chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Over Vlaanderen connect.

  Vlaanderen connect. werft strategische ICT-brugfuncties aan voor uw entiteit van de Vlaamse overheid, lokaal of provinciaal bestuur

  De vereniging is een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap (EVA), onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk. Vlaanderen connect. is toegewezen aan het beleidsdomein Bestuur en Kanselarij.

  Visie

  Vlaanderen connect. richt zich op profielen die:

  • beschikken over ICT-competenties van een hoog niveau;
  • een hoge wendbaarheid vertonen;
  • op termijn kunnen doorstromen naar verschillende leden van de vzw.

  Daarbij wordt gewerkt met contracten van onbepaalde duur.

  Het uitwisselen van gelijkaardige functies (bv. enterprisearchitect) of het delen van eenzelfde functie (bv. veiligheidsconsulent) tussen de leden van de vereniging zal worden aangemoedigd.

  De vereniging zal zich uiteraard op de markt begeven voor het aantrekken en ter beschikking stellen van haar strategische ICT-profielen, maar zal voor andere activiteiten niet in concurrentie treden met de vrije markt.

  Missie

  Vlaanderen connect. wil strategische ICT-brugfuncties ter beschikking stellen van haar leden:

  • Dit sluit aan bij de resolute keuze van de Vlaamse overheid om bij het werven van ICT-personeel te opteren voor het versterken van de vraagzijde. De Vlaamse overheid kan op deze manier zelf inspelen op de laatste ontwikkelingen en trends, evenals voldoende onafhankelijkheid behouden ten aanzien van externe partners. Ook kan ze ICT-partners professioneel aansturen om een kwaliteitsvolle ICT-werking te garanderen. ICT-profielen die voor een langere periode in een entiteit werken, kennen de organisatie beter. Zij kunnen voor hun entiteiten beter de ICT-behoeften verwoorden en daardoor betere voorstellen krijgen van de markt. Deze manier van aanwerven is goedkoper dan voor elk project een consultancyopdracht uit te schrijven, zoals dat nu vaak het geval is.
  • Door het inzetten van ICT als strategisch instrument – in handen van capabele strategische ICT-brugfuncties – kan de Vlaamse overheid een betere dienstverlening realiseren en haar doelstellingen met betrekking tot efficiëntie en effectiviteit waarmaken.
  • Met haar aanbod ondersteunt Vlaanderen connect. haar leden bij het realiseren van het ICT-beleid en bij het afstemmen van het ICT-beleid op de noden en doelstellingen van de overheid. Vlaanderen connect. richt zich dan ook specifiek op ICT-expertise die cruciaal is om een brug te slaan tussen bedrijfsvoering en ICT. 

   De steeds meer geïnformatiseerde huidige maatschappij vraagt een integrale benadering bij het aanbieden van ICT-oplossingen. Daarom is ervarings- en kennisuitwisseling tussen de leden en samenwerking tussen overheden op vlak van ICT cruciaal. Vlaanderen connect. wil deze uitwisseling en samenwerking mogelijk maken en stimuleren.

   Doelstellingen Vlaanderen connect.

   • de interne ICT-expertise duurzaam versterken op strategisch-tactisch niveau;

   • de kostenefficiëntie van het stategische ICT-beleid verhogen, door de strategische ICT-brugfuncties goedkoper en aan een marktconforme loonkost aan te bieden;

   • bijdragen tot beter geïntegreerde en efficiëntere ICT-oplossingen door het stimuleren van ervarings- en kennisuitwisseling tussen de leden;
   • samenwerking mogelijk maken met gelijkaardige verenigingen van andere overheden;
   • aanwenden van het solidair kostendelend principe tussen de leden van de vereniging.

   Wat doet Vlaanderen connect. niet?

   Vlaanderen connect. wordt soms de ‘Vlaamse Smals’ genoemd. De enige parallel is echter het ter beschikking stellen van ICT-expertise, waarbij Vlaanderen connect. specifiek strategische profielen ter beschikking stelt aan de leden. Het is decretaal uitgesloten dat Vlaanderen connect. raamcontracten met externe leveranciers zal afsluiten voor de levering van ICT-uitrusting, zelf software zal ontwikkelen, hardware zal installeren, datacenters zal uitbaten, … enzovoort – zoals het federale Smals dat wel doet.

   Volgende opdrachten behoren niet tot het takenpakket van Vlaanderen connect.:

   • het aanbieden van raamcontracten voor ICT-uitrusting;
   • het uitvoeren van eigen projecten;
   • het ter beschikking stellen van niet-strategische ICT-profielen.

   Historiek

   • Op 27 juni 2012 keurde het Vlaams Parlement het decreet betreffende de machtiging tot oprichting van een Vlaamse vereniging voor ICT-personeel goed. Het werd bekrachtigd en afgekondigd op 6 juli 2012 en bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2012.
   • Op 21 maart 2014 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpbesluit goed.
   • Op 5 mei 2014 werd de vzw Vlaamse vereniging voor ICT-personeel, afgekort ‘Vlaanderen connect.’, officieel opgericht. Ook werd de raad van bestuur geïnstalleerd.

