chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Her-adressering bij (vrijwillige) gemeentelijke fusies

  Op 1 januari 2019 fuseren in Vlaanderen 15 gemeenten tot 7 nieuwe fusiegemeenten. 13 van de 15 fuserende gemeenten krijgen een nieuwe gemeentenaam. In die gemeenten veranderen alle adressen. De postcodes blijven wel behouden.

  Het gaat om volgende gemeenten:

  • “Oudsbergen”: fusie van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek
  • “Pelt”: fusie van Neerpelt en Overpelt
  • “Puurs-Sint-Amands”: fusie van Sint-Amands en Puurs
  • “Aalter”: fusie van Aalter en Knesselare
  • “Deinze”: fusie van Deinze en Nevele
  • “Lievegem”: fusie van Lovendegem, Zomergem en Waarschoot
  • “Kruisem”: fusie van Kruishoutem en Zingem

  Als gevolg van de fusies zijn er ook hernummeringen of herbenoemingen van straten gepland. Dit gebeurt zowel in gemeenten waar de gemeentenaam verandert, als in Deinze en Aalter waar de gemeentenaam behouden blijft.

  Naast de gemeentelijke fusies plant de Stad Antwerpen een aanpassing van de districtsgrens tussen het district Antwerpen en het district Ekeren. Een aantal adressen krijgt een nieuwe postcode. De her-adressering is beperkt.

  Impact van een her-adressering

  Alle organisaties die werken met een adressenbestand, of beschikken over data met adresgegevens, ondervinden impact van deze her-adressering. Voor alle data is het nodig af te wegen of de gegevens moeten worden bijgewerkt naar de nieuwe toestand. Een adres dat dient om correspondentie te versturen moet worden aangepast. Dit is ook nodig als het adres dient als aanduiding van de locatie waar bepaalde rechten of plichten gelden.

  De afweging van de impact bekijken we vanuit 2 hoeken:

  • Verandering van de adrescomponenten “gemeentenaam”, “straatnaam”, “huisnummer” en “postcode”.
  • Verandering van de identificatoren (bvb CRAB-code, BeSt-code, NIS-code)

  In fuserende gemeenten veranderen de  adrescomponenten waar de gemeentenaam verandert OF waar de straatnaam verandert OF waar het huisnummer/busnummer verandert. Bij de gemeentelijke fusies veranderen geen postcodes.

  De identificatoren van gemeente, straatnaam en huisnummer/busnummer veranderen allemaal in de fuserende gemeenten. Bij de districtsgrenswijziging veranderen geen identificatoren, zolang de straatnaam of het huisnummer niet verandert.

  Adreswijzigingen pro-actief verwerken

  Alle gegevens over adreswijzigingen zijn op voorhand bekend. Alle adresbestanden kunnen daarom pro-actief bijgewerkt worden. Dit zonder tussenkomst van burgers of ondernemingen.

  De nieuwe gegevens haal je op via de producten van het CRAB en het adressenregister. Daarnaast publiceert Informatie Vlaanderen ook mutatielijsten. Deze lijsten geven voor elk bestaand adres in de betrokken gemeenten aan wat het nieuwe adres wordt in de nieuwe toestand. Deze lijsten bevatten  zowel de adrescomponenten als de identificatoren.

  Fusie 2019 verschilbestand.zip

  Het productie-bestand bevat de volledige lijst van betrokken adressen. Ingevulde identificatoren in de NIEUW-kolommen zijn finaal. De nieuwe rijksregistercodes zijn afkomstig van het Rijksregister, en finaal. De huisnummers en indexen volgens het Rijksregister zijn nog niet ingevuld, daarvoor wachten we nog op een bronbestand van het Rijksregister. De nieuwe URI’s van het adressenregister zijn ingevuld en finaal. Ten opzicht van het vorige verschilbestand gebeurde ook een aantal correcties op individuele adressen. Er zijn drie versies van het verschilbestand:

  • Exclusief OUD-RR: hierin geen Rijksregistercodes
  • Inclusief OUD-RR: de Rijksregistercodes zijn aanwezig, uitgezonderd de nieuwe RR-huisnummers en RR-indexen.
  • "Fusies adressen eenvoudig": hierin geen identificator

  Impact adreswijziging op burgers, ondernemingen en verenigingen

  Een adreswijziging brengt steeds administratieve last mee voor betrokken burgers, ondernemingen en verenigingen. Deze last moet tot een minimum beperkt worden. Adreswijzigingen moeten daarom zoveel mogelijk pro-actief, zonder tussenkomst van de burger of onderneming, worden doorgevoerd. Dit is de meest klantvriendelijke oplossing.

