chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Experimenten Sandbox Vlaanderen

  Wanneer we een entiteit van de Vlaamse overheid succesvol kunnen matchen met een innovatieve start-up, spreken we van een experiment. 

  Over de lopende en afgeronde experimenten kom je alles te weten op deze pagina's. Neem hier dus geregeld een kijkje want er starten voortdurend nieuwe experimenten op.

  Lopende experimenten

  KnowledgeFlow & VLAIO: interne kennisdeling en -beheer via online platform

  KnowledgeFlow is een Vlaamse start-up die een platform ontwikkelde om kennis binnen een organisatie vast te leggen, up-to-date te houden én te delen. Dit platform biedt de gebruikers de mogelijkheid bestaande kennis eenvoudig aan te vullen, te ontsluiten en te gebruiken doorheen grote organisaties. Daarnaast biedt het platform ook de mogelijkheid tot een real time overzicht van de evolutie, het gebruik en internalisatie van de kennis binnen de organisatie. Een leermodule kan tenslotte ook zorgen voor automatisch gegenereerde leermomenten voor medewerkers op basis van de opgebouwde kennis in het platform.

  Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Ze stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. De afdeling Data & interne innovatie van VLAIO is momenteel bezig met een analyse om de maturiteit van het informatiebeheer en de kennisdeling binnen de organisatie structureel te verhogen. Anderzijds wil de afdeling ook extra inzetten op het verbeteren van de gebruikerservaring van de (interne) applicaties. Het beter toegankelijk maken van helpinformatie is hierbij een belangrijke component.

  Gezien deze ambitie van VLAIO is de tool van KnowledgeFlow een interessante case om in een Sandbox-experiment uit te werken. Concreet zal VLAIO de tool enkele maanden testen bij de verdere opbouw van een nieuwe FAQ van hun dossierbehandelingssysteem KRIS. Daarbij wil VLAIO deze FAQ ook veel toegankelijker maken. Secretariaatsmedewerkers zullen het platform gedurende het experiment gebruiken om concrete antwoorden te vinden op vragen die ze hebben bij het gebruik van het dossierbehandelingssysteem KRIS. Als basis voor de verdere opbouw van een nieuwe FAQ wordt de bestaande FAQ in het platform opgenomen en zal ze bottom-up verder uitgebouwd worden op basis van nieuwe vragen van de gebruikers. Hierbij zullen zowel tekst als tutorial filmpjes gebruikt worden.

  Informatie Vlaanderen en Tamr testen adresmatching tussen twee bronnen met behulp van machine learning

  De uitdaging: het matchen van adressen met een andere adressenstructuur

  Het Agentschap Informatie Vlaanderen staat in voor het beheer en onderhoud van authentieke gegevensbronnen. Dit zijn gegevensbronnen die informatie bevatten die op vele plaatsen hergebruikt kan worden. Het adressenregister is zo één van die authentieke gegevensbronnen.

  Momenteel bestaan er veel verschillende adressenbestanden die vaak een andere adresstructuur hanteren dan die van het adressenregister. Om succesvol aan te sluiten op de authentieke bron voor adressen, moeten alle adressenbestanden de adresstructuur van het adressenregister gebruiken.

  Informatie Vlaanderen heeft al een eigen algoritme ontwikkeld om adressen met een andere adressenstructuur te matchen met de adressen in het adressenregister. Het matchingspercentage was hier echter nog niet voldoende om dit volledig automatisch te kunnen laten lopen. Om deze uitdaging aan te pakken, lanceerde Informatie Vlaanderen een Sandbox-challenge waarbij ze met behulp van machine learning, een hoger matchingspercentage hopen te bekomen. De moeilijkheid is dat niet alleen de structuur van de adressen verschilt. Ook de schrijfwijze van straatnaam, huisnummer en busnummer kunnen lichtjes verschillen. Hierdoor is er een interpretatie nodig om de matching te doen.

  Van een op regels gebaseerde aanpak, naar een combinatie van machine learning en menselijke input

  Tamr is een spin-off van het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology (MIT) en heeft een product ontwikkeld met een nieuwe benadering tot het beheersen en classificeren van data. Met behulp van machine learning in combinatie met menselijke input - in plaats van een op regels gebaseerde aanpak- kunnen zeer grote hoeveelheden data gestructureerd en opgeschoond worden.  De belangrijkste voordelen hiervan zijn de snelheid waarmee deze taken kunnen worden voltooid en de vermindering van de input die nodig is van data-experts uit een organisatie.

