chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Machtigingsbesluiten

  De KB’s (gegeven tussen 1993 en 2002) verlenen aan Vlaamse entiteiten toegang tot informatie uit het Rijksregister en/of het recht om het rijksregisternummer te gebruiken. Ze werden nog niet aan de nieuwe juridische realiteit van BBB aangepast. In die KB’s staat nog steeds de verouderde naam of het verouderd juridisch statuut van de rechtsvoorganger.

  In een advies nr. 14/2004 van 25 november 2004 oordeelde de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer al dat indien een bepaalde dienst of instantie voor een welbepaalde finaliteit over een machtiging beschikt, diens rechtsopvolger voor dezelfde finaliteit geen nieuwe machtiging moet vragen. De rechtsopvolger behoudt aldus de toegang tot de gegevens van het Rijksregister en/of kan het identificatienummer van het Rijksregister gebruiken overeenkomstig het bestaande KB.

  Het is niettemin een goede zaak om met het oog op de publiciteit ten aanzien van derden, eenduidig vast te leggen welke nieuwe entiteit rechtsopvolger is van de in de KB’s genoemde entiteit. Op die manier kunnen de KB’s in hun juiste juridische draagwijdte worden verstaan. Het sectoraal comité van het Rijksregister wijst er immers op dat de burger met zijn elektronische identiteitskaart in het Rijksregister kan nagaan welke instanties de afgelopen zes maanden zijn gegevens raadpleegden. Het is aangewezen dat de rechtsopvolging naar aanleiding van de BBB-hervorming op algemene wijze wordt bekend gemaakt. Zo vermijdt men dat een burger, die van dit recht gebruik maakt, ten onrechte zou besluiten dat er sprake is van een onrechtmatige raadpleging door een niet gemachtigde instantie.

  De machtigingen tot toegang en/of gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister, verleend bij KB’s aan rechtsvoorgangers, worden aldus de iure overgedragen aan de respectieve rechtsopvolgers. Zolang het functioneel criterium overeind blijft, d.w.z. zolang de toegang en/of het gebruik door de rechtsopvolger uitsluitend verder gebeurt voor de doeleinden en onder de voorwaarden waarvoor destijds een machtiging bij KB werd verleend aan de rechtsvoorganger, doet het er voor het sectoraal comité niet toe dat benamingen van instanties veranderen of instanties een nieuwe juridische vorm krijgen. Dit betekent dat een rechtsopvolger op basis van een bestaand KB, toegekend aan de rechtsvoorganger, voor de erin vermelde doeleinden en overeenkomstig de erin opgelegde modaliteiten verder kan genieten van dit recht van toegang en/of gebruik.

  Het sectoraal comité van het Rijksregister wil zeker niet ingrijpen op de toegangsmachtigingen die bij KB werden verleend en die in de toekomst verder uitwerking blijven hebben. Toch vraagt het comité tegelijk dat de begunstigden van een machtiging zich bewust zouden zijn van de grotere alertheid inzake veiligheid die men sinds de wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen verlangt van de gebruikers van persoonsgegevens uit het Rijksregister.

  Zo wijst het sectoraal comité sindsdien op de noodzaak van het respecteren van meer privacywaarborgen t.o.v. de vroegere KB-procedure bij verzoeken tot toegang tot het Rijksregister en/of het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister, vooral inzake veiligheid met inbegrip van de formele aanstelling van een veiligheidsconsulent met een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende opdracht.

  Omwille van deze verhoogde veiligheideisen die gebruikers van rijksregistergegevens sindsdien in acht moeten nemen - en waarop het sectoraal comité van het Rijksregister mee moet toezien kan het sectoraal comité een vragenlijst met betrekking tot de informatieveiligheid aan de rechtsopvolgers toesturen. De rechtsopvolgers moeten deze lijst waarheidsgetrouw invullen en terugbezorgen aan het comité. Het comité zal de ontvangst ervan bevestigen en behoudt zich het recht voor om, indien daartoe aanleiding bestaat, te reageren.

  De voornoemde beraadslaging RR nr. 04/2010 van 17 februari 2010 bevat een overzicht van de meeste KB’s waarbij telkens de rechtsopvolging binnen de Vlaamse administratie aangegeven wordt. U kan deze beraadslaging nalezen op deze pagina (onder titel 'documenten').