chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Uitvoeringsbesluiten van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

  De Vlaamse Regering heeft op 15 mei twee uitvoeringsbesluiten van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (dit is het "egovdecreet") definitief goedgekeurd:

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (dit is het algemene uitvoeringsbesluit);
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (dit is het specifieke uitvoeringsbesluit dat de rol van de veiligheidsconsulenten regelt).

  Het algemene uitvoeringsbesluit geeft uitvoering aan artikel 4, §1, §2 en §3, artikel 5, artikel 6, §2, laatste lid, en artikel 33 van het "egovdecreet", nl.:

  • de bepaling van de procedure tot aanwijzing van authentieke gegevensbronnen, beheerd door een instantie;
  • de vaststelling van de authentieke gegevensbronnen, beheerd door een externe overheid, die door de Vlaamse administratie moeten worden geraadpleegd;
  • de aanwijzing van de entiteit die tussenbeide komt bij de mededeling van gegevens uit authentieke gegevensbronnen;
  • de aanwijzing van de entiteit die het ondersteunend gebruikers- en toegangsbeheer verwezenlijkt;
  • het MAGDA-platform;
  • het MAGDA-samenwerkingsverband;
  • de inwerkingtreding van het "egovdecreet".

  Alle bepalingen van het decreet en van de uitvoeringsbesluiten treden in werking op datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van het algemene uitvoeringsbesluit, met uitzondering van de artikelen die pas uitwerking kunnen hebben vanzodra de Vlaamse Toezichtcommissie is samengesteld, nl. de artikelen die bepalen dat een advies of een machtiging van de Vlaamse Toezichtcommissie nodig is. Die bepalingen kunnen pas inwerking treden vanzodra de Vlaamse Toezichtcommissie is samengesteld. Opdat er toch zekerheid zou zijn omtrent de inwerkingtreding, wordt alvast een uiterlijke datum van inwerkingtreding van die artikelen bepaald, nl. 1 januari 2010.

  Vanaf publicatie van het algemene uitvoeringsbesluit in het Belgisch Staatsblad, zijn de entiteiten van de Vlaamse administratie (dit zijn de Vlaamse departementen, IVA's en EVA's) verplicht de gegevens, opgenomen in het RR, in de KBO en in de gegevensbanken van de KSZ  te raadplegen i.p.v. die gegevens bij de burger/onderneming/organisatie op te vragen. Dit geeft aldus uitvoering aan het principe "vraag niet wat je al weet".

  Verder wordt CORVE aangeduid als entiteit om tussenbeide te komen bij de mededeling van gegevens uit authentieke gegevensbronnen en de DAB ICT wordt belast met de verwezenlijking van het ondersteunend gebruikers- en toegangsbeheer. De uitwisseling van gegevens kan gebeuren via het MAGDA-platform, beheerd door CORVE. Het MAGDA-samenwerkingsverband, samengesteld uit o.a. vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen, de provinciale en lokale besturen, ondersteunt door overleg en samenwerking de instanties bij de uitvoering van het "egovdecreet". De functies van CORVE worden in het algemene uitvoeringsbesluit beknopt opgesomd: optreden als dienstenintegrator, het vervullen van de routerfunctie, het tijdelijk opslaan van gegevens om te kunnen selecteren, het opnemen van de functie van intermediaire organisatie, het bijhouden van repertoria van personen en ondernemingen alsook het verzorgen van de samenwerking met de authentieke gegevensbronnen.

  De procedure tot erkenning van authentieke gegevensbronnen, beheerd door instanties, treedt pas in werking als de Vlaamse Toezichtcommissie is samengesteld. Die Commissie ressort onder het Vlaams Parlement. Het zijn dus de diensten van het Vlaams Parlement die instaan voor de samenstelling en werking van de Vlaamse Toezichtcommissie.

  Het specifieke uitvoeringsbesluit inzake de veiligheidsconsulenten geeft uitvoering aan artikel 9 van het "egovdecreet", nl. het bepalen van de opdrachten en de manier van aanwijzing van die veiligheidsconsulenten. De Memorie van Toelichting bij het voornoemde artikel 9 van het "egovdecreet" verduidelijkt dat bij de verdere omschrijving van de taken van de veiligheidsconsulenten de strengste voorwaarden die bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) gelden, eveneens voor de Vlaamse veiligheidsconsulenten zullen gelden. Vandaar dat in het specifieke uitvoeringsbesluit de bepaling van de opdrachten en de aanwijzingsvereisten zijn omschreven naar analogie met de KSZ-wet van 15 januari 1990 en het KB van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. Het voornemen om op vlak van veiligheid te werken volgens diezelfde principes is niet verwonderlijk. Zij hebben in het kader van het netwerk van de sociale zekerheid hun deugdelijkheid bewezen. Wanneer netwerken werken met een verschillende perceptie inzake informatieveiligheid is het risico op veiligheidsincidenten groter omdat het bijvoorbeeld veel moeilijker zal zijn om de zwakke schakels in de veiligheidsketen te identificeren. De rol van de veiligheidsconsulenten is zeer belangrijk. De informatieveiligheid heeft als doel schade te voorkomen die enerzijds de goede werking van de informatiesystemen kan aantasten en anderzijds de privacy van de betrokkenen kan schenden.

  Bij de definitieve goedkeuring van de twee uitvoeringsbesluiten heeft de Vlaamse Regering tevens beslist om de Vlaamse minister, bevoegd voor het egovernment, te gelasten een decretale omkadering conform de opmerkingen van de Privacycommissie uit te werken en die omkadering voorafgaand voor advies aan de Privacycommissie voor te leggen. In haar advies bij het ontwerp van algemeen uitvoeringsbesluit dringt de Privacycommissie er immers op aan om de rol van CORVE als dienstenintegrator decretaal te onderbouwen. Ook reeds in haar advies bij het ontwerp van decreet vestigde de Privacycommissie de aandacht op de noodzaak van een decretale omkadering van de “kruipuntbanken”, dit zijn de dienstenintegratoren. Op federaal niveau zijn immers de KSZ en het e-healthplatform wettelijk geregeld. Voor de federale dienstenintegrator FEDICT wordt eveneens momenteel een wettelijke omkadering uitgewerkt. Vandaar dat de Privacycommissie het nodig acht dat CORVE eveneens decretaal wordt omkaderd.
  Omwille van de noodzaak van de continuïteit van de openbare dienstverlening en de beperkte tijdspanne waarin het momenteel nog mogelijk is om tegemoet te komen aan die opmerkingen van de Privacycommissie, heeft de Vlaamse Regering aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het e-government, de opdracht gegeven om zo vlug als mogelijk een decretale omkadering conform de opmerkingen van de Privacycommissie uit te werken en die omkadering voor advies aan de Privacycommissie voor te leggen.