chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Regelgeving e-government

  Deze informatie is louter illustratief, en vervangt nooit het Belgisch Staatsblad. Voor gedetailleerde informatie over de wetgeving verwijzen we dan ook naar de FOD justitie. Zie ook Justel, waar u de geconsolideerde versie van de gewenste reglementaire tekst terugvindt.

  Inhoud

  Decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator

  Decreet van 18 juli 2008 betreffende elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer 

   

  Wetgeving en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens

  Bij de elektronische dienstverlening worden vaak persoonsgegevens verwerkt. Hierbij moeten de bepalingen van de wet op de
  bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid1, geconsolideerde versie 2007) en het uitvoeringsbesluit (KB van 13 februari 2001) strikt worden nageleefd!

  Het is de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer die over de toepassing van deze wetgeving waakt. De commissie heeft over de complexe materie een toegankelijke informatienota  uitgewerkt.

  Een overzicht van de relevante wetgeving in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de verwerking van persoonsgegevens en de werking van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer vindt u terug op de website van de privacycommissie .
  Het sectoraal comité van het Rijksregister, opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft bij beraadslaging RR nr. 04/2010 van 17 februari 2010 de “machtigingsbesluiten” in functie van het kaderdecreet BBB herbekeken.
  Sinds het begin van 2010 is de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer operationeel.Ze werd opgericht bij decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, het e-govdecreet. De Vlaamse Toezichtcommissie is een onafhankelijke instelling die de Vlaamse overheid ondersteunt bij de naleving van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Ze werkt conform de
  privacywet en staat in voor het toezicht en eventuele machtiging van de  uitwisseling en/of interconnectie van persoonsgegevens door de Vlaamse overheidsinstanties alsook voor de uitgaande stromen van persoonsgegevens naar andere overheden of de private sector.
  Voor meer informatie over haar bevoegdheid en werking kan u de website van de Vlaamse Toezichtcommissie  raadplegen.


  Unieke identificatie & gebruik van gegevens

  Persoonsgegevens

  De regelgeving betreffende het gebruik van persoonsgegevens is erg belangrijk voor het gebruik van de Vlaamse Kruispuntbank voor personen (VKBP). Deze Kruispuntbank maakt immers gebruik van zowel gegevens uit het Rijksregister en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het Rijksregister bevat de unieke identificatie van de natuurlijke personen. De toegang tot de gegevens in het rijksregister en het gebruik van het rijksregisternummer door overheidsinstellingen wordt gereglementeerd in de bepalingen van de Rijksregisterwet ( Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, geconsolideerde versie 2007 ) tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen).

  De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) is een federale openbare instelling van sociale zekerheid, opgericht bij de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Voor verdere informatie verwijzen we naar de website van de KSZ  en de ( Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid ).

  Ondernemingsgegevens

  De regelgeving betreffende het gebruik van ondernemingsgegevens is belangrijk voor het gebruik van de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen (VKBO). Deze kruispuntbank maakt immers gebruik van gegevens uit de Kruispuntbank van ondernemingen.
  Voor de economische actoren is de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO),
  tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen ( geconsolideerde versie 2007 ) van belang. Voor verdere informatie over deze wetgeving verwijzen we naar de website van de KBO .

  De Vlaamse Regering besliste op vrijdag 19 juli 2002 tot de invoering en aanwending van het unieke ondernemingsnummer binnen de databanken van alle Vlaamse overheidsdiensten. Dit houdt in dat elke onderneming, instelling, BTW-plichtige of werkgever bij de overheid zal worden geregistreerd via een uniek nummer dat door de federale overheid wordt aangeboden.

  Sommige ondernemingsgegevens uit KBO zijn vanaf 9 mei 2014 via Internet toegankelijk ('Open Data'). Dit wordt geregeld in het Koninklijk besluit van 28 maart 2014 tot uitvoering van artikel III.31 van het Wetboek van economisch recht inzonderheid de bepaling van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen die via internet toegankelijk zijn evenals de voorwaarden voor het raadplegen ervan.

  Andere belangrijke KB's:

  Wetgeving m.b.t. de elektronische handtekening

  Een betrouwbare elektronische communicatie kan enkel plaatsvinden op basis van authentificatie, confidentialiteit en onweerlegbaarheid. Deze basisprincipes dienen gegarandeerd te worden door een “elektronische handtekening”. De juridische erkenning van de elektronische handtekening gebeurt door twee wetteksten.

  Specifieke federale wetgeving

   
  De wetgeving betreffende elektronische handel (e-commerce) wordt uitgebreid besproken op de website van de FOD Economie.
   
  De wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie (versie gecoördineerd ) werd van kracht op 30 juni 2005. Ze werd laatst gewijzigd door de wet van 10 juli 2012 (inwerkingtreding 4 augustus 2012).
   
  Aansluitend hierbij is er de anti-spamwetgeving.


  Specifieke Vlaamse wetgeving

    terug naar het menu