexiteit in een relatief stabiele omgeving (bv. migratieprojecten).

  Zijn/haar planningshorizon is afhankelijk van de projecttermijnen.

  De ICT-projectleider volgt mijlpalen en budgetten van het project op – de budgetten en resources zijn vooraf bepaald.

  Zijn/haar interne en externe belanghebbenden zijn heterogeen en hebben soms tegengestelde belangen.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel

  Veiligheidsconsulent

  De veiligheidsconsulent adviseert de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van zijn instelling, op diens verzoek of op eigen initiatief. Hij/zij geeft advies over alle aspecten van de informatieveiligheid. Hij/zij heeft een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende opdracht wat betreft informatieveiligheid.

  Het aanstellen van een veiligheidsconsulent is bij decreet verplicht voor elke instantie die:

  • persoonsgegevens verwerkt,
  • authentieke gegevensbron beheert,
  • tussenkomt bij mededeling van persoonsgegevens,
  • ondersteunt bij gebruikers- en toegangsbeheer.

  (artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (e-govdecreet))

  De veiligheidsconsulent moet aangesteld worden door de directie, de dagelijkse leiding van de organisatie. De veiligheidsconsulent situeert zich op strategisch niveau binnen de organisatie en moet in die zin ook rapporteren aan de directie/leidend ambtenaar. Een veiligheidsconsulent (of zijn adjuncten) word(t)(en) pas aangesteld na gunstig advies van de Vlaamse Toezichtcommissie.

  Hij/zij heeft een planningshorizon van minstens 3 jaar, ondermeer in functie van het verplichte veiligheidsplan.

  Zijn/haar interne en externe groep van belanghebbenden is heterogeen samengesteld, gezien informatieveiligheid verschillende (ICT-)processen en projecten doorkruist.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .

  ICT-programmamanager

  De ICT-programmamanager beheert een portefeuille van meerdere uiteenlopende ICT-projecten met korte en lange doorlooptijd. Daarbij houdt hij/zij rekening met de behoeften van de klant(en) en de mogelijkheden en beperkingen rond technologie, personeel, budget en tijd. Zijn/haar doel: een coherent en geïntegreerd beleid en beheer van alle ICT-initiatieven en -projecten kunnen verzekeren.

  Dit profiel heeft expertkennis van de business. Hij/zij doet programmamanagement van projecten met een impact op organisatiekritische processen van strategisch belang.

  Zijn/haar planningshorizon bedraagt minstens 5 jaar – op vlak van het ICT-programma, inclusief de verschillende projecten.

  Zijn/haar interne en externe groep van belanghebbenden is heterogeen samengesteld en heeft vaak tegengestelde belangen.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .

  ICT Service Delivery Manager

  De ICT Service Delivery Manager wordt ingeschakeld binnen de “shared services” van de Vlaamse overheid. Daarbij wordt een hoge mate van strategisch en klantgericht denken gehanteerd, waarbij de functie essentieel deel zal uitmaken van de organisatie in een duurzaam partnership op (middel)lange termijn Meer bepaald door er mede voor te zorgen dat de geleverde “shared services” conform de verwachtingen van de klanten worden geleverd door de door de VO aangestelde dienstverleners. 

  Het bewaken van de service delivery van één of meerdere “shared services” van de Vlaamse overheid, en meer bepaald: het monitoring van de dienstverlening door de door de VO aangestelde dienstverleners, het meten van de klant-tevredenheid, het volgen van de incidenten en hun resolutie-tijd, het volgen van de performance inzake problem management, het opvolgen van release en change management, het bewaken van performance en capacity management, alsook het pro-actief meedenken over mogelijke verbeteringen, maken integraal deel uit van de functie. 