  Een overzicht van de reeds getroffen maatregelen en een aanbevolen actielijst is te vinden op deze website: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/draaiboek-fusies/interne-zaken/naamgeving/impact-naam-enof-adreswijziging-op-de-inwoner-van-een-fusiegemeente

  In de life event scan 'ik krijg een nieuw adres' (versie 20190813) trachten we de impact op de burgers enerzijds en de ondernemingen en verenigingen anderzijds in kaart te brengen.

  De Life Event Scan is opgesteld door Informatie Vlaanderen, met de input van het Agentschap Binnenlands Bestuur en in samenspraak met verschillende Vlaamse en federale overheidsinstanties. Het document is opgesteld als leidraad voor de fuserende besturen. De verantwoordelijkheid voor de communicatie naar de burgers, ondernemingen en verenigingen ligt bij de besturen zelf, dit document kan hen daarin ondersteunen.

  Impact op producten van Informatie Vlaanderen

  CRAB

  Alle nieuwe straatnamen, huisnummers en subadressen hebben tot 1 januari de status “gereserveerd”. Op 1 januari verandert de status naar “in gebruik”. Dan krijgen alle gegevens van de oude gemeenten een einddatum.

  Doordat de status vandaag nog niet “in gebruik” is, zijn de nieuwe adressen nog niet beschikbaar in alle CRAB-diensten. Hieronder vind je een overzicht.

  CRAB tabel

  Om de volledigheid van deze adressen te garanderen, gebeurt er in december geen adresbeheer op de 15 betrokken gemeenten. De status van 1 december bevroren we als finale inhoud van het CRAB voor deze gemeenten.

  De postcodewijzigingen in Antwerpen zijn pas op 1 januari beschikbaar in het CRAB.

  Hoe gebruik je deze adressen?

  De exacte vervangingen OUD-NIEUW adres zijn complex om uit het CRAB te halen aan de hand van de standaard downloads en services. Daarom biedt Informatie Vlaanderen verschillijsten aan. Daarin zie je welk oud adres vervangen wordt door welk nieuw adres. Deze verschillijsten vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/gemeentelijke-fusies

  Als je deze adressen gebruikt voor het versturen van post, dan volg je de richtlijnen van bpost. De richtlijnen vind je terug op de website van bpost: http://www.bpost.be/site/nl/fusie-gemeenten/

  Impact op adresbeheer van deze gemeenten?

  Het adresbeheer voor de 15 gemeenten is opgeschort sinds 1 december. Na 1 januari kennen we dan beheer-rechten toe aan de adresbeheerders van de 7 nieuwe fusiegemeenten.

  Omdat het adresbeheer opgeschort is, verwerken we ook geen CRAB-meldingen meer in deze gemeenten. Stel je nog fouten vast, maak dan pas in januari meldingen aan.

  Basiskaart Vlaanderen (GRB)
  • Informatie Vlaanderen organiseert de bijhoudingen van de basiskaart Vlaanderen (GRB) vanaf 1/1/2019 volgens de nieuwe fusiegemeenten. Om de migratie door te voeren lopen in december geen bijhoudingsopdrachten voor de fusiegemeenten.
  • De tabel Stand van zaken GRB wijzigt: de nieuwe fusiegemeenten worden toegevoegd, de oude gemeenten verdwijnen. Historische gegevens worden gekoppeld aan de nieuwe fusiegemeenten
  • Inhoud data: de eerste week van januari worden automatische wijzigingen/updates doorgevoerd in de data voor adressen, straatnamen en niscodes n.a.v. de wijzigende gemeentenamen en straatnamen voor de fusiegemeenten. Dit wordt zichtbaar in de diverse GRB-producten. Manuele wijzigingen die moeten worden doorgevoerd n.a.v. wijzigende straatnamen worden in januari doorgevoerd (beperkt).
  • Downloaden van GRB via de downloadapplicatie/-service: Vanaf begin 2019 kan het GRB besteld worden volgens de nieuwe gemeentegrenzen voor de fusiegemeenten. Er zal een overgangsperiode voorzien worden waarbij in de Download mensen hun product zowel nog kunnen versnijden volgens de nieuwe en volgens de oude grenzen.
  • Webdiensten: de laag gemeentegrenzen in de verschillende GRB-webdiensten (WMS, WFS, WMTS) wordt bijgewerkt naar de fusiegemeenten in de eerste week van januari.
  Downloadtoepassing

