chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Situering en historiek

  Situering project

  Subsidies vormen een belangrijk sturingsinstrument voor de Vlaamse overheid bij het verwezenlijken van haar beleidsdoelen. De initiële begroting van de Vlaamse overheid voor 2014 voorzag een totaal budget van bijna 19 miljard euro voor het uitkeren van subsidies. Volgens een interne audit kon in 2012 69% van de begroting als uit te keren subsidie worden beschouwd. 

  De Vlaamse overheid verstrekt in totaal meer dan 230 verschillende subsidiemaatregelen, elk op hun eigen manier, met eigen procedure en voorwaarden. Dit levert een ontransparant en inefficiënt overzicht op en creëert verwarring en onduidelijkheid voor de subsidieontvangers.


  Probleemstelling

  Probleemstelling

  In 2011 werd een Rekendecreet goedgekeurd en verder uitgewerkt in een besluit van de Vlaamse Regering. Daarin staan bepalingen over de begroting, boekhouding, toekenning van subsidies en controle op subsidies. Verder bestaat er binnen de Vlaamse overheid weinig tot geen algemene afstemming en ontbreekt een algemeen kader rond een kwaliteitsvol subsidiebeleid. Daardoor is het subsidielandschap vandaag erg versnipperd en incoherent.

  Veel bedrijven en organisaties klagen dat er vandaag teveel overlappingen zijn, met vaak verschillende terminologieën voor gelijkaardige concepten. Bewijsstukken worden meerdere keren en in verschillende formaten opgevraagd, zinloze controles zorgen voor administratieve lasten. Ondernemers en burgers vinden hun weg niet meer door het complexe subsidiebos en roepen op tot vereenvoudiging en transparantie.

  • De Verenigde Verenigingen brachten een onderzoeksrapport uit waarin ze de complexiteit van het Vlaamse subsidielandschap en de daarbij opgelegde verschillende verantwoordingsmodellen aanklagen. Ze pleiten in hun rapport voor een mentaliteitswijziging van vertrouwen boven verantwoording. (link)
  • Unizo en Voka klagen in verschillende memoranda over "het versnipperd palet van niet op mekaar afgestemde subsidies en controle-organen" ( VOKA Memorandum )
  • Een thema-audit van de Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) over inspectie en handhaving uit 2013 bevroeg ook het toezicht en de inspectie bij subsidies en formuleerde aanbevelingen.

  Uit eigen onderzoek blijkt dat het voor de Vlaamse overheid door deze versnippering quasi onmogelijk is om een duidelijk beeld te hebben van het eigen subsidielandschap. Zo voerde Deloitte in opdracht van Informatie Vlaanderen een studie uit op de informatiebronnen Orafin, proceshuis, IPDC en de kerntakenplannen. Daaruit bleek al dat het niet mogelijk is om een koppeling te maken tussen de verschillende informatiebronnen. Bovendien werd duidelijk dat de entiteiten deze databanken telkens op een andere manier gebruiken en invulling geven.

  In maart 2017 voerde Informatie Vlaanderen een gebruikersonderzoek uit bij burgers, ondernemingen, organisaties en lokale besturen. Daarin werd gepeild naar hun ervaringen bij het aanvragen en verkrijgen van Vlaamse subsidies. Uit het onderzoek bleek dat aanvragers een gebrek aan transparantie ervaren, dat het proces om een aanvraag of rapportering te doen eenvoudiger moet, dat men meer flexibiliteit en ondersteuning van de overheid verwacht en dat over het algemeen alles wat vlotter zou kunnen verlopen.

  Meer info over de resultaten van het gebruikersonderzoek vind je hier .

  Kennisnetwerk Slimme Subsidies

  Om daar iets aan te doen aan de versnippering, ging in 2013 het kennisnetwerk 'Slimme subsidies' van start. Het netwerk trachtte binnen de Vlaamse administratie, door middel van kennisdeling en het onder de aandacht brengen van verschillende pijnpunten de regeldruk en de administratieve last binnen de Vlaamse subsidies aan te pakken. 

  Via het kennisnetwerk 'Slimme subsidies' werd een forum gecreëerd waar de verschillende entiteiten ervaringen en kennis met elkaar konden delen. Vijf sessies en een studiedag kenden telkens een hoge opkomst, waar bijna alle beleidsdomeinen vertegenwoordigd waren. Tijdens elke sessie en de studiedag werden er interessante discussies gevoerd over de uiteenlopende praktijken binnen de Vlaamse overheid, wat opnieuw aantoonde hoe versnipperd het landschap is. U kan alle presentaties en verslagen nalezen op deze webpagina. De aandachtspunten, goede praktijken en nuttige tips die sinds de start van het project, verzameld zijn, werden gebundeld in een gids Slimme subsidies .

  Er is ook vanuit de entiteiten een duidelijke vraag naar meer afstemming en transparantie en dus naar een volgende stap in de richting van vereenvoudiging en digitalisering.

  Ook het Vlaams regeerakkoord geeft aan dat de overheid toekomstgericht moet kijken naar nieuwe uitdagingen en met een slimme inzet van instrumenten haar ambitieuze doelen bereiken. Minder administratieve lasten en meer klantvriendelijkheid. De Vlaamse Regering engageert zich om de besparingsdoelstelling op haar eigen werking te realiseren. Dit betekent onder andere het uitvoeren van efficiëntietrajecten bijvoorbeeld ook bij de verschillende bestaande subsidiestromen.

  Project Slimme Subsidies

  Het agentschap Informatie Vlaanderen grijpt deze verschillende kapstokken aan om met "Slimme Subsidies" verdere stappen te zetten. Het kennisnetwerk wordt opnieuw leven ingeblazen en is omgevormd naar een projectwerking die getrokken wordt vanuit het team Vereenvoudiging binnen het agentschap Informatie Vlaanderen. Naast kennisdeling rond specifieke onderwerpen en het delen van goede praktijken worden hierin concrete realisaties beoogd inzake het digitaliseren, stroomlijnen en vereenvoudigen van de Vlaamse subsidies.

  Deze webpagina's van Slimme subsidies geven de voortgang en de realisaties van het project weer. Je kunt er ook steeds terecht voor informatie of goede praktijkvoorbeelden.