chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Programma 'ICT-Contracten 2022'

  Update - 28 februari: kandidaatstellingen ingediend (zie nieuwsbericht hieronder)

  Situering van het programma

  Naar een vernieuwd aanbod ICT-raamovereenkomsten tegen 2022

  Het Facilitair Bedrijf biedt aan entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen een ruim ICT-aanbod onder de vorm van raamovereenkomsten (Ontwikkelingsprojecten, Exploitatiegebonden ICT-diensten, Technische ondersteuning via ICT-profielen).

  Die raamovereenkomsten lopen af in de periode 2021-2022. Om tijdig een vernieuwd aanbod te kunnen voorstellen, heeft Het Facilitair Bedrijf sedert januari 2019 het programma 'ICT-Contracten 2022' gestart. Op deze webpagina's zal de informatie gepubliceerd worden m.b.t. de context, doelstelling, planning en voortgang van het programma (voor zover dit publiek mag worden gemaakt).

  "De nieuwe ICT-raam- overeenkomsten zullen rekening houden met de behoefte aan zowel mature diensten als aan snel evoluerende, nieuwe diensten".
  Stefan De Smet - Het Facilitair Bedrijf

  Planning: gerealiseerde stappen - verdere stappen

  Programma definitiefase - AFGEROND

   Voorbereiding en initiële communicatie (jan-feb 2019)

  Interviews met selectie van belanghebbenden - beleid en klanten (feb-maart 2019)

  Brede consultatie (potentiële) klanten via online bevraging (maart-mei 2019)

  Brede consultatie van de geïnteresseerde marktspelers (maart-mei 2019)

  Consolidatie en bepalen toekomstige Service Portfolio’s en sourcing-strategie (apr-sept 2019)

  Bijkomende brede marktverkenning m.b.t. service-integratie-aspecten (sept-nov 2019)

  Voorbereiden eerste ontwerpversie opdrachtdocumenten in overleg met klanten (okt-dec 2019)

  Inwinnen formele adviezen (IF, begroting) en goedkeuring door Vlaamse Regering (sept-dec 2019)

              Ontvangst gunstig advies IF: 18 november 2019

             Ontvangst begrotingsakkoord: 9 december 2019

             Principiële goedkeuring tot uitvoering procedures door Vlaamse Regering: 13 december 2019

  Opstellen en goedkeuren Programmadefinitiedocument

             Programmadefinitiedocument goedgekeurd op 7 januari 2020

  Tranche 1 - Uitvoeren gunningsprocedure en transitie voor de raamovereenkomsten m.b.t. 'ICT-exploitatie- en ontwikkelingsdiensten'

  Inwinnen formele adviezen (IF, begroting) en goedkeuring door Vlaamse Regering: september-december 2019

              Gunstig advies IF: 18 november 2019

  Publicatie oproep tot deelneming op 15 januari 2020
  ICT-contracten 2022 - kandidaatstellingen.pdf ontvangen op 21 februari 2020

  • Voorbereiding Initieel bestek met bijbehorende referentiebibliotheek: januari-maart 2020
  • Uitnodiging van geselecteerde kandidaten tot indiening initiële offerte: eind maart 2020
  • Uiterste datum ontvangst initiële offertes: eind mei 2020
  • Evaluatie initiële offertes en voorbereiding onderhandelingen: juni-september 2020
  • Onderhandelingen: september-november 2020
  • Voorbereiding Finaal bestek met bijbehorende referentiebibliotheek januari-maart 2020
  • Uitnodiging tot indienen finale offerte: eind november-begin december 2020
  • Uiterste datum ontvangst finale offertes: eind januari 2021
  • Evaluatie finale offertes en opstellen voorstel tot gunning: februari-maart 2021
  • Inwinnen formele adviezen en goedkeuring voorstellen tot gunning door Vlaamse regering: maart-april 2021
  • Kennisgevingen en na “stand still”-periode sluiten van de raamovereenkomsten: april-mei 2021
  • Uitvoeren van de eerste fase (opstart en overname van beheer van bestaande omgevingen) van de transitieprojecten: mei 2021-31 januari 2022
  • Einde exploitatiecontract 2015: 1 februari 2022
  Tranche 2 - Uitvoeren gunningsprocedure en transitie voor de raamovereenkomst m.b.t. 'Technische ondersteuning via ICT-profielen'

  Deze fase loopt van juni 2021 tot september 2022.