   Organisatiestructuur

   Vlaanderen connect. is een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap (EVA), onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk.
   Vlaanderen.connect is toegewezen aan het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en valt onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding.

   Stichtende leden

   Het Facilitair Bedrijf*

   Frank Geets

   Gedelegeerd bestuurder

   Departement Werk en Sociale Economie    

   Jef Van der Wee

   Bestuurder

   Agentschap Informatie Vlaanderen

   Wendy De Letter

   Bestuurder

   Kind en Gezin

   Leo Van Loo

   Lid

   Gemeenschapsonderwijs (Go!)

   Jan Buytaert

   Lid

   Departement Financiën en Begroting

   Peter Van den Neucker      

   Lid

   Raad van Bestuur

   De Raad van bestuur bestaat momenteel uit volgende leden:

   • Frank Geets, administrateur-generaal agentschap Facilitair Bedrijf,
   • Inge Lynen, afdelingshoofd agentschap Informatie Vlaanderen,
   • Heidi Van Praet, bestuurder agentschap Natuur en Bos,
   • Jan Dobbenie, CIO VDAB,
   • Patricia De Clercq, bestuurder agentschap Landbouw en Zeevisserij,
   • Niko Demeester, Onafhankelijk bestuurder,
   • Jan De Moor, Onafhankelijk bestuurder,
   • Karen Boers, Onafhankelijk bestuurder

   De raad van bestuur is samengesteld uit maximaal vijftien personen.

   Ten hoogste tweederde van de stemgerechtigde leden van het bestuursorgaan mag van hetzelfde geslacht zijn (overeenkomstig het decreet van 13/07/207 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid, van toepassing op de raad van bestuur van een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse administratie).  

   Minimaal een derde van het aantal stemgerechtigde leden van de raad van bestuur is een onafhankelijk bestuurder (overeenkomstig het decreet van 22/11/2013 betreffende het deugdelijk bestuur).

   De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.

   Algemene vergadering

   De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden. De werkende leden van categorie A hebben de meerderheid van stemmen in de algemene vergadering als volgt:

   • Elke werkend lid beschikt over één stem op de algemene vergadering;
   • Voor elk werkend lid van categorie B dat aanwezig of vertegenwoordigd is op een welbepaalde algemene vergadering, worden op die algemene vergadering telkens twee bijkomende stemmen toegekend aan de werkende leden van categorie A.

   Dagelijks bestuur

   Het dagelijks bestuur zal door de algemene vergadering worden opgedragen aan een gedelegeerd bestuurder, op voordracht van de werkende leden van categorie A.

   De gedelegeerd bestuurder oefent zijn/haar mandaat onbezoldigd uit. De functie van gedelegeerd bestuurder zal worden opgenomen door de administrateur-generaal van het agentschap Facilitair Bedrijf*.

   Werking

   De vereniging werkt niet met eigen personeel. Er wordt ook geen statutair personeel vanuit de diensten van de Vlaamse overheid gedetacheerd naar de vereniging. De volledige administratieve ondersteuning van de vereniging zal gebeuren door personeel van het agentschap Facilitair Bedrijf*.

   Samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Regering

   De Vlaamse Regering beslist tot de oprichting van een Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel met een specifiek doel voor ogen. Het is dan ook belangrijk dat er een goede samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld tussen de vereniging en de Vlaamse Regering.

   Lees de samenwerkingsovereenkomst van de Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel, afgekort Vlaanderen connect., en de Vlaamse Regering

   Met deze overeenkomst worden de strategische doelstelling en de wijze van rapportering daarover afgesproken. Bij het niet navolgen wordt de samenwerkingsovereenkomst opgezegd.

   De looptijd van de overeenkomst loopt tot één jaar na de regeerperiode van de lopende Vlaamse Regering (31 december 2015), opdat de continuïteit van de overeenkomst verzekerd wordt bij het vormen van een nieuwe Vlaamse Regering. De volgende Vlaamse Regering sluit dan opnieuw een overeenkomst met de vzw, tot een jaar na diens regeerperiode.

   De Vlaamse Regering wil de Vlaamse overheid versterken met strategische ICT-brugfuncties.

   De vereniging werkt kostendelend met haar leden. De Vlaamse Regering gaat geen financiële engagementen aan. Zij stelt wel de administratieve ondersteuning van de Vlaamse overheid ter beschikking aan de vereniging, met name vanuit het agentschap Facilitair Bedrijf*. Een regeringsafgevaardigde aangesteld bij besluit van de Vlaamse Regering op voordracht van de Vlaams minister van Bestuurszaken, en een regeringsafgevaardigde aangesteld bij besluit van de Vlaamse Regering op voordracht van de Vlaams minister bevoegd voor Financiën en Begroting, maken deel uit van de Raad van Bestuur van de vereniging.

   * agentschap Facilitair Bedrijf: fusie entiteit e-government en ICT-Beheer (e-IB) met het agentschap voor Facilitair Management (AFM) - principieel goedgekeurd door Vlaamse Regering dd. 4 juli 2014.

   Regelgeving - documenten