  In een eerste fase van het experiment zal Informatie Vlaanderen een beperkt adressenbestand van 18 000 adressen met verschillende adresstructuren aanleveren, die reeds gematched zijn met de adresstructuur van het adressenregister. Zo kan het algoritme getraind worden. Nadien zullen 200 moeilijke gevallen voorgelegd worden aan het algoritme.
  Als dit goed lukt, zal er in een tweede fase een veel uitgebreider bestand gebruikt worden.

  Het uiteindelijke doel van dit experiment is om te onderzoeken of Informatie Vlaanderen en Tamr er in slagen een algemeen bruikbaar algoritme te creëren dat in quasi alle gevallen adressen uit andere bestanden kan matchen met adressen uit het adressenregister.

  Bothive en VLAIO testen chatbot voor de 'starten met je eigen zaak'-site

  Bothive is een jonge startup die zich specialiseert in het bouwen van virtuele assistenten (chatbots). Ze helpen daarbij bedrijven en organisaties met het automatisch beantwoorden van vragen en het verhogen van conversies met hun klanten en gebruikers.

  Starten met je eigen zaak’ is een website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) waar alle info kan teruggevonden worden over het wat en hoe bij het starten van een eigen zaak.

  Via de website krijgt VLAIO dagelijks heel wat vragen van toekomstige ondernemers rond de regelgeving, formaliteiten en procedures die komen kijken bij het opstarten van een eigen zaak. Vaak betreft het dezelfde vragen waar een standaard antwoord reeds voor uitgeschreven is.

  Samen met Bothive gaat VLAIO nu bekijken in welke mate een chatbot de bezoekers van de website ‘Starten met je eigen zaak’ die met vragen zitten, snel en efficiënt kan beantwoorden.

  In een eerste fase levert VLAIO alle FAQ’s aan zodat Bothive deze kan verwerken en de chatbot kan trainen. In een tweede fase zullen de mensen van VLAIO de chatbot testen en verder finetunen om in een derde fase effectief live te gaan met de chatbot. Dan kan gemeten worden welk percentage van vragen effectief door de bot beantwoord kunnen worden.  Door het inzetten van een chatbot zullen kandidaat-ondernemers 24/24 en 7/7 bij VLAIO terecht kunnen met hun vragen.

  IS IT A PLANE helpt met automatisch opsporen van gebouwmutaties op basis van digitale luchtbeelden

  Het Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV) staat in voor het beheer en onderhoud van het Grootschalig Referentie Bestand of Basiskaart Vlaanderen (GRB). Dit is de digitale topografische referentiekaart voor Vlaanderen. Het GRB bevat grootschalige informatie/geometrieën van gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk.

  In kader van de actualisatie van de basiskaart spoort Informatie Vlaanderen gebouwmutaties op aan de hand van recente luchtbeelden. Dit gebeurt momenteel via een manuele screening: een operator scrolt of pant manueel de luchtbeelden op zoek naar wijzigingen tussen de luchtbeelden en het GRB: nieuwe gebouwen/sloping gebouwen/verbouwingen.

  Via een Sandbox Vlaanderen-challenge wou Informatie Vlaanderen nagaan of de manuele screening kan vervangen worden door een vol-automatische screening aan de hand van beeldherkenning.

  IS IT A PLANE is een scale-up uit Kortrijk die al enkele jaren innovatieve drone en data analyse oplossingen aanbiedt. Het bedrijf wil dronetechnologie integreren in bestaande bedrijfsprocessen met betrekking tot het optimaliseren van deze processen. Daarbij zetten ze ook in op de verwerking en interpretatie van areal data via artificiële intelligentie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beeldherkenning en analyse, volume berekening of het maken van digital twins.

  Gezien hun veld van expertise diende IS IT A PLANE een voorstel tot oplossing voor de challenge in, dat door Informatie Vlaanderen werd weerhouden.

  Het Sandbox-experiment dat beide partners zullen opstarten bestaat uit twee verschillende fases:

  • In een eerste fase zal er een software model getraind worden op het automatisch herkennen en annoteren van gebouwstructuren op luchtbeelden van Vlaanderen. Waarbij de moeilijkheid zit in het kunnen onderscheiden van gebouwstructuren van zaken als vrachtwagens, hoge bermen, … en een zeer hoge correctness en completness te bekomen
  • Wanneer het model voldoende getraind is voor de herkenning van gebouwstructuren zal in een tweede fase door het model een vergelijking gemaakt worden tussen luchtbeelden van jaar X met jaar X+1. Hierbij is het de bedoeling dat het model dan gebouwmutaties automatisch herkent zodat er automatisch een melding kan gebeuren voor actualisatie van de Basiskaart Vlaanderen (GRB).