  Hierover zal pas in een later stadium meer informatie gepubliceerd worden.

  Visie ... onze rol, de markt, het programma

  De Vlaamse overheid gaat radicaal digitaal

  De Vlaamse overheid trekt radicaal de digitale kaart zowel in haar werking als in de interactie met burgers, bedrijven, organisaties en andere overheden.  Het agentschap Facilitair Bedrijf (kortweg Het Facilitair Bedrijf) verleent hierbij belangrijke ondersteuning met een dienstenaanbod (bestaande uit eigen diensten en een reeks raamcontracten).

  Het Facilitair Bedrijf: partner in de digitale transformatie van de VO en lokale besturen ... nu en morgen

  We willen onze klanten in staat stellen hun digitale diensten beter, sneller en marktconform te leveren. We helpen hen succesvol te zijn in hun digitale transformatie en willen voor hen de evidente keuzepartner blijven of worden.

  Door onze kritische massa en marktaandeel te doen groeien, kunnen we als katalysator bijdragen aan de strategische doelen van de overheden in Vlaanderen. Daarom moeten we steeds in staat zijn om een actueel aanbod van moderne en aantrekkelijke ICT-diensten aan te bieden aan onze klanten: de Vlaamse overheid en de lokale overheden.

  In een super-snel veranderende markt

  Het tempo waarin de ICT-markt verandert, neemt toe door de snelle bereikbaarheid van nieuwe technologische mogelijkheden. De laagdrempeligheid en de toegankelijkheid van ICT-diensten lijkt vrijwel onbegrensd. De wijze waarop de diensten geleverd, afgenomen en betaald worden, verandert snel. De time-to-market en de levensduur van deze nieuwe oplossingen lijkt drastisch ingekort te worden, hetgeen om flexibele en snel bewegende organisaties vraagt. Om al deze redenen ondergaat de IT-sourcing-wereld een grote transformatie.

  Vernieuwd en nieuw aanbod

  Dit programma heeft als doel een vernieuwd aanbod ICT-diensten te realiseren, dat zowel afgestemd is op de noden van de Vlaamse overheid als dat het maximaal inspeelt op het marktaanbod. We houden rekening met het feit dat er zowel behoefte is aan mature diensten als aan snel evoluerende, nieuwe diensten (bimodale ICT). Deze dienstenportfolio zal de grote meerderheid van ons doelpubliek maximaal ondersteunen en een geschikte menukaart vormen in lijn met hun behoeften.

  Continuïteit qua technologie en mogelijkheden - Aansluitend op nieuwe noden en evoluties

  We zorgen ervoor dat het aanbod continu op peil is qua technologie en mogelijkheden en bovenal evolutief is om blijvend aan te sluiten op de noden en evoluties die zich zullen aandienen.

  Transitie met minimale impact

  De transitie naar de nieuwe ICT-raamovereenkomsten en ICT-dienstverleners moet gerealiseerd worden met een zo klein mogelijke impact op de werking van de klanten. In functie van het nieuwe aanbod kunnen wijzigingen in de organisatie bij klanten of Het Facilitair Bedrijf opgenomen worden in het programma.

  Meer info

  Voor vragen over het programma 'ICT-Contracten 2022' kan u contact opnemen met Benny Vanspringel, Programmamanager bij Het Facilitair Bedrijf. U hoeft gewoon een mail te sturen naar info-ict@vlaanderen.be

  Over Het Facilitair Bedrijf

  Het agentschap Facilitair Bedrijf (kortweg Het Facilitair Bedrijf) is de partner voor facilitair management van de Vlaamse overheid.

  Buiten het beheren van het vastgoed, het begeleiden bij aankopen en overheidsopdrachten, het coördineren van bouwprojecten en het inrichten van werkplekken, organiseren we ook de schoonmaak, baten we personeelsrestaurants uit en bieden we een ruime waaier van ICT en telecomdiensten aan.