  De gemeentegrenzen van de nieuwe fusiegemeenten kunnen nu al gedownload worden via volgende link: http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/9ff44cc4-5f16-4507-81a6-6810958b14df

  Het GRB versnijden volgens deze nieuwe gemeentegrenzen, zal pas eind dit jaar/begin volgend jaar kunnen. Er zal wel een overgangsperiode voorzien worden waarbij je in de Download-toepassing je product zowel via de oude als via de nieuwe grenzen kan versnijden.

  Via de downloadtoepassing worden sommige datasets versneden volgens de gemeentelijke grenzen. Vanaf januari 2019 heeft de klant via de downloadtoepassing de keuze tussen de gemeentelijke grenzen toestand 1/1/2019 en de gemeentelijke grenzen van de “oude” toestand.

  We bieden deze twee types versnijdingen aan gedurende drie maanden. Vanaf april 2019 is versnijden enkel mogelijk volgens de nieuwe toestand van de gemeentelijke grenzen.

  MAGDA

  Adreswijzigingen

  Bij personen

  Naar aanleiding van de fusies wijzigen ongeveer 320.000 adressen van personen. Zowel vanuit RR als vanuit KSZ zullen wij hiervoor na 01/01/19 aparte mutatiebestanden publiceren. De afnemers van deze mutatiediensten werden op de hoogte gesteld van de specificaties van deze publicaties.

  Om deze wijzigingen te verwerken zal het Rijksregister op 01/01/19 vanaf 01u tot 06u ’s nachts niet beschikbaar zijn voor opvragingen.

  Bij ondernemingen

  Naar aanleiding van de fusies wijzigen ongeveer 110.000 adressen van ondernemingen en vestigingen. Momenteel zijn wij nog steeds bezig de mutaties nav de structuur-wijziging van KBO (dd oktober 2018) te verwerken. Deze operatie zal pas midden januari afgerond zijn, en daarna zullen ook de mutaties nav de fusies gepubliceerd worden.

  Meer info over wat mogelijk wijzigt bij een adres, vindt u hier.

  Aanpassen identificatie toepassingen

  Het gegevensdelingsplatform MAGDA ontsluit voor heel wat agentschappen, lokale besturen, en andere klanten informatie over natuurlijke personen en ondernemingen. Ook de fusiegemeenten, maken gebruik van toepassingen die gegevens ophalen via MAGDA-webdiensten.

  Elke gemeente die gegevens ophaalt via MAGDA-webdiensten, doet dit aan de hand van een unieke identificatie. Door de fusie moeten we de identificatie van de toepassingen aanpassen. Dit gebeurt door nieuwe aansluitingen op te starten. We zijn al begonnen met een individueel aansluitingstraject per fusiegemeente.

  Wegenregister

  De fusies hebben impact op het Wegenregister omdat het register straatnamen ontsluit die gekoppeld zijn aan het CRAB.

  Voor het aanpassen van de gegevens in het kader van de fusies ondernemen we volgende stappen:

  • 0p 20 december brengen we een laatste product uit waarin de fusies nog niet verwerkt zijn.
  • Vervolgens is er een stop tot de gegevens van het Wegenregister aangepast zijn aan de fusies.
  • Begin 2019 (datum nog te bepalen) volgt een nieuwe release van het Wegenregister met de gegevens van de fusies.
  Gebouwen- en Adressenregister

  De nieuwe adressen komen in de week van 17 december beschikbaar in de webservices van het gebouwen- en adressenregister. Na nieuwjaar wordt een nieuw testbestand aangemaakt, waarin de nieuwe gegevens ook voor download beschikbaar zijn.

  Stappenplannen voor de 15 fusiegemeenten

  Inloggen op toepassingen Informatie Vlaanderen

  Inloggen op toepassingen van Informatie Vlaanderen gebeurt voortaan via de knop “lokale besturen”, en is gekoppeld met ACM-IDM gebruikersbeheer. Voor fusiegemeenten activeren we dit pas vanaf 1 januari. Dus deze maand logt u in zoals gebruikelijk via gebruikersnaam + wachtwoord. Na de fusie gebruikt u de knop. U logt dan automatisch in de nieuwe gemeente in.

  Wat moet er wel al gebeuren vóór de fusie?

  De toegangsbeheerder van de fusiegemeente moet alle rechten en rollen verifiëren en eventueel corrigeren in ACM-IDM gebruikersbeheer. We zetten zoveel mogelijk rechten automatisch over. We sturen u een lijst met de accounts waarbij dit niet lukt. Het is de bedoeling dat u die dan zelf doorvoert in ACM-IDM gebruikersbeheer. Inloggen in de applicaties via de nieuwe knop is pas mogelijk vanaf 1 januari. Dan pas activeren wij de rechten voor de nieuwe fusiegemeenten.

  Het inloggen als gebruiker van een pre-fusiegemeente verandert niet. Daarvoor blijft de bestaande account gebruikersnaam/wachtwoord behouden. Deze accounts schakelen we pas uit als de migratie van alle gekoppelde applicaties naar de nieuwe fusiegemeente voltooid is.

  Aanpassingen in het MAGDA-platform

  U maakt gebruik van toepassingen die gegevens ophalen via MAGDA-webdiensten. Elke gemeente die gegevens ophaalt via MAGDA-webdiensten, doet dit aan de hand van een unieke identificatie. Door de fusie moet de identificatie van de toepassingen waar uw gemeente gebruikt van maakt, aangepast worden.
   
  Als fusiegemeente moet u zich ‘aansluiten’ op het MAGDA-platform volgens het klassieke aansluitingsproces. Hiervoor hoeft u voorlopig niets te doen. Het MAGDA-team van Informatie Vlaanderen start het aansluitingsproces voor u op. We houden u hiervan op de hoogte.

  Daarnaast kunt u de MAGDA-webdiensten slechts gebruiken na authenticatie van de oproepende toepassing. In het kader van de fusies moeten hiervoor nieuwe certificaten aangeleverd worden. Hiervoor moet u als lokaal bestuur wel actie ondernemen. Tijdens het aansluitingsproces brengen we u hiervan meer gedetailleerd op de hoogte.

  Stappenplan om het RVV-themabestand actueel te houden

  Indien u als gemeente of OCMW RVV-records aanlevert voor het geografisch themabestand Recht van Voorkoop moet u het volgende stappenplan uitvoeren. RVV-records zijn gekoppeld aan de organisatie die aanlevert, gezien de fusie heeft dit een impact op uw leveringen. Enkel zo houdt u het RVV-themabestand ook vanaf 2019 actueel.

  1. Vervang voor eind 2018 uw huidige RVV-records door RVV-records met een einddatum in januari 2019. Bijvoorbeeld 25/01/2019. U doet dat door een nieuw integraal bestand aan te leveren. Log hiervoor in op de RVV-webtoepassing via uw gebruikersnaam en wachtwoord. Mogelijk moet u dit voor meerdere soorttypes doen.
  2. Bezorg ons een ingevuld sjabloon van zodra gekend is wie in de toekomst voor de fusiegemeente RVV-records zal opladen. De sjablonen vindt u terug op de RVV-productpagina.
  3. Maak een nieuw integraal bestand met alle geldende RVV-records van de fusionerende gemeenten. Lever dit bestand in januari aan via de RVV-webtoepassing met de inloggegevens voor de fusiegemeente. Zorg dat de nieuwe levering plaatsvindt voor de einddatum die u invulde in stap 1. Enkel zo garanderen we dat het RVV-themabestand de nodige records bevat voor de fusiegemeenten. De records met een einddatum worden automatisch gearchiveerd.
  4. Om zeker te zijn dat u als fusiegemeente of OCMW aanbiedingen ontvangt over percelen waar u als begunstigde Recht van Voorkoop bent aangeduid, moet u uw gegevens doorgeven aan het e-voorkooploket. Neem hiervoor contact op met: De Vlaamse Landmaatschappij (VLM), t.a.v. Johan Dubelloy, Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, e-voorkooploket@vlm.be.

  Voer stap 1 zeker dit jaar uit

  Vanaf 1 januari kunt u geen aanpassingen meer doorvoeren aan RVV-records opgeladen onder de ‘oude gemeente’. Daarom is het belangrijk stap 1 zeker nog dit jaar uit te voeren. Daarnaast moet u stap 3 uitvoeren voor de ingevulde einddatum. Zo loopt u geen RVV-aanbiedingen mis. Dat RVV-records tijdelijk dubbel gekend zijn in het RVV-themabestand (‘oude’ en ‘nieuwe’ gemeente) is geen probleem. Als er in die periode een aanbiedingsdossier Recht van Voorkoop is, wordt dit tweemaal aangeboden.

  Stappenplan KLIP

  Inloggen in KLIP

  Gebruikers van de nieuwe fusiegemeenten kunnen enkel inloggen via ACM/IDM.

  Plannen aanvragen en bekijken

  Vanaf 1 januari 2019 kunnen gebruikers van de nieuwe fusiegemeenten plannen aanvragen in KLIP. Ook wanneer gebruikers toch nog inloggen voor de oude gemeenten, zullen zij plannen kunnen aanvragen.

  Informatie Vlaanderen hevelt alle planaanvragen die door werknemers van de oude gemeenten ingediend werden (ook deze die al in het archief zitten), over naar de nieuwe fusiegemeente. We contacteren de KLIP-verantwoordelijke om een concrete datum af te spreken.

  Vlak voor deze planaanvragen overgeheveld worden, zal je een slotfactuur krijgen voor de planaanvragen die in 2019 nog ingediend werden door een oude gemeente.

  Planaanvragen beantwoorden

  Informatie Vlaanderen verplaatst de KLB-zone(s) van de oude gemeenten naar de nieuwe fusiegemeente. Tijdens dit proces is het niet mogelijk om planaanvragen te bevestigen of te beantwoorden. Bij gemeenten die hun planaanvragen automatisch (laten) afhandelen, zal Informatie Vlaanderen ook de bijhorende service account verplaatsen naar de nieuwe fusiegemeente. Pas wanneer zowel de KLB-zone als de eventuele service account overgeheveld zijn naar de nieuwe fusiegemeente, kunnen de planaanvragen weer bevestigd en beantwoord worden. Ook hier contacteren we de KLIP-verantwoordelijke om een concrete datum af te spreken.

  Zolang een KLB-zone niet verplaatst is naar de nieuwe fusiegemeente, blijft de “oude” integratie werken. Wanneer een KLB-zone verplaatst is naar de nieuwe fusiegemeente, is het aan de nieuwe fusiegemeente om de planaanvragen te beantwoorden.

  Openbaar domeinbeheerder

  Als openbaar domeinbeheerder zie je in KLIP welke leidingbeheerders op of onder het openbaar domein aanwezig zijn en welke planaanvragen werden ingediend in de ingestelde zone. Je kan geen antwoorden op de planaanvragen zien.

  De zones voor de openbaar domeinbeheerders worden niet overgeheveld.

  Als je na 1/1/2019 nog een ODB-zone wenst, moet je een nieuwe zone aanmaken in KLIP.

  Stappenplan GIPOD

  Inloggen in GIPOD

  Gebruikers van de nieuwe fusiegemeenten kunnen enkel inloggen in GIPOD via de knop “lokaal bestuur”. Daarvoor moeten de rechten en rollen geverifieerd (en eventueel aangepast) worden in Gebruikersbeheer (ACM/IDM) door de toegangsbeheerder van de fusiegemeente.

  Data

  • We zetten alle data over van de 15 oude gemeenten naar de nieuwe fusiegemeenten op 2-3 januari. Daarna zullen alle werkopdrachten, manifestaties, omleidingen, en evt. synergie-aanvragen en synergiën de nieuwe fusiegemeente als beheerder hebben. Dit geldt ook voor de data in het verleden. Zo kunnen jullie alle data blijven raadplegen en bewerken als jullie ingelogd zijn als gebruiker van de nieuwe fusiegemeente.
  • De openstaande alarmen en infoberichten zullen hierdoor ook terechtkomen bij de nieuwe fusiegemeente, en krijgen een nieuw tijdstip. Dit is een eenmalig effect, maar heeft verder geen gevolgen.
  • Beschrijvingen van WO, MAN en OML die een adres bevatten, passen we niet aan. Je kan dit wel zelf aanpassen indien gewenst.
  • We verwijderen de eventuele synergie-interessezone van de 15 oude gemeenten. Zo worden er zeker geen synergie-aanvragen meer gestuurd naar de oude gemeenten.

  Gemeentenamen, straten en huisnummers

  De nieuwe gemeentenamen, straatnamen en huisnummers zijn nu reeds zichtbaar in GIPOD. Vanaf 1 januari zullen de oude niet meer zichtbaar zijn

  Voor de achtergrondlaag gebruiken we de WMTS van het GRB. Deze wordt in de eerste week van januari bijgewerkt.

  ACTIE voor de GIPOD-bijdrager: beantwoorden van de ontvangen synergie-aanvragen (ten laatste 31/12/2018)

  Alle synergie-aanvragen die ontvangen zijn door de oude gemeente, moeten nog beantwoorden worden voor het einde van het jaar. Indien je JA antwoordt, voeg dan ook ineens de juiste werkopdracht toe. Als er later een synergie gecreëerd zou worden uit deze synergie-aanvraag, zal de werkopdracht (die tegen dan al overgezet is naar de nieuwe fusiegemeente) ook meegenomen worden in de synergie.

  ACTIE voor de GIPOD-applicatiebeheerder: organisatie-instellingen

  De GIPOD-applicatiebeheerder moet de instellingen voor de nieuwe fusiegemeente eenmalig opnieuw instellen. Dit wordt best zo snel mogelijk in orde gebracht, maar kan pas vanaf 1 januari. Het gaat om :

  • de interessezone
  • de synergie-interessezone
  • de beoordelaar omleidingen
  • de beheerder omleidingen
  • alle basiscontactgegevens voor de fusiegemeente
  Stappenplan om de selectie van productfiches uit IPDC aan te passen

  De interbestuurlijke Producten- en dienstencatalogus (iPDC) biedt een overzicht en beknopte omschrijving van de verschillende dienstverleningen van de lokale, Vlaamse en federale overheid. Uw gemeente/OCMW heeft mogelijk een selectie van producten gedefinieerd in IPDC, waardoor alleen de geselecteerde productfiches doorstromen via de webservices.

  Momenteel lopen er twee trajecten die impact hebben op u:

  • De fusies van de gemeenten en OCMW’s vanaf 1 januari 2019.
  • De doorontwikkeling van de rechtenstructuur in IPDC.

  De rechtenstructuur ronden we af in de tweede helft van januari. Tot dan worden geen nieuwe rechten toegekend, ook niet voor de nieuwe fusiegemeenten. Pas in de tweede helft van januari kunt u de nieuwe selectie van producten voor de post-fusiegemeenten definiëren.

  De gemeenten die voor de fusie bestonden, blijven bestaan in IPDC en u blijft ze beheren. U kunt uw selectie aan producten dus nog aanpassen voor de nieuwe fusiegemeente door onderstaand stappenplan te volgen:

  1. Bekijk op welke selectie van producten u zich in de toekomst wil abonneren. U vindt een overzicht op productencatalogus.vlaanderen.be, tab 'zoek product'. U krijgt een overzicht van uw huidige selectie door in te loggen als pre-fusiegemeente op productencatalogus.vlaanderen.be, tab 'mijn selectie'.
  2. Stel uw selectie opnieuw in. We vragen om dit manueel te doen. Wij kunnen immers niet weten hoe de nieuwe situatie er zal uitzien voor uw post-fusiegemeente. Het is mogelijk dat de selectie van producten verandert door deze wijziging. 

  In de gebruikershandleiding vindt u informatie over de manier waarop u uw selectie bekijkt en aanpast.

  “De documenten van Informatie Vlaanderen gaven ons stap voor stap antwoorden op concrete vragen van burgers en ondernemingen."
  Wouter De Clercq, expert lokale economie, Puurs-Sint-Amands en Bart Kerkhof, team financiën, Lievegem