chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Experimenten Sandbox Vlaanderen

  Wanneer we een entiteit van de Vlaamse overheid succesvol kunnen matchen met een innovatieve start-up, spreken we van een experiment. 

  Over de lopende en afgeronde experimenten kom je alles te weten op deze pagina's. Neem hier dus geregeld een kijkje want er starten voortdurend nieuwe experimenten op.

  Lopende experimenten

  Agentschap Opgroeien gaat aan de slag met de Web Stories van Tappable

  Mensen gaan steeds vaker mobiel op het internet en zijn gewend aan het snelle, 'immersieve' en het 'snackable' karakter van Stories. Stories zijn inmiddels geliefd bij bijna 2 miljard dagelijkse actieve gebruikers, maar zitten nu wat opgesloten in het keurslijf van social media.

  De Vlaamse start-up Tappable ontwikkelde hier een eenvoudige oplossing voor: ze brengen het Stories formaat naar het web. Ze maken ze zoekbaar, deelbaar en continu beschikbaar als 'Web Stories'.

  Voor Opgroeien (met de dienst- en hulpverlening van Kind en Gezin en Jeugdhulp) meer dan reden genoeg om een Sandbox-experiment op te zetten met de technologie van Tappable. Het agentschap is verantwoordelijk voor heel wat kernthema’s zoals kinderopvang, pleegzorg, adoptie, groei en ontwikkeling van jonge kinderen, jeugdbescherming en verontrusting.

  In dat kader is Opgroeien continu op zoek naar manieren om hun kennis en informatie zo goed mogelijk voor te stellen aan diverse doelpublieken (kinderen, jongeren, gezinnen, partners en voorzieningen). Het agentschap probeert om info zo aantrekkelijk mogelijk voor te stellen, afgestemd op actuele noden van hun doelgroep. Daarom zien ze heel wat kansen in Tappable om hun informatie op een interactieve en dynamische manier aan te bieden. Concreet zal Opgroeien Tappable in de zomermaanden uittesten. Als alles zoals gepland verloopt, staan er binnenkort één of enkele van deze webpagina’s live op hun websites.

  IS IT A PLANE helpt met automatisch opsporen van gebouwmutaties op basis van digitale luchtbeelden

  Het Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV) staat in voor het beheer en onderhoud van het Grootschalig Referentie Bestand of Basiskaart Vlaanderen (GRB). Dit is de digitale topografische referentiekaart voor Vlaanderen. Het GRB bevat grootschalige informatie/geometrieën van gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk.

  In kader van de actualisatie van de basiskaart spoort Informatie Vlaanderen gebouwmutaties op aan de hand van recente luchtbeelden. Dit gebeurt momenteel via een manuele screening: een operator scrolt of pant manueel de luchtbeelden op zoek naar wijzigingen tussen de luchtbeelden en het GRB: nieuwe gebouwen/sloping gebouwen/verbouwingen.

  Via een Sandbox Vlaanderen-challenge wou Informatie Vlaanderen nagaan of de manuele screening kan vervangen worden door een vol-automatische screening aan de hand van beeldherkenning.

  IS IT A PLANE is een scale-up uit Kortrijk die al enkele jaren innovatieve drone en data analyse oplossingen aanbiedt. Het bedrijf wil dronetechnologie integreren in bestaande bedrijfsprocessen met betrekking tot het optimaliseren van deze processen. Daarbij zetten ze ook in op de verwerking en interpretatie van areal data via artificiële intelligentie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beeldherkenning en analyse, volume berekening of het maken van digital twins.

  Gezien hun veld van expertise diende IS IT A PLANE een voorstel tot oplossing voor de challenge in, dat door Informatie Vlaanderen werd weerhouden.

  Het Sandbox-experiment dat beide partners zullen opstarten bestaat uit twee verschillende fases:

  • In een eerste fase zal er een software model getraind worden op het automatisch herkennen en annoteren van gebouwstructuren op luchtbeelden van Vlaanderen. Waarbij de moeilijkheid zit in het kunnen onderscheiden van gebouwstructuren van zaken als vrachtwagens, hoge bermen, … en een zeer hoge correctness en completness te bekomen
  • Wanneer het model voldoende getraind is voor de herkenning van gebouwstructuren zal in een tweede fase door het model een vergelijking gemaakt worden tussen luchtbeelden van jaar X met jaar X+1. Hierbij is het de bedoeling dat het model dan gebouwmutaties automatisch herkent zodat er automatisch een melding kan gebeuren voor actualisatie van de Basiskaart Vlaanderen (GRB).