  De ICT Service Delivery Manager heeft basis kennis van de toepassing van de “shared services” door de business. Hij/zij heeft ruime ervaring inzake Service Delivery Management van kritieke “shared services” en heeft oog voor governance, risk, compliance en security aspecten. Hij/zij heeft afdoende kennis/ervaring met betrekking tot de “shared services” waarvoor hij/zij  zal instaan en de architecturele, technische, infrastructurele aspecten.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel.

  Senior ICT aankoper-expert

  De Vlaamse ICT-vereniging is een kosten- en kennisdelende organisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking stelt van haar leden-overheidsorganisaties. Dit met het doel om deze leden te ondersteunen bij het realiseren van het ICT-beleid en bij het afstemmen van het ICT-beleid op de noden en doelstellingen van de overheidsorganisatie. De vereniging richt zich dan ook specifiek op ICT-expertise die cruciaal is om een brug te slaan tussen de bedrijfsvoering enerzijds en ICT anderzijds. 

  Hierbij wordt een hoge wendbaarheid gehanteerd, waarbij de ter beschikking gestelde profielen kunnen doorstromen tussen de verschillende leden van de vereniging. Een aanbeveling die hierbij gehanteerd wordt is een doorstroming van de functie binnen een termijn van maximum 4 jaar naar andere overheidsorganisaties en meewerken aan projecten waar meerdere beleidsdomeinen en leden bij betrokken zijn. 

  Het is in deze context dat de functie zal ingeschakeld worden binnen de leden van de Vlaamse ICT-vereniging. Daarbij wordt een hoge mate van strategisch en klantgericht denken gehanteerd, waarbij de functie essentieel deel zal uitmaken van de organisatie in een duurzaam partnership op (middel)lange termijn.


  senior ICT aankoper-expert.docx

  ICT-aankoper

  De ICT-aankoper staat in voor het versterken van het aankoopteam met kennis van ICT-aankoopcontracten (zowel licentiecontracten, dienstencontracten, onderhoudscontracten, beschikbaarheids-contracten,..).

  De functie van ICT-aankoper omvat :

  • Het analyseren van behoefte bij de entiteiten voor wat betreft ICT-noden
  • Het uitbouwen van dienstverlening naar die entiteiten
  • Het opbouwen van marktkennis (spelers, producten en alternatieven) in ICT
  • Het opstellen van contracten / analyseren van contractaanbod van marktspelers
  • Het geven van aankooptechnisch advies
  • Het opvolgen van de kwaliteit van de geleverde ICT-diensten 

  De ICT-aankoper heeft professionele kennis van de ICT-business en minstens notie van de regelgeving overheidsopdrachten en kan een gegeven aankoopproject situeren binnen de desbetreffende markt aan de hand van kengetallen. Hij/zij heeft te maken met projecten met een beperkte complexiteit in een relatief stabiele omgeving (bv migratieproject) en heeft een heterogene groep van interne klanten met wisselende belangen.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel.

  Data Protection Officer

  De functionaris voor gegevensbescherming (verder DPO) vervult de taken, vermeld in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zijnde alle aspecten van de bescherming van persoonsgegevens (zoals wettelijkheids-, finaliteits-, en veiligheidsbeginsel; rechten van de betrokken personen; gegevensbescherming by default; activiteitenregister van de verwerkingen; omkadering van grensoverschrijdend gegevensverkeer; beveiliging van de verwerkingen; kennisgeving van inbreuken in verband met persoonsgegevens (databreach), met inbegrip van alle aspecten inzake de beveiliging van de verwerkingen en de informatie.

  De DPO waarborgt de naleving van regelgeving op het vlak van gegevensbescherming.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .

  Senior Data Scientist

  De Data Scientist genereert waardevolle inzichten uit een grote hoeveelheid gestructureerde of ongestructureerde data (‘big data’) door gebruik van speciale tools en software en schrijven van  algoritmes en legt zich toe op het maken van voorspellingen door data te extrapoleren en modellen te bouwen.

  De Data Scientist kan ook verantwoordelijk zijn voor het opzetten van een Data Science Hub.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .