chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlaamse Regering keurt uitvoeringsbesluit voor het hergebruik van overheidsinformatie definitief goed

  maandag, 26 september 2016

  Op vrijdag 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit betreffende het hergebruik van overheidsinformatie definitief goed. Dit geldt als een belangrijke stap in de operationalisering van het decreet van 27 april 2007, gewijzigd bij het decreet van 12 juni 2015 naar aanleiding van de omzetting van de herziene PSI-richtlijn. Aan de hand van het uitvoeringsbesluit heeft de Vlaamse Regering onder meer modellicenties voor hergebruik bepaald, criteria voor de vergoedingen vastgelegd en de gebruiksvoorwaarden voor gegevensuitwisseling tussen overheden in Vlaanderen verder verfijnd. Bij de opmaak van het uitvoeringsbesluit is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de richtsnoeren zoals door de Europese Commissie opgesteld.

  Hergebruik van overheidsinformatie is het gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen van ‘bestuursdocumenten’ (inclusief datasets) voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden dan het oorspronkelijke doel waarvoor deze documenten zijn geproduceerd. Hergebruik kan dus betrekking hebben op documenten in analoge of digitale vorm alsook datasets die ter beschikking worden gesteld via elektronische weg. Indien het laatste gebeurt aan de hand van een vrije licentie en in een machinaal leesbaar formaat spreekt men van ‘open data’. 

  Het besluit legt de criteria vast voor de vergoeding – in regel beperkt tot de marginale kosten voor vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding – die overheden in Vlaanderen kunnen vragen voor het hergebruik van documenten of datasets. Bij fysieke terbeschikkingstelling geldt een ‘minimaliseringsverplichting’, terwijl online terbeschikkingstelling in principe gratis gebeurt, tenzij de betrokken overheid anders motiveert. Ook voor de specifieke gevallen waarbij een overheid een hogere vergoeding kan vragen, legt het besluit de spelregels vast.

  Het besluit bevat drie modellicenties aan de hand waarvan een overheid het hergebruik van overheidsinformatie kan toestaan: de CC0-verklaring, de modellicentie voor gratis hergebruik en de modellicentie voor hergebruik tegen vergoeding. Het gebruik van één van deze modellicenties is verplicht, tenzij de betrokken overheid anders motiveert.

  Het besluit voorziet bovendien in een portaalsite met datasets die via elektronische weg voor hergebruik beschikbaar zijn. In eerste instantie zal het ‘Vlaamse open data portaal’ (http://opendata.vlaanderen.be) invulling geven aan de behoefte om in een dergelijke portaalsite te voorzien.

  Ook bevat het besluit nadere bepalingen met betrekking tot het uitwisselen van gegevens – vatbaar voor hergebruik – tussen overheden in Vlaanderen onderling, waarbij maximaal is afgestemd met de huidige praktijk binnen GDI-Vlaanderen.

  Tot slot bevat het besluit een aantal wijzigingsbepalingen waarbij de belangrijkste betrekking hebben op de beroepsinstantie voor het hergebruik van overheidsinformatie. Voortaan dient minstens één van de leden van deze beroepsinstantie te beschikken over de nodige technische expertise om in een beroepsprocedure adequaat te kunnen oordelen. Ook de procedure voor het aanduiden van de leden en hun plaatsvervangers is gewijzigd.

  Contact

  Mathias De Schrijver

  mathias.deschrijver@kb.vlaanderen.be