  Traicie helpt AHOVOKS met automatische tekstverwerking voor beroepskwalificaties

  Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, of kortweg AHOVOKS, evolueert naar een datagedreven organisatie. Ook de afdeling Kwalificaties en Curriculum draagt daartoe zijn steentje bij. Zij zorgen voor het kader waar inhouden voor onderwijs en opleidingen vorm krijgen. Binnen het raamwerk van de Vlaamse kwalificatiestructuur ontwikkelt de afdeling beroeps- en onderwijskwalificaties die bijdragen aan een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Die kwalificaties worden ondergebracht in databanken om nadien te ontsluiten op de website.

  Als case voor een Sandbox-challenge wil AHOVOKS graag de databank beroepskwalificaties als voorbeeld nemen. Een beroepskwalificatie bevat alle informatie over wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen. Momenteel zijn er 500 erkende beroepskwalificaties. Tot op heden waren deze beroepskwalificaties in een beperkte mate op elkaar afgestemd. In deze challenge wil AHOVOKS dat de databank automatisch de informatie uit de verschillende competenties over de beroepskwalificaties heen extraheert uit de ongestructureerde tekstdata door middel van tekstmining om zo de gelijkenissen en verschillen over de beroepskwalificaties heen te categoriseren.

  Daarnaast wil AHOVOKS ook tijdswinst boeken bij het opstellen van een nieuwe beroepskwalificatie door een systeem te ontwikkelen dat competenties automatisch aangeeft op basis van bestaande beroepskwalificaties.

  Traicie is een HR-tech start-up gespecialiseerd in automatische screening van kandidatenprofielen bij het rekruteringsproces. In dat kader heeft Traicie een algoritme ontwikkeld dat de soft skills van kandidaten volledig geautomatiseerd kan analyseren op basis van hun CV en LinkedIn-profiel. Om hun focus ook op hard-skills te leggen was de challenge van AHOVOKS een opportuniteit voor Traicie. Door met de data van de kwalificatiedatabank van AHOVOKS aan de slag te gaan kan de start-up haar algoritme ook aanpassen en trainen om ook hier tot een volledig automatische analyse en categorisering te komen. Een win-win dus voor beide partners in dit experiment.

  Manual.to & AHOVOKS: zelf eenvoudig manuals creëren voor de Examencommissie

  Manual.to is een Vlaamse start-up die een toepassing heeft gecreëerd waarmee snel en eenvoudig manuals aangemaakt kunnen worden.  Met hun eenvoudige web editor kan er een foto of filmpje opgeladen worden en daaraan tekst toegevoegd worden. De manual kan dan makkelijk via een QR code of een link gedeeld worden.

  De Examencommissie (die onderdeel uitmaakt van AHOVOKS) heeft als opdracht iedereen de kans te geven om een diploma secundair onderwijs te behalen. Hiertoe organiseert ze jaarlijks zo’n 50.000 examens voor bijna 6.000 kandidaten. In dit experiment gaat de Examencommissie aan de slag met de toepassing van Manual.to om te bekijken in welke mate ze hiermee zelf instructiefilmpjes kunnen maken voor de kandidaten bij de start van een examen, voor de toezichters in het examencentrum én voor de briefing van kandidaten die een assessment dienen af te leggen.  

  Geckomatics & AWV: AI powered mobile mapping

  Geckomatics is een Vlaamse start-up die een, door Artificiële Intelligentie (AI) aangedreven, mobile mapping systeem heeft gecreëerd. Het systeem maakt gebruik van een speciale zelf ontwikkelde camera om opnames te maken op de weg. De camera kan op elke wagen gemonteerd worden.

  Eens die opnames worden opgeladen naar de cloud, worden de beelden geanalyseerd op geografische informatie volgens de noden en wensen van de gebruiker.

  Wegen en Verkeer gaat o.a. verkeersborden inventariseren dankzij Geckomatics technologie

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is één van de schakels van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. AWV beheert ca. 7.000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 7.700 km fietspaden. Het agentschap is verantwoordelijk voor het beheren, onderhouden en optimaliseren van dat wegenpatrimonium, het organiseren van het verkeer op haar wegennet en het mee vormgeven van het beleid.

  In die zin is de inventarisatie van verkeersborden, markeringen, verlichtingspalen en andere elementen een belangrijke taak van het Agentschap. In dit experiment gaan AWV en Geckomatics na in welke mate AWV zelf opnames kan maken met de Geckomatics-camera op het dak van één van haar dienstwagens. Nadien worden de beelden met behulp van Artificiële Intelligentie geanalyseerd in de cloud. De bedoeling is dat zoveel mogelijk elementen in de opgenomen beelden automatisch herkend én geïnventariseerd worden.

  Afgeronde experimenten