chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Telecommunicatiecontract 2011

  Sinds 21 juli 2011 kunnen alle entiteiten van de Vlaamse overheid, de lokale en de provinciale besturen vrij afnemen van een nieuw aanbod op vlak van telecommunicatiediensten:

  ICT-dienstverlener en looptijd

   De Vlaamse overheid sloot op 21 juli 2011 een nieuw contract af met Orange Belgium voor de ondersteuning van haar behoeften op vlak van vaste telecommunicatie (perceel 1) en mobiele telecommunicatie (perceel 2).

    Dit telecomcontract werd afgesloten voor een periode van zeven jaar vanaf 21 juli 2011 tot juni 2018. De overeenkomst kan vroegtijdig opgezegd worden na 5 jaar.

    Entiteiten kunnen onmiddellijk van de telecomcontracten voor vaste telefonie afnemen zonder zelf een gunningsprocedure op te starten. Het Facilitair Bedrijf fungeert namelijk als opdrachtencentrale: een aanbestedende overheid die overheidsopdrachten of raamovereenkomsten plaatst met betrekking tot werken, leveringen of diensten die ook bestemd zijn voor andere aanbestedende overheden.

    De entiteiten zijn niet verplicht tot afname van diensten.

    terug naar top

     Krachtlijnen telecomcontract 2011

    • Een gemeenschappelijk aanbod aan telecomdiensten biedt de gepaste ondersteuning in antwoord op de diverse noden van de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale overheden.
    • Orange Belgium heeft geen exclusief recht voor het leveren van de telecomdiensten opgenomen in de contracten: vrije afname door Vlaamse, lokale en provinciale overheden.
    • Entiteiten kunnen modulair afnemen van individuele diensten.
    • Het dienstenaanbod voorziet een ingebouwde flexibiliteit.
    • De kwaliteit van de geleverde diensten is consistent en onafhankelijk van toeval of van de betrokken uitvoerder. Deze kwaliteit wordt gerealiseerd door middel van een doorgedreven procesmatige werking en de naleving van afspraken over de dienstverleningsniveaus (SLA’s).
    • De telecomcontracten 2011 voor vaste telefonie bevatten de nodige mechanismen om mee te kunnen evolueren met de markt en de noden van de klant.

    terug naar top

    Wie kan afnemen van het telecomcontract 2011

    • de administratieve diensten van de Vlaamse overheid zijnde de 13 Vlaamse ministeries, de Strategische Adviesraden, Intern en Extern Verzelfstandigde Agentschappen van de Vlaamse Gemeenschap/het Vlaamse Gewest en de VOI’s;
    • de verenigingen zonder winstoogmerk waarin de Vlaamse overheid minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft;
    • de Vlaamse Regering (de kabinetsleden);
    • het Vlaamse Parlement;
    • de lokale en provinciale besturen zoals omschreven in artikel 4 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
    • Inzonderheid gaat het om de volgende besturen:
    • de gemeenten en de districten;
    • de provincies;
    • de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, met inbegrip van de verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer gemeenten of de provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft of de helft van de financiering voor haar rekening neemt;
    • de verenigingen van provincies en gemeenten, bedoeld in de wet van 22 december 1986 etreffende de intercommunales, en de samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
    • de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna O.C.M.W.'s te noemen, en de verenigingen, bedoeld in Titel VIII van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2008(voorheen hoofdstuk 12 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende O.C.M.W.'s);
    • de polders, bedoeld in de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, en de wateringen, bedoeld in de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen;
    • de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten

    terug naar top

    Contractuele documenten

    Het gaat hier om volgende vertrouwelijke documenten:

    • het bestek ‘Gemeenschappelijk telecommunicatiedienstverleningsaanbod
     ten behoeve van de Vlaamse en lokale/ provinciale overheden’ (Telecommunicatiecontracten 2011) (nr. e-IB/2010-02)
    • de offertes met drie kerndocumenten per perceel:
     • prijzenraster
     • dienstencatalogus
     • SLA-bijlagen
    • Aanpassingen aan deze contractdocumenten worden gerealiseerd van bij-aktes.

    Bij-aktes worden niet gepubliceerd via de website. Deze hebben een contractuele waarde en kunnen net zoals het bestek en voorwaarden opgevraagd worden via deze procedure: www.vlaanderen.be/telecomcontract.

    terug naar top