  Traicie helpt AHOVOKS met automatische tekstverwerking voor beroepskwalificaties

  Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, of kortweg AHOVOKS, evolueert naar een datagedreven organisatie. Ook de afdeling Kwalificaties en Curriculum draagt daartoe zijn steentje bij. Zij zorgen voor het kader waar inhouden voor onderwijs en opleidingen vorm krijgen. Binnen het raamwerk van de Vlaamse kwalificatiestructuur ontwikkelt de afdeling beroeps- en onderwijskwalificaties die bijdragen aan een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Die kwalificaties worden ondergebracht in databanken om nadien te ontsluiten op de website.

  Als case voor een Sandbox-challenge wil AHOVOKS graag de databank beroepskwalificaties als voorbeeld nemen. Een beroepskwalificatie bevat alle informatie over wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen. Momenteel zijn er 500 erkende beroepskwalificaties. Tot op heden waren deze beroepskwalificaties in een beperkte mate op elkaar afgestemd. In deze challenge wil AHOVOKS dat de databank automatisch de informatie uit de verschillende competenties over de beroepskwalificaties heen extraheert uit de ongestructureerde tekstdata door middel van tekstmining om zo de gelijkenissen en verschillen over de beroepskwalificaties heen te categoriseren.

  Daarnaast wil AHOVOKS ook tijdswinst boeken bij het opstellen van een nieuwe beroepskwalificatie door een systeem te ontwikkelen dat competenties automatisch aangeeft op basis van bestaande beroepskwalificaties.

  Traicie is een HR-tech start-up gespecialiseerd in automatische screening van kandidatenprofielen bij het rekruteringsproces. In dat kader heeft Traicie een algoritme ontwikkeld dat de soft skills van kandidaten volledig geautomatiseerd kan analyseren op basis van hun CV en LinkedIn-profiel. Om hun focus ook op hard-skills te leggen was de challenge van AHOVOKS een opportuniteit voor Traicie. Door met de data van de kwalificatiedatabank van AHOVOKS aan de slag te gaan kan de start-up haar algoritme ook aanpassen en trainen om ook hier tot een volledig automatische analyse en categorisering te komen. Een win-win dus voor beide partners in dit experiment.

  Manual.to & AHOVOKS: zelf eenvoudig manuals creëren voor de Examencommissie

  Manual.to is een Vlaamse start-up die een toepassing heeft gecreëerd waarmee snel en eenvoudig manuals aangemaakt kunnen worden.  Met hun eenvoudige web editor kan er een foto of filmpje opgeladen worden en daaraan tekst toegevoegd worden. De manual kan dan makkelijk via een QR code of een link gedeeld worden.

  De Examencommissie (die onderdeel uitmaakt van AHOVOKS) heeft als opdracht iedereen de kans te geven om een diploma secundair onderwijs te behalen. Hiertoe organiseert ze jaarlijks zo’n 50.000 examens voor bijna 6.000 kandidaten. In dit experiment gaat de Examencommissie aan de slag met de toepassing van Manual.to om te bekijken in welke mate ze hiermee zelf instructiefilmpjes kunnen maken voor de kandidaten bij de start van een examen, voor de toezichters in het examencentrum én voor de briefing van kandidaten die een assessment dienen af te leggen.  

  Voorspellen van het aantal inschrijvingen examens – Lantana en de Examencommissie

  AHOVOKS is het Vlaams overheidsagentschap dat zich samen met verschillende onderwijspartners inzet voor levenslang leren voor iedereen. De examencommissie – die deel uitmaakt van het agentschap – heeft als voornaamste opdracht iedereen de kans geven om een diploma secundair onderwijs te behalen.

  De Examencommissie secundair onderwijs biedt jongeren die in het regulier onderwijs uit de boot zijn gevallen een tweede kans om het diploma secundair onderwijs te behalen. Daartoe organiseert ze jaarlijks zo’n 50.000 examens voor bijna 6.000 kandidaten.

  De Examencommissie organiseert het hele jaar door examens, waarop kandidaten kunnen inschrijven. De planning van deze examens gebeurt meer dan zes maanden op voorhand. Deze planning moet zoveel mogelijk afgestemd zijn op de vraag van kandidaten. Om na te gaan of te voorspellen valt hoeveel kandidaten zich zullen inschrijven voor een bepaald examen op een bepaalde datum, lanceerde AHOVOKS hierrond een Sandbox-challenge.

  Lantana, een Vlaamse start-up met een focus op artificial intelligence (en ook actief in blockchain), gaat samen met AHOVOKS deze uitdaging aan. AHOVOKS levert de data met betrekking tot inschrijvingen voor en deelname aan de examens van de voorbije jaren aan. Lantana laat hier haar algoritmes op los om op die manier op zoek te gaan naar de voorspellende variabelen. Doelstelling van het experiment is om na te gaan of we effectief – en veel accurater - kunnen voorspellen hoeveel kandidaten zich zullen inschrijven voor een bepaald examen op een bepaalde datum

  Slimme vuilnisbakken van BrighterBins voor Het Facilitair Bedrijf

  Het Facilitair Bedrijf (HFB) is het agentschap van de Vlaamse overheid dat de grote kantoorgebouwen beheert waarin de administratie van de Vlaamse overheid zetelt. Dit beheer omvat onder meer werkplekdiensten, ICT, catering, schoonmaak, vastgoedbeheer, technisch beheer, ….

  In die gebouwen staan op diverse plaatsen heel wat vuilbakken die medewerkers van HFB wanneer nodig leegmaken. Elke dag controleren welke vuilbakken geleegd dienen te worden is een erg tijdsintensieve bezigheid. Daarom lanceerde de gebouwbeheerder van het Anna Bijns gebouw (VAC Antwerpen) een uitdaging om na te gaan of we slimme vuilnisbakken kunnen inzetten. Die vertellen dan zelf aan de verantwoordelijke medewerkers wanneer het tijd is om geleegd te worden. Een aanzienlijke tijdsbesparing dus.

  SmartEnds, een Gents start-up tekende in op deze challenge met zijn product Brighterbins. Het betreft een sensor die in zowat elk type vuilbak geïnstalleerd kan worden en zijn info continu doorzendt naar de toepassing. Online kan dan per vuilbak nagegaan worden voor hoeveel procent die gevuld is. 

  In dit experiment worden in het VAC Antwerpen 50 papiervuilbakken voorzien van een sensor gedurende drie maanden. Op deze manier kan HFB nagaan of dit systeem tijd kan besparen bij het leegmaken van de vuilnisbakken.

  Geckomatics & AWV: AI powered mobile mapping

  Geckomatics is een Vlaamse start-up die een, door Artificiële Intelligentie (AI) aangedreven, mobile mapping systeem heeft gecreëerd. Het systeem maakt gebruik van een speciale zelf ontwikkelde camera om opnames te maken op de weg. De camera kan op elke wagen gemonteerd worden.

  Eens die opnames worden opgeladen naar de cloud, worden de beelden geanalyseerd op geografische informatie volgens de noden en wensen van de gebruiker.

  Wegen en Verkeer gaat o.a. verkeersborden inventariseren dankzij Geckomatics technologie

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is één van de schakels van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. AWV beheert ca. 7.000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 7.700 km fietspaden. Het agentschap is verantwoordelijk voor het beheren, onderhouden en optimaliseren van dat wegenpatrimonium, het organiseren van het verkeer op haar wegennet en het mee vormgeven van het beleid.

  In die zin is de inventarisatie van verkeersborden, markeringen, verlichtingspalen en andere elementen een belangrijke taak van het Agentschap. In dit experiment gaan AWV en Geckomatics na in welke mate AWV zelf opnames kan maken met de Geckomatics-camera op het dak van één van haar dienstwagens. Nadien worden de beelden met behulp van Artificiële Intelligentie geanalyseerd in de cloud. De bedoeling is dat zoveel mogelijk elementen in de opgenomen beelden automatisch herkend én geïnventariseerd worden.

  Afgeronde